Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 135

Rīgā 2023. gada 21. martā (prot. Nr. 15 22. §)
Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.–2027. gada plānošanas periodā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. sadarbības iestāde izlases veidā veic projekta iepirkuma dokumentācijas un procedūras norises pirmspārbaudi (turpmāk – pirmspārbaude), un kārtību, kādā Iepirkumu uzraudzības birojs izlases veidā veic projekta publiskā iepirkuma dokumentācijas un publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi, kā arī izstrādā un aktualizē pirmspārbaužu metodiku (turpmāk – pirmspārbaužu metodika);

1.2. sadarbības iestāde un vadošā iestāde veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā;

1.3. sadarbības iestāde pārbauda maksājuma pieprasījumu;

1.4. sadarbības iestāde pārbauda un apstiprina informāciju par rādītājiem, kas attiecas uz projekta dalībniekiem saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulu (ES)  2021/1057, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ regulu (ES) Nr. 1296/2013 (turpmāk – pārskats par projekta dalībniekiem);

1.5. Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda vai Taisnīgas pārkārtošanās fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs) sniedz un sadarbības iestāde pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projekta attiecināmajās izmaksās.

2. Sadarbības iestāde un vadošā iestāde veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, tai skaitā pie sadarbības partnera un gala saņēmēja. Finanšu instrumentiem pārbaudi pie gala saņēmēja veic Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 81. panta 1. punktā  noteiktajos gadījumos.

3. Sadarbības iestāde un vadošā iestāde nosaka pārbaudes saturu un apjomu, lai gūtu pārliecību par projekta atbilstību normatīvajiem aktiem un ar finansējuma saņēmēju noslēgtā civiltiesiskā līguma (turpmāk – līgums) vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem. Iepirkumu uzraudzības birojs nosaka pirmspārbaudes saturu un apjomu, lai gūtu pārliecību par iepirkuma dokumentācijas vai norises atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē publisko iepirkumu.

4. Sadarbības iestāde, vadošā iestāde un Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina datu ievadi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma) par šo noteikumu 1. punktā minētajām un plānotajām pārbaudēm.

5. Sadarbības iestāde viena mēneša laikā pēc normatīvā akta vai tā grozījumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu spēkā stāšanās izvērtē riskus un nosaka specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma riska līmeni. Ņemot vērā noteikto riska līmeni, sadarbības iestāde plāno projektu pārbaudes.

6. Lai nodrošinātu izsekojamību, vadošā iestāde dokumentē šo noteikumu IV nodaļā, sadarbības iestāde – šo noteikumu II, III, V un VI nodaļā, bet  Iepirkumu uzraudzības birojs – šo noteikumu II nodaļā minēto pārbaužu norisi, rezultātus un pieņemtos lēmumus.

7. Šo noteikumu II   un VII nodaļa neattiecas uz Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 1. panta 3. punkta "d" apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem.

8. Sadarbības iestādei šo noteikumu V nodaļā minēto funkciju veikšanai ir tiesības saņemt ziņas no Valsts kases par finansējuma saņēmēja projekta īstenošanai Valsts kasē atvērtajā kontā reģistrētajiem maksājumiem.

9. Šajos noteikumos minēto dokumentu aprite un rakstiskā saziņa starp sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju noris vadības informācijas sistēmā vai atbilstoši līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumos noteiktajai kārtībai.

II. Kārtība, kādā nodrošina projekta iepirkumu pirmspārbaudi

10. Sadarbības iestāde un Iepirkumu uzraudzības birojs veic šādas publisko iepirkumu pirmspārbaudes:

10.1. iepirkumu dokumentācijas pārbaudi;

10.2. iepirkumu norises pārbaudi.

11. Iepirkumu uzraudzības birojs izstrādā un aktualizē pirmspārbaužu metodiku, nosakot projekta iepirkumu pirmspārbaudes veikšanas kārtību.

12. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, ievada datus par projektā plānotajiem iepirkumiem vadības informācijas sistēmā, tai skaitā norāda iepirkuma priekšmeta nosaukumu, atsauci uz projekta darbības numuru, budžeta pozīcijas, paredzamo līgumcenu, attiecināmo summu, tiesisko regulējumu, plānotā iepirkuma procedūru, norādi, vai ir piemērojams zaļais publiskais iepirkums, inovatīvs publiskais iepirkums vai sociāli atbildīgs publiskais iepirkums, iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņu un citu vadības informācijas sistēmā norādīto informāciju.

