Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Bauskā 2022. gada 24. februārī (prot. Nr. 5, 3. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
9. punktu, 43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 6. panta otro daļu, 15. pantu,
21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu,
21.7 panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu


Precizēti 31.03.2022. (prot. Nr. 7, 10. p.)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. reģistrācijas kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sniedz palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošas vai uz likumīgā pamata lietojumā esošas dzīvojamās telpas (turpmāk – palīdzība);

1.2. sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību;

1.3. palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;

1.4. dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību kvalificētiem speciālistiem;

1.5. lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pašvaldība sniedz palīdzību atbilstoši Dzīvojamo telpu īres likuma, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk – Palīdzības likums), citos normatīvajos aktos un noteikumos noteiktajā kārtībā.

3. Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu komisija (turpmāk – komisija) viena mēneša laikā izskata personu iesniegumus par palīdzības sniegšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noteikumiem un sagatavo lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Precizēts 31.03.2022.)

4. Nepieciešamības gadījumā komisija ir tiesīga lemt par jautājuma izskatīšanas atlikšanu līdz visu nepieciešamo dokumentu saņemšanai, lai nodrošinātu pilnīgu situācijas izvērtējumu un palīdzības sniegšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

(Precizēts 31.03.2022.)

5. Komisija ir tiesīga atcelt tās pieņemto lēmumu par palīdzības sniegšanu, ja papildus konstatēti fakti, kas liedz palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumos.

(Precizēts 31.03.2022.)

6. Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Bauskas novada administratīvajā teritorijā un kuras īpašumā vai valdījumā nav dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa, izņemot Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 3., 5. punktā norādītās personas, kā arī noteikumu 25., 26. punktā norādītos speciālistus.

(Precizēts 31.03.2022.)

7. Pašvaldība veido šādus palīdzības reģistrus:

7.1. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai, personām, kas nodrošināmas ar palīdzību pirmām kārtām (1. reģistrs);

7.2. sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai (2. reģistrs);

7.3. īrētās pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu pašvaldības dzīvojamo telpu (3. reģistrs);

7.4. kvalificētu speciālistu nodrošināšana ar dzīvojamām telpām (4. reģistrs).

II. Reģistrācijas kārtība palīdzības saņemšanai

8. Persona, kura ir tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, pašvaldībā iesniedz iesniegumu (turpmāk – iesniegums) un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumu aizpilda un paraksta visas pilngadīgās personas, kuras vēlas saņemt palīdzību.

(Precizēts 31.03.2022.)

9. Papildus noteikumu 8. punktā norādītajam iesniegumam pievieno: (Precizēts 31.03.2022.)

9.1. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās personas:

9.1.1. tiesas sprieduma par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas, kas stājies likumīgā spēkā, atvasinājumu, uzrādot oriģinālu;

9.1.2. pensijas vecumu sasniegušas vai politiski represētās personas apliecības vai atbildīgās institūcijas lēmuma par invaliditāti atvasinājumu, uzrādot oriģinālu;

9.2. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 4. punktā minētās personas:

9.2.1. repatrianta statusu apliecinoša dokumenta atvasinājumu, uzrādot oriģinālu;

9.2.2. arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no Latvijas.

9.3. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 4.1 punktā minētās personas – politiski represētās personas apliecības atvasinājumu, uzrādot oriģinālu;

9.4. Palīdzības likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktā minētās personas – izziņu par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas atvasinājumu, kurā norādīts faktiski izciestais brīvības atņemšanas soda laiks, uzrādot oriģinālu.

10. Pēc iesnieguma un noteikumu 9. punktā norādīto dokumentu saņemšanas un informācijas precizēšanas, komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem: (Precizēts 31.03.2022.)

10.1. par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu attiecīgajā palīdzības reģistrā;

10.2. par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību.

11. Personas, kuras saskaņā ar noteikumu 10.1. apakšpunktu atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību, tiek reģistrētas iesniegumā norādītajā palīdzības reģistrā tādā secībā, kādā tās iesniegušas pašvaldībai iesniegumu.

(Precizēts 31.03.2022.)

12. Ne retāk kā reizi gadā komisija pārbauda palīdzības reģistros iekļautos datus, vai personas ir saglabājušas tiesības saņemt palīdzību. Nepieciešamības gadījumā komisijai ir tiesības lūgt palīdzības reģistrā reģistrētajai personai sniegt aktuālo informāciju.

