Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 352

Rīgā 2021. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 45 46. §)
Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības
likuma
26. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas (turpmāk – programma) īstenošanas kārtību, tai skaitā Latvijas Goda ģimenes apliecības (turpmāk – apliecība) piešķiršanas, izsniegšanas, izmantošanas, anulēšanas gadījumus un kārtību, kā arī ierobežojumus apliecības saņemšanai.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 313 redakcijā)

2. Programmas īstenošanu nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – fonds).

3. Fonds programmas ietvaros veic šādus uzdevumus:

3.1. ne retāk kā reizi pusgadā apkopo un analizē informāciju par valsts, pašvaldību iestāžu, komersantu un citu personu (turpmāk – programmas dalībnieks) sniegtajiem atbalsta pasākumiem programmas mērķgrupām;

3.2. tīmekļvietnē www.godagimene.lv publicē informāciju par pakalpojumiem un atvieglojumiem mērķgrupām, kā arī par programmas dalībniekiem;

3.3. vismaz reizi gadā veic aptauju par atbalsta programmas ieguvumiem un ietekmi uz mērķgrupu labklājību;

3.4. ja nepieciešams, izstrādā ieteikumus normatīvo aktu pilnveidošanai mērķgrupu atbalstam;

3.5. veicina programmas dalībnieku brīvprātīgu iesaistīšanos atbalsta sniegšanā mērķgrupām;

3.6. izstrādā iesnieguma veidlapas paraugu apliecības piešķiršanai un nodrošina iespēju lejupielādēt veidlapu no tīmekļvietnes www.godagimene.lv, kā arī aizpildīt un saglabāt to bez ierobežojumiem;

3.7. pieņem lēmumu par apliecības piešķiršanu, atteikumu to piešķirt un anulēšanu, kā arī apliecības izsniegšanu;

3.8. nodrošina Informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmas darbību, lai veiktu informācijas uzskaiti un analīzi par personas datiem, personu iesniegumiem, izsniegtajām un anulētajām apliecībām. Informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmā iekļautos personas datus fonds glabā no iesnieguma saņemšanas dienas vai līdz apliecības derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā divus gadus;

3.9. veic datu apmaiņu ar programmas dalībniekiem, kuri nodrošina atbalsta pasākumus mērķgrupām, sniedzot datus par apliecības numuru un tās derīguma termiņu, ja vien programmas dalībniekiem nav ārējos normatīvajos aktos noteiktas tiesības saņemt datus plašākā apjomā;

3.10. regulāri informē sabiedrību par programmas īstenošanu.

II. Apliecības piešķiršana, izsniegšana un anulēšana

(Nodaļas nosaukums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 313 redakcijā)

4. Apliecība var būt digitālā formātā un plastikāta kartes formātā. Apliecības plastikāta kartes veidotas atbilstoši šo noteikumu 1. un 2. pielikumā noteiktajiem paraugiem.

5. Iesniegumu par apliecības piešķiršanu iesniedz persona, kuras aprūpē ir šo noteikumu 6. punktā minētie bērni vai pilngadīgās personas, kas nav sasniegušas 24 gadu vecumu.

6. Fonds pieņem lēmumu par apliecības piešķiršanu, pamatojoties uz personas iesniegumu, ja:

6.1. personas aprūpē ir:

6.1.1. trīs bērni vai vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esoši bērni un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja viņas iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

6.1.2. (zaudējis spēku ar 31.12.2021.; sk. 41. punktu);

6.1.3. bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja viņai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;

6.2. attiecīgās personas, viņas bērnu un pilngadīgās personas, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, izņemot gadījumu, ja bērns vai pilngadīgā persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, izglītību iegūst ārvalsts izglītības iestādē un viņas pagaidu dzīvesvieta ir ārvalstī;

6.3. persona nav reģistrēta Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā parādnieka statusā;

6.4. persona ir reģistrēta Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā parādnieka statusā un ir:

6.4.1. persona ar invaliditāti;

6.4.2. persona, kura pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

6.4.3. noslēgusi vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par kārtību, kādā tā veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, un noslēgto vienošanos pilda.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 313)

7. Šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

8. Ja persona šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem atbilst tikai kopā ar laulāto, fonds lēmumu par apliecības piešķiršanu pieņem, ja arī laulātais atbilst šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētajām prasībām.

9. Fonds apliecību izsniedz:

9.1. personai, kura iesniegusi iesniegumu;

9.2. šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajām personām no sešu gadu vecuma.

