Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Tukuma novada domes 2024. gada 29. februāra saistošos noteikumus Nr. 9 "Par ielu tirdzniecības nodevu Tukuma novadā".
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 48

Tukumā 2021. gada 29. decembrī (prot. Nr. 26, 7. §)
Par nodevu par ielu tirdzniecību Tukuma novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
29.12.2021. lēmumu (prot. Nr. 26, 7. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
15. punktu, 43. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma "Par nodokļiem
un nodevām
" 10. panta trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 4. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 3. punktu un 16.¹ punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) attiecas uz Tukuma novada pašvaldības administratīvo teritoriju, un pašvaldības nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecināmi šie noteikumi.

2. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžetā.

3. Pašvaldības nodevas var samaksāt skaidrā naudā Pašvaldības kasē vai pagasta pakalpojumu centros vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, saņemot rēķinu pašvaldībā vai pagasta pārvalžu centros, Kandavas un pagastu apvienībā, noteikumos noteiktajā termiņā vai, ja termiņš nav noteikts, pirms atļaujas saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.

4. Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās tiek iekasēta no visām juridiskām un fiziskām personām, kas nodarbojas ar ielu tirdzniecību vai pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Tukuma novadā.

5. Ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana publiskās vietās Pašvaldības teritorijā notiek tikai ar Pašvaldības izsniegtu atļauju un tam norādītajā vietā.

6. Atļaujas izsniedz Tukuma novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Kandavas un pagastu apvienībā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai nosūtot elektroniski sagatavotu un parakstītu atļauju uz atļaujas saņēmēja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

7. Nodevas likme par ielu tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Tukuma novadā:

Nr.p.k.
 
Tirdzniecības dalībnieks, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs publiskā vietā
 
Nodeva par vienu tirdzniecības vietu:
 
diennaktī (euro)
 
mēnesī (euro)
 
svētku vai pasākumu laikā un vietā diennaktī (euro)
 
7.1.
 
tirdzniecība, ko veic fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ar:1,00
 
5,00
 
5,00
 
7.1.1.
 
pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
7.1.1.1.
 
izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus,
7.1.1.2.
 
grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas,
7.1.1.3.
 
augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu,
7.1.1.4.
 
mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas,
7.1.2.
 
savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus,
7.1.3.
 
mežu reproduktīvo materiālu,
7.1.4.
 
pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos,
7.1.5.
 
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai,
7.1.6.
 
lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām;
7.2.
 
tirdzniecība, ko veic fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai juridiskā persona par tirdzniecību ar:   
7.2.1.
 
pašu ražotām pārtikas un nepārtikas precēm,5,00
 
15,00
 
7,00
 
7.2.2.
 
rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm,10,00
 
20,00
 
12,00
 
7.2.3.
 
pašu ražotiem alkoholiskiem dzērieniem,20,00
 
60,00
 
25,00
 
7.2.4.
 
izlejamiem un fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas nav pašu ražoti;40,00
 
100,00
 
50,00
 
7.3.
 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (bez alkoholisko dzērienu realizācijas);10,00
 
30,00
 
15,00
 
7.4.
 
pakalpojumu sniegšana publiskā vietā;5,00
 
15,00
 
7,00
 
7.5.
 
produktu un pakalpojumu reklamēšana bez tirdzniecības.10,00
 
20,00
 
12,00
 

8. No nodevas samaksas, kas uzskaitītas noteikumu 7. punktā, atbrīvoti:

8.1. pensionāri;

8.2. personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un personas (ģimenes), kuras audzina bērnus ar invaliditāti;

8.3. Tukuma novada iedzīvotāji, kas dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā;

8.4. fiziskas vai juridiskas personas, kuras Pašvaldība ir uzaicinājusi nodrošināt ar pārtikas produktiem Pašvaldības organizētā sporta vai kultūras pasākuma dalībniekus;

8.5. Tukuma novadā juridisko adresi reģistrējušas nevalstiskās organizācijas;

8.6. juridiskas personas, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma statuss;

8.7. personas līdz 18 gadu vecumam, kas tirgojas ar pašu izgatavotām precēm;

8.8. valsts institūcijas, Pašvaldības uzņēmumi un iestādes, kas izveidotas Pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

9. Nodeva 50 % apjomā no 7. punktā noteiktās nodevas likmes tiek piemērota nodevas maksātājiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Tukuma novadā vai kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Tukuma novadā.