13. Katru gadu pēc stāvokļa 1. martā komisija precizē palīdzības reģistrā iekļautos datus un lemj par personas palīdzības kārtas numuru pārreģistrēšanu.

14. Persona tiek izslēgta no attiecīgā palīdzības reģistra brīdī, kad tiek pieņemts lēmums par dzīvojamās telpas izīrēšanu attiecīgajai personai.

15. Dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uz laiku līdz vienam gadam, iekļaujot līgumā saistību, ka īrniekam ir tiesības lūgt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu no jauna, ja nav zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu saņemt pašvaldības palīdzību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un tiek pildīti īres līguma nosacījumi.

16. Pašvaldība neatliekami sniedz palīdzību šādā kārtībā: (Precizēts 31.03.2022.)

16.1. Palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā minētās personas palīdzības saņemšanai iesniedz pašvaldībā iesniegumu un dokumentu, kas apliecina stihiskas nelaimes vai avārijas esamību (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts), ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas;

16.2. Pēc noteikumu 16.1. apakšpunktā iesnieguma saņemšanas:

16.2.1. pašvaldības izpilddirektors ne ilgāk kā 5 darba dienu laikā pieņem lēmumu par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu Palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;

16.2.2. pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā izvērtē, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot, un komisija, pamatojoties uz Būvvaldes atzinumu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

16.2.2.1. lēmumu par pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama;

16.2.2.2. lēmumu par citas dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja ir daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama pašvaldībai piederoša vai tās nomāta dzīvojamā telpa.

III. Sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība

17. Sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu, papildus Palīdzības likuma 21.6 panta pirmajā daļā minētajām personām, pašvaldība izīrē personai, kura saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma tiesību normām, tiek izlikta no īrētās dzīvojamās telpas par īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parādiem, pamatojoties uz tiesas spriedumu un, ja:

17.1. tā ir sasniegusi pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti,

17.2. ar personu kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns.

18. Persona, kura vēlas saņemt noteikumu 17. punktā paredzēto palīdzību iesniedz pašvaldībā iesniegumu un papildus pievieno šādus dokumentus: (Precizēts 31.03.2022.)

18.1. tiesas sprieduma par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas, kas stājies likumīgā spēkā, atvasinājumu, uzrādot oriģinālu;

18.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma par invaliditāti; pensijas vecumu sasniegušas personas apliecības atvasinājumu, uzrādot oriģinālu, ja pašvaldības rīcībā nav informācijas un objektīvu iemeslu dēļ to nevar iegūt.

19. Sociālie dzīvokļi vai sociālās dzīvojamās telpas personām tiek izīrētas, ņemot vērā iesniegumu iesniegšanas secību.

20. Ja persona ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu, bet ir izteikusi vēlēšanos arī turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, noslēdzot jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu Dzīvojamo telpu īres likumā noteiktajā kārtībā, komisija atceļ dzīvoklim vai dzīvojamai telpai sociālā dzīvokļa statusu un noslēdz dzīvojamās telpas īres līgumu.

21. Lēmumu par sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu pieņem komisija.

IV. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu

22. Personai, kura īrē pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu, ir tiesības lūgt īrēto dzīvojamo telpu apmainīt:

22.1. pret mazāku vai mazāk labiekārtotu neapdzīvotu dzīvojamo telpu, ja personai par dzīvojamo telpu ir īres maksas un maksājumu, kas saitīti ar dzīvojamās telpas lietošanu parāds un persona piekrīt noslēgt vienošanos par parāda samaksu;

22.2. personas veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama dzīvojamā telpa ēkas zemākā stāvā;

22.3. pret citu pašvaldības dzīvojamo telpu, pašvaldības izīrēto telpu īrniekiem par to savstarpēji rakstiski vienojoties, ja personām par dzīvojamām telpām nav īres maksas un/vai maksājumu, kas saitīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, parādu.

23. Persona, kura vēlas saņemt noteikumu 22. punktā paredzēto palīdzību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu un pievieno šādus dokumentus: (Precizēts 31.03.2022.)

23.1. vienošanās par parāda samaksu kopiju, ja tāda ir noslēgta;

23.2. ģimenes ārsta izrakstīts dokuments, kas apliecina, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama dzīvojamās telpas apmaiņa, ja apmaiņa tiek prasīta noteikumu 22.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā.