13. Ja projekta īstenošanas laikā mainās šo noteikumu 12. punktā minētā informācija, finansējuma saņēmējs līdz iepirkuma procedūras uzsākšanai vadības informācijas sistēmā aktualizē informāciju par projektā plānotajiem iepirkumiem. Ja iepirkuma procedūra nav uzsākta plānotajā termiņā, finansējuma saņēmējs vadības informācijas sistēmā aktualizē informāciju, tiklīdz ir zināms iepirkuma procedūras uzsākšanas termiņš.

14. Sadarbības iestāde izskata šo noteikumu 12. vai 13. punktā  noteiktajā kārtībā iesniegto informāciju un:

14.1. 10 darbdienu laikā pēc tās saņemšanas pārbauda to, ievērojot pirmspārbaužu metodikā ietvertās prasības;

14.2. pēc šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās pārbaudes, ja nepieciešams, lūdz finansējuma saņēmēju piecu darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes viedokļa saņemšanas precizēt un iesniegt informāciju par projektā plānotajiem iepirkumiem atkārtotai izskatīšanai. Ja sadarbības iestāde šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajā termiņā nav lūgusi finansējuma saņēmēju precizēt informāciju par projektā plānotajiem iepirkumiem, uzskatāms, ka iesniegtā informācija ir saskaņota.

15. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12. un 13. punktā noteiktajā kārtībā iesniegtās informācijas saskaņošanas informē Iepirkumu uzraudzības biroju, ja iepirkumi atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

15.1. iepirkumā paredzētā publiskā būvdarbu līguma summa pārsniedz 1 500 000 euro;

15.2. attiecībā uz iepirkumu tiek publicēts sākotnējais paziņojums par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

16. Iepirkumu uzraudzības birojs, pamatojoties uz vadības informācijas sistēmā pieejamo informāciju par projektā plānotajiem iepirkumiem, izstrādā pirmspārbaužu plānu un izlases veidā veic šo noteikumu 15. punktā minēto iepirkumu pirmspārbaudes.

17. Iepirkumu uzraudzības birojs informē sadarbības iestādi par plānoto iepirkumu pirmspārbaudi, ko tas veic saskaņā ar šo noteikumu 16. punktu, ne vēlāk kā divas darbdienas pirms pirmspārbaudes uzsākšanas.

18. Iepirkumu uzraudzības birojs:

18.1. reizi ceturksnī organizē sanāksmi, pieaicinot sadarbības iestādi, vadošo iestādi un atbildīgās iestādes, lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās problēmas iepirkumu pirmspārbaužu veikšanā, kā arī izvērtētu nepieciešamību aktualizēt pirmspārbaužu metodiku;

18.2. ja nepieciešams vai saskaņā ar šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajā sanāksmē panākto vienošanos, 10 darbdienu laikā aktualizē pirmspārbaužu metodiku un triju darbdienu laikā nosūta aktualizēto pirmspārbaužu metodiku vadošajai iestādei un sadarbības iestādei saskaņošanai. Pēc tam kad sadarbības iestāde un vadošā iestāde ir saskaņojušas aktualizēto pirmspārbaužu metodiku, Iepirkumu uzraudzības birojs to apstiprina un nosūta vadošajai iestādei un sadarbības iestādei.

19. Sadarbības iestāde izlases veidā veic vadības informācijas sistēmā ievadīto iepirkumu pirmspārbaudes, izņemot šo noteikumu 15. punktā minētos iepirkumus.

20. Sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs pēc iepirkuma pirmspārbaudes vai pēc pirmspārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu vai informācijas saņemšanas 20 darbdienu laikā sniedz finansējuma saņēmējam vienu no šādiem atzinumiem:

20.1. pozitīvu atzinumu – ja projekta iepirkumā nav konstatēti pārkāpumi vai konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;

20.2. atzinumu ar iebildumiem – ja projekta iepirkumā ir konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst iepirkuma procedūras laikā;

20.3. negatīvu atzinumu – ja projekta iepirkumā ir konstatēti tādi pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst uzsāktās iepirkuma procedūras laikā un kuri var ietekmēt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

21. Ja nepieciešama iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaude iepirkumam, kura piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņš atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā ir 20 darbdienas vai īsāks, Iepirkumu uzraudzības birojs pirmspārbaužu metodikā nosaka īsāku šo noteikumu 20. punktā minētā atzinuma sniegšanas termiņu.