10. Nodeva par ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas izsniegšanu atkarībā no ielu tirdzniecības termiņa un preču veida:

Nr.p.k.
 
Preču veids
 
Nodeva par ielu tirdzniecības organizēšanu:
 
diennaktī (euro)
 
mēnesī (euro)
 
10.1.
 
(svītrots ar Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)
 

 
10.2.
 
Ielu tirdzniecības organizēšana, ja tirdzniecība tiek veikta ar:  
10.2.1.
 
lietotām personiskām mantām,0,00
 
10,00
 
10.2.2.
 
pašražotām amatniecības, pārtikas, lauksaimniecības vai cita veida pašražotām precēm un pakalpojumu sniegšanu,10,00
 
20,00
 
10.2.3.
 
pašražotiem alkoholiskiem dzērieniem, rūpnieciski ražotām precēm un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu,20,00
 
30,00
 
10.2.4.
 
izlejamo alkoholu un fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem.50,00
 
100,00
 

(Grozīts ar Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

11. (Svītrots ar Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

12. Tirdzniecības organizators, kas saņēmis noteikumu 10. punktā noteikto atļauju, organizējot ielu tirdzniecību, ir tiesīgs piemērot maksu tirdzniecības dalībniekiem par tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

13. Tirdzniecības dalībnieks, kas tirdzniecību plāno veikt organizētas ielu tirdzniecības jeb tirdziņa ietvaros, kurš saņēmis noteikumu 10. punktā noteikto atļauju, ir atbrīvots no Pašvaldības nodevas.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

14. (Svītrots ar Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

15. Nodeva par ielu tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (autoveikala), ja tirdzniecība tiek veikta:

Nr.p.k.
 
Piedāvāto preču veids
 
Nodeva par ielu tirdzniecību mēnesī (euro)
 
Nodeva par ielu tirdzniecību gadā (euro)
 
15.1.
 
ar pārtikas un rūpniecības precēm15,00
 
140,00
 
15.2.
 
ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem20,00
 
170,00
 

16. Nodeva par ielu tirdzniecību novietnē (īslaicīgas lietošanas būvē), ja tirdzniecība tiek veikta:

Nr.p.k.
 
Piedāvāto preču veids
 
Nodeva par ielu tirdzniecību mēnesī (euro)
 
Nodeva par ielu tirdzniecību ceturksnī (euro)
 
16.1.
 
ar pārtikas precēm30,00
 
70,00
 
16.2.
 
ar alkoholiskajiem dzērieniem50,00
 
120,00
 

17. Pašvaldības nodevas maksāšanas kārtība un kontrole:

17.1. Pašvaldības nodeva jāsamaksā pirms tirdzniecības uzsākšanas. Izsniegtā atļauja stājas spēkā tikai pēc Pašvaldības nodevas samaksas;

17.2. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksājumus kontrolē Tukuma novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa, sekojot, lai Pašvaldības nodeva tiktu samaksāta noteiktajā termiņā un pilnā apmērā;

17.3. pārmaksātās Pašvaldības nodevas summas, pamatojoties uz maksātāja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam;

17.4. ja tirdzniecības vietā tirdzniecība tiek veikta ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmēru nosaka pēc lielākās piemērojamās nodevas.

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Engures novada domes 2010. gada 16. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un publiska pasākuma rīkošanai".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nodevu par ielu tirdzniecību Tukuma novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 48Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 01.02.2022.Zaudē spēku: 09.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 31.01.2022. OP numurs: 2022/21.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329515
{"selected":{"value":"11.05.2022","content":"<font class='s-1'>11.05.2022.-08.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.05.2022","iso_value":"2022\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2022.-08.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2022","iso_value":"2022\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-10.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.05.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"