24. Lēmumu par dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pieņem komisija.

V. Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem

25. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nosaka konkrētai dzīvojamai telpai kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.

26. Ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomās, kuru veikšanai nepieciešami speciālisti pašvaldībā, tiek noteiktas šādas nozares:

26.1. veselības un sociālā aprūpe;

26.2. izglītība;

26.3. kultūra;

26.4. inženierzinātņu nozare.

27. Pašvaldības iestāde vai kapitālsabiedrība, kura ir noslēgusi darba līgumu ar speciālistu vai ir uzaicinājusi speciālistu dibināt darba tiesiskās attiecības, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā pamato nepieciešamību izīrēt dzīvojamo telpu speciālistam. Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti: (Precizēts 31.03.2022.)

27.1. speciālista iesniegums, kurā norādīts ģimenes sastāvs un pašreizējā dzīvesvieta;

27.2. darba līguma vai darba devēja uzaicinājuma dibināt darba tiesiskās attiecības kopija;

27.3. speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija;

27.4. citi dokumenti, kas pamato iesniegumā izteikto lūgumu.

28. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un/vai īres līguma pagarināšanu pieņem komisija.

VI. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

29. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

30. Pašvaldības domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

31. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

32. Persona, kura līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrēta palīdzības saņemšanai kādā no Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku apvienības pārvaldes palīdzības reģistriem, netiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja nav zuduši tiesiskie apstākļi, kas ir bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai. 

33. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

33.1. Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošie noteikumi Nr. 13 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā";

33.2. Rundāles novada domes 2009. gada saistošie noteikumi Nr. 8 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā";

33.3. Vecumnieku novada domes 2014. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Vecumnieku novadā".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
Pielikums
Bauskas novada domes
24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 8
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Bauskas novada pašvaldībā"

Bauskas novada pašvaldībai

Vārds, Uzvārds

 

Personas kods:

 

Deklarētā adrese:

 
  

Iesniedzēja e-pasts; tālrunis:

 
  
 Kontaktinformācija saziņai

  

pasts

e-pasts

e-adrese

IESNIEGUMS

 
 
 
 
 

/ norādīt, kāda palīdzība nepieciešama un kādi apstākļi apliecina tiesības saņemt palīdzību/

Piekrītu, ka dzīvojamo platību man piedāvā arī ___________________administratīvajā teritorijā.

Iesniegumam pievienoju:

  Dzīvojamās telpas īres līguma atvasinājumu
 Tiesas spriedumu, izīrētāja rakstisku uzteikumu vai citu juridiski pamatotu dokumentu par piespiedu izlikšanu no esošās dzīvesvietas _______________________________
 Pensionāra apliecības atvasinājumu _______________________________

Ar savu parakstu apliecinu, ka manā īpašumā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas.

Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. Bauskas novada pašvaldībai ir tiesības sniegtās informācijas patiesumu pārbaudīt tai pieejamās valsts informācijas sistēmās. Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Bauskas novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā) un interneta vietnē www.bauska.lv sadaļā "Privātuma politika".

20____. gada ____. _____________  
  

(paraksts)*

*Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv

Bauskas novada domes 2022. gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr. 8 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu Bauskas novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Savukārt likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6. panta otrā daļa, 15. pants, 21.1 panta otrā daļa, 21.2 panta otrā daļa, 21.7 panta pirmā daļa un 24. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai, lai nodrošinātu minēto tiesību normu izpildi, tas ir jāparedz pašvaldības saistošajos noteikumos.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku) pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Ņemot vērā, ka bijušo novadu pašvaldībām saistošajos noteikumos bija noteiktas dažādas personu kategorijas, kam bija tiesības pieteikties palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanai, personu reģistrēšanas kārtība un citi nosacījumi, pašvaldībai ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība:

• sniedz palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošas vai uz likumīgā pamata lietojumā esošas dzīvojamās telpas;

• izīrē sociālos dzīvokļus vai sociālās dzīvojamās telpas;

• īrnieks var apmainīt dzīvojamās telpas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;

• dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību kvalificētiem speciālistiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu administrēšanu veic Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 24.02.2022.Stājas spēkā: 09.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.04.2022. OP numurs: 2022/70.14
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331488
09.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)