Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 34

Rīgā 2024. gada 9. janvārī (prot. Nr. 1 56. §)
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" (turpmāk – investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību, tai skaitā:

1.1. investīcijas mērķi un mērķa grupu;

1.2. investīcijai pieejamo finansējumu;

1.3. prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim;

1.4. atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.5. iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja pienākumus un tiesības.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. digitālās attīstības ceļa karte – Eiropas Digitālās inovācijas centra eksperta padziļināti vadīts un izveidots novērtējums digitālā brieduma testa ietvaros par sadarbības partnera nepieciešamajām investīcijām digitālās transformācijas veicināšanai;

2.2. Eiropas Digitālās inovācijas centrs – Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kura iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas digitālās inovācijas centru izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu (ES) 2021/694, ar ko izveido programmu "Digitālā Eiropa" un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240, un tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā ar minētās regulas 16. pantu;

2.3. finansējuma saņēmējs – projekta iesniedzējs, ar kuru Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – aģentūra) noslēgusi līgumu par projekta īstenošanu un kam piešķirts Atveseļošanas fonda finansējums projekta īstenošanai, lai veicinātu viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas mērķu sasniegšanu;

2.4. lielais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 24. punktam;

2.5. otrreizējais digitālā brieduma tests – sadarbības partnera esošā digitālā un inovāciju brieduma novērtējums, ko pēc projekta īstenošanas sadarbības partneris var veikt patstāvīgi vai sadarbībā ar Eiropas Digitālās inovācijas centru, un Eiropas Digitālās inovācijas centra eksperta atzinums par projekta izpildes atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei;

2.6. pētniecības projekts – finansējuma saņēmējam iesniegts dokumentu kopums (tai skaitā pētniecības projekta iesniegums un pētniecības projekta apraksts (1. pielikums)), kuru sagatavojis sadarbības partneris saskaņā ar izstrādātajiem nosacījumiem par pētniecības projekta īstenošanu un kuru vērtējusi pētniecības projektu vērtēšanas komisija, un par kuru aģentūra pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu;

2.7. pētniecības projektu vērtēšanas komisija – konsultatīva komisija, kuru izveidojis finansējuma saņēmējs, lai veiktu visu attiecīgajā projektu iesniegumu atlasē iesniegto pētniecības projektu vērtēšanu;

2.8. pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija – organizācija, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punkta nosacījumiem;

2.9. projekta iesniedzējs – Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, kura iesniedz projekta iesniegumu;

2.10. sadarbības partneris – komersants, ārvalstu komersanta filiāle, atzīta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, kas plāno īstenot pētniecības projektu finansējuma saņēmēja projekta (turpmāk – projekts) ietvaros;

2.11. sākotnējais digitālā brieduma tests – sadarbības partnera esošā digitālā un inovāciju brieduma novērtējums, ko sadarbības partneris veic sadarbībā ar Eiropas Digitālās inovācijas centru, lai noteiktu sadarbības partnera digitalizācijas vajadzības un spēju izmantot digitālās tehnoloģijas, kas tiek definētas digitālās attīstības ceļa kartē;

2.12. sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumam;

2.13. viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģija – dokuments, kurā attiecīgās nozares komersanti, nevalstiskās organizācijas, zinātnieki un viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas jomas vadības grupa nosaka, apstiprina un koordinē viedās specializācijas attīstības virzienus un rīcības, vismaz reizi gadā pārskata konkurētspējas priekšrocības, kas sekmē konkurētspēju, normatīvo aktu un biznesa vides ietvaru, sadarbību starp iesaistītajām pusēm jaunu zināšanu veidošanā un jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanā. Viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģija identificē šķēršļus un ierobežojumus pārejai uz zināšanu ietilpīgām aktivitātēm un normatīvo aktu, biznesa vides, kā arī izglītības un pētniecības sistēmas uzlabošanas pasākumus, kas šos šķēršļus novērstu.

3. Investīcijas mērķis ir finansējuma pieejamības nodrošināšana komersantu digitālajai transformācijai, tai skaitā mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešana ražotnē, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.

4. Investīcijas mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, tai skaitā valsts kapitālsabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.

5. Investīcijas ietvaros kopējais pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 24 300 000 euro

6. Maksimāli pieļaujamais Atveseļošanas fonda finansējums viena projekta ietvaros ir 3 037 500 euro.

7. Investīcijas ietvaros sasniedzamie rādītāji:

7.1. mērķi:

7.1.1. līdz 2024. gada 30. jūnijam apstiprināti 14 pētniecības projekti;

7.1.2. līdz 2026. gada 30. jūnijam apstiprināti 43 pētniecības projekti;

7.1.3. līdz 2026. gada 30. jūnijam piesaistīts privātais finansējums 4 860 000 euro apmērā;

7.2. uzraudzības rādītāji:

7.2.1. līdz 2025. gada 31. decembrim piesaistīts privātais finansējums 3 888 000 euro apmērā;

7.2.2. līdz 2024. gada 31. decembrim piesaistīts privātais finansējums 2 430 000 euro apmērā;

7.2.3. līdz 2025. gada 30. jūnijam apstiprināti 28 pētniecības projekti;

7.3. kopējie rādītāji:

7.3.1. komersanti, kas saņem atbalstu digitālo produktu, pakalpojumu un lietojumprogrammu izstrādei vai ieviešanai:

7.3.1.1. komersanti, kurus atbalsta, lai izstrādātu digitālās tehnoloģijas un risinājumus;

7.3.1.2. komersanti, kurus atbalsta, lai pieņemtu digitālos risinājumus savu pakalpojumu, produktu vai procesu pārveidošanai;

7.3.2. atbalstītie komersanti (sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie).

8. Šo noteikumu ietvaros Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma) attiecībā uz viedās specializācijas jomu tiek ievadīti dati par šādiem nacionālajiem rādītājiem, kas sasniedzami līdz 2026. gada 30. jūnijam:

8.1. publiskais finansējums un privātās investīcijas, kas papildina komercdarbības atbalstu inovācijām vai pētniecības projektiem (euro):

8.1.1. pētniecības un attīstības izdevumu apjoms – publiskais finansējums (euro);

8.1.2. pētniecības un attīstības izdevumu apjoms – privātās investīcijas (euro);

8.2. jaunradīto produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju skaits komersantos pēc atbalsta saņemšanas:

8.2.1. jaunradītie produkti (skaits);

8.2.2. jaunradītās tehnoloģijas (skaits);

8.2.3. jaunradītie pakalpojumi (skaits);

8.3. pētniecības projekti, kas ietver sadarbību starp komersantiem un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām (skaits);

8.4. izveidotās jaunās darba vietas ar pētniecības projektu īstenošanu (skaits);

8.5. jaunradīto darba vietu atalgojuma apmērs projekta ietvaros (euro);

8.6. komersantu papildu ieguldījumi (euro) pētniecībā un attīstībā ārpus pētniecības projekta īstenošanas;

8.7. piesaistītais ārvalstu finansējums (euro) (no starptautiskajām pētniecības programmām vai ārvalstu partneriem) pētniecībai uzņēmējdarbības sektorā;

8.8. komersanta noslēgtie licences līgumi (skaits) par pētniecības projekta īstenošanas rezultātā radītā intelektuālā īpašuma komercializēšanu;

8.9. komersanta neto apgrozījums (euro) no pētniecības projekta rezultāta ieviešanas saimnieciskajā darbībā vai komercializēšanas;

8.10. pētniecības projektos iesaistīto doktorantu un doktoru skaits:

8.10.1. zinātniskais personāls (skaits):

8.10.1.1. zinātniskais personāls – jaunie zinātnieki (skaits);

8.10.1.2. zinātniskais personāls – maģistranti (skaits);

8.10.1.3. zinātniskais personāls – doktoranti un doktora grāda pretendenti (skaits);

8.10.2. zinātniskais personāls (pilna laika ekvivalents):

8.10.2.1. zinātniskais personāls – jaunie zinātnieki (pilna laika ekvivalents);

8.10.2.2. zinātniskais personāls – maģistranti (pilna laika ekvivalents);

8.10.2.3. zinātniskais personāls – doktoranti un doktora grāda pretendenti (pilna laika ekvivalents);

8.10.3. zinātnes tehniskais personāls (skaits):

8.10.3.1. zinātnes tehniskais personāls – jaunie zinātnieki (skaits);

8.10.3.2. zinātnes tehniskais personāls – maģistranti (skaits);

8.10.3.3. zinātnes tehniskais personāls – doktoranti un doktora grāda pretendenti (skaits);

8.10.4. zinātnes tehniskais personāls (pilna laika ekvivalents):

8.10.4.1. zinātnes tehniskais personāls – jaunie zinātnieki (pilna laika ekvivalents);

8.10.4.2. zinātnes tehniskais personāls – maģistranti (pilna laika ekvivalents);

8.10.4.3. zinātnes tehniskais personāls – doktoranti un doktora grāda pretendenti (pilna laika ekvivalents);

8.11. zinātnisko publikāciju skaits;

8.12. projekta ietvaros jaunradīto produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju neto apgrozījums (euro) salīdzinājumā ar pirmo projekta īstenošanas gadu;

8.13. projekta ietvaros jaunradīto produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju eksports (euro) salīdzinājumā ar pirmo projekta īstenošanas gadu;

8.14. ārējie izdevumi pētniecības darbiem, kas pasūtīti citās iestādēs, uzņēmumos, organizācijās (pētniecības un attīstības izdevumu apjoms, euro);

8.15. kapitālizdevumi – ēkas, iekārtas, intelektuālā īpašuma tiesības, datoru programmatūra (pētniecības un attīstības izdevumu apjoms, euro);

8.16. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti (skaits):

8.16.1. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti – patents un patentu pieteikumi (skaits);

8.16.2. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti – augu šķirne (skaits);

8.16.3. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti – reģistrēts dizainparaugs (skaits);

8.16.4. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti – pusvadītāja izstrādājums vai tā pieteikums (skaits);

8.16.5. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti – preču zīme (ieskaitot kolektīvās zīmes) un sertifikācijas zīme (skaits).

9. Šo noteikumu 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā minētie mērķi ir sasniegti, ja Ekonomikas ministrija (turpmāk – nozares ministrija) katram mērķim atsevišķi izstrādā kopsavilkuma dokumentu, kurā iekļauts pamatojums, kā tika sasniegts mērķis, ar atsaucēm uz tīmekļvietnēm, kurās pieejami mērķi pamatojošie dokumenti.

10. Šo noteikumu 9. punktā minētajam kopsavilkuma dokumentam pielikumā pievieno:

10.1. atbalstīto projektu sarakstu, kurā norādīta līgumu par projekta īstenošanu summa;

10.2. aģentūras lēmumu kopijas, ar kuriem apstiprināti projekti, piešķirts finansējums un nodrošināta atbilstība principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – regula 2021/241), 2. panta 6. punktu un piešķirts grants sadarbības partnerim ne vairāk kā 1 000 000 euro apmērā;

10.3. apliecinājumu, ka finansējuma saņēmējs nav sniedzis atbalstu Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas iekārtu iegādei. Apliecinājumā iekļauj šādu papildinformāciju:

10.3.1. iekārtas ID vai gaisa kuģu ekspluatanta ID Eiropas Savienības darījumu žurnālā (EUTL), kas izveidots ar Komisijas 2013. gada 2. maija Regulas (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011, 6. pantu;

10.3.2. prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni uz produkta vienību piešķirtajos projektos, kuros ir pasākumi, kas atbilst Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai;

10.3.3. īsu projekta un izmantoto tehnoloģiju aprakstu.

11. Šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā minētais mērķis ir sasniegts, ja nozares ministrija ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. jūnijam izstrādā kopsavilkuma dokumentu, kurā iekļauts pamatojums, kā tika sasniegts mērķis, kopā ar atsaucēm uz tīmekļvietnēm, kurās pieejami mērķi pamatojošie dokumenti.

12. Šo noteikumu 11. punktā minētajam kopsavilkuma dokumentam pielikumā pievieno:

12.1. līgumu par projekta īstenošanu sarakstu, kas noslēgti starp aģentūru un finansējuma saņēmēju, ar norādītām projektā veiktajām privātajām investīcijām;

12.2. pabeigto projektu sarakstu un aprakstu.

13. Investīcijas ietvaros atbalsts tiek sniegts granta veidā.

14. Nozares ministrija un aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu atbilstoši kompetencei nodrošina investīcijas īstenošanu.

15. Investīcijas ietvaros nozares ministrija ir atbildīga par šo noteikumu 7. punktā minēto rādītāju sasniegšanu. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par rādītāju sasniegšanu, kas projekta ietvaros noteikti atbilstoši šo noteikumu 7. punktam.

16. Finansējuma saņēmēja projekta un pētniecības projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

II. Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji un atlases kārtība

17. Investīcijas īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

18. Aģentūra izsludina projektu iesniegumu atlasi, publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļvietnē www.cfla.gov.lv informāciju par projektu iesniegumu atlases izsludināšanu, pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu. Projektu iesniegumu iesniegšanai aģentūrā tiek noteikts termiņš, kas nav īsāks par vienu mēnesi. 

19. Projekta iesniedzējs vienas atklātas projektu iesniegumu atlases ietvaros var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

20. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu vadības informācijas sistēmā, pievienojot šādus dokumentus un informāciju:

20.1. projekta darbības plānu, kas izstrādāts, ņemot vērā viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijā noteiktos mērķus un pētniecības virzienus, atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam;

20.2. pētniecības projekta vērtēšanas kritērijus atbilstoši šo noteikumu 82.2.16. apakšpunktam;

20.3. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavoto veidlapas "Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai" izdruku (attiecināms, ja projekta iesniegumā netiek norādīts de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numurs); 

20.4. apliecinājumu, ka projekta iesniedzējs ir izstrādājis iekšējās kontroles sistēmu krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta novēršanai;

20.5. apliecinājumu, ka projektā paredzētās darbības nav vērstas uz šo noteikumu 34., 48. un 50. punktā minētajām darbībām;

20.6. projekta iesniedzēja dalībnieku vai biedru sarakstu, norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru un finanšu rādītājus, ja tas tiek izmantots šo noteikumu 31.2. un 31.3. apakšpunktā minēto finanšu rādītāju pamatošanai;

20.7. projekta budžetā norādīto izmaksu aprēķina atšifrējumu, kas pamato plānoto izmaksu apmēru (informācija par veiktajām tirgus aptaujām, statistikas datiem, pieredzi līdzīgos projektos).

21. Projektu iesniegumu vērtēšanai aģentūra izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā ir aģentūras pārstāvji un vismaz viens pārstāvis no nozares ministrijas.

22. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vērtē un rindo saņemtos projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ievērojot:

22.1. izslēgšanas kritērijus atbilstoši šo noteikumu 33. punktā minētajām prasībām. Ja konstatē, ka uz projekta iesniedzēju ir attiecināms vismaz viens no izslēgšanas kritērijiem, turpmāko projekta iesnieguma vērtēšanu neveic;

22.2. atbilstības kritērijus atbilstoši šo noteikumu 31. punktā minētajām prasībām, kas ietver projektu vispārīgos un specifiskos atbilstības kritērijus, lai gūtu pārliecību, ka projekta iesniegums atbilst nosacījumiem, lai kvalificētos finansējumam investīcijas ietvaros un atbilstu principam "nenodarīt būtisku kaitējumu";

22.3. ka kvalitātes kritēriji ietver projekta iesnieguma kvalitātes minimālās prasības atbilstoši šo noteikumu 31.2. un 31.3. apakšpunktam un šādas papildu prasības:

22.3.1. projekta vadītāja pieredze inovāciju projektu vadībā pēdējo 10 gadu laikā;

22.3.2. projekta iesniedzēja pieredze Latvijas vai starptautisko (īstenoti, iesaistot ārvalstu partneri) inovāciju projektos pēdējo 10 gadu laikā;

22.3.3. kvalitātes kritēriji par horizontālajām prioritātēm;

22.4. ka kvalitātes kritērijiem atbilstošos projektu iesniegumus sarindo pēc kvalitātes kritērijos iegūtā augstākā kopējā punktu skaita un priekšroku dod projekta iesniegumam ar lielāko kopējo punktu skaitu;

22.5. ka vienāda kopējā punktu skaita gadījumā priekšroku dod projekta iesniegumam, kur kopumā norādīts lielākais apjoms (euro) šādos kritērijos:

22.5.1. projekta iesniedzēja un tā dalībnieku vai biedru (savstarpēji nesaistītu sīko (mikro), mazo un vidējo, lielo komersantu), neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā vai nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, un sniegusi atbalsta vēstuli par projekta nozīmību nozares attīstībā, kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai;

22.5.2. projekta iesniedzēja un tā dalībnieku vai biedru (savstarpēji nesaistītu sīko (mikro), mazo un vidējo, lielo komersantu), neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, apgrozījuma apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā vai nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, un sniegusi atbalsta vēstuli par projekta nozīmību nozares attīstībā, kopējais apgrozījuma apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai;

22.6. ka, ja projekta iesniegumu nevar atbalstīt pieprasītā finansējuma apmērā, aģentūra piedāvā projektu īstenot ar samazinātu Atveseļošanas fonda finansējumu. Ja projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas nav apstiprinājis gatavību iesaistei projektā ar samazinātu Atveseļošanas fonda finansējumu, tas zaudē tiesības pretendēt uz dalību attiecīgā projektu iesniegumu atlasē;

22.7. ka, ja projekta iesniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 22.6. apakšpunktu atsakās īstenot projektu ar samazinātu Atveseļošanas fonda finansējumu, tad atlikušo finansējumu piešķir, lai atbalstītu projekta iesniegumu ar nākamo augstāko vērtējumu saskaņā ar kvalitātes kritērijiem atbilstoši šo noteikumu 22.4. apakšpunktam.

23. Vērtējot projektu iesniegumus, sākotnēji katrā viedās specializācijas jomā apstiprina vismaz vienu projekta iesniegumu, kas saņēmis augstāko punktu skaitu. Ja kādā viedās specializācijas jomā pieteikts lielāks projektu skaits, tad pēc pirmā viedās specializācijas jomas projekta apstiprināšanas iespējams apstiprināt vēl vienu viedās specializācijas jomas projektu, kas ieguvis lielāko punktu skaitu. Ja pēc projektu atlases palicis pāri nesadalīts Atveseļošanas fonda finansējums, tad par atlikušo finansējumu apstiprina projektu ar augstāko punktu skaitu neatkarīgi no viedās specializācijas jomas.

24. Aģentūra, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu. 

25. Aģentūra lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja:

25.1. projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;

25.2. sarindojot projektu iesniegumus šo noteikumu 22.4. apakšpunktā minētajā kārtībā, atlases ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.

26. Aģentūra lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja projekta iesniegumā ir trūkumi, kuri projekta iesniedzējam jānovērš, lai projekta iesniegums pilnībā atbilstu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un projektu varētu atbilstoši īstenot. Ja minētie nosacījumi tiek izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā un kārtībā, aģentūra izdod atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi un atzinumā par nosacījumu izpildi iekļauj arī informāciju par nepieciešamību uzsākt līgumslēgšanas procesu. Atzinuma izdošanas termiņu var pagarināt ne vairāk kā par vienu mēnesi. Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā un kārtībā, aģentūra atceļ pieņemto lēmumu un noraida projekta iesniegumu.

27. Aģentūra lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

27.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no neprecizējamiem vērtēšanas kritērijiem vai nesaņem šo noteikumu 3. pielikumā ietvertajos kvalitātes kritērijos noteikto minimālo nepieciešamo punktu skaitu;

27.2. projektu iesniegumu atlases ietvaros nav pieejams finansējums projekta īstenošanai;

27.3. projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 31. punktā minētajiem komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem;

27.4. projekta iesniedzējs atsakās īstenot projektu ar samazinātu finansējumu.

28. Aģentūra pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu rakstveidā paziņo projekta iesniedzējam par pieņemto lēmumu.

29. Līgumslēgšanas procesu uzsāk ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc atzinuma par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

30. Ja šo noteikumu 5. punktā minētais finansējums netiek sadalīts šo noteikumu 17. punktā minētās atklātas projektu iesniegumu atlases ietvaros, tad šīs investīcijas ietvaros nozares ministrija, izvērtējot atlikušo finansējumu, ierosina veidot jaunu atklātu projektu iesniegumu atlasi atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajai kārtībai.

III. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim 

31. Investīcijas ietvaros projekta iesniedzējam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

31.1. tas ir juridiska persona, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā, vai biedrība, kas reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā;

31.2. tā dalībnieki vai biedri ir vismaz viena nozares asociācija vai vismaz pieci savstarpēji nesaistīti nozares komersanti vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuru kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 150 milj. euro, vai projekta iesniedzējs iesniedz atbalsta vēstuli par projekta nozīmību nozares attīstībā no nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, kuru kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 150 milj. euro. Nosakot kopējo apgrozījumu pēdējā noslēgtajā pārskata gadā, tajā neietver pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un pašvaldību apgrozījumu;

31.3. tā dalībnieki vai biedri ir vismaz viena nozares asociācija vai vismaz pieci savstarpēji nesaistīti nozares komersanti vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuru kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 75 milj. euro, vai projekta iesniedzējs iesniedz atbalsta vēstuli par projekta nozīmību nozares attīstībā no nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, kuru kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 75 milj. euro. Nosakot kopējo eksporta apjomu pēdējā noslēgtajā pārskata gadā, tajā neietver pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un pašvaldību eksporta rādītājus;

31.4. vairāk nekā 51 procents no tā pamatkapitāla vai balsstiesībām pieder nozares komersantiem vai atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām vai biedrībām un to biedriem, kas apvieno nozares komersantus vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;

31.5. projekta iesniedzējam pēc pēdējās pieejamās informācijas Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem projekta iesniegšanas dienā maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmo, 1.3 un 1.7 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos vai attiecībā uz kuriem precizētā projekta iesniegšanas dienā ir spēkā vienošanās līgums saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 41. pantu;

31.6. tas atbilst komercdarbības atbalsta nosacījumiem un de minimis atbalsta nosacījumiem saskaņā ar Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2023. gada 13. decembris, Nr. L 2023/2831) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2023/2831);

31.7. nav konstatējamas pazīmes, kas liecina par interešu konfliktu, korupciju, krāpšanu vai dubultā finansējuma situāciju.

(Grozīts ar MK 02.04.2024. noteikumiem Nr. 202)

32. Aģentūra projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī pārliecinās, ka projekta iesniedzējs atbilst komercdarbības atbalsta nosacījumiem.

33. Aģentūra noraida projekta iesniegumu vai līguma par projekta īstenošanu grozījumus, ja uz projekta iesniedzēju vai sadarbības partneri ir attiecināms jebkurš no šādiem izslēgšanas kritērijiem:

33.1. projekta iesniedzējs, sadarbības partneris vai persona, kura ir projekta iesniedzēja valdes vai komisijas loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

33.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos;

33.1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labumu pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi;

33.1.3. krāpšana, krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā, apdrošināšanas krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

33.1.4. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

33.1.5. terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana, apmācīšana un apmācīšanās terorismam;

33.1.6. cilvēku tirdzniecība;

33.1.7. tādu preču un vielu pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta;

33.1.8. neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos;

33.2. tas ar tādu attiecīgajā jomā kompetentas institūcijas lēmumu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, vai kā personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma;

33.3. tas ar tādu attiecīgajā jomā kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, ja attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros projekta iesniedzēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

33.4. ir pasludināts tā maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

33.5. tas ar tādu attiecīgajā jomā kompetentas institūcijas lēmumu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniegta informatīvā deklarācija par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

33.6. tas atbilst Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm;

33.7. uz to attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā.

34. Lai nodrošinātu investīcijas atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā ar regulas 2021/241 2. panta 6. punktu, investīcijas ietvaros Atveseļošanas fonda finansējumu nepiešķir šādām darbībām:

34.1. darbībām, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp tā pakārtotu izmantošanu, izņemot projektus elektroenerģijas vai siltuma ražošanai, kā arī ar saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojuma "Tehniskie norādījumi par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulu" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 18. februāris, Nr. C 58/1) III pielikuma nosacījumiem;

34.2. (svītrots ar MK 02.04.2024. noteikumiem Nr. 202);

34.3. darbībām, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām (izņemot darbības, kas paredzētas iekārtām vienīgi nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un darbības, kas paredzētas esošām iekārtām, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes glabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas iekārtu darbības rezultātā radušamies pelniem, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo investīciju nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu, par ko pētniecības projekta noslēgumā ir sniegti pierādījumi iekārtu līmenī) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām (izņemot darbības, kas paredzētas esošām iekārtām, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, atkritumus pārveidojot par komposta bioatkritumiem un veicot bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu, par ko pētniecības projekta noslēgumā ir sniegti pierādījumi iekārtu līmenī);

34.4. darbībām, kas saistībā ar ilgstošu atkritumu apglabāšanu var radīt kaitējumu videi;

34.5. darbībām, kas kaitē labam ūdensobjektu stāvoklim vai labam to ekoloģiskajam potenciālam, ieskaitot virszemes ūdeņus un gruntsūdeņus, vai labam jūras ūdeņu vides stāvoklim;

34.6. darbībām, kas kaitē aprites ekonomikai, tostarp atkritumu rašanās novēršanai un reciklēšanai, vienā vai vairākos produktu aprites cikla posmos radot būtiskus efektivitātes trūkumus materiālu izmantošanā vai tādu dabas resursu tiešā vai netiešā izmantošanā kā neatjaunojami energoresursi, izejvielas, ūdens un zeme, tostarp produktu ilgizturības, remontējamības, modernizējamības, atkārtotas lietojamības vai reciklējamības ziņā;

34.7. darbībām, kas kaitē vides piesārņojuma novēršanai un kontrolei;

34.8. darbībām, kas kaitē bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, ja minētā darbība kaitē labam ekosistēmu stāvoklim un izturētspējai, vai kaitē dzīvotņu un sugu, tostarp Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu un sugu, aizsardzības statusam;

34.9. darbībām Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros, kas panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm.

(Grozīts ar MK 02.04.2024. noteikumiem Nr. 202)

35. Finansējuma saņēmējam ir tiesības projekta īstenošanā iesaistīt sadarbības partnerus. Sadarbības partneris atbilst šo noteikumu 103. punktā minētajām prasībām.

36. Pēc projekta iesnieguma iesniegšanas projekta iesniedzējs sadarbības partneru piesaistei organizē atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un projekta iesniedzēja tīmekļvietnē informāciju par pētniecības projektu iesniegumu atlases izsludināšanu, pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu, pievienojot saiti uz pētniecības projektu vērtēšanas kritērijiem. Pētniecības projektu iesniegumu iesniegšanai projekta iesniedzējs nosaka termiņu, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

37. Sadarbības partneris līdz ar pētniecības projektu iesniegšanu finansējuma saņēmējam var iesniegt Eiropas Digitālās inovācijas centra sagatavotu sākotnējo digitālā brieduma testu, kā arī digitālās attīstības ceļa karti, kas nodrošina priekšroku atbalsta saņemšanā.

38. Sadarbības partneris pētniecības projekta īstenošanā iesaistās ar tā valdījumā vai īpašumā esošo mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem. Šādu ieguldījumu rezultātā finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

39. Pētniecības projekta īstenošanai nepieciešamo privāto līdzfinansējumu nevar ieguldīt natūrā.

40. Pēc līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas finansējuma saņēmējs datu apmaiņai izmanto vadības informācijas sistēmā esošās datu ievades formas atbilstoši iesniedzamā dokumenta veidam.

41. Sadarbības partneris pētniecības projekta īstenošanā var iesaistīt citus komersantus vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas piedalās pētniecības projekta īstenošanā ar zinātniekiem, vai ārpakalpojumu sniedzējus – pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas vai citas juridiskās personas, kuras nodarbina zinātniekus. Šādā gadījumā pētniecības projekta iesniegumā norāda, no kurienes tiks iesaistīti zinātnieki.

42. Lai sadarbības partneris saņemtu finansējumu, tas finansējuma saņēmējam iesniedz pētniecības projekta aprakstu. Sadarbības partneris, iesniedzot pētniecības projekta iesniegumu, iesniedz apliecinājumu par Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunkta nosacījuma ievērošanu. Pētniecības projekts tiek vērtēts atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajiem pētniecības projektu vērtēšanas kritērijiem. Pētniecības projektu atlases kritērijos nosaka, ka augstāks punktu novērtējums tiek piešķirts tam pētniecības projekta iesniegumam, kas saņēmis izcilības zīmogu Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmā "Apvārsnis Eiropa".

43. Maksimāli pieļaujamais kopējais Atveseļošanas fonda finansējums vienam sadarbības partnerim un tādai sadarbības partneru saistīto personu grupai, kas noteikta Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā, pētniecības projektu īstenošanā ir ne vairāk kā 1 000 000 euro.

IV. Atbalstāmās darbības

44. Šīs investīcijas ietvaros par atbalstāmām darbībām uzskata un Atveseļošanas fonda finansējumu piešķir šādām darbībām:

44.1. sadarbības partneru darbībām, ko tie veic pētniecības projekta ietvaros, lai attīstītu jaunus vai uzlabotu esošos produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās, tai skaitā digitalizācijas, automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles risinājumu ieviešanai ražošanas un pakalpojumu attīstības procesos, kā arī personalizētu e-komercijas risinājumu ieviešanas atbalstam, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

44.1.1. pētniecības projektu vērtēšanas komisijas izvērtētiem rūpnieciskajiem pētījumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punktam, par kuriem saņemts aģentūras lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem;

44.1.2. pētniecības projektu vērtēšanas komisijas izvērtētām eksperimentālajām izstrādēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 86. punktam, par kurām saņemts aģentūras lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem;

44.1.3. pētniecības projektu vērtēšanas komisijas izvērtētai tehniski ekonomiskajai priekšizpētei pētniecības projektiem, kuru kopsumma pārsniedz 250 000 euro, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punktam, par kuru saņemts aģentūras lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem;

44.2. finansējuma saņēmēja organizētajai pētniecības projektu koordinācijai, tai skaitā sadarbības veicināšanai, informācijas un zināšanu kopīgošanai, kā arī projekta vadības izmaksu segšanai. Finansējumu investīcijas ietvaros šajā apakšpunktā minētajām darbībām sniedz aģentūra, ievērojot Komisijas regulu Nr. 2023/2831.

