Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumus Nr. 352 "Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 15

Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 23. §)
Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību
aizsardzības likuma
26. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" (turpmāk – atbalsta programma) īstenošanas kārtību, tai skaitā Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" (turpmāk – karte) paraugus (1. un 1.pielikums), kartes piešķiršanas, izmantošanas un anulēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 639)

2. Atbalsta programmas mērķis ir veicināt daudzbērnu ģimeņu labklājību, sniedzot tām priekšrocības (atvieglojumus) dažādu pakalpojumu saņemšanā, tādējādi samazinot minēto ģimeņu ikdienas izdevumus.

3. Atbalsta programmas īstenotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – fonds).

4. Fonds atbalsta programmas ietvaros veic šādus uzdevumus:

4.1. ne retāk kā reizi pusgadā apkopo un analizē informāciju par valsts, pašvaldību iestāžu, komersantu un citu personu (turpmāk – pakalpojumu sniedzējs) sniegtajiem un plānotajiem atvieglojumiem un pakalpojumiem daudzbērnu ģimenēm;

4.2. tīmekļvietnē www.godagimene.lv publicē informāciju par pakalpojumiem un atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm, kā arī par pakalpojumu sniedzējiem;

4.3. veic pētījumus par atbalsta programmas rezultātiem un ietekmi uz daudzbērnu ģimenes labklājību;

4.4. ja nepieciešams, izstrādā ieteikumus normatīvo aktu pilnveidošanai daudzbērnu ģimeņu atbalstam;

4.5. veicina pakalpojumu sniedzēju brīvprātīgu iesaistīšanos atbalsta sniegšanā daudzbērnu ģimenēm;

4.6. nodrošina karšu izsniegšanu;

4.7. nodrošina regulāru sabiedrības informēšanu par karti un atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm.

5. Karte daudzbērnu ģimenei nodrošina iespēju saņemt atbalsta programmā paredzētās atlaides, izmantojot atbalsta programmā iekļautos pakalpojumus, kurus piedāvā pakalpojumu sniedzēji Latvijā.

6. Karte ir laminēta un izgatavota uz noteiktas formas apdrukātas pamatnes.

II. Kartes piešķiršana un anulēšana

7. Karti (1. pielikums) piešķir daudzbērnu ģimenes loceklim (turpmāk – persona), kas atbilst daudzbērnu ģimenes statusam. Persona atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, ja:

7.1. tās, laulātā vai bērnu deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns izglītību iegūst ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī);

7.2. tā aprūpē vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

7.3. tā nav reģistrēta kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā. Minētais neattiecas uz parādnieku, kas ir:

7.3.1. persona ar invaliditāti;

7.3.2. persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

7.3.3. persona, kas ir noslēgusi vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par kārtību, kādā tā veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, un noslēgto vienošanos pilda.

(Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 639)

7.1 Karti (1.pielikums) var piešķirt šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem bērniem, kuri ir sasnieguši septiņu gadu vecumu, un pilngadīgām personām, kuras turpina iegūt izglītību.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

8. Persona, kura vēlas saņemt karti, iesniedz fondā iesniegumu par kartes piešķiršanu (aizpilda veidlapu), norādot šādas ziņas:

8.1. iesniedzēja vārds(-i), uzvārds, personas kods, deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai cits saziņas veids;

8.2. katra bērna (tai skaitā audžuģimenē ievietotā un aizbildnībā esošā bērna) vārds(-i), uzvārds, personas kods, deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adrese, kā arī norāde par izglītības turpināšanu, ja persona ir pilngadīga, bet nav sasniegusi 24 gadu vecumu, un atzīme par atsevišķas kartes izgatavošanas nepieciešamību.

(Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 639)

9. Iesniegumu par kartes piešķiršanu var iesniegt:

9.1. elektroniski tīmekļvietnes www.godagimene.lv sadaļā "Piesakies kartei", autentifikācijai izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pakalpojumu "Vienotā pieteikšanās";

9.2. personīgi fondā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

10. Ja ģimenē ir pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu un turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, šo noteikumu 8. punktā minētajam iesniegumam pievieno izglītības iestādes izziņu, kas apliecina izglītības ieguvi attiecīgajā izglītības iestādē, ja šādas informācijas nav fonda rīcībā.

11. Ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē, persona iesniegumam pievieno izglītības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina izglītības ieguvi attiecīgajā izglītības iestādē. Minēto dokumentu pielīdzina Latvijā izsniegtajai šo noteikumu 10. punktā minētajai izziņai, ja tas atbilst šādām prasībām:

11.1. ārvalsts izglītības iestādes izsniegtais dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka bērns, kuram tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā ieguvis izglītību vispārējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā;

11.2. ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir pievienots tulkojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts valodas lietošanu;

11.3. ir ievērotas normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteiktās prasības.

12. Lai pārbaudītu personas iesniegumā sniegto informāciju, fonds sadarbojas ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, ne retāk kā divas reizes mēnesī nosūtot informācijas pieprasījumu par personām, kuras pieprasījušas karti (turpmāk arī – kartes pieprasītājs). Fonda pieprasījumā (turpmāk – pieprasījums) norāda kartes pieprasītāja vārdu(-us), uzvārdu un personas kodu.

13. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc pieprasījuma saņemšanas pārbauda, vai:

13.1. kartes pieprasītājam Iedzīvotāju reģistrā nav reģistrēts miršanas fakts un statuss ir aktīvs;

13.2. kartes pieprasītāja laulātajam Iedzīvotāju reģistrā nav reģistrēts miršanas fakts un statuss ir aktīvs;

13.3. kartes pieprasītājam un tā laulātajam (tai skaitā aizbildnībā vai kā audžuģimenei) ir vismaz trīs bērni, kuriem Iedzīvotāju reģistrā nav reģistrēts miršanas fakts un statuss ir aktīvs (norādot katra bērna personas kodu, vārdu(-us) un uzvārdu), tai skaitā pilngadīgas personas, kuras iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijā un datu pārbaudes brīdī nav sasniegušas 24 gadu vecumu;

13.4. kartes pieprasītājam un tā laulātajam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības un tādēļ personai (pašai vai kopā ar laulāto) ir mazāk par trim bērniem;

13.5. kartes pieprasītājam, tā laulātajam un šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajiem bērniem deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā (šī prasība neattiecas uz gadījumu, ja bērns izglītību iegūst ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī).

13.1 Lai pārbaudītu, vai kartes pieprasītājs vai tā laulātais nav reģistrēts kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā, fonds saņem informāciju no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas tiešsaistes režīmā.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

14. Informācijas apmaiņa starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un fondu notiek elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības.

15. Fonds 45 dienu laikā no kartes pieprasītāja iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par kartes piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt un:

15.1. ja persona atbilst daudzbērnu ģimenes statusam:

15.1.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 13. punktā minētās informācijas saņemšanas nosūta uz personas norādīto e-pasta adresi elektronisku paziņojumu par kartes sagatavošanu un iespējām to saņemt;

15.1.2. nosūta personai karti ierakstītā pasta sūtījumā uz personas deklarēto vai reģistrēto adresi, ja persona nav karti saņēmusi personiski fondā septiņu dienu laikā pēc šo noteikumu 15.1.1. apakšpunktā minētā elektroniskā paziņojuma nosūtīšanas;

15.2. ja persona neatbilst daudzbērnu ģimenes statusam, ierakstītā pasta sūtījumā uz personas deklarēto vai reģistrēto adresi nosūta personai lēmumu par atteikumu piešķirt karti.

16. Karti personai izsniedz bez maksas.

17. Ja personai ir vismaz trīs bērni vecumā līdz 15 gadiem, fonds karti izsniedz uz trim gadiem.

18. Ja personai ir viens vai divi nepilngadīgi bērni, bet pārējie ir pilngadīgas personas, kas iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijā vai ārvalstīs un nav sasniegušas 24 gadu vecumu, karti izsniedz uz vienu gadu, katru gadu pārbaudot, vai attiecīgā pilngadīgā persona turpina mācības.