10. Šo noteikumu 6. punktā minētā persona, kura vēlas saņemt apliecību, fondā iesniedz iesniegumu par apliecības piešķiršanu un norāda šādas ziņas:

10.1. personas vārds, uzvārds un personas kods;

10.2. katras šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

10.3. tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai informācija, ka personai ir aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese, saziņai, kā arī lēmuma un digitālās kartes saņemšanai;

10.4. pasta adrese lēmuma un plastikāta kartes saņemšanai;

10.5. vēlmi saņemt apliecību fondā klātienē;

10.6. apliecības formātu atbilstoši šo noteikumu 4. punktam;

10.7. personas, kurām nepieciešama atsevišķas apliecības izgatavošana saskaņā ar šo noteikumu 9.2. apakšpunktu;

10.8. (zaudējis spēku ar 31.12.2021.; sk. 41. punktu);

10.9. atzīmi par bērna invaliditāti vai pilngadīgas personas  invaliditāti, ja viņai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un viņa nav sasniegusi 24 gadu vecumu.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 313)

11. Iesniegumu par apliecības piešķiršanu persona var iesniegt:

11.1. elektroniski portālā www.godagimene.lv, identifikācijai izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu savietotāju, ar kura palīdzību attālināti elektroniskā veidā identificē fizisko personu, kura pieprasa vai saņem pakalpojumu;

11.2. elektroniski vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;

11.3. personīgi fondā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

12. Ja bērns vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārpus Latvijas Republikas teritorijas, šo noteikumu 9. punktā minētajam iesniegumam pievieno izglītības iestādes dokumentu, kas apliecina, ka bērns vai pilngadīgā persona iegūst izglītību attiecīgajā izglītības iestādē, ja dokuments atbilst šādām prasībām:

12.1. ārvalsts izglītības iestādes izsniegtais dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka bērns vai pilngadīgā persona, kurai tas izsniegts, iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē dokumentā norādītajā laikposmā;

12.2. ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir pievienots tulkojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts valodas lietošanu;

12.3. ir ievērotas normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteiktās prasības.

13. Lai pārbaudītu iesniegumā norādītās ziņas, fonds pēc iesnieguma saņemšanas elektroniski nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei informācijas pieprasījumu, kurā norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods.

14. Pēc fonda pieprasījuma saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Fizisko personu reģistrā pārbauda un sniedz fondam informāciju par to, vai:

14.1. nav reģistrēts personas miršanas fakts un personas statuss ir aktīvs;

14.2. personai vienai vai kopā ar laulāto ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esoši bērni, vai pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un par kurām nav reģistrēts miršanas fakts, un kuru personas statuss ir aktīvs, un norāda personas kodu, vārdu un uzvārdu;

14.3. personai vienai vai kopā ar laulāto esošajam bērnam vai pilngadīgai personai, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un par kuru pieprasījumā izdarīta atzīme par invaliditāti, nav reģistrēts miršanas fakts un personas statuss ir aktīvs, un norāda personas kodu, vārdu un uzvārdu;

14.4. personai un viņas laulātajam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības;

14.5. personai un šo noteikumu 14.2. un 14.3. apakšpunktā minētajām personām deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 313 redakcijā)

15. Šo noteikumu 8. punktā minētajā gadījumā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārbauda šo noteikumu 14. punktā minētos datus arī attiecībā uz personas laulāto un laulātā aprūpē esošajām personām.

16. (Zaudējis spēku ar 31.12.2021.; sk. 41. punktu)

16.1 Lai pārbaudītu, vai bērnam ir noteikta invaliditāte un vai pilngadīgai personai, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, fonds minēto informāciju un noteiktās invaliditātes beigu datumu tiešsaistes režīmā saņem no Invaliditātes informatīvās sistēmas.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 313 redakcijā)

17. Lai pārbaudītu, vai persona vai viņas laulātais nav reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā parādnieka statusā, fonds tiešsaistes režīmā saņem informāciju no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas.

18. Lai pārbaudītu, vai pilngadīgā persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, fonds tiešsaistes režīmā saņem informāciju no Valsts izglītības informācijas sistēmas.

19. Informācijas apmaiņa starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un fondu notiek elektroniski.

20. Fonds 14 dienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par apliecības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

21. 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas par apliecības piešķiršanu fonds nodrošina apliecības izgatavošanu, nosūtīšanu personai vai informēšanu par tās saņemšanas iespējām.