(Grozīts ar MK 02.04.2024. noteikumiem Nr. 202)

45. Komercdarbības atbalstu sniedz tādām pētniecības projekta darbībām, kas uzsāktas pēc pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas vadības informācijas sistēmā. Šo noteikumu 132. un 133. punktā minēto atbalstu apvienošanas gadījumā pētniecības projekta uzsākšana iespējama, ja projekta iesniegums ir iesniegts visās plānotajās atbalsta programmās. Ja pētniecības projekts ir uzsākts, bet kādā no atbalsta programmām nav iesniegts projekta iesniegums, tad pētniecības projektam atbalsts netiek sniegts.

46. Šīs investīcijas ietvaros par atbalstāmām darbībām neuzskata un Atveseļošanas fonda finansējumu nepiešķir šādām darbībām:

46.1. komercdarbībā izmantojamas programmatūras un informācijas sistēmas izstrādei, ja tajā tiek izmantotas zināmas metodes vai esoši programmatūras rīki;

46.2. esošas programmatūras un informācijas sistēmu atbalstam;

46.3. datoru valodu konvertēšanai un translēšanai;

46.4. esošo programmu papildināšanai ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;

46.5. esošo sistēmu atkļūdošanai;

46.6. Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas iekārtu iegādei;

46.7. esošās programmatūras sagatavošanai;

46.8. lietotāja dokumentācijas sagatavošanai;

46.9. tīmekļvietņu izstrādei;

46.10. tīmekļa lietojumprogrammu izstrādei;

46.11. no gatavas izstrādātas programmatūras nenošķiramu programmu platformu izstrādei;

46.12. darbībām, kas sāktas pirms projekta iesnieguma vai pētniecības projektu saraksta iesniegšanas vadības informācijas sistēmā.

47. Šo noteikumu 46. punktā (izņemot 46.12. apakšpunktu) minētās darbības pētniecības projekta ietvaros tiek atzītas par atbalstāmām, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

47.1. darbības ir saistītas ar attiecīgo pētniecības projektu un tiek veiktas sadarbībā ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām vai iepērkot ārpakalpojumus no pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām;

47.2. pētniecības projekta ietvaros tiek nodarbināti doktori vai doktorantūras studenti;

47.3. pētniecības rezultātus publicē zinātniskajos žurnālos, organizē zinātniskas konferences vai iesaistās zinātniskos pētījumos.

48. Atbalstu projekta iesniedzējam nepiešķir Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām.

(MK 02.04.2024. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

49. Atbalstu sadarbības partnerim nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

49.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktajām neatbalstāmajām nozarēm un darbībām;

49.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām neatbalstāmajām nozarēm un darbībām.

50. Atbalstu projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

50.1. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas (turpmāk – NACE 2. red.) grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

50.2. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

50.3. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

50.4. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

50.5. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

50.6. atkritumu savākšanai, apstrādei un izvietošanai, materiālu pārstrādei (NACE 2. red. grupa 38.21 "Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)" un grupa 38.22 "Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana").

51. Komercdarbības atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas darbības un finanšu plūsmas atbalstāmajās nozarēs, nodrošinot, ka darbības neatbalstāmajās nozarēs negūst labumu no pasākuma ietvaros piešķirtā atbalsta šādos gadījumos:

51.1. ja projekta iesniedzējs darbojas kādā no neatbalstāmajām nozarēm saskaņā ar šo noteikumu 48. punktu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 2. punkta nosacījumiem un šo noteikumu 50. punktu;

51.2. ja sadarbības partneris darbojas kādā no neatbalstāmajām nozarēm saskaņā ar šo noteikumu 49. punktu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta pēdējās rindkopas nosacījumiem un šo noteikumu 50. punktu.

(MK 02.04.2024. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

V. Attiecināmās izmaksas un izmaksas, kas netiek segtas no Atveseļošanas fonda līdzekļiem

52. Investīcijas ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas, kas ir izmērāmas, samērīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu vadības principiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk – regula 2018/1046), 33. panta nosacījumiem:

52.1. sadarbības partnera izmaksas attiecībā uz konkrēto pētniecības projektu:

52.1.1. darba samaksa Darba likuma 59. panta izpratnē šo noteikumu 83. punktā minēto pienākumu veikšanai. Atlīdzība par darba veikšanu tiek noteikta, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un tiešās personāla izmaksas iesaistītajiem speciālistiem, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "a" apakšpunktam;

52.1.2. ar darba samaksu saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "a" apakšpunktam;

52.1.3. komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "a" apakšpunktam;

52.1.4. komunālo pakalpojumu un sakaru pakalpojumu izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbībām, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "e" apakšpunktam;

52.1.5. telpu nomas maksa atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "c" apakšpunktam un instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa, ciktāl to izmanto pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbībām, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "b" apakšpunktam, nepārsniedzot tirgū noteikto cenu. Attiecināmā instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma mēneša nomas maksa tiek pielīdzināta amortizācijas izmaksām, kādas tās būtu, ja instrumenti, iekārtas un to aprīkojums būtu sadarbības partnera īpašumā. Izmaksām jāpiemēro tāda pati nolietojuma aprēķināšanas metode kā nomnieka īpašumā esošajiem pamatlīdzekļiem. Sadarbības partneriem jāiesniedz attiecīgie dokumenti, kas apliecina nomāto instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma tirgus vērtību;

52.1.6. plānotās fizikālo, bioloģisko, ķīmisko un citu materiālu, kā arī izmēģinājuma dzīvnieku, reaktīvu, ķimikāliju, laboratorijas trauku, medikamentu, zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, tai skaitā piegādes izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbībām, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "b" apakšpunktam;

52.1.7. izmaksas par līgumpētījumiem un patentiem, ciktāl tās attiecas uz konkrētā pētniecības projekta īstenošanu, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "d" apakšpunktam;

52.1.8. sadarbības partnera īpašumā esošo instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma izmaksas, finanšu nomā iegādāto iekārtu amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības projektā, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 "b" apakšpunktam, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības projektā, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "d" apakšpunktam un sadarbības partnera īpašumā esošo ēku amortizācijas izmaksas un zemes komerciālās nodošanas izmaksas vai faktiski veikto kapitālieguldījumu izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "c" apakšpunktam. Izmaksas par ēkām iespējams attiecināt no konkrētas daļas. Iekārtu amortizācijai piemēro tādu pašu nolietojuma aprēķināšanas metodi kā nomnieka īpašumā esošajiem pamatlīdzekļiem. Amortizācijas izmaksas iekārtām, kas iegādātas finanšu nomā, nevar būt lielākas par veikto nomas maksājumu par pamatlīdzekļa iegādi. Netiek segtas telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei jau ir ticis saņemts komercdarbības atbalsts no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības vai citiem publiskajiem līdzekļiem šā vai cita atbalsta pasākuma vai projekta ietvaros. Patentu un licenču amortizācijas izmaksas var būt attiecināmas tikai tad, ja tās iegādātas pēc pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas vadības informācijas sistēmā. Ja laiks, kamēr telpas, instrumentus, iekārtas, patentus un licences izmanto pētniecībā, neaptver visu attiecīgo telpu, instrumentu, iekārtu, patentu un licenču lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskata tikai tādas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pētniecības projekta termiņam;

52.1.9. apdrošināšanas – veselības, dzīvības, transportlīdzekļu, īpašuma, iekārtu, civiltiesiskās atbildības un citas – izmaksas uz pētniecības projekta īstenošanas laiku bez uzkrājuma veidošanas un iekļaušanas līgumā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "e" apakšpunktam. Ja pētniecības projekts neaptver visu attiecīgās apdrošināšanas darbības laiku, attiecināmajās izmaksās iekļauj tādu daļu no apdrošināšanas izmaksām, kas atbilst pētniecības projekta termiņam;

52.1.10. ārējo pakalpojumu izmaksas – juridiskie, grāmatvedības, testēšanas un izstrādes, projektu vadības, lietvedības un tulkošanas pakalpojumi, kurus sadarbības partneris iepērk no trešajām personām, ja attiecīgie pakalpojumi tiek izmantoti tikai pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbībām, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "e" apakšpunktam;

52.1.11. datu iegādes izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "d" apakšpunktam un abonēšanas izmaksas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "e" apakšpunktam, ciktāl tās attiecas uz pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbībām;

52.2. finansējuma saņēmējam projekta attiecināmās izmaksas. Finansējumu šajā apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831:

52.2.1. izmaksas šo noteikumu 82. punktā minēto pienākumu veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi (finansējuma saņēmēja dalības maksa iesaistei starptautiskajās pētniecības un attīstības programmās, platformās un iniciatīvās, dalības maksa tīklošanās un mobilitātes pasākumiem, starptautisko projektu sagatavošanas izmaksas, lai iesaistītos starptautiskajos konsorcijos (piemēram, programmas "Apvārsnis Eiropa" projektos), un citas izmaksas, kuras nodrošina sadarbību un iesaisti starptautiskos pētniecības projektos);

52.2.2. projekta vadības izmaksas – projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas par projekta ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī izmaksas par projekta dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, projekta iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas;

52.2.3. ārpakalpojumu iegāde – projekta vadības, juridiskie, grāmatvedības, lietvedības, neatkarīga revidenta, iekšējā auditora un tulkošanas pakalpojumi, kas nepieciešami darbības nodrošināšanai;

52.2.4. komunikācijas izmaksas, kas saistītas ar publicitātes pasākumiem stratēģiski svarīga projekta ietvaros, saskaņā ar šo noteikumu 82.1.3. apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 02.04.2024. noteikumiem Nr. 202)

53. Šo noteikumu 52.1.3. apakšpunktā minētās izmaksas veido ne vairāk kā 10 procentus no pētniecības projekta kopējā attiecināmo izmaksu apmēra.

54. Šo noteikumu 52.2. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no kopējā projektam piešķirtā Atveseļošanas fonda finansējuma.

55. Attiecināmas ir tādas šo noteikumu 52. punktā minētās izmaksas, kas radušās, sākot ar dienu, kad projekta iesniegums iesniegts vadības informācijas sistēmā. Ja projekta darbu sākums ir brīdis atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam un tas ir bijis pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vadības informācijas sistēmā, tad nav attiecināmas visas projekta ietvaros radušās izmaksas.

56. Neparedzētie izdevumi ir uzskatāmi par papildu izdevumiem vai sadārdzinājumu, kas radies projekta īstenošanas gaitā, un finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris to sedz no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta.

57. Pētniecības projekta ietvaros ir attiecināmas šo noteikumu 52.1. apakšpunktā minētās izmaksas, kas radušās pēc pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas vadības informācijas sistēmā. Projekta ietvaros tiek nodrošinātas Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētās stimulējošās ietekmes prasības. Papildu izmaksas, kas netiek segtas no Atveseļošanas fonda līdzekļiem, tiek norādītas privātā līdzfinansējuma daļā, un aģentūra tās nepārbauda.

58. Iekārtas, kuras tiks nodotas finanšu nomā un kurām amortizācijas izmaksas rēķina atbilstoši šo noteikumu 52.1.8. apakšpunktam, pēc nomas līguma termiņa beigām paliek sadarbības partnera īpašumā.

59. Sadarbības partnera sniegto pakalpojumu pašizmaksu aprēķina atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma nosacījumiem.

60. Komersantam un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, ja tās pētniecības projektā iesaistās kā sadarbības partneri, tiek kompensētas izmaksas atbilstoši šo noteikumu attiecināmo izmaksu nosacījumiem, un tās nodrošina atsevišķu ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti, kā arī darbību un ar to īstenošanu saistīto finanšu plūsmu nodalīšanu.

61. Sadarbības partnerim, pērkot pakalpojumus no publiskajām pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, ir pienākums saņemt apliecinājumu no pakalpojuma sniedzēja, ka publiskās pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas grāmatvedības politikā ir iestrādāti zinātnisko pakalpojumu vērtības – tirgus cenas – noteikšanas principi.

62. Šo noteikumu 52.1.1. apakšpunktā minēto izmaksu attiecināmības nosacījumi:

62.1. ja pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks pētniecības projekta ietvaros saņem atlīdzību, noslēdzot darba līgumu, darba laika uzskaites tabulās norāda, cik stundu veltīts darbam pētniecības projektā (atsevišķi norādot noslodzi rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrāžu un tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai) un cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar pētniecības projektu;

62.2. ja zinātniskais darbinieks strādā pētniecības projektā un veic citas funkcijas, par kurām saņem atlīdzību cita darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros, darbs pētniecības projektā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar pētniecības projektu nesaistītus uzdevumus. Ja darbu pētniecības projekta ietvaros veic pamatdarba laikā, par attiecīgu stundu skaitu samazina pamatdarba slodzi;

62.3. sadarbības partneris pārliecinās, ka pamatdarbā vai citos līgumos noteiktie veicamie pienākumi nedublējas ar pētniecības projektā veicamajiem pienākumiem.

63. Investīcijas ietvaros no Atveseļošanas fonda līdzekļiem netiek finansētas šādas izmaksas:

63.1. izmaksas, kas nav saistītas ar pētniecības projekta ietvaros norādītajiem pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbiem;

63.2. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumiem;

63.3. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi, ko finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris sedz no privātā līdzfinansējuma, nodrošinot visām šajā apakšpunktā minētajām izmaksām atsevišķu projekta izmaksu (tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa izmaksu) uzskaiti un nodalīšanu;

63.4. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu darījumiem, komisijas maksa;

63.5. izmaksas, kas saistītas ar komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības eksporta apjomiem – preču izplatīšanas tīkla izveidošana un darbība, kā arī komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības kārtējie izdevumi eksporta operācijām;

63.6. izmaksas, kas saistītas ar ēku būvprojektēšanu, rekonstrukciju, būvniecību un telpu pielāgošanu;

63.7. citas izmaksas, kas šo noteikumu 52. punktā nav noteiktas kā attiecināmas.

(Grozīts ar MK 02.04.2024. noteikumiem Nr. 202)

64. Finansējuma saņēmējam investīcijas ietvaros ir tiesības pieaicināt neatkarīgu revidentu vai auditoru, lai apliecinātu pētniecības projektu starpposma vai gala noslēguma pārskatā minēto mērķu sasniegšanu un izmaksu pamatotību.

65. Finansējuma saņēmēja attiecināmajās izmaksās iekļauj izmaksas tikai par tām pētniecības projekta aktivitātēm, kuras projekta gala noslēguma pārskata iesniegšanas dienā būs pabeigtas. Starpposma un gala noslēguma pārskata attiecināmajās izmaksās iekļauj atbilstoši projekta iesniegumam faktiski veiktos izdevumus.

66. Investīcijas ietvaros attiecināma ir zaļo publisko iepirkumu un sociāli atbildīgo publisko iepirkumu veikšana atbilstoši publisko iepirkumu jomas normatīvajiem aktiem.

67. Dalības maksu starptautiskajās iniciatīvās attiecina tikai tad, ja finansējuma saņēmēja dalība tajās palīdzēs sasniegt definētos rezultātus, mērķus vai veicinās iesaisti jaunos starptautiskos projektos vai ja finansējuma saņēmējam tiek noteikti jauni sasniedzamie rezultātu rādītāji saistībā ar dalību attiecīgajās starptautiskajās iniciatīvās.

68. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 5. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktu, 6. punkta "a" apakšpunktu un 7. punktu (procentos no pētniecības projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) ir šāda:

68.1. rūpnieciskajiem pētījumiem:

68.1.1. 70 procenti – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

68.1.2. 60 procenti – vidējiem komersantiem;

68.1.3. 50 procenti – lielajiem komersantiem;

68.2. eksperimentālajām izstrādēm:

68.2.1. 45 procenti – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

68.2.2. 35 procenti – vidējiem komersantiem;

68.2.3. 25 procenti – lielajiem komersantiem;

68.3. tehniski ekonomiskajai priekšizpētei:

68.3.1. 70 procenti – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

68.3.2. 60 procenti – vidējiem komersantiem;

68.3.3. 50 procenti – lielajiem komersantiem.

69. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētajām darbībām ir 100 procenti.

70. Šo noteikumu 68.1.1. apakšpunktā minēto finansējuma intensitāti var palielināt par 10 procentiem, bet šo noteikumu 68.1.2., 68.1.3. un 68.2. apakšpunktā minēto intensitāti – par 15 procentiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 6. punkta "b" apakšpunktu, ja sadarbības partneris to ir paredzējis sākotnēji pētniecības projekta iesniegumā un ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

70.1. pētniecības projekta ietvaros ir efektīva sadarbība Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 90. punkta izpratnē ar vismaz vienu sīko (mikro), mazo vai vidējo komersantu, un viens komersants nesedz vairāk par 70 procentiem no kopējām attiecināmajām izmaksām;

70.2. pētniecības projekta ietvaros ir efektīva sadarbība Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 90. punkta izpratnē ar vismaz vienu pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju, un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija sedz vismaz 10 procentus no kopējām attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt sava pētniecības projekta rezultātus;

70.3. pētniecības projekta rezultāti pieņemti publicēšanai vismaz divos zinātniskajos rakstos, kas indeksēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B) ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs, vai izplatīti tādā tehniskajā vai zinātniskajā konferencē, kuras rakstu krājums indeksēts Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B), DBLP, ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs, un publikācijas autors ir komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pētnieks vai publikācija ir komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas pētnieku koppublikācija.

71. Finansējumu par papildu intensitāti šo noteikumu 70. punktā minētajos gadījumos izmaksā pēc tam, kad izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

71.1. publikācijā vai konferences materiālos ietverta informācija par lietotajām metodēm vai pētniecības projektu rezultātiem. Ja iespējams, nodrošina atsauci uz tīmekļvietni, kur ievietoti visi pētniecības projektu rezultāti, tai skaitā arī tie rezultāti, kurus sasniegs vai precizēs pēc publikācijas veikšanas;

71.2. ja veic vairākus saistītus pētniecības projektus, finansējuma intensitāti palielina tiem pētniecības projektiem, kas ietverti šo noteikumu 70.3. apakšpunktā minētajā publikācijā vai konferences materiālos;

71.3. pētniecības projekta rezultāti pieņemti publicēšanai tādos izdevumos, kas tiks indeksēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B), ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs, vai izplatīti tādā tehniskajā vai zinātniskajā konferencē, kuras rakstu krājums indeksēts Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B), DBLP, ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs.

72. Šo noteikumu 70. un 71. punktā minētajos gadījumos kopējā finansējuma intensitāte rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajām izstrādēm nepārsniedz 80 procentus.

73. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā paredz, ka vismaz 25 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām tiks izmantoti eksperimentālajām izstrādēm.

74. Sadarbības partneris nodrošina un finansējuma saņēmējs pārliecinās, ka līdzfinansēto preču un pakalpojumu izmaksas atbilst tirgus cenai un nepastāv interešu konflikts piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja izvēlē. Īstenojot pētniecības projektu un projektu, sadarbības partneris vai finansējuma saņēmējs izvēlas preču piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem vai publisko iepirkumu jomas normatīvajiem aktiem, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

75. Pētniecības projektā ietverto atsevišķu aktivitāšu izmaksas ir attiecināmas, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu regulas Nr. 2018/1046 33. panta izpratnē, ja aktivitāte ir pilnībā pabeigta atbilstoši pētniecības projekta iesniegumam un noslēgtā līguma nosacījumiem. Izmaksas var tikt attiecinātas un iekļautas progresa pārskatā tikai par tādiem starpposmiem, kas pētniecības projekta pārtraukšanas brīdī ir pabeigti.

VI. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

76. Nozares ministrijai ir šādi pienākumi:

76.1. piedalīties pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdēs, nodrošināt un uzraudzīt, ka pētniecības projektu vērtēšanas komisijas lēmumi tiek pieņemti, ievērojot interešu konflikta novēršanas prasības saskaņā ar regulas 2018/1046 61. pantu;

76.2. sniegt atzinumus par pētniecības projektu atbilstību viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas jomām;

76.3. uzraudzīt projekta ietvaros noteikto rādītāju sasniegšanu, tai skaitā pētniecības projektu rādītāju izpildi un finansējuma saņēmēja rādītāju sasniegšanu;

76.4. pārbaudīt, vai netiek īstenoti pētījumi vai eksperimentālās izstrādes, kas pēc būtības dublē aktivitātes, rezultātus un rezultātu mērķa tirgus, un pārbaudīt, vai Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros pētniecības projekta īstenošanā nav konstatējamas pazīmes, kas liecina par pieļautu dubultā finansējuma situāciju pret Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" (tai skaitā pārbaudīt demarkāciju arī starp citiem publiskā finansējuma avotiem), kā arī Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instrumenta programmu;

76.5. monitoringa ietvaros analizēt šo noteikumu ilgtermiņa ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību;

76.6. izstrādāt pētniecības projektu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku, ko finansējuma saņēmējs izmanto pētniecības projektu vērtēšanas kritēriju sagatavošanai, un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicēt to savā tīmekļvietnē;

76.7. veikt viedās specializācijas jomu analīzi un sagatavot monitoringa ziņojumus;

76.8. nodrošināt investīcijas un nacionālo rādītāju uzraudzību;

76.9. organizēt regulāras sanāksmes problēmu identifikācijas un iespējamo risinājumu meklēšanai;

76.10. lai sagatavotu pusgada progresa ziņojumu par Atveseļošanas fonda plāna izpildi, izmantot šādus dokumentus:

76.10.1. sadarbības partneru sarakstu, kurā norādīts sadarbības partnera nosaukums, reģistrācijas numurs, pētniecības projekta nosaukums un īss pētniecības projekta apraksts;

76.10.2. līguma kopiju, kas apliecina apstiprināto Atveseļošanas fonda finansējumu pētniecības projektiem, izmantojot vadības informācijas sistēmā pieejamo informāciju, ko nodrošina finansējuma saņēmējs;

76.11. izskatīt šo noteikumu 84. punktā minēto sadarbības partnera iesniegumu un viena kalendāra mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniegt viedokli par pētniecības projekta atbilstību pētniecības projekta vērtēšanas kritērijiem;

76.12. nodrošināt, ka laikus, bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos vadības informācijas sistēmā tiek ievadīti dati, kas saistīti ar šo noteikumu 7. un 8. punktā minēto rādītāju uzskaiti un sasniegšanu, ņemot vērā:

76.12.1. informāciju par piešķirto Atveseļošanas fonda finansējumu, ko finansējuma saņēmējs ievadījis atbilstoši šo noteikumu 82.2.7. apakšpunktam;

76.12.2. informāciju, ko finansējuma saņēmējs ievadījis atbilstoši šo noteikumu 82.2.8. apakšpunktam;

76.13. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku līdz projektu iesniegumu atlases nolikuma izstrādes uzsākšanai;

76.14. pārliecināties, ka pētniecības projekti tiek īstenoti atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

77. Aģentūrai papildus Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" 2. un 9. punktā minētajiem pienākumiem ir šādi pienākumi:

77.1. pārliecināties par interešu konflikta, korupcijas, krāpšanas un dubultā finansējuma neesību un pieņemt lēmumu par projekta atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem šādos gadījumos:

77.1.1. pēc projekta iesnieguma saņemšanas vadības informācijas sistēmā, ciktāl to paredz šo noteikumu 3. pielikumā minētie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji;

77.1.2. pirms tādu grozījumu apstiprināšanas līgumā par projekta īstenošanu, ar kuriem pievienoti sadarbības partneri, pirms progresa pārskatu apstiprināšanas un gadījumā, ja veicamas izmaiņas pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sastāvā;

77.2. veikt mērķus un uzraudzības rādītājus pamatojošās dokumentācijas pārbaudi, tai skaitā datu ticamības pārbaudi;

77.3. izvērtēt pētniecības projektu atbilstoši šo noteikumu 103. punktā minētajai kārtībai un ar grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu iekļaut izvērtētos pētniecības projektus finansējuma saņēmēja projektā;

77.4. izskatīt un saskaņot finansējuma saņēmēja iekšējās kontroles sistēmu;

77.5. pārliecināties, ka finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 20.5. apakšpunktam un sadarbības partneris atbilstoši šo noteikumu 83.10. apakšpunktam ir iesnieguši apliecinājumu par atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu";

77.6. sniegt atzinumu atbilstoši šo noteikumu 82.2.22. apakšpunktam.

78. Aģentūrai ir šādas tiesības:

78.1. piesaistīt nozares ministriju projektu uzraudzības posmā un pētniecības projektu progresa pārskata izvērtēšanas posmā, ja nepieciešams apstiprināt vai saskaņot sasniedzamos rādītājus;

78.2. pieaicināt ekspertus, lai pārbaudītu, vai pētījumu izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

79. Ja aģentūra konstatē, ka šo noteikumu 77.1. apakšpunktā minētie nosacījumi nav ievēroti, tā neiekļauj pētniecības projektu noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu un nosūta finansējuma saņēmējam pētniecības projektu aģentūras konstatēto pārkāpumu novēršanai un pētniecības projekta atkārtotai vērtēšanai. Grozījumus līgumā par projekta īstenošanu neveic, kamēr nav novērsti aģentūras konstatētie pārkāpumi un veikta pētniecības projekta atkārtota vērtēšana.

80. Līgumā par projekta īstenošanu iekļauj vismaz šādu informāciju:

80.1. finansējuma saņēmēja rekvizīti;

80.2. finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi, tai skaitā attiecībā uz sadarbības partneru un to īstenoto pētniecības projektu uzraudzību;

80.3. plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafika iesniegšanas kārtība, iepirkumu plāna iesniegšanas kārtība, starpposma pārskatu un gala noslēguma pārskata iesniegšanas kārtība;

80.4. ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma plānošana;

80.5. ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanas termiņš;

80.6. līguma par projekta īstenošanu darbības laiks, grozīšanas un izbeigšanas kārtība;

80.7. strīdu izšķiršanas kārtība, kurā iekļauts nosacījums, ka strīdi, kas rodas projekta īstenošanas laikā pēc līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas, tiek risināti civiltiesiskā kārtībā, papildus nosakot, ka vispirms finansējuma saņēmējs iesniedz pretenziju aģentūrā un, ja domstarpības neizdodas atrisināt sarunu ceļā, finansējuma saņēmējs var celt prasību pret aģentūru vispārējās jurisdikcijas tiesā;

80.8. datu ievades regularitāte un atbildība vadības informācijas sistēmā;

80.9. kārtība nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu gadījumā;

80.10. nosacījums, ka netiek atbalstītas darbības, kas ir pretrunā ar principu "nenodarīt būtisku kaitējumu".

81. Investīcijas ietvaros izmaksas iespējams attiecināt līdz 2027. gada 31. decembrim. Ja finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim izmaksas rodas pēc 2027. gada 31. decembra, tās tiek segtas no saviem līdzekļiem.

82. Finansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi un tiesības:

82.1. pienākumi, kas saistīti ar projekta vadību un īstenošanu:

82.1.1. vadīt finansējuma saņēmēja projektu un nodrošināt tajā noteikto mērķu sasniegšanu, tai skaitā koordinēt visu finansējuma saņēmēja projektā iekļauto pētniecības projektu īstenošanu;

82.1.2. dokumentēt, sagatavot un uzglabāt visu pētniecības projektu vērtēšanas dokumentāciju, tai skaitā dokumentēt pētniecības projektu vērtēšanas komisijas darbu;

82.1.3. īstenot apstiprināto projektu kā stratēģiski svarīgu projektu, ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievietojot savā tīmekļvietnē aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu un nodrošinot informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas fonda finansēšanas nolīguma 10. pantu, nodrošinot ne mazāk kā vienu informatīvu pasākumu (konferenci, semināru vai cita veida informatīvu pasākumu);

82.1.4. viena kalendāra mēneša laikā pēc līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas iesniegt nozares ministrijā komunikāciju plānu;

82.1.5. uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposma un gala rezultātu rādītāji atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

82.1.6. nodrošināt projekta ietvaros noteikto rādītāju sasniegšanu līdz 2026. gada 30. jūnijam;

82.1.7. ja nepieciešams, pirms pētniecības projekta gala noslēguma pārskata iesniegšanas aģentūrā iesaistīt ārējos ekspertus, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;

82.1.8. pārliecināties par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska un dubultā finansējuma neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem sadarbības partneriem;

82.1.9. ievērot interešu konflikta novēršanas principus saskaņā ar regulas 2018/1046 61. pantu, kā arī caurspīdīguma un vienlīdzības principus un novērst korupciju, krāpšanu un dubulto finansējumu, ja nepieciešams, veicot atbilstošus korekcijas pasākumus;

82.1.10. sniegt priekšlikumus viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas pilnveidošanā un darbības plāna precizēšanā;

82.1.11. pēc pētniecības projekta pabeigšanas iesniegt aģentūrā pētniecības projekta rezultātu apkopojumu;

82.1.12. izvērtēt projekta ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību projektā paredzēto darbību veiksmīgai īstenošanai, kā arī ekoinovatīvu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju ieviešanas iespēju;

82.1.13. iesniegt vadības informācijas sistēmā noslēguma maksājuma pieprasījumu par atlikušo summu, ja tiek sasniegti projekta ietvaros noteiktie rādītāji;

82.1.14. projekta ietvaros nodrošināt, ka pētniecības projektu vērtēšanas procesā tiek ievērots dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju princips, kā arī tiek ievērots princips "nenodarīt būtisku kaitējumu";

82.1.15. atmaksāt aģentūrai neieguldīto Atveseļošanas fonda finansējumu;

82.2. pienākumi, kas saistīti ar pētniecības projektu atlasi:

82.2.1. pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un ka šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem, izdevumi ir samērīgi un attiecībā uz tiem ir ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi;

82.2.2. dokumentēt, sagatavot un uzglabāt visu pētniecības projektu vērtēšanas dokumentāciju, tai skaitā dokumentēt pētniecības projektu vērtēšanas komisijas darbu;