18.1 Šo noteikumu 17. un 18. punktā minētajos gadījumos, beidzoties kartes derīguma termiņam, persona iesniedz fondā jaunu iesniegumu kartes saņemšanai, ja persona arī turpmāk atbilst daudzbērnu ģimenes statusam.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

19. Ja persona aprūpē vairāk par astoņiem bērniem, kas ieskaitāmi daudzbērnu ģimenes bērnu skaitā, personai izsniedz divas kartes, uz katras kartes norādot to bērnu vārdu(-us) un uzvārdu, kuri nav norādīti uz otras kartes.

20. Fonda amatpersona personai izsniegto karti reģistrē Informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmā.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

21. (Svītrots ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 639)

22. Ja karte nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, fonds veic ierakstu fonda Informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmā, norādot numuru, ko attiecīgajai vēstulei piešķīris pasta pakalpojumu sniedzējs, un vēstules nosūtīšanas datumu.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

23. Fonds pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt karti, ja konstatē, ka persona neatbilst daudzbērnu ģimenes statusam.

24. Fonds ne retāk kā reizi gadā pārbauda kartes saņēmēju atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam, nosūtot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pieprasījumu atbilstoši šo noteikumu 12. punktam.

25. Ja fonds konstatē, ka persona neatbilst daudzbērnu ģimenes statusam, kā arī ja karte nozaudēta vai kļuvusi lietošanai nederīga un tādēļ tiks izsniegta atkārtoti, fonds pieņem lēmumu par kartes anulēšanu un anulē karti.

26. Ja karte anulēta, fonds paziņo attiecīgajai personai lēmumu par kartes anulēšanu un veic ierakstu Informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmā, norādot kartes anulēšanas iemeslu (neatbilstību šo noteikumu 7. un 7.punktā minētajiem nosacījumiem).

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

27. Ja karte anulēta vai persona pieprasa karti izsniegt atkārtoti, jo tā kļuvusi lietošanai nederīga, personai ir pienākums esošo karti atdot fondam.

28. Lēmumu par atteikumu piešķirt karti, kā arī lēmumu par kartes anulēšanu persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu fonda sekretariāta izveidotā komisijā. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

29. Lēmuma par atteikšanos piešķirt karti vai lēmuma par kartes anulēšanu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur attiecīgā lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad šī darbība tiek apturēta ar fonda vai tiesas lēmumu.

III. Kartes izmantošana

30. Tiesības izmantot karti ir:

30.1. personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

30.2. bērnam, uzrādot skolēna apliecību vai personu apliecinošu dokumentu;

30.3. šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajai pilngadīgajai personai, kura turpina iegūt izglītību.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

31. Karti aizliegts nodot lietošanā trešajām personām.

32. Personai, kurai karte piešķirta, ir pienākums rakstiski paziņot fondam, ja:

32.1. mainījies personas vai bērna vārds(-i) un (vai) uzvārds;

32.2. mainījušās citas ziņas un tādēļ persona vairs neatbilst daudzbērnu ģimenes statusam;

32.3. karte ir nozaudēta;

32.4. karte ir kļuvusi lietošanai nederīga (piemēram, kartei ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt kartes turētāja vārdu(-us) un uzvārdu vai izlasīt kartē norādīto informāciju);

32.5. karte ir nozagta. Šādā gadījumā pievieno policijas izziņu par kriminālprocesa uzsākšanu saistībā ar kartes zādzības faktu.

(Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 639)

33. Ja persona vēlas karti saņemt atkārtoti, persona iesniedz fondā šo noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu, papildus norādot kartes atkārtotas saņemšanas iemeslu, un fonds pieņem lēmumu šo noteikumu II nodaļā minētajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

34. Līdz valsts informācijas sistēmu – Iedzīvotāju reģistra un Valsts izglītības informācijas sistēmas – saslēguma izveidošanai persona, lai apliecinātu šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās ziņas par bērniem – pilngadīgām personām, kuras iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijā un nav sasniegušas 24 gadu vecumu, iesniedz fondā izziņu no attiecīgās izglītības iestādes.

35. Ja atbalsta programmas ietvaros daudzbērnu ģimenei ir izsniegta karte, kuras derīguma termiņš ir 2015. gada 31. decembris, un attiecīgā ģimene pēc šā termiņa atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, minētā karte ir derīga līdz 2016. gada 31. decembrim.

36. Karšu (1. pielikums) sagataves, kuras iegādātas līdz 2017. gada 31. oktobrim, ir derīgas izsniegšanai līdz 2018. gada 30. jūnijam.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

37. Iesniegumu par šo noteikumu 1.pielikumā minētās kartes piešķiršanu var iesniegt no 2017. gada 1. novembra.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

38. Informācijas apstrādi Informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmā fonds uzsāk līdz 2017. gada 30. novembrim.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 15
Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 639)

1. Kartes garums ir 85,5 mm, platums – 54 mm.

2. Kartes priekšpusē (aversā) ir šāda informācija (1. attēls):

2.1. dokumenta nosaukums "3+ Ģimenes karte";

2.2. optiski mainīgs elements – metalizēta karstspiedes hologramma ar atbalsta programmas logo (izmērs 22 x 22 mm);

2.3. personas vārds(-i) un uzvārds.

1. attēls

3. Kartes otrā pusē (reversā) ir šāda informācija (2. attēls):

3.1. norāde "e-pasts: info@godagimene.lv, www.godagimene.lv";

3.2. magnētiskā josla;

3.3. kartes sešzīmju kārtas numurs;

3.4. kartes derīguma termiņš;

3.5. personas bērnu vārdi un uzvārdi;

3.6. atbalsta programmas logo (izmērs 21 x 21 mm);

3.7. teksts "Karte ir derīga tikai Latvijas Republikas teritorijā.";

3.8. teksts "Karte ir derīga tikai valstī atzīta personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas gadījumā."

2. attēls

Labklājības ministrs Uldis Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 15
Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" paraugs

(Pielikums MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

1. Kartes garums ir 85,5 mm, platums – 54 mm.

2. Kartes priekšpusē (aversā) ir šāda informācija (1. attēls):

2.1. dokumenta nosaukums – "3+ Ģimenes karte";

2.2. optiski mainīgs elements – metalizēta karstspiedes hologramma ar atbalsta programmas logo (izmērs 21 x 21 mm);

2.3. bērna vārds un uzvārds;

2.4. fona apdrukā integrēts ultravioletajā gaismā redzamajā lakā drukāts koka siluets.

1. attēls

3. Kartes otrā pusē (reversā) ir šāda informācija (2. attēls):

3.1. norāde "e-pasts: info@godagimene.lv, www.godagimene.lv";

3.2. magnētiskā josla;

3.3. kartes sešzīmju kārtas numurs;

3.4. kartes derīguma termiņš;

3.5. dzimšanas datums;

3.6. atbalsta programmas logo (izmērs 21 x 21 mm);

3.7. teksts "Karte ir derīga tikai Latvijas Republikas teritorijā.";

3.8. teksts "Karte ir derīga skolēna apliecības vai valstī atzīta personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas gadījumā."

2. attēls

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 15
Kartes saņēmēju uzskaites žurnāls

(Pielikums svītrots ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 639)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 05.01.2016.Stājas spēkā: 15.01.2016.Zaudē spēku: 05.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 14.01.2016. OP numurs: 2016/9.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
279209
{"selected":{"value":"27.10.2017","content":"<font class='s-1'>27.10.2017.-04.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.10.2017","iso_value":"2017\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2017.-04.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2016","iso_value":"2016\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2016.-26.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.10.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"