22. Apliecību fonds izsniedz bez maksas.

23. Fonds apliecību izsniedz:

23.1. uz vienu gadu, ja personai ir:

23.1.1. viens vai divi bērni vecumā līdz 15 gadiem, bet pārējie ir sasnieguši 15 gadu vecumu;

23.1.2. bērni vecumā no 15 līdz 18 gadiem;

23.1.3. pilngadīgas personas, kuras iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijas Republikā vai ārvalstī un nav sasniegušas 24 gadu vecumu, vai līdz brīdim, kad tiek sasniegts 24 gadu vecums;

23.2. uz trim gadiem, ja:

23.2.1. personai ir vismaz trīs bērni vecumā līdz 15 gadiem;

23.2.2. personai ir trīs bērni vecumā līdz 15 gadiem un pārējie ir pilngadīgas personas, kuras iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijas Republikā vai ārvalstī un nav sasniegušas 24 gadu vecumu, tad pilngadīgām personām apliecību piešķir uz gadu vai līdz brīdim, kad tiek sasniegts 24 gadu vecums;

23.3. (zaudējis spēku ar 31.12.2021.; sk. 41. punktu);

23.4. uz bērnam noteikto invaliditātes termiņu vai uz pilngadīgai personai noteikto I vai II invaliditātes grupas invaliditātes termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja persona viena pati vai kopā ar laulāto aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 313)

23.1 Ja personas aprūpē vienlaikus ir bērns ar invaliditāti  vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, un pilngadīga  persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kura iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijas Republikā vai ārvalstī,  fonds apliecību pilngadīgajai personai, kura  iegūst izglītību,  piešķir uz gadu vai šo noteikumu 23.4. apakšpunktā minēto termiņu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad tiek sasniegts 24 gadu vecums.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 313 redakcijā)

23.2 Ja personas aprūpē vienlaikus ir bērns ar invaliditāti  vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, un bērns, kuram  nav noteikta invaliditāte, fonds apliecību šim bērnam piešķir uz šo noteikumu 23.4. apakšpunktā minēto termiņu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad tiek sasniegts 18 gadu vecums.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 313 redakcijā)

24. Ja persona aprūpē vairāk par astoņiem bērniem un pilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, uz personai izsniegtās apliecības plastikāta kartes norāda astoņu jaunāko bērnu un pilngadīgo personu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, vārdus un uzvārdus. Vecākajiem bērniem tiek piešķirtas atsevišķas apliecības plastikāta kartes formātā.

25. Fonds 30 dienas pirms apliecības derīguma termiņa beigām uz personas oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts), elektroniskā pasta adresi vai pa pastu nosūta vēstuli ar atgādinājumu par apliecības derīguma termiņu.

26. Ja persona vēlas apliecību atjaunot vai saņemt atkārtoti, viņa atbilstoši šo noteikumu 8. punktam iesniedz fondā jaunu iesniegumu un fonds pieņem lēmumu par apliecības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

27. Fonds izsniegtās apliecības reģistrē Informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmā.

28. Ja apliecības plastikāta karte nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, fonds veic ierakstu fonda Informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmā, norādot numuru, ko attiecīgajai vēstulei piešķīris pasta pakalpojumu sniedzējs, un vēstules nosūtīšanas datumu.

29. Fonds ne retāk kā reizi gadā šo noteikumu 13., 15., 16. un 17. punktā norādītajā kārtībā pārbauda apliecības saņēmēju atbilstību šo noteikumu 6., 7. un 8. punktā minētajiem kritērijiem.

30. Ja fonds konstatē, ka persona neatbilst šo noteikumu 6., 7. un 8. punktā minētajiem kritērijiem, kā arī ja apliecība ir nozaudēta, nozagta vai kļuvusi lietošanai nederīga, fonds pieņem lēmumu par apliecības anulēšanu un apliecību anulē.

31. Ja apliecība ir anulēta vai persona pieprasa izsniegt apliecību atkārtoti, jo tā kļuvusi lietošanai nederīga, personai ir pienākums nederīgo apliecību nodot fondā vai to iznīcināt. Persona ir atbildīga, ka apliecība pēc tās anulēšanas vai pēc tam, kad tā pieteikta kā lietošanai nederīga, netiek izmantota.

32. Lēmumu par atteikumu piešķirt apliecību, kā arī lēmumu par apliecības anulēšanu personai paziņo uz oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts), elektroniskā pasta adresi vai pa pastu.

33. Lēmumu par atteikumu piešķirt apliecību, kā arī lēmumu par apliecības anulēšanu persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu fonda sekretariāta izveidotajā komisijā. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

34. Lēmuma par atteikumu piešķirt apliecību vai lēmuma par apliecības anulēšanu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību, izņemot gadījumu, ja darbība tiek apturēta ar fonda vai tiesas lēmumu.