22. Ja tiek veikta iepirkumu norises pārbaude, kuras ietvaros ir nepieciešams izvērtēt liela apjoma informāciju, šo noteikumu 20. punktā minēto termiņu var pagarināt par informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par 10 darbdienām.

23. Ja sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs par projekta iepirkumā konstatētajiem pārkāpumiem ir sniedzis atzinumu ar iebildumiem, finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc atzinuma saņemšanas sagatavo un iesniedz iestādē, kura sagatavojusi atzinumu, rakstisku informāciju par projekta iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu.

24. Sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs pārbauda, vai finansējuma saņēmējs ir novērsis atzinumā minētos pārkāpumus un vienlaikus nav izdarījis citus neatbilstošus grozījumus nolikumā, un šo noteikumu 20. punktā minētajā termiņā sniedz vienu no šādiem atzinumiem:

24.1. pozitīvu atzinumu, ja finansējuma saņēmējs ir novērsis atzinumā minētos pārkāpumus;

24.2. negatīvu atzinumu, ja konstatē kaut vienu no šādiem nosacījumiem:

24.2.1. finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 23. punktā paredzētajām prasībām nav sniedzis sadarbības iestādei vai Iepirkumu uzraudzības birojam rakstisku informāciju par projekta iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu;

24.2.2. sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs konstatē, ka projekta iepirkumā pārkāpumi nav novērsti.

25. Ja par projekta iepirkumu ir sniegts negatīvs atzinums, sadarbības iestāde var lemt, ka izdevumi, kuri saistīti ar attiecīgo iepirkumu, ir pilnīgi vai daļēji (atkarībā no pārkāpuma būtiskuma) neatbilstoši.

III. Kārtība, kādā sadarbības iestāde veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā

26. Sadarbības iestāde projekta īstenošanas vietā veic:

26.1. plānotās pārbaudes;

26.2. ārpuskārtas pārbaudes.

27. Sadarbības iestādei ir tiesības veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, pirms noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, lai pārliecinātos par faktiskajiem projekta īstenošanas apstākļiem vai projekta iesniegumā sniegtās informācijas patiesumu. Sadarbības iestāde par šo pārbaudi informē projekta iesniedzēju vismaz trīs darbdienas pirms pārbaudes veikšanas. Sadarbības iestādei ir tiesības veikt minēto pārbaudi projekta īstenošanas vietā, par to neinformējot projekta iesniedzēju, šādos gadījumos:

27.1. ir pazīmes, ka projekta iesniegumā sniegtā informācija nav pilnīga vai tā neatbilst publiski pieejamai informācijai;

27.2. saņemts negatīvs projektu iesniegumu vērtēšanā piesaistītā nozares eksperta atzinums;

27.3. saņemta informācija no trešajām personām, kas ir pretrunā ar projekta iesniegumā norādīto informāciju;

27.4. konstatētas citas pazīmes, kas norāda uz iespējamu krāpšanas risku Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1. panta 1. punkta izpratnē.

28. Sadarbības iestāde var veikt šo noteikumu 27. punktā minēto pārbaudi atkārtoti, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams piekļūt projekta īstenošanas vietai.

29. Ņemot vērā regulas Nr. 2021/1060 65. pantā ietvertos nosacījumus par projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā un piecu gadu laikā pēc noslēguma maksājuma veikšanas (vai triju gadu laikā attiecībā uz mazo un vidējo uzņēmumu veikto investīciju vai radīto darba vietu saglabāšanu) finansējuma saņēmējam izlases veidā veic uz riskiem balstītas pārbaudes projekta īstenošanas vietā klātienē vai attālināti:

29.1. lai pārliecinātos par projekta faktisko atbilstību noslēgtā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem un normatīvajiem aktiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu;

29.2. lai pārliecinātos, vai pastāv citās pārbaudēs konstatētie riski, tai skaitā krāpšanas riski.

30. Sadarbības iestāde veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, ja par pārbaudes konkrētiem aspektiem nav iespējams pārliecināties citās pārbaudēs (maksājuma pieprasījuma pārbaudē, iepirkuma pirmspārbaudē vai iepirkuma pārbaudē).

31. Piecas darbdienas pirms pārbaudes projekta īstenošanas vietā (izņemot šo noteikumu 27. un 32. punktā minētās pārbaudes) sadarbības iestāde par to informē finansējuma saņēmēju.

32. Sadarbības iestāde var neinformēt finansējuma saņēmēju par pārbaudi projekta īstenošanas vietā šādos gadījumos:

32.1. pārbaude pasākumu laikā (piemēram, mācībās, nodarbinātības veicināšanas pasākumos, veselības veicināšanas pasākumos), lai pārliecinātos, vai dalībnieku sarakstā iekļautās personas atrodas pasākuma norises vietā;

32.2. pārbaude, lai pārliecinātos, vai materiālās vērtības, kas radītas, iepirktas vai nomātas projektā, daļēji vai pilnībā izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu, atrodas projektā paredzētajā vietā un tiek izmantotas projekta mērķiem;

32.3. pārbaude, lai pārliecinātos, vai konkrēto darbu izpilde notiek projekta īstenošanas vietā;

32.4. lai pārliecinātos par tādas projekta ietvaros veiktās darbības īstumu, kuru pēc tās pabeigšanas vairs nebūtu iespējams noteikt.

33. Sadarbības iestāde pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā projekta īstenošanas laikā vai pēc noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam nosaka vienu no šādiem rezultātiem:

33.1. pozitīvs – ja projekta īstenošanas vietā nav konstatēti pārkāpumi vai konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt projekta mērķa sasniegšanu;

33.2. ar iebildumiem – ja projekta īstenošanas vietā ir konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst vai arī pārkāpumu vairs nav iespējams novērst, bet tam nav ietekme uz projekta mērķu sasniegšanu, veikto iepirkumu u. tml.;

33.3. negatīvs – ja projekta īstenošanas vietā ir konstatēti tādi pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst un kuri var ietekmēt projekta mērķa sasniegšanu.

34. Sadarbības iestāde pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā vai pēc pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu vai informācijas saņemšanas 20 darbdienu laikā informē finansējuma saņēmēju par pārbaudes rezultātiem.

35. Sadarbības iestāde veic atkārtotu pārbaudi projekta īstenošanas vietā, ja iepriekšējā pārbaudē ir konstatētas atkāpes no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu un atkārtota pārbaude ir nepieciešama, lai pārliecinātos, ka trūkumi ir novērsti.

36. Ņemot vērā regulas Nr. 2021/1060 65. pantā ietvertos nosacījumus par projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, sadarbības iestāde pēc tam, kad veikts noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam, veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā izlases veidā.

37. Atbildīgā iestāde ir tiesīga ierosināt sadarbības iestādei veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, kā arī var piedalīties sadarbības iestādes veiktajās pārbaudēs, ja nepieciešams, sniedzot atzinumu par pārbaudē konstatēto saskaņā ar sadarbības iestādes un atbildīgās iestādes starpresoru vienošanos.

38. Vadošā iestāde ir tiesīga ierosināt sadarbības iestādei veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 10. panta trešās daļas 1. punktu.

39. Pārbaudē projekta īstenošanas vietā, ko veic sadarbības iestāde, ir tiesības piedalīties vadošajai iestādei un revīzijas iestādei.

IV. Kārtība, kādā vadošā iestāde veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā

40. Piecas darbdienas pirms plānotās pārbaudes projekta īstenošanas vietā  vadošā iestāde informē par to finansējuma saņēmēju, sadarbības iestādi un revīzijas iestādi.

41. Vadošā iestāde šo noteikumu 32. punktā minētajos gadījumos neinformē finansējuma saņēmēju par pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

42. Vadošā iestāde piecu gadu laikā (vai triju gadu laikā attiecībā uz mazo un vidējo uzņēmumu veikto investīciju vai radīto darba vietu saglabāšanu) pēc tam, kad ir veikts noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam, var veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

43. Vadošā iestāde 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā vai pēc pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas informē finansējuma saņēmēju par pārbaudes rezultātiem un nosaka par ieteikumu ieviešanas uzraudzību atbildīgo institūciju.

44. Pārbaudē projekta īstenošanas vietā, ko veic vadošā iestāde, ir tiesības piedalīties revīzijas iestādei.

V. Kārtība, kādā pārbauda maksājuma pieprasījumus

45. Finansējuma saņēmējs saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu ievada vadības informācijas sistēmā avansa maksājuma pieprasījumu vai maksājuma pieprasījumu, kurā iekļauta informācija par projekta izdevumiem un īstenošanas progresu, noslēgtajiem līgumiem, sasniegtajiem rezultātiem un rādītājiem, un citu vadības informācijas sistēmā  un līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumos noteikto informāciju.

46. Finansējuma saņēmējs pārbauda, vai sadarbības partnera un gala saņēmēja sniegtā informācija maksājuma pieprasījumam par veiktiem projekta izdevumiem un iepirkumiem (ja attiecināms) vadības informācijas sistēmā ir korekta.

47. Sadarbības iestāde izlases veidā pārbauda finansējuma saņēmēja vadības informācijas sistēmā ievadīto avansa maksājuma pieprasījumu, izvērtē tā atbilstību normatīvajam aktam par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu un līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem un, ja attiecināms, 80 dienu laikā pēc avansa maksājuma pieprasījuma saņemšanas veic maksājumu.

48. Sadarbības iestāde pārbauda finansējuma saņēmēja vadības informācijas sistēmā ievadīto maksājuma pieprasījumu un izdevumus pamatojošos dokumentus vai to atvasinājumus un, ja var gūt pārliecību par veikto izdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem un līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem, apstiprina attiecināmo izdevumu summu. Sadarbības iestāde, ja attiecināms, veic maksājumu saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu atbilstoši noteiktajam Eiropas Savienības fondu finansējumam un, ja projektā ir paredzēts, atbilstoši valsts budžeta līdzfinansējuma likmei. Sadarbības iestāde šajā punktā noteiktās darbības veic 80 dienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma saņemšanas.

49. Sadarbības iestāde šo noteikumu 48. punktā noteiktajā kārtībā pārbauda:

49.1. starpposma maksājuma pieprasījumus uz riskiem balstītā izlases veidā;

49.2. visus noslēguma maksājumus. Noslēgumu maksājumu izdevumu pamatojošos dokumentus sadarbības iestāde pārbauda izlases veidā.

50. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 48. punktā minētajai pārbaudei nepieciešamos izdevumus pamatojošos dokumentus iesniedz sadarbības iestādes noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par piecām darbdienām.

51. Ja sadarbības iestādes apstiprinātā attiecināmo izdevumu summa atšķiras no finansējuma saņēmēja pieprasītās attiecināmo izdevumu summas, sadarbības iestāde sagatavo pamatojošo dokumentu (aprēķins, lēmums vai cits dokuments) un nodrošina tā pieejamību vadības informācijas sistēmā.

52. Sadarbības iestāde saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 74. panta 1. punkta "b" apakšpunktu ir tiesīga apturēt maksājumu arī tad, ja finansējuma saņēmēja iesniegtā informācija par projekta īstenošanas progresu un izdevumiem ir nepilnīga vai finansējuma saņēmējs to nesniedz šo noteikumu 50. punktā noteiktajā termiņā.

VI. Kārtība, kādā sadarbības iestāde pārbauda pārskatu par projekta dalībniekiem

53. Finansējuma saņēmējs saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu vienu reizi gadā līdz 30. janvārim (par iepriekšējo kalendāra gadu) un, ja attiecināms, arī kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu ievada vadības informācijas sistēmā pārskatu par projekta dalībniekiem (1. pielikums).

54. Finansējuma saņēmējs pārskatā par projekta dalībniekiem apkopo un iekļauj vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES)  Nr. 2021/1057, ar  ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013, I un II pielikumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1056, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu, III pielikumā noteiktos datus, kas nepieciešami pārbaudei, revīzijai, uzraudzībai, izvērtēšanai, finanšu pārvaldībai un informācijas iesniegšanai Eiropas Komisijā.

55. Sadarbības iestāde pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegto pārskatu par projekta dalībniekiem 80 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas. Ja pārskats par projekta dalībniekiem tiek iesniegts kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu, sadarbības iestāde to pārbauda un apstiprina līdz noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu apstiprināšanai.

56. Sadarbības iestādei, veicot šo noteikumu 55. punktā minēto pārbaudi, ir tiesības precizēt datus atbilstoši tai pieejamos reģistros un valsts informācijas sistēmās iekļautajiem datiem. Ja tiek konstatētas neprecizitātes datos, kas nav pieejami reģistros un valsts informācijas sistēmās, sadarbības iestāde lūdz finansējuma saņēmēju precizēt iesniegto pārskatu par projekta dalībniekiem vai sniegt papildu informāciju. Finansējuma saņēmējs precizē pārskatu par projekta dalībniekiem vai sniedz papildu informāciju piecu darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes pieprasījuma saņemšanas vai citā termiņā, par ko atsevišķi vienojas ar sadarbības iestādi.

57. Sadarbības iestāde, apstiprinot nākamo maksājuma pieprasījumu, kas iesniegts pēc šo noteikumu 55. punktā minētā pārskata apstiprināšanas, vai noslēguma maksājuma pieprasījumu, ietur neatbilstoši veiktos izdevumus, ja tādi radušies, saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu.

VII. Pievienotās vērtības nodokļa iekļaušana projekta attiecināmajās izmaksās

58. Finansējuma saņēmējs projektam, kura kopējās izmaksas ir  5 000 000 euro vai vairāk, izmantojot vadības informācijas sistēmas funkcionalitāti, elektroniska dokumenta formā iesniedz sadarbības iestādē pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras tas un tā sadarbības partneris pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās (turpmāk – pārskats) (2. pielikums). Pārskatā iekļautos finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partnera dokumentus norāda atsevišķi. Šis nosacījums neattiecas uz tām izmaksām, kuras tiek segtas, piemērojot vienkāršotās izmaksas.

59. Pārskatu iesniedz 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir 12 mēneši, sākot no dienas, kad finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi noslēdzis līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu, bet, ja projekta īstenošanas periods ir īsāks par 12 mēnešiem, pārskata periods ir projekta īstenošanas periods. Ja projekta sagatavošanas izmaksas ir attiecināmās izmaksas un tās ir veiktas, pirms ar sadarbības iestādi noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, minētās izmaksas iekļauj pārskatā par pirmo pārskata periodu. Šajā pārskatā iekļauj arī pievienotās vērtības nodokļa attiecināmās izmaksas, kas nav projekta sagatavošanas izmaksas, bet ir veiktas, pirms ar sadarbības iestādi noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu (ja šīs izmaksas ir attiecināmas saskaņā ar normatīvo aktu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu). Katrs nākamais pārskata periods ir iepriekšējam pārskata periodam sekojošie 12 mēneši, bet, ja līdz projekta īstenošanas perioda beigām paliek mazāk nekā 12 mēneši, pārskata periods ir atlikušais projekta īstenošanas periods.

60. Sadarbības iestāde izlases veidā lūdz finansējuma saņēmējam iesniegt pārskatu projektam, kura kopējās izmaksas ir zem 5 000 000 euro. Finansējuma saņēmējs pārskatu iesniedz šo noteikumu 58. un 59. punktā noteiktajā kārtībā.

61. Finansējuma saņēmējs neiesniedz pārskatu, ja projekta ietvaros neveic ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus vai veic darījumus, uz kuriem nav attiecināms Pievienotās vērtības nodokļa likums.

62. Ja, izvērtējot pārskatu, kas iesniegts šo noteikumu 58. un 60. punktā noteiktajā kārtībā, tiek konstatētas neprecizitātes, sadarbības iestāde informē finansējuma saņēmēju par nepieciešamajiem precizējumiem un nosaka termiņu to novēršanai, kas nav īsāks par trim darbdienām.

63. Pēc pārskata vai tā precizējumu saņemšanas sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā to izskata un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz oficiālo elektronisko adresi.

64. Pēc pārskata saņemšanas Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā to izvērtē un sagatavo atzinumu, aizpildot atbilstošo pārskata sadaļu un norādot pievienotās vērtības nodokļa summu, kuru attiecīgi finansējuma saņēmējam un tā sadarbības partnerim ir tiesības vai nav tiesību atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā. Atzinumu nekavējoties iesniedz vadības informācijas sistēmā.

65. Valsts ieņēmumu dienests, ja nepieciešams, ir tiesīgs piecu darbdienu laikā no pārskata saņemšanas pieprasīt finansējuma saņēmējam un tā sadarbības partnerim iesniegt papildu informāciju un uzrādīt vai iesniegt darījumu un samaksu apliecinošu dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātus dokumentu oriģinālu atvasinājumus, lai pārbaudītu pārskatā ietverto informāciju.

66. Finansējuma saņēmējs un tā sadarbības partneris triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 65. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas uzrāda vai iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām amatpersonām darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus (oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātus dokumentu oriģinālu atvasinājumus) