Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Bauskā 2023. gada 28. decembrī (prot. Nr. 15, 10. p.)
Par Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas un īres maksas noteikšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
31. panta pirmo daļu un 32. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo dzīvojamo telpu (turpmāk – dzīvojamā telpa) izīrēšanas kārtību, īres maksas apmēru tajā dzīvojošiem īrniekiem un īres maksas aprēķināšanas metodiku.

2. Noteikumu izpratnē dzīvojamās telpas tiek klasificētas:

2.1. labiekārtota dzīvojamā telpa – dzīvojamās telpas, kurās ir centralizēta siltumapgāde vai autonoma gāzes/elektrības apkure, karstā ūdens apgāde (nodrošināta centralizēti vai pašvaldība individuāli), centralizēta aukstā ūdens apgāde un kanalizācija, vanna/duša, tualete, var būt arī centralizēta ūdens uzsildīšana, gāzes plīts, u.c.;

2.2. daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – dzīvojamās telpas, kurās ir individuālā apkure (krāsns apkure), aukstā ūdens apgāde un kanalizācija, tualete (ar vai bez ūdens padeves) atrodas dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā;

2.3. dzīvojamā telpa bez ērtībām – dzīvojamās telpas, kurās ir krāsns apkure, aukstā ūdens apgāde ārpus dzīvojamās telpas un tualete ārpus dzīvojamās mājas.

II. Īres maksa un tās aprēķināšanas kārtība

3. Dzīvojamās telpas īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

Mī = Ī * (Pl*k)*ka+Aap,

kur

Mī – īres maksa EUR mēnesī;

Ī – noteikumu 4. punktā noteiktā dzīvojamās telpas kvadrātmetra īres maksa;

Pl – dzīvojamās telpas kopējā platība (m2);

ka – noteikumu 5. punktā noteiktais apdzīvotās vietas korekcijas koeficients;

k – dzīvojamās telpas labiekārtojuma koeficients (1 – labiekārtota dzīvojamā telpa, 0.7 – daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa, 0.5 – dzīvojamā telpa bez ērtībām);

Aap – dzīvojamās mājas obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību izdevumi, maksājumi, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem, tai skaitā ņemto kredītu dzēšana dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

4. Dzīvojamās telpas viena kvadrātmetra īres maksa tiek noteikta:

4.1. no 2024. gada 1. jūlija – 2.00 eiro;

4.2. no 2025. gada 1. jūlija – 3.00 eiro;

4.3. no 2026. gada 1. jūlija – 4.00 eiro;

4.4. no 2027. gada 1. jūlija – 5.00 eiro.

5. Noteikumu 4. punktā noteiktajai dzīvojamās telpas viena kvadrātmetra īres maksai pielieto apdzīvotās vietas korekcijas koeficientu ka:

5.1. pielietojams koeficients ka – 1.0 Bauskas un Iecavas pilsētā;

5.2. pielietojams koeficients ka – 0.75 šādos ciemos un pagastos:

5.2.1. Vecumnieki Vecumnieku pag.; Skaistkalne Skaistkalnes pag.;

5.2.2. Pilsrundāle, Saulaine Rundāles pag.;

5.2.3. Uzvara Gailīšu pag., Rītausmas Īslīce pag., Ceraukste, Mūsa Ceraukstes pag., Grenctāle Brunavas pag., Code Codes pag., Mežotne Mežotnes pag., Vecsaule Vecsaules pag.;

5.3. pielietojams koeficients ka – 0.65 šādos ciemos un pagastos:

5.3.1. Bārbele Bārbeles pag., Kurmene Kurmenes pag., Stelpe Stelpes pag., Valle Valles pag., Misa Vecumnieku pag., Piebalgas Vecumnieku pag.;

5.3.2. Rosme, Zālīte, Audrupi, Dzimtmisa, Zorģi Iecavas pag.;

5.3.3. Svitene Svitenes pag., Bērstele Bērsteles pag.;

5.3.4. Dāviņi Dāviņu pag., Ceplis, Garoza Mežotnes pag., Pāce Gailīšu pag., Ozolaine Vecsaules pag., Ērgļi Brunavas pag.;

5.4. pārējā pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas nav minēta noteikumu 5.1., 5.2., un 5.3. punktā, pielietojams koeficients ka – 0.5.

6. Noteikumu 4. punktā noteiktā dzīvojamās telpas kvadrātmetra īres maksa tiek samazināta:

6.1. 30 % apmērā pirmajā īres gadā, ja īrnieks ir Bauskas novada domes 2022. gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr. 8 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā" https://likumi.lv/ta/id/331488 5. nodaļā noteiktā persona;

6.2. 50 % apmērā laika periodā, kurā īrnieka ģimenei ir piešķirts Goda ģimenes statuss saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumiem Nr. 352 "Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība" https://likumi.lv/ta/id/323703;

6.3. 50 % apmērā, ja īrnieks ir atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona;

6.4. 50 % apmērā, ja dzīvojamai telpai noteikts sociālās dzīvojamās telpas statuss;

6.5. 80 % apmērā, ja īrnieks ir iesniedzis izīrētās dzīvojamās telpas atsavināšanas ierosinājumu.

7. Ja īrnieka vai dzīvojamās telpas statuss atbilst vairākiem noteikumu 6. punktā minētajiem kritērijiem, tiek piemērots lielākais noteikumu 4. punktā noteiktā dzīvojamās telpas kvadrātmetra īres maksas samazinājums (turpmāk – īres maksas samazinājums).

8. Īres maksas samazinājumu dzīvojamai telpai nosaka Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija), pieņemot lēmumu par dzīvojamo telpu izīrēšanu (noteikumu 6.1.–6.4. apakšpunktos noteiktajos gadījumos) vai pieņemot lēmumu par īres maksas samazināšanu (noteikumu 6.5. noteiktajā gadījumā).

9. Noteikumu 6.5. apakšpunktā noteiktais īres maksas samazinājums tiek piemērots no Dzīvokļu komisijas lēmuma par īres maksas samazināšanu spēkā stāšanās brīža līdz Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijas (turpmāk – Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisija) paziņojumā par dzīvojamo telpu nodošanu atsavināšanai noteiktajam termiņam, kurā īrniekam ir jāiesniedz pieteikums par piekrišanu nopirkt dzīvojamās telpas (viens mēnesis pēc paziņojuma saņemšanas).

10. Ja īrnieks atsauc dzīvojamās telpas atsavināšanas iesniegumu vai Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojumā par dzīvojamo telpu nodošanu atsavināšanai noteiktajā termiņā neiesniedz pieteikumu par piekrišanu nopirkt dzīvojamās telpas, tad ar nākamo dienu tiek piemērots īres maksas paaugstinājums 80 % apmērā no noteikumu 4. punktā noteiktā dzīvojamās telpas kvadrātmetra īres maksas, kas bija spēkā periodā, kad īrniekam tika piemērots īres maksas samazinājums.

11. Noteikumu 10. punktā noteiktais paaugstinātās īres maksas periods tiek noteikts vienāds ar faktisko periodu, kurā īrniekam tika piemērots īres maksas samazinājums.

12. Noteikumu 10. punktā noteikto īres maksas paaugstinājumu dzīvojamai telpai nosaka Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu komisija pieņemot lēmumu.

III. Dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība

13. Dzīvojamās telpas tiek izīrētas, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem.

14. Pēc dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām īrniekam ir tiesības lūgt slēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu, iesniedzot iesniegumu Pašvaldībā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms esošā dzīvojamās telpas īres līguma termiņa izbeigšanās, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

14.1. persona īrē attiecīgo dzīvojamo telpu vai bijusi iemitināta tajā kā ģimenes loceklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

14.2. dzīvojamās telpas īrniekam nav īres maksas parāds, kas pārsniegtu 2 (divu) mēnešu īres maksas apmēru un ir noslēgta vienošanās par parāda samaksu;

14.3. dzīvojamās telpas īrniekam, atbilstoši dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, nav kavēti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie maksājumi ilgāk kā 2 (divus) mēnešus un ir noslēgta vienošanās par parāda samaksu;

14.4. dzīvojamās telpas īrnieks vai dzīvojamajā telpā iemitinātās personas nav pārkāpušas normatīvajos aktos vai dzīvojamās telpas īres līgumā ietvertos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos noteikumus.

15. Dzīvojamās telpas īres līguma darbības laikā īres maksu var grozīt līgumā noteiktā kārtībā.

16. Par grozījumiem dzīvojamās telpas īres maksā izīrētājs brīdina īrnieku 1 (vienu) mēnesi iepriekš, informāciju par grozījumiem iekļaujot rēķinā un interneta vietnē www.bauskasnovads.lv. Īrniekam ir pienākums maksāt īres maksu saskaņā ar šo paziņojumu.

17. Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri ir noslēgti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās un, kuriem nav norādīts līguma termiņš, uzskatāmi par noslēgtiem uz 3 (trīs) kalendāriem gadiem skaitot no noteikumu spēkā stāšanās brīža.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26 "Par Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas un īres maksas noteikšanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsLielākā daļa daudzdzīvokļu ēku Latvijā uzbūvētas padomju laikā, un iedzīvotājus ar vien biežāk satrauc jautājumi par minēto ēku tehnisko stāvokli. Esošais dzīvojamais fonds šobrīd strauji noveco.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 27. punktu ar 2021. gada 1. jūliju Bauskas novadu veido 4 novadi, kas nozīmē, ka ir izveidota jauna publiska persona – Bauskas novada pašvaldība, kurā nav noteikta vienota īres maksa un metodika tās aprēķinam. Esošo īres maksu izcenojumi noteikti neadekvāti zemi esošai tirgus situācijai un nesedz finanšu līdzekļu ieguldījumus, kas nepieciešami pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai. Ilgtermiņā zemie īres maksas izcenojumi radījuši sliktu mājokļu stāvokli un kvalitāti.

Nosakot piedāvāto īres maksu 5 EUR/m2, tā pamatota ar īres tirgus apzināšanu Bauskas novada reģionā, kā arī ņemts vērā fakts, ka īres maksai jābūt iespējami tuvu īres tirgus cenām Bauskas reģionā. Ja īres cena tiek noteikta ievērojami zemāka par tirgus cenām, tad pašvaldība iesaistās īres tirgus kropļošanā, kā arī pašvaldības mantas izšķērdēšanā: Uz 2023. gada 1. februāri publiski pieejamajā īres dzīvokļu datu bāzē ss.lv (to savos vērtējumos izmanto arī sertificēti vērtētāji) izīrēšanai Bauskas novadā tiek piedāvāti tikai 10 dzīvokļi, no tiem 6 – Bauskā (cena 3,46 – 7,67 eiro/m2 mēnesī), 2 – Iecavā (cena 1,23 – 4,08 eiro/m2 mēnesī), 1 Stelpē (cena 3,71 eiro/m2 mēnesī) un 1 Vecumniekos (cena 4,39 eiro/m2 mēnesī).

Lai īres maksas palielinājums nebūtu liels un straujš tiek paredzēts pārejas periods īres maksas pieaugumam – 5 gadi

Ievērojot īres maksas pieauguma pārejas periodu, īres maksa par 50 m2 dzīvokli būtu šāda:

- no 2024. gada 1. jūlija – 2.00 eiro/m2 jeb100.00 eiro mēnesī;

- no 2025. gada 1. jūlija – 3.00 eiro/m2 jeb 150.00 eiro mēnesī;

- no 2026. gada 1. jūlija – 4.00 eiro/m2 jeb 200.00 eiro mēnesī;

- no 2027. gada 1. jūlija – 5.00 eiro/m2 jeb 250.00 eiro mēnesī;

Ņemot vērā iedzīvotāju labklājības līmeni (pilsēta, ciemats un lauku teritorija), ar ko saistīta arī maksātspēja, noteiktajai dzīvojamās telpas (EUR/m2) izmaksai pielietots apdzīvotās vietas korekcijas koeficients.

Nosakot piedāvāto īres maksu būtu vairāki ieguvumi:

1) ievērojami samazinātos pašvaldībai piederošo dzīvokļu skaits. Pašvaldības īpašumā ir liels dzīvokļu skaits, kas privatizācijas procesā netika privatizēti un izpirkti, un kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai; šajos dzīvokļos īrnieki ir labi situēti, bet maksā mazas īres maksas;

2) prognozētā iekasētā īres maksa varētu sasniegt līmeni, kas nosegtu remontu izmaksas dzīvokļos;

3) palielinātos pašvaldības budžeta ieņēmumi;

4) samazinātos pašvaldības izdevumi māju kopīpašuma pārvaldīšanā.

Noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu klasifikāciju un īres maksas apmēru, kā to paredz Pašvaldību likuma 10. panta otrās daļas 2. punkta a) apakšpunkts – noteikt maksu par pašvaldības īpašuma lietošanu, īstenojot vienotu pieeju visā novada teritorijā.

Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuNosakot īres maksu, kas atbilst izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu, plānoti ienākumi pašvaldības budžetā, jo īres maksa būs augstāka par līdz šim noteikto, kā arī tiks diferencēta atkarībā no Noteikumos paredzētās pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu klasifikācijas, līdz ar ko no saņemtās īres maksas tiks kompensēti pašvaldības finanšu ieguldījumi Pašvaldības dzīvojamajā fondā, kas šobrīd daudz kur ir kritiskā stāvoklī.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciSaistošie noteikumi veicinās Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanu, uzlabošanu, kas kopumā pozitīvi ietekmēs vidi.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmSaistošo noteikumu piemērošanas jautājumos, personas var vērsties Bauskas novada administrācijā.

Papildus administratīvās procedūras: esošo īrnieku brīdināšana par īres maksas noteikšanu, jauno īres līgumu redakcijas izstrāde un noslēgšana.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldībā tiks aprēķināta un iekasēta īres maksa. Papildus pienākumi darbiniekiem, aprēķinot īres maksu un vienreizējs papildus apjoms būs saistīts ar spēkā esošo īres līgumu pārstrādāšanu jaunā redakcijā.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanuNoteikumu izpilde tiks nodrošināta ar pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību administratīvā resursa palīdzību.
7. Prasību samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un to galvenais mērķis ir sabalansēt izdevumus, kas nepieciešami dzīvojamo telpu uzturēšanai ar ieņēmumiem no pašvaldības dzīvojamām telpām piemērotās īres maksas.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmSaskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts no 2023. gada 21. novembra līdz 2023. gada 5. decembrim publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.bauskasnovads.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Konsultācijas notikušas arī ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāju pārstāvjiem, kuri ir atbalstījuši saistošo noteikumu apstiprināšanu un piekrituši dzīvokļu iedalījumam pēc labiekārtojuma līmeņa, kā arī noteiktajai īres maksai.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas un īres maksas noteikšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 28.12.2023.Stājas spēkā: 04.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 03.01.2024. OP numurs: 2024/2.8
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
348805
04.01.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"