III. Apliecības izmantošana

35. Tiesības izmantot apliecību ir:

35.1. personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai derīgu autovadītāja apliecību;

35.2. bērnam, uzrādot skolēna apliecību vai personu apliecinošu dokumentu;

35.3. šo noteikumu 6.1.1. apakšpunktā minētajai pilngadīgajai personai, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un turpina iegūt izglītību. Apliecība uzrādāma kopā ar studenta apliecību vai personu apliecinošu dokumentu;

35.4. (zaudējis spēku ar 31.12.2021.; sk. 41. punktu);

35.5. šo noteikumu 6.1.3. apakšpunktā minētajai pilngadīgajai personai, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, uzrādot studenta apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 313)

36. Apliecību aizliegts nodot izmantošanai trešajām personām.

37. Personai, kurai apliecība piešķirta, ir pienākums paziņot fondam, ja:

37.1. mainījies personas vai bērna vārds vai uzvārds;

37.2. mainījušās citas ziņas un tādēļ persona vairs neatbilst šo noteikumu 6. un 7. punktā minētajiem nosacījumiem;

37.3. apliecība ir nozaudēta vai nozagta, vai apliecība ir kļuvusi lietošanai nederīga (piemēram, apliecības plastikāta kartē ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt apliecībā norādīto informāciju).

IV. Noslēguma jautājumi

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumus Nr. 15 "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 9. nr.; 2017, 213. nr.).

39. Apliecību digitālā formātā fonds izsniedz no 2022. gada 1. decembra.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 313 redakcijā)

40. Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" ietvaros daudzbērnu ģimenei izsniegtā Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" ir derīga līdz apliecības plastikāta kartes derīguma termiņa beigām.

41. Šo noteikumu 6.1.2. un 10.8. apakšpunkts, 16. punkts, 23.3. un 35.4. apakšpunkts zaudē spēku 2021. gada 31. decembrī.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 313 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr. 352
Latvijas Goda ģimenes apliecības plastikāta kartes "Goda ģimene" paraugs – pieaugušai personai

1. Plastikāta kartes garums ir 85,5 mm, platums – 54 mm.

2. Plastikāta kartes priekšpusē (aversā) ir šāda informācija (1. attēls):

2.1. dokumenta nosaukums – Goda ģimene;

2.2. personas vārds, uzvārds;

2.3. plastikāta kartes derīguma termiņš;

2.4. plastikāta kartes 12 zīmju kārtas numurs;

2.5. pretkopēšanas un pretviltošanas optiski mainīgs elements – metalizēta karstspiedes hologramma ar atbalsta programmas logo.

1. attēls

3. Plastikāta kartes otrā pusē (reversā) ir šāda informācija (2. attēls):

3.1. personas bērnu vārdi un uzvārdi;

3.2. magnētiskā josla;

3.3. divdimensiju svītrkods jeb kvadrātkods (Quick Response Code);

3.4. svītrkods;

3.5. fonda logo;

3.6. atbalsta programmas logo;

3.7. norāde "Apliecības izdevējs: Sabiedrības integrācijas fonds, e-pasts: info@godagimene.lv, www.godagimene.lv";

3.8. uzraksts "Apliecība derīga kopā ar personu apliecinošu dokumentu vai autovadītāja apliecību".

2. attēls

Labklājības ministre R. Petraviča
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr. 352
Latvijas Goda ģimenes apliecības plastikāta kartes "Goda ģimene" paraugs – bērnam un pilngadīgai personai, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu

1. Plastikāta kartes garums ir 85,5 mm, platums – 54 mm.

2. Plastikāta kartes priekšpusē (aversā) ir šāda informācija (1. attēls):

2.1. dokumenta nosaukums – Goda ģimene;

2.2. personas vārds, uzvārds;

2.3. plastikāta kartes derīguma termiņš;

2.4. plastikāta kartes 12 zīmju kārtas numurs;

2.5. pretkopēšanas un pretviltošanas optiski mainīgs elements – metalizēta karstspiedes hologramma ar atbalsta programmas logo.

1. attēls

3. Plastikāta kartes otrā pusē (reversā) ir šāda informācija (2. attēls):

3.1. fonda logo;

3.2. atbalsta programmas logo;

3.3. norāde "Apliecības izdevējs: Sabiedrības integrācijas fonds, e-pasts: info@godagimene.lv, www.godagimene.lv";

3.4. magnētiskā josla;

3.5. divdimensiju svītrkods jeb kvadrātkods (Quick Response Code);

3.6. svītrkods;

3.7. uzraksts "Apliecība derīga kopā ar personu apliecinošu dokumentu vai skolēna, studenta apliecību".

2. attēls

Labklājības ministre R. Petraviča
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 352Pieņemts: 01.06.2021.Stājas spēkā: 05.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 04.06.2021. OP numurs: 2021/107.14
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
323703
{"selected":{"value":"27.05.2022","content":"<font class='s-1'>27.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.05.2022","iso_value":"2022\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2021","iso_value":"2021\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2021.-26.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2021","iso_value":"2021\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2021.-30.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.05.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"