82.2.3. iesniegt aģentūrā progresa pārskatus atbilstoši šo noteikumu 89. punktam, iekļaujot tikai tādus sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumus, kuri ir faktiski izlietoti pētniecības projektā un kurus ir izvērtējis finansējuma saņēmējs un pētniecības projektu vērtēšanas komisija;

82.2.4. pēc sadarbības partnera pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas izveidot pētniecības projektu vērtēšanas komisiju, izvēloties šo noteikumu 107. punktā minētos dalībniekus atklātā uzsaukumā vai veicot tirgus izpēti, ja tiek veikts iepirkums un slēgts uzņēmuma līgums, un pārliecinoties par interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas neesību;

82.2.5. nodrošināt pētniecības projektu vērtēšanu atbilstoši izstrādātajiem pētniecības projektu vērtēšanas kritērijiem, kas pirms līguma par projekta īstenošanu slēgšanas un līguma par projekta īstenošanu grozījumu veikšanas saskaņoti ar nozares ministriju;

82.2.6. 15 darbdienu laikā no pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdes dienas rakstiski informēt sadarbības partnerus par atbalstīto vai noraidīto pētniecības projektu, sniedzot skaidrojumu par noraidīšanas iemesliem un pretenziju iesniegšanu;

82.2.7. kopā ar līguma par projekta īstenošanu grozījumiem iesniegt vadības informācijas sistēmā finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera noslēgtā līguma kopiju par pētniecības projekta īstenošanu;

82.2.8. pēc pieprasījuma iesniegt nozares ministrijā sadarbības partneru sarakstu, norādot sadarbības partnera nosaukumu un reģistrācijas numuru, pētniecības projekta nosaukumu, īsu pētniecības projekta aprakstu un finansējuma apjomu;

82.2.9. pārbaudīt un novērst interešu konfliktu, korupciju un krāpšanu pētniecības projektu vērtēšanā. Visu projekta īstenošanas laiku nodrošināt pārbaužu dokumentēšanu un nodrošināt, ka pētniecības projektu vērtēšanas komisijas locekļi, eksperti un finansējuma saņēmēja darbinieki pirms pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdes un starpposma un gala nodevumu vērtēšanas paraksta šo noteikumu 4. pielikumā ietverto objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu, ja nepieciešams, novēršot vai labojot identificētos riskus vai konstatēto interešu konfliktu;

82.2.10. pārbaudīt dubultā finansējuma neesību pirms pētniecības projekta apstiprināšanas un, ja pētniecības projekts apstiprināts, – visā tā īstenošanas laikā, nodrošinot pārbaužu dokumentēšanu;

82.2.11. pirms iesniegšanas nozares ministrijā un aģentūrā pārbaudīt projektā noteiktos sasniedzamos rādītājus pamatojošo dokumentāciju, tai skaitā veikt datu ticamības pārbaudes;

82.2.12. noslēgt ar sadarbības partneri līgumu par pētniecības projekta īstenošanu, tai skaitā atrunājot kārtību, kādā sadarbības partneris pārkāpumu gadījumā nodrošina pētniecības projekta īstenošanai piešķirtā Atveseļošanas fonda finansējuma atmaksu;

82.2.13. tiklīdz ir zināma informācija par iepirkumu izsludināšanas brīdi, iesniegt vadības informācijas sistēmā iepirkumu plānu par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu vai normatīvos aktus par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;

82.2.14. uzkrāt un pēc aģentūras pieprasījuma iesniegt tai datus par noraidītajiem pētniecības projektiem un to noraidīšanas iemesliem;

82.2.15. mēneša laikā pēc līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz pirmā progresa pārskata iesniegšanai iesniegt aģentūrā iekšējās kontroles sistēmas aprakstu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai, ietverot tajā:

82.2.15.1. aprakstu, kā tiks veikti pasākumi interešu konflikta riska kontrolei saskaņā ar regulas 2018/1046 61. pantu;

82.2.15.2. aprakstu par pasākumiem aizliegtās vienošanās riska kontrolei;

82.2.15.3. aprakstu par pasākumiem krāpšanas un korupcijas risku novēršanai;

82.2.15.4. aprakstu par procedūru, kādā novērš un identificē dubultā finansējuma situāciju pret citiem finanšu instrumentiem;

82.2.15.5. aprakstu par iekšējās informācijas aprites un komunikācijas pasākumiem par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska novēršanu;

82.2.15.6. ētikas kodeksu;

82.2.15.7. ziņošanas mehānismu kompetentajām iestādēm par potenciāliem administratīviem vai kriminālpārkāpumiem;

82.2.15.8. kārtību, kādā darbiniekiem jārīkojas, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem;

82.2.16. izstrādāt pētniecības projektu vērtēšanas kritērijus;

82.2.17. reģistrēt visus saņemtos pētniecības projektu iesniegumus un rakstiski informēt iesniedzēju, nosūtot elektronisko apstiprinājumu par pētniecības projekta iesnieguma saņemšanu;

82.2.18. veikt komercdarbības atbalsta nosacījumu priekšizvērtējumu atbilstoši šo noteikumu 103. punktā minētajām prasībām;

82.2.19. pēc aģentūras pieprasījuma iesniegt priekšizvērtējumu pamatojošo dokumentāciju;

82.2.20. uzkrāt un uzskaitīt datus projekta rādītāju sasniegšanas progresa noteikšanai;

82.2.21. iesniegt pētniecības projektu vērtēšanas komisijai šo noteikumu 110. punktā minēto uzdevumu veikšanai informāciju par veikto pētniecības projektu priekšizvērtējumu;

82.2.22. iesniegt aģentūrā datu pārbaudei pētniecības projektu sarakstu un plānoto pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sastāvu, lai nodrošinātu šo noteikumu 82.2.4. apakšpunktā minētās pētniecības projektu vērtēšanas komisijas izveidi;

82.3. tiesības:

82.3.1. piekļūt to dokumentu oriģināliem, kuri pamato ar pētniecības projektu īstenošanu saistītās izmaksas, un doties uz pētniecības projekta īstenošanas vietu, lai gūtu pārliecību par sadarbības partnera iesniegtā pētniecības projekta atbilstību;

82.3.2. saņemt starpposma un noslēguma maksājumus atbilstoši šo noteikumu 88. punktam;

82.3.3. sadarbības partneru piesaistei organizēt vairākus uzsaukumus, katram atklātam uzsaukumam veidojot savu pētniecības projektu vērtēšanas komisiju, ievērojot šo noteikumu 82.2.4. apakšpunktu.

83. Sadarbības partnerim ir šādi pienākumi:

83.1. iesniegt finansējuma saņēmējam pētniecības projekta iesniegumu un pētniecības projekta aprakstu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam, tāmi un aktivitāšu laika grafiku;

83.2. ja sadarbības partneris, kurš iesniedzis pētniecības projekta iesniegumu finansējuma saņēmējam, nevar pierādīt, ka spēj veikt pētniecības un attīstības darbus pašu spēkiem (piemēram, tam nav pētniecības un attīstības nodaļas, visi darbinieki jau ir noslogoti, nav atbilstošas zinātniskās infrastruktūras, nav augsta līmeņa inženieru vai nozares speciālistu, kas ir spējīgi veikt zinātniskos pētījumus nozares vajadzībām atbilstošā līmenī, vai nav spēcīgas zināšanu bāzes ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā), tam ir pienākums nodrošināt sadarbību ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju vai citu komersantu, kas nodarbina attiecīgās zinātnes jomā strādājošus zinātniekus (zinātņu doktorus) un kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar šādu pakalpojumu sniegšanu;

83.3. visā pētniecības projekta īstenošanas laikā nodrošināt interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas neesību, kā arī dubultā finansējuma novēršanu;

83.4. īstenot apstiprināto pētniecības projektu, par kuru saņemts aģentūras lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu;

83.5. iesniegt finansējuma saņēmējam visu nepieciešamo dokumentāciju starpposma un gala noslēguma pārskatu iesniegšanai aģentūrā, tai skaitā lai pierādītu, ka pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētniecības projekta rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, un pētniecības izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;

83.6. nodrošināt Atveseļošanas fonda investīciju administrēšanas institūcijām un Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumā par Atveseļošanas un noturības mehānismu minētajām iestādēm piekļuvi finansējuma saņēmēja un to sadarbības partneru dokumentu oriģināliem un, ja nepieciešams, pētniecības projekta īstenošanas vietai;

83.7. ne retāk kā reizi sešos mēnešos publicēt savā tīmekļvietnē un, ja iespējams, finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē aktuālo informāciju par pētniecības projekta īstenošanas gaitu, nodrošinot informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu;

83.8. pirms pētniecības projektu izskatīšanas parakstīt šo noteikumu 4. pielikumā ietverto objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu;

83.9. pirms pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas tam var pievienot sagatavotu sākotnējo digitālā brieduma testu un digitālās attīstības ceļa karti. Ceļa kartes esība nodrošina priekšroku atbalsta saņemšanā. Pēc pētniecības projekta īstenošanas sadarbības partneris var iesniegt otrreizējo digitālā brieduma testu;

83.10. iesniegt finansējuma saņēmējam apliecinājumu, ka pētniecības projekta ietvaros paredzētās darbības nav vērstas uz šo noteikumu 34. punktā minētajām darbībām.

84. Sadarbības partnerim ir tiesības viena kalendāra mēneša laikā pēc pētniecības projekta vērtējuma saņemšanas rakstveidā iesniegt finansējuma saņēmējam iesniegumu par pētniecības projekta vērtējuma pārskatīšanu. Ja finansējuma saņēmējs neizskata sadarbības partnera iesniegumu vai sadarbības partneris nepiekrīt finansējuma saņēmēja sniegtajai atbildei, sadarbības partneris viena kalendāra mēneša laikā no dienas, kad saņemta finansējuma saņēmēja atbilde, var iesniegt rakstveida iesniegumu nozares ministrijā. Nozares ministrija iesnieguma izskatīšanu veic atbilstoši šo noteikumu 76.11. apakšpunktam.

85. Nozares ministrija vai aģentūra pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas var lūgt papildināt šo noteikumu 82.2.15. apakšpunktā minēto iekšējās kontroles sistēmu, ja konstatēts, ka ir nepieciešami papildinājumi vai precizējumi.

86. Finansējuma saņēmējs pirmo pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdi var organizēt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas dienas vadības informācijas sistēmā un pēc sadarbības partnera sākotnējā atklātā uzsaukuma.

87. Aģentūra atbalsta sniegšanai, kā arī aģentūra un nozares ministrija uzraudzības nodrošināšanai šo noteikumu ietvaros pieprasa un saņem informāciju no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra. Lai nodrošinātu pieeju datiem, aģentūra vai nozares ministrija, ja nepieciešams, slēdz vienošanos ar Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra pārzini.

88. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanu un priekšfinansē projektā plānotās izmaksas no saviem līdzekļiem. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var pieprasīt starpposma maksājumu par pabeigtajām darbībām. Noslēguma maksājumu iespējams pieprasīt tad, kad starpposma maksājumi kopsummā sasniedz 90 procentus no projektam pieejamā finansējuma.

89. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas iesniedz aģentūrā plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafiku, kas sadalīts atbilstoši projekta ietvaros noteiktajiem rādītājiem.

90. Finansējuma saņēmējs progresa pārskatu sagatavo ik pa trim mēnešiem un iesniedz izskatīšanai aģentūrā. Aģentūra pēc progresa pārskata izskatīšanas veic finansējuma saņēmējam maksājumu par projekta ietvaros noteikto rādītāju sasniegšanu.

91. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt ātrāku maksājumu bez Valsts kases vai bankas garantijas līdz 75 procentiem no aģentūrā iesniegtā maksājuma pieprasījuma, pirms aģentūra ir pabeigusi attiecīgā progresa pārskata izvērtēšanu. Ātrāka maksājuma apjomu aģentūra nosaka, izvērtējot projekta risku, tai skaitā ņemot vērā statistiku par to, kāda daļa no finansējuma saņēmēja iepriekš iesniegtajiem progresa pārskatiem pēc aģentūras veiktajām pārbaudēm tika atzīta par atbilstošu un attiecīgi veikta izmaksa.

92. Ja pētniecības projekta ieviešanas termiņš ir garāks par sešiem mēnešiem, to sadala posmos un katram posmam nosaka sasniedzamos rezultātus, ko vērtē pētniecības projektu vērtēšanas komisija. Posmus nosaka katram pētniecības projektam individuāli.

93. Lai sasniegtu kopējo projekta ietvaros plānoto rādītāju un pilnībā ieguldītu finansējumu, finansējuma saņēmējs var organizēt vairākas atklātas pētniecības projektu iesniegumu atlases.

94. Finansējuma saņēmējs no projekta ietvaros saņemtā finansējuma nevar gūt peļņas procentus. Ja rodas peļņas procenti, finansējuma saņēmējs tos atmaksā aģentūrai un nozares ministrija lemj par finansējuma pārvirzīšanu atbilstoši šo noteikumu 105. punktā minētajam.

95. Finansējuma saņēmējs pētniecības projektu starpposmu un gala rezultātu izvērtēšanā piesaista zinātniskā virziena vadītāju, lai sniegtu zinātnisku novērtējumu par pētniecības projekta ieviešanas gaitu.

96. Pētniecības projekta apraksta kopiju un parakstīta pētniecības projektu vērtēšanas komisijas protokola kopiju kopā ar līguma par projekta īstenošanu grozījumu pieprasījumu finansējuma saņēmējs nosūta aģentūrai ne vēlāk kā 30 darbdienu laikā pēc tam, kad ir parakstīts pētniecības projektu vērtēšanas komisijas protokols, kurā iekļauts atbalstīto pētniecības projektu saraksts kopā ar pētniecības projektu iesniegumiem un pamatojošajiem dokumentiem un pētniecības projektu vērtēšanas komisijas nozares ministrijas pārstāvja atzinums par pētniecības projektu.

97. Pēc sadarbības partneru pētniecības projektu iesniegumu saņemšanas finansējuma saņēmējs izvērtē saņemto pētniecības projektu izmaksu tāmi un izmaksu pamatotību un atbilstību attiecīgajam pētniecības projektam un iesniedz pētniecības projektu iesniegumus pētniecības projektu vērtēšanas komisijai. Pētniecības projektu vērtēšanas komisija izvērtē iesniegtā sadarbības partnera pētniecības projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām, kā arī izvērtē pētniecības projekta apraksta veidlapu. Finansējuma saņēmējs vērtē deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai), vidējai vai lielai komercsabiedrībai.

98. Sadarbības partneris uzņemas risku visas radušās izmaksas segt no saviem līdzekļiem, ja aģentūra pieņem lēmumu nepiešķirt komercdarbības atbalstu vai konstatē neatbilstības pētniecības projektu vērtēšanas procesā.

99. Pētniecības projekta pārtraukšana pirms termiņa beigām ir atbalstāma, ja pētniecības projekta īstenošanas gaitā konstatēts, ka nebūs iespējams sasniegt pētniecības projekta izvirzīto mērķi. Finansējuma saņēmējs izvērtē pētniecības projekta rezultātus un izmaksas un to atbilstību pētniecības projekta mērķim un plānotajām aktivitātēm un ziņo par to pētniecības projektu vērtēšanas komisijai. Piecu darbdienu laikā pēc pētniecības projektu vērtēšanas komisijas vērtējuma saņemšanas finansējuma saņēmējs iesniedz aģentūrā vērtējuma kopiju par pārtraukto pētniecības projektu.

100. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē vai, ja tādas nav, nozares asociācijas tīmekļvietnē aktuālo informāciju par finansējuma saņēmēja projektā iekļauto pētniecības projekta īstenošanas gaitu, informāciju par veiktajiem pētniecības projekta uzsaukumiem un rezultātiem. Sadarbības partneris ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, aktuālo informāciju par pētniecības projekta īstenošanas gaitu.

101. Nozares ministrija 30 dienu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas ievieto savā tīmekļvietnē finansējuma saņēmēja kontaktinformāciju un norāda finansējuma saņēmēja pētniecības virzienus.

102. Aģentūrai ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

102.1. finansējuma saņēmējs nepilda līguma par projekta īstenošanu nosacījumus, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas vai noteikto rādītāju sasniegšanu;

102.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis aģentūrai nepatiesu informāciju;

102.3. to paredz līgums par projekta īstenošanu.

103. Pēc tam kad finansējuma saņēmējs apkopoto atbalstīto pētniecības projektu sarakstu iesniedzis vadības informācijas sistēmā, lai aģentūra piešķirtu komercdarbības atbalstu sadarbības partnerim, aģentūra katram pētniecības projektam izvērtē:

103.1. interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas riskus un dubultā finansējuma neesību un pārbauda sadarbības partnera atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem;

103.2. vai sadarbības partnerim uz brīdi, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, pēc pēdējās Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē pieejamās informācijas nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmo, 1.3 un 1.7 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos vai attiecībā uz kuriem ir noslēgts vienošanās līgums saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 41. pantu;

103.3. sadarbības partnera atbilstību šo noteikumu 33. punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem;

103.4. uz komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi:

103.4.1. sadarbības partnera atbilstību grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju;

103.4.2. sadarbības partnera – komercsabiedrības – atbilstību mazajai (sīkajai), vidējai vai lielai komercsabiedrībai.

104. Finansējuma saņēmējs prioritāri finansējumu piešķir tādiem sadarbības partneriem, kuru pētniecības projekti apstiprināti programmas "Digitālā Eiropa" programmā "GovTech", nodrošinot dubultā finansējuma neesību.

105. Nozares ministrija sagatavo izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par investīcijas īstenošanu, kas ietver informāciju par turpmāku investīcijas uzraudzību pēc 2026. gada 31. augusta, tai skaitā par finansējuma izlietojumu, sniedzot priekšlikumus par finansējuma pārvirzīšanu nozares ministrijas atbalsta pasākumiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam plānošanas periodā.

106. Ja investīcijas ietvaros ir sasniegti šo noteikumu 7. punktā minētie rādītāji, bet investīcijai atvēlētais finansējums līdz 2027. gada 31. decembrim nav ieguldīts pilnā apmērā, nozares ministrija informāciju par neieguldītā finansējuma izlietojumu iekļauj šo noteikumu 105. punktā minētajā ziņojumā.

VII. Pētniecības projektu vērtēšanas komisija

107. Finansējuma saņēmējs pētniecības projektu vērtēšanas komisijā:

107.1. iekļauj šādus dalībniekus:

107.1.1. vismaz vienu nozares komersanta vai atzītu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību pārstāvi, kurš ieguvis augstāko izglītību attiecīgajā nozarē vai augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba pieredzi attiecīgajā nozarē;

107.1.2. nozares ministrijas pārstāvi;

107.2. var iekļaut šādus dalībniekus:

107.2.1. pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvjus, kuri ieguvuši maģistra vai zinātņu doktora grādu attiecīgajā nozarē;

107.2.2. citu nozaru kompetences centru, sadarbības tīklu, asociāciju vai citu organizāciju pārstāvjus;

107.2.3. zinātniskā virziena vadītājus.

108. Šo noteikumu 107. punktā minētos dalībniekus finansējuma saņēmējs piesaista, izvērtējot interešu konflikta neesību pētniecības projektu vērtēšanas komisijā.

109. Pēc nozares ministrijas priekšlikuma pētniecības projektu vērtēšanā iesaista starptautiskos vai vietējos ekspertus. Par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā lemj finansējuma saņēmējs. Eksperta vērtējumu pievieno pētniecības projektu vērtēšanas komisijas veiktajiem vērtējumiem, finansējuma saņēmējs pētniecības projekta vērtējumus iesniedz aģentūrā, un aģentūra pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

110. Pētniecības projektu vērtēšanas komisijai ir šādi uzdevumi:

110.1. pārliecināties, ka pētniecības projekta iesniegumā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto ieguldījumu lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;

110.2. pārliecināties, ka pētniecības projekta iesniegumā ir norādīta pētniecības projekta atbilstība projekta darbības plānam, ņemot vērā viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijā noteiktos virzienus un mērķus;

110.3. vērtēt pētniecības projekta iesniegumu un starpposma un gala noslēguma pārskatus, balsojot par to apstiprināšanu vai noraidīšanu;

110.4. uzraudzīt, lai tiktu sasniegti pētniecības projektā minētie darbības rādītāji;

110.5. pārliecināties, ka finansējuma saņēmējs ir veicis atbilstošu priekšizvērtējumu par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska un dubultā finansējuma neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā un nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem sadarbības partneriem;

110.6. nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un vērtēšanas procesa caurspīdīgumu;

110.7. nodrošināt, ka pētniecības projektu vērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;

110.8. nodrošināt principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautajai darbībai ir nebūtiska ietekme vai nav paredzamas ietekmes uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar regulas 2021/241 2. panta 6. punktu;

110.9. pamatojoties uz finansējuma saņēmēja veikto izmaksu izvērtējumu, pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai;

110.10. aizpildīt individuālo vērtējumu par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdes un starpposma un gala nodevumu vērtēšanas parakstot šo noteikumu 4. pielikumā ietverto objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu. Apliecinājums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu vērtēšanas komisijas darbībā;

110.11. sniegt priekšlikumus viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas pilnveidošanai un darbības plāna precizēšanai;

110.12. ieteikt finansējuma saņēmējam iesaistīt ārējo ekspertu pētniecības projektu un gala noslēguma pārskatu vērtēšanā, ja nepieciešams.

111. Nozares ministrijas pārstāvis, darbojoties pētniecības projektu vērtēšanas komisijā, pārliecinās:

111.1. ka pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdēs lēmumi tiek pieņemti, ievērojot interešu konflikta novēršanas, caurspīdīguma un vienlīdzības principu, kā arī novēršot un labojot dubultā finansējuma iestāšanās, krāpšanas un korupcijas risku;

111.2. ka sēdes laikā netika konstatēts iespējamais interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas un dubultā finansējuma gadījums un ka finansējums pētniecības projektiem plānots noteikto mērķu un aktivitāšu īstenošanai, un pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdes protokolā ar parakstu apstiprina šajā apakšpunktā minēto nosacījumu ievērošanu;

111.3. ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;

111.4. ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība finansējuma saņēmēja izstrādātajam projekta darbības plānam;

111.5. ka sadarbības partneris neveic vai nav veicis tādu pašu pētniecības projektu šīs investīcijas ietvaros vai citās komercdarbības atbalsta programmās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda, Atveseļošanas fonda finansēto pasākumu vai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros, lai nodrošinātu, ka visi finansējuma saņēmēju atbalstītie pētniecības projekti savstarpēji nepārklājas;

111.6. ka sadarbības partneri demonstrē izpratni un vīziju par zināšanu potenciālo pielietošanas veidu un ietekmi un ka demonstrētais apjoms, ietekme un ieguvumi pārsniedz paredzamās pētniecības projekta izmaksas;

111.7. ka pētniecības projektā ir norādīti pētniecības projekta starpposmi, pēc kuru pabeigšanas tiek pārvērtēta pētniecības projekta turpināšanas lietderība;

111.8. ka pētniecības projektā ir paredzēta un ir pārbaudāma reāla sadarbības partnera finansiālā līdzdalība pētniecības projekta finansējuma intensitātei atbilstošajā apjomā;

111.9. vai sadarbības partneris un finansējuma saņēmējs ir izvērtējuši, ja paredzēts, pētniecības projekta starpposma rezultātus un vai vērtējumi par pētniecības projekta turpināšanu vai pārtraukšanu ir dokumentēti un pamatoti ar faktiem;

111.10. ka pētniecības projekta ietvaros starpposma progresa pārskatos iekļautie izdevumi ir saistīti ar pētniecības projekta rezultātu sasniegšanu un ka šī saistība ir skaidri saprotama un pamatota no sadarbības partnera puses, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu.

112. Nozares ministrijas pārstāvim pētniecības projektu vērtēšanas komisijā ir balsstiesības, un tas balso par pētniecības projekta starpposma izvērtējumu, bet nevērtē pētniecības projekta zinātnisko sadaļu un neaizpilda individuālo pētniecības projekta vērtēšanas lapu.

113. Pētniecības projektu vērtēšanas komisijā balsstiesības ir nozares komersantam vai atzītu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību pārstāvjiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas pārstāvim un nozares ministrijas pārstāvim. Pārējo pētniecības projektu vērtēšanas komisijas locekļu ierosinājumiem ir ieteikuma raksturs.

114. Ja nozares ministrijas pārstāvis pētniecības projektu vērtēšanas komisijas veiktā vērtēšanas procesa ietvaros konstatē, ka pētniecības projekta iesnieguma, starpposma vai gala noslēguma pārskata vērtēšanas process nav pietiekami pamatots, un pētniecības projektu vērtēšanas komisija noraida neatkarīga eksperta pieaicināšanu, nozares ministrijas pārstāvis neparaksta protokolu un atbalstīto pētniecības projektu saraksts netiek virzīts uz aģentūru.

115. Pētniecības projektu vērtēšanas komisijā nevar piedalīties nozares komersants, zinātniskā virziena vadītājs, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas pārstāvis vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pārstāvis, ja iesniegts tā pārstāvētās institūcijas tā paša departamenta pētniecības projekts. Pētniecības projektu vērtēšanas komisijas dalībnieks nevar piedalīties cita komisijas dalībnieka iesniegta pētniecības projekta vērtēšanā.

116. Finansējuma saņēmējs izvērtē nepieciešamību papildus šo noteikumu 113. punktā noteiktajam piešķirt balsstiesības citiem šo noteikumu 107.2.2. apakšpunktā minētajiem pētniecības projektu vērtēšanas komisijas dalībniekiem.

VIII. Pārkāpumu konstatēšanas un novēršanas kārtība

117. Ja finansējuma saņēmējs vai aģentūra konstatē, ka pētniecības projektu vērtēšanas komisijas dalībnieks atrodas interešu konfliktā vai netiek ievērots objektivitātes, caurspīdīguma vai vienlīdzības princips, vai konstatēta krāpšana vai korupcija, vai pastāv minēto pārkāpumu iestāšanās risks, tad finansējuma saņēmējs izslēdz šo dalībnieku no pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sastāva un, ja nepieciešams, aizvieto ar citu dalībnieku, lai nodrošinātu kvorumu.

118. Uzskatāms, ka pētniecības projektu vērtēšanas komisijas dalībnieks atrodas interešu konfliktā vai netiek ievērots objektivitātes, caurspīdīguma vai vienlīdzības princips, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

118.1. iesniegts tā pārstāvētā komersanta vai iestādes pētniecības projekts vai pētniecības projekts, kurā plānota attiecīgā dalībnieka vai tā pārstāvētā komersanta vai iestādes dalība;

118.2. pētniecības projektu vērtēšanas komisijas dalībnieks vērtē cita pētniecības projektu vērtēšanas komisijas dalībnieka pētniecības projektu;

118.3. pētniecības projektu vērtēšanas komisijas dalībnieks ir finansējuma saņēmēja kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kurš vērtē cita finansējuma saņēmēja kapitāla daļu turētāja pētniecības projektu;

118.4. citi objektīvi pamatoti un saskaņā ar regulas 2018/1046 61. pantā noteikto regulējumu attiecināmi nosacījumi.

119. Ja aģentūra progresa pārskata sākotnējā pārbaudē konstatē interešu konfliktu, tā var veikt atkārtotu finansējuma saņēmēja pieejamo dokumentu pārbaudi un, ja aģentūra konstatē, ka noticis interešu konflikts, tā veic finanšu korekciju, pieprasot finansējuma saņēmējam atmaksāt Atveseļošanas fonda finansējumu par konkrēto pētniecības projektu.

120. Interešu konflikts ar finansējuma saņēmēja kapitāla daļu turētājiem vai biedriem nav konstatējams šādos gadījumos:

120.1. pētniecības projektu iesniedz finansējuma saņēmēja kapitāla daļu turētājs, tai skaitā pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, kas kontrolē ne vairāk kā 15 procentus no finansējuma saņēmēja kapitāla daļām;

120.2. pētniecības projektu iesniedz finansējuma saņēmēja kapitāla daļu turētājs, kas ir nozares asociācija;

120.3. viens kapitāla daļu turētāja pārstāvis, tai skaitā pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, kuram ir ne vairāk kā 15 procentu no finansējuma saņēmēja kapitāla daļām vai balsstiesībām, vērtē cita kapitāla daļu turētāja iesniegtu pētniecības projektu.

121. Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas pārstāvis var tikt iesaistīts pētniecības projektu vērtēšanas komisijā un vērtēt savas pārstāvētās iestādes cita departamenta iesniegto pētniecības projektu, nodrošinot interešu konflikta neesību. Šādā gadījumā pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijā ir izstrādāta kārtība, kas nodrošina struktūrvienību interešu un kompetenču nodalīšanu.

122. Pētniecības projektu vērtēšanas komisija, projekta rezultātu sasniegšanā konstatējot riskus, kas saistīti ar neieguldīto finansējumu vai neīstenotām plānotajām aktivitātēm, izvērtē nepieciešamību un iesaka finansējuma saņēmējiem ārējo ekspertu iesaisti, lai pirms pētniecības projektu noslēguma maksājuma veikšanas izvērtētu pētniecības projektu rezultātus un pārliecinātos, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti. Ekspertu vērtējuma kopiju nosūta arī aģentūrai. Ja ekspertu vērtējums ir negatīvs vai satur ieteikumus, ekspertu sagatavoto atzinumu nosūta sadarbības partnerim. Sadarbības partneris piecu darbdienu laikā pēc finansējuma saņēmēja rakstiskā pieprasījuma saņemšanas sagatavo un iesniedz finansējuma saņēmējam skaidrojumu par atzinumā norādītajām neatbilstībām. Ja skaidrojums nav saņemts piecu darbdienu laikā vai pēc iepazīšanās ar skaidrojumu atkārtotais eksperta vērtējums ir negatīvs, aģentūra finansējuma saņēmējam lūdz atmaksāt visu pētniecības projektā ieguldīto publiskā finansējuma summu.

123. Informācijas pieejamība un dokumentu glabāšana tiek nodrošināta šādā kārtībā:

123.1. finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību un dokumentu glabāšanu 10 gadus, sākot no dienas, kad piešķirts pēdējais komercdarbības atbalsts sadarbības partnerim;

123.2. sadarbības partneris nodrošina informācijas pieejamību un dokumentu glabāšanu 10 gadus, sākot no komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīža;

123.3. aģentūra nodrošina informācijas pieejamību un dokumentu glabāšanu 10 gadus, sākot no dienas, kad piešķirts pēdējais komercdarbības atbalsts saskaņā ar komercdarbības atbalsta programmu;

123.4. nozares ministrija nodrošina informācijas pieejamību un dokumentu glabāšanu 10 gadus, sākot no dienas, kad piešķirts pēdējais komercdarbības atbalsts saskaņā ar komercdarbības atbalsta programmu.

(MK 02.04.2024. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

IX. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

124. Datums, kad aģentūra pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējam, un datums, kad aģentūra pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu sadarbības partnerim, uzskatāms par komercdarbības atbalsta piešķiršanas datumu.

125. Aģentūra lēmumus par komercdarbības atbalsta piešķiršanu:

125.1. finansējuma saņēmējam var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 7. panta 3. punktā noteiktajam termiņam;

125.2. sadarbības partnerim var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. punktā noteiktajam termiņam.

(Grozīts ar MK 02.04.2024. noteikumiem Nr. 202)

126. Aģentūra apstiprina maksimālo iespējamo komercdarbības atbalsta summu apstiprinātajiem pētniecības projektiem.

127. Projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs (līguma par projekta īstenošanu grozījumu gadījumā) aģentūras lēmumu par komercdarbības atbalsta nosacījumiem var apstrīdēt Finanšu ministrijā un Finanšu ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

128. Sadarbības partneris attiecībā uz finansējuma saņēmēja pieņemto lēmumu par pētniecības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu var mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas vērsties nozares ministrijā ar lūgumu pārskatīt vērtēšanā saņemto punktu pamatotību.

129. Aģentūra nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktos publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

130. Ja pētniecības projekts tiek īstenots atbilstoši šo noteikumu 70.1. apakšpunktam, katra sadarbības partnera veiktajām izmaksām tiek piemērota atbilstoša intensitāte, ņemot vērā partnera atbilstību sīkajam (mikro), mazajam, vidējam vai lielajam komersantam.

131. Ja sadarbības partneris pētniecības projekta iesniegumā norāda, ka pētniecības projekta ietvaros plāno veikt efektīvu sadarbību, kurā kā partneris ir norādīta pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, lai atbilstoši šo noteikumu 70.1. un 70.2. apakšpunktam saņemtu finansējumu par papildu intensitāti, tad finansējuma saņēmējs, lai novērstu interešu konflikta risku, šo noteikumu 107. punktā minētās komisijas sastāvā neiekļauj pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas pārstāvi.

132. Komercdarbības atbalstu, kas investīcijas ietvaros sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. pantu, var apvienot ar citā komercdarbības atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto atbalstu dažādām nosakāmām attiecināmajām izmaksām vai vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 8. pantu, tai skaitā var apvienot ar citā komercdarbības atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto de minimis atbalstu, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta finansējuma intensitāti saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 5. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktu, 6. punkta "a" apakšpunktu un 7. punktu. Projektu var uzsākt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas vadības informācijas sistēmā.

133. Šo noteikumu ietvaros finansējuma saņēmēji saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2023/2831 5. pantu, tai skaitā par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 procentus, kā arī netiek pārsniegts Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā noteiktais maksimālais de minimis atbalsta apmērs.

(MK 02.04.2024. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

134. Finansējuma saņēmējs iesniedz nozares ministrijā un aģentūrā visu informāciju, tai skaitā šo noteikumu 132. un 133. punkta ietvaros, par plānoto un piešķirto komercdarbības atbalstu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti, ja plānots apvienot vairākus atbalstus, pirms izmaksu apvienošanas uzsākšanas.

135. Pirms komercdarbības atbalsta sniegšanas saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831 aģentūra pārliecinās, vai de minimis atbalsta kopsumma finansējuma saņēmējam pēdējo triju gadu periodā, skaitot no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas, kopā ar plānoto de minimis atbalstu nepārsniedz minētās regulas 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta ierobežojumu. Finansējuma limits vienam finansējuma saņēmējam tiek vērtēts viena vienota komersanta līmenī atbilstoši Komisijas regulas Nr. 2023/2831 2. panta 2. punktam. Sniedzot atbalstu sadarbības partnerim, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā, 4. punkta "a" apakšpunktā un 4. panta 1. punkta "i" apakšpunktā noteiktos ierobežojumus.

(MK 02.04.2024. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

136. Nozares ministrija apkopo un savā tīmekļvietnē publicē informāciju par brīvi pieejamo Atveseļošanas fonda finansējumu.

137. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri projekta ietvaros nedrīkst izmantot pētniecības iekārtas, kas iepirktas citu ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu ietvaros, izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris veic ar saimniecisko darbību nesaistītus pētniecības projektus. Ar saimniecisko darbību nesaistīti pētniecības projekti ir tādi projekti, kuros nodrošināta efektīva sadarbība un intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas projekta ietvaros veiktās darbības, pilnībā tiek piešķirtas pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijai.

138. Ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 2023/2831 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 02.04.2024. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

139. Ja attiecībā uz sadarbības partnerim piešķirto atbalstu tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai nelikumīgo projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. Finansējuma saņēmējam ir tiesības no sadarbības partnera saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā komercdarbības atbalsta (kopā ar procentiem) apmērā.

Ministru prezidente E. Siliņa

Ekonomikas ministrs V. Valainis
1. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 9. janvāra
noteikumiem Nr. 34
Pētniecības projekta apraksts
1. Pētniecības projekta numurs (piešķir finansējuma saņēmējs)
 
 
2. Pētniecības projekta nosaukums
 
 
 
3. Pētniecības projekta iedalījums (atzīmēt atbilstošo pētījuma veidu)
Nozares pētījums Starpnozaru pētījums Starptautisks pētījums
   
4. Informācija par pētniecības projekta īstenotāju
(ja pētījumu īsteno sadarbībā, informāciju norāda par katru sadarbības partneri)

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pamatdarbības NACE 2. red. kods

Uzņēmuma statuss
(sīkais, mazais, vidējais, lielais komersants)

 
 
   
    
5. Pētniecības projekta īss apraksts
(norāda īsu kopsavilkumu, minot mērķi, galvenās aktivitātes un plānoto rezultātu, ko būtu iespējams publiskot)

 
 
6. Pētniecības projekta īstenošanas laiks

Pētniecības projekta sākuma datums

Pētniecības projekta beigu datums


 
 
  
7. Pētniecības projekta īstenošanas vieta
Adrese 
ATVK kods (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes lietoto Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru, kurš pieejams http://www.csb.gov.lv/node/29893/list) 
  
8. Pētniecības projekta izmaksas un intensitāte
(ja ir vairāki sadarbības partneri, norāda katram pētniecības projekta īstenotājam atsevišķi)

Pētniecības projekta kopējās attiecināmās izmaksas, euro

tai skaitā Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzfinansējums, euro

Finansējuma intensitāte, %

Atbalsta veids

   

grants

    
9. Pētniecības projekta pilns apraksts
(norāda pētniecības projekta īstenošanas nepieciešamības pamatojumu, plānotās aktivitātes pa atsevišķiem pētniecības projekta veidiem, komercializācijas potenciāla raksturojumu, skaidrojumu, ka pētniecības projektā paredzētās iegūstamās zināšanas nav pieejamas citur vai ir aizsargātas, attiecīgi šo zināšanu iegūšana palielina industrijas zināšanu apjomu)

 
 
10. Detalizētas pētniecības projekta izmaksas un intensitāte
(norāda detalizētas pētniecības projekta izmaksas vai pielikumā pievieno detalizētu pētniecības projekta tāmi)

 
 
11. Pētniecības projekta ietvaros plānoto aktivitāšu un izmaksu apvienošana
(ja attiecināms1)

 
 
12. Pētniecības projekta rezultāts
(ja pētniecības projekts ir ilgāks par sešiem mēnešiem, jānorāda sasniedzamie starpposma rezultāti, kuru uzraudzīšanu veiks pētniecības projektu vērtēšanas komisija, norādot atsauci uz rādītāju izpildi, kuri noteikti Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 34 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" īstenošanas noteikumi")
1. starpposma rezultāts 
2. starpposma rezultāts 
.. 
Gala rezultāts 
 
13. Pētniecības projekta veids
(ja pētniecības projekts sastāv no vairākiem dažādiem posmiem, informāciju norāda par katru posmu atsevišķi)
Rūpnieciskais pētījums, eksperimentālā izstrāde vai tehniski ekonomiskā priekšizpēte
(aizpilda atbilstošās ailes; ja neattiecas uz pētījumu, norāda "n/a")

Rūpnieciskais pētījums

Eksperimentālā izstrāde

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte

Tehnoloģiju gatavības līmenis (TRL) pētniecības projekta sākumā (atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 16290:2013)   
Tehnoloģiju gatavības līmenis (TRL) līmenis pētniecības projekta beigās   
Pētniecības projekta zināšanu jomas klasifikācija atbilstoši OECD FOS klasifikācijai   
Vai pētniecības projekta ietvaros ir plānota efektīva sadarbība?   
Vai pētniecības projekta ietvaros ir plānota pētījuma rezultātu publicēšana?   
 
14. Pētniecības projekta īstenotāja spēja veikt pētniecības un attīstības darbus paša spēkiem
Pētniecības projekta īstenotājs norāda, kādu daļu no pētniecības projekta ir plānots veikt paša spēkiem (%) 
Ja pētniecības projekta īstenotājs nespēj vai neplāno veikt pētniecības un attīstības darbus paša spēkiem, norāda:
- vai tiks nodrošināta sadarbība ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju? 
- vai tiks nodrošināta sadarbība ar citu komersantu, kas nodarbina attiecīgās zinātnes jomā strādājošus zinātniekus (zinātņu doktorus)? 
 
Pielikumi.
1.
2.
..

Apliecinājums

Es,

 

,

 

(vārds, uzvārds)

 

pētniecības projekta iesniedzēja

  
 

(pētniecības projekta iesniedzēja nosaukums)

 

atbildīgā amatpersona

 

,

 

(amata nosaukums)

 

apliecinu, ka pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī:

1) pētniecības projekta iesniedzējs neatbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta 18. punktā minētajiem noteikumiem;

2) pētniecības projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

3) pētniecības projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un pētniecības projekta īstenošanai pieprasītais Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) finansējums tiks izmantots atbilstoši pētniecības projekta iesniegumam;

4) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis pētniecības projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka pētniecības projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgā Atveseļošanas fonda mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

5) pētniecības projektā iekļautās aktivitātes netiek īstenotas citos Atveseļošanas fonda vai Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektos.

Apzinos, ka pētniecības projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Atveseļošanas fonda, ja pētniecības projekta iesniegums un pētniecības projekta apraksts nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīti, kā arī ja normatīvajos aktos par attiecīgā Atveseļošanas fonda mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Atveseļošanas fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) pētniecības projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka gadījumā, ja apliecinājumā sniegta nepatiesa informācija, administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – pētniecības projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka pētniecības projekta izmaksu pieauguma gadījumā pētniecības projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka uzņēmums neatbilst Maksātnespējas likuma 57. pantā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

Apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar attiecīgā Atveseļošanas fonda mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Apliecinu, ka pētniecības projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošo dokumentu oriģināliem un pētniecības projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā pētniecības projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka pētniecības projekts būs jāīsteno saskaņā ar pētniecības projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši pētniecības projekta iesniegumam.

Paraksts2:

 

Datums:

 
 (dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadarbības partneris norāda, ka pētniecības projektā iekļautās aktivitātes netiek īstenotas Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība", Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instrumenta programmas un citu programmu ietvaros, kuras finansē Eiropas Savienības vai citi publiskā finansējuma avoti, tai skaitā ar valsts budžeta vai pašvaldību līdzfinansējumu. Norāda arī informāciju, vai pētniecības projektā plānota izmaksu apvienošana.

2 Ja pētniecības projekta iesniegums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, paraksta sadaļu neaizpilda.

2. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 9. janvāra
noteikumiem Nr. 34
Projekta darbības plāns

Iesniegšanai Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumu Nr. 34 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi) ietvaros.

 

Plānotās darbības mērķi (finansējuma saņēmējs norāda savus sasniedzamos mērķus un rādītājus, iekļaujot arī sasaisti ar viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģiju. Raksturo, kā palīdzēs sasniegt viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas mērķus un atskaites punktus).

 

Plānotās darbības apraksts (finansējuma saņēmējs īsi apraksta savu plānoto darbību, identificējot pētniecības virzienus, uz kuriem vērsta pētniecības darbība, un sadarbības aktivitātes atbilstoši pētniecības virzieniem. Ja nepieciešams, pētniecības virzienus viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas mērķu ietvaros iespējams izdalīt arī sīkāk. Apraksta, kā veiks viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas darbības plānā iekļauto uzdevumu izpildi).

 

Darbības plānā jāiekļauj vismaz šādas sadaļas:

 

1. Institucionālā uzbūve (vadības shēma, darbības joma, apakšjoma, mehānisms jaunu jomas pārstāvju ieviešanai, iesaistīto dalībnieku aprakstīšana un to eksportspēja, saimnieciskās darbības veicēju attīstības un pielāgošanās iespējas globālajam tirgum, vadītāju pieredze (pieredze gados un kopējā projekta summa), pētniecības virziena vadītāja pieredze. Papildus īsi apraksta arī finansējuma saņēmēja un dalībnieku iepriekšējo pieredzi inovatīvu projektu izstrādē un tās ietvaros veikto darbību).

 

2. Pētniecības projektu vērtēšanas komisija (sastāva atbilstība pētniecības virzienam un loma, darbības kārtība, atbilstība noteikumiem, ekspertu piesaiste).

 

3. Plānotā viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas joma (apraksta izvēlēto viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas jomu un tās apakšjomas, paredzot īstenot starpnozaru projektus).

 

4. Pētniecības virzieni (apraksta plānotos pētniecības virzienus, norāda īsu kopsavilkumu, galvenās aktivitātes, plānotos rezultātus).

 

5. Ekosistēmas attīstība (raksturo sadarbību ar citiem finansējuma saņēmējiem un institūcijām attiecībā uz viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas jomas attīstību).

 

6. Plānotais pētniecības īstenošanas periods (norāda sākuma un beigu datumu (formātā dd/mm/gggg)).

 

7. Sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem projekta ietvaros (īsi apraksta, kā plāno piesaistīt sadarbības partnerus. Jaunu sadarbību veidošana, to galvenie izvēles faktori, plānotās darbības sadarbības veicināšanai ar viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas jomas pārstāvjiem).

 

8. Plānotie rezultāti (identificē plānotos rezultātus saskaņā ar MK noteikumiem un apraksta, kā plāno sasniegt rezultātus).

 

9. Ilgtspēja (apraksta ilgtspējas vīziju par turpmāko attīstību pēc plānošanas perioda beigām, skaidrojot šādus aspektus: iesaiste normatīvo aktu izstrādē, privātā finansējuma piesaiste, iesaiste citos Eiropas Savienības fondu projektos).

3. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 9. janvāra
noteikumiem Nr. 34

(Pielikums MK 02.04.2024. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 
Darbības programmas nosaukums Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns
Reformu un investīciju virziens

2.2.

Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas
Reforma

2.2.1.r.

Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu
Investīcija

2.2.1.3.i.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā
Finansējums 24 300 000 euro
Projektu atlases veids Atklāta projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumu Nr. 34 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi) ietvaros projektu iesniegumus vērtē atbilstoši izslēgšanas kritērijiem un vispārējiem kritērijiem, tai skaitā kā neprecizējamus (turpmāk – N), ko projekta iesniedzējs nevar precizēt, un precizējamus (turpmāk – P), ko projekta iesniedzējs var precizēt (ja neatbilst kritērijam, aģentūra pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina pilnīgu atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā un kārtībā).

Kvalitātes kritēriji tiek vērtēti ar punktiem.

I. IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJI

Kritērijs

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(N1)

Projekta iesniedzējs uz projekta iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas brīdi ir šādā izslēgšanas situācijā2:

1.1.

atbilst kādam no izslēgšanas kritērijiem, kas minēti MK noteikumu 33. punktā

N

II. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. VISPĀRĪGIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P3)

2.1.1.

Projekta iesniedzējs ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu un saņēmis nozares asociācijas atbalsta vēstuli par projekta nozīmību nozares attīstībā (turpmāk – atbalsta vēstule), ja attiecināms

P

2.1.2.

Projekta iesniedzējam Latvijas Republikā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu4, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro5

P

2.1.3.

Projekta iesniedzējs ir sniedzis informāciju par finanšu kapacitāti projekta īstenošanai, iekļaujot informāciju par privātā līdzfinansējuma nodrošināšanu un administrēšanas un īstenošanas kapacitāti

P

2.1.4.

Projekta mērķis atbilst MK noteikumos minētajam mērķim, un projekta mērķa vērtība ir precīzi noteikta, pamatota, izmērāma un sekmē MK noteikumos minēto mērķu sasniegšanu

P

2.1.5.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski pareizs, un projekta iesniegums atbilst visām projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas prasībām

P

2.1.6.

Projekta iesniegumā norādītais finansējums nepārsniedz projekta ietvaros maksimāli pieejamo finansējumu vienam finansējuma saņēmējam, tai skaitā vismaz 25 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām tiks izmantoti eksperimentālajām izstrādēm

P

2.1.7.

Projekta iesniedzēja plānotās darbības neatbilst MK noteikumu 34., 48. un 50. punktā minētajām darbībām

P

 
2.2. PROJEKTA SPECIFISKIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P; N)

2.2.1.

Projekta iesniegumā projekta iesniedzējs aprakstījis, kā tiks attīstīta viedās specializācijas joma, kurā projekta iesniedzējs paredzējis īstenot projektu:

• zināšanu ietilpīga bioekonomika;

• biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija;

• fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;

• viedā enerģētika un mobilitāte;

• informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

P6

2.2.2.

Projekta iesniegumā plānotie sagaidāmie rezultāti un uzraudzības rādītāji ir definēti, pamatoti un izmērāmi un sekmē MK noteikumos minēto rādītāju sasniegšanu

P

2.2.3.

Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinoši pasākumi

P

2.2.4.

Projekta iesniedzējs atbilst šādām MK noteikumu 31. punktā minētajām prasībām:

P

2.2.4.1.

tas ir juridiska persona, kas apvieno komersantus

2.2.4.2.

tā dalībnieki vai biedri ir vismaz viena nozares asociācija vai vismaz pieci savstarpēji nesaistīti nozares komersanti vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuru kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 150 milj. euro, vai projekta iesniedzējs iesniedz atbalsta vēstuli no nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, kuru kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 150 milj. euro. Nosakot kopējo apgrozījumu pēdējā noslēgtajā pārskata gadā, tajā neietver pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un pašvaldību apgrozījumu

2.2.4.3.

tā dalībnieki vai biedri ir vismaz viena nozares asociācija vai vismaz pieci savstarpēji nesaistīti nozares komersanti vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuru kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 75 milj. euro, vai projekta iesniedzējs iesniedz atbalsta vēstuli no nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, kuru kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 75 milj. euro. Nosakot kopējo eksporta apjomu pēdējā noslēgtajā pārskata gadā, tajā neietver pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un pašvaldību eksporta rādītājus

2.2.4.4.

vairāk nekā 51 procents no projekta iesniedzēja pamatkapitāla vai balsstiesībām pieder nozares saimnieciskās darbības veicējiem vai biedrībām un to biedriem, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus

2.2.4.5.

tas atbilst komercdarbības atbalsta nosacījumiem un de minimis atbalsta nosacījumiem saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831

2.2.4.6.

nav konstatējamas pazīmes, kas liecina par interešu konfliktu, korupciju, krāpšanu un dubultā finansējuma situāciju

2.2.5.

Projektā plānotās atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas ir precīzi noteiktas un izmērāmas

P

2.2.6.

Projekta iesniedzējs izstrādājis projekta darbības plānu, kurā raksturoti:

P

2.2.6.1.

projekta iesniedzēja institucionālā uzbūve

2.2.6.2.

pētniecības projektu vērtēšanas komisija

2.2.6.3.

plānotā viedās specializācijas joma

2.2.6.4.

izvēlētā pētniecības virziena pamatojums un atbilstība viedās specializācijas jomām un nozares attīstības tendencēm

2.2.6.5.

ekosistēmas attīstība

2.2.6.6.

pētniecības īstenošanas periods

2.2.6.7.

sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem projekta ietvaros

2.2.6.8.

plānotie rezultāti

2.2.6.9.

ilgtspēja

2.2.7.

Projekta iesniedzējs sagatavojis un raksturojis atbalstāmo pētniecības projektu vērtēšanas kritērijus saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto pētniecības projektu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku, tai skaitā pētniecības projektu vērtēšanas kritērijos iekļauta horizontālo principu nodrošināšana

P

2.2.8.

Projekta iesniegumā aprakstīts, kā tiks nodrošināta dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju principa ievērošana

P

III. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

3.1.

Projekta iesniedzēja un tā dalībnieku vai biedru (savstarpēji nesaistītu sīko (mikro), mazo un vidējo, lielo komersantu), neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā vai nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, un sniegusi atbalsta vēstuli, kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai:

Minimālais punktu skaits apakškritērijā – 5 punkti

3.1.1.

Projekta iesniedzēja un to dalībnieku vai biedru, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 600 milj. euro, vai projekta iesniedzējs iesniedz atbalsta vēstuli no nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kuru kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 600 milj. euro

15

3.1.2.

Projekta iesniedzēja un to dalībnieku vai biedru, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 330 milj. euro, vai projekta iesniedzējs iesniedz atbalsta vēstuli no nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kuru kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 330 milj. euro

10

3.1.3.

Projekta iesniedzēja un to dalībnieku vai biedru, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 75 milj. euro, vai projekta iesniedzējs iesniedz atbalsta vēstuli no nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kuru kopējais eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 75 milj. euro

5

3.2.

Projekta iesniedzēja un tā dalībnieku vai biedru (savstarpēji nesaistītu sīko (mikro), mazo un vidējo, lielo komersantu), neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā finanšu gadā vai nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, un sniegusi atbalsta vēstuli, kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā finanšu gadā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai:

Minimālais punktu skaits apakškritērijā – 5 punkti

3.2.1.

Projekta iesniedzēja un to dalībnieku vai biedru, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 1 mljrd. euro, vai projekta iesniedzējs iesniedz atbalsta vēstuli no nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kuru kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 1 mljrd. euro

15

3.2.2.

Projekta iesniedzēja un to dalībnieku vai biedru, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 550 milj. euro, vai projekta iesniedzējs iesniedz atbalsta vēstuli no nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kuru kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 550 milj. euro

10

3.2.3.

Projekta iesniedzēja un to dalībnieku vai biedru, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 150 milj. euro, vai projekta iesniedzējs iesniedz atbalsta vēstuli no nozares asociācijas, kas apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, neskaitot pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas un pašvaldības, kuru kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 150 milj. euro

5

3.3.

Projekta vadītāja pieredze inovāciju projektu vadībā pēdējo 10 gadu laikā:

Maksimālais punktu skaits apakškritērijā – 5 punkti

3.3.1.

Īstenoto projektu kopējā summa vismaz 7 milj. euro

5

3.3.2.

Īstenoto projektu kopējā summa vismaz 5 milj. euro

3

3.3.3.

Īstenoto projektu kopējā summa vismaz 2,5 milj. euro

1

3.3.4.

Īstenoto projektu kopējā summa mazāka nekā 2,5 milj. euro

0

3.4.

Projekta iesniedzēja pieredze Latvijas vai starptautisku (īstenoti, iesaistot ārvalstu partneri) inovāciju projektos pēdējo 10 gadu laikā:

Maksimālais punktu skaits apakškritērijā – 5 punkti

3.4.1.

Projekta iesniedzējs ir īstenojis projektu kādā no Eiropas Savienības inovāciju atbalsta programmām vai citās inovāciju atbalsta programmās ar projektu kopējo finansējumu vismaz 7 milj. euro apmērā

5

3.4.2.

Projekta iesniedzējs ir īstenojis projektu kādā no Eiropas Savienības inovāciju atbalsta programmām vai citās inovāciju atbalsta programmās ar projektu kopējo finansējumu vismaz 5 milj. euro apmērā

3

3.4.3.

Projekta iesniedzējs ir īstenojis projektu kādā no Eiropas Savienības inovāciju atbalsta programmām vai citās inovāciju atbalsta programmās ar projektu kopējo finansējumu vismaz 2,5 milj. euro apmērā

1

3.4.4.

Projekta iesniedzējs ir īstenojis projektu kādā no Eiropas Savienības inovāciju atbalsta programmām vai citās inovāciju atbalsta programmās ar projektu kopējo finansējumu mazāk nekā 2,5 milj. euro apmērā

0

3.5.

Kvalitātes kritēriji par horizontālajām prioritātēm

3.5.1.

Īstenojot projektu, tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai esošā stāvokļa saglabāšanās, ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai:

Maksimālais punktu skaits apakškritērijā – 4 punkti

3.5.1.1.

projekta darbību rezultātā tiks izstrādātas tehnoloģijas, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu

4

3.5.1.2.

īstenojot projektu, netiks izstrādātas tehnoloģijas, kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu

0

3.5.2.

Īstenojot projektu, iepirkumā izmanto zaļā iepirkuma principus:

Maksimālais punktu skaits apakškritērijā – 4 punkti

3.5.2.1.

plāno projekta ietvaros īstenot zaļā iepirkuma principus

4

3.5.2.2.

neplāno projekta ietvaros īstenot zaļā iepirkuma principus

0

Maksimālais punktu skaits – 48

Minimālais punktu skaits kritērijos – 14

Tiek atbalstīti projekta iesniedzēji, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu.

Ja iegūts vienāds punktu skaits, ievēro MK noteikumu 22.5. apakšpunktā minētos nosacījumus.

Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā nevar norādīt vairākas viedās specializācijas jomas.

Vērtējot projektu iesniegumus, sākotnēji katrā viedās specializācijas jomā apstiprina vismaz vienu projekta iesniegumu, kas saņēmis augstāko punktu skaitu. Ja kādā viedās specializācijas jomā pieteikts lielāks projektu skaits, tad pēc pirmā viedās specializācijas jomas projekta apstiprināšanas iespējams apstiprināt vēl vienu viedās specializācijas jomas projektu, kas ieguvis lielāko punktu skaitu. Ja pēc projektu atlases palicis pāri nesadalīts Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums, tad par atlikušo finansējumu apstiprina projektu ar augstāko punktu skaitu neatkarīgi no viedās specializācijas jomas

Piezīmes.

1 Projekta iesniegumu noraida, ja kritērijā vērtējums ir "Jā".

2 Atbilstību kritērijam pārbauda:
1) uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu;
2) uz lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas dienu vai atzinuma par nosacījumu izpildi pieņemšanas dienu, ja bijis pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

3 Ja projekta iesniegums neatbilst kritērijam, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

4 Informācija par projektu iesniedzēju nodokļu parādiem tiek pārbaudīta, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzi (https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-paradnieki):
1) uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu;
2) uz precizējumu iesniegšanas dienu.

5 Izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmo, 1.3 un 1.7 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos vai attiecībā uz kuriem ir noslēgts vienošanās līgums saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 41. pantu.

6 Ja neatbilst viedās specializācijas virzienam, projekta pieteikums tiek noraidīts.

4. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 9. janvāra
noteikumiem Nr. 34

(Pielikums MK 02.04.2024. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

Objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājums

    Es, (vārds, uzvārds), apliecinu, ka piekrītu piedalīties Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" pētniecības projektu (turpmāk – pētniecības projekts) vērtēšanā, ieskaitot starpposmu izvērtēšanu.

 

    Apliecinu, ka neesmu saistīts(-a) ar pētniecības projektu likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un Regulas (ES) Nr. 2018/1046[1] 61. panta izpratnē un neesmu piedalījies(-usies) vērtējamo pētniecības projektu sagatavošanā, kā arī nav tādu apstākļu, kuru dēļ es varētu pārkāpt Atveseļošanas fonda vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītajai personai normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un kuru dēļ ir pamats uzskatīt, ka esmu ieinteresēts(-a) konkrēta pētniecības projekta apstiprināšanā vai noraidīšanā. Ar parakstu apliecinu interešu konflikta neesību.

 

     Nav tādu iemeslu, tai skaitā tādu, kas saistīti ar ģimeni, emocionālajām saitēm, politisko vai nacionālo piederību, ekonomiskajām interesēm vai jebkādām citām tiešām vai netiešām personīgajām interesēm, kas varētu apšaubīt manu neatkarību un objektivitāti lēmuma pieņemšanā.

 

     Nekavējoties informēšu pētniecības projektu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku, ja radīsies tādi apstākļi, kas varētu apšaubīt manu objektivitāti un neatkarību lēmuma pieņemšanā.

 

     Izskatot saņemtos pētniecības projektus, savus pienākumus veikšu atbildīgi un profesionāli, kā arī sniegšu objektīvus atzinumus.

 

    Apņemos neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju, kas man kļuvusi zināma vai pieejama, vērtējot pētniecības projektus, kā arī apņemos izmantot pieejamo informāciju un dokumentus tikai pētniecības projektu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par tiem. Apņemos nepaturēt un nenodot trešajām personām jebkādu rakstisku vai elektronisku informāciju par pētniecības projektu un tā vērtējumu.

 

     Pilnībā apzinos, ka tad, ja pārkāpšu šī apliecinājuma nosacījumus, tikšu izslēgts(-a) no pētniecības projektu vērtēšanas komisijas un tikšu saukts(-a) pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

 

 

 

 

 

Datums                                               Paraksts                               Vārds, uzvārds

 

 

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Ekonomikas ministrija Veids: noteikumi Numurs: 34Pieņemts: 09.01.2024.Stājas spēkā: 18.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 17.01.2024. OP numurs: 2024/12.5
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
349112
{"selected":{"value":"11.04.2024","content":"<font class='s-1'>11.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.04.2024","iso_value":"2024\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2024","iso_value":"2024\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2024.-10.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.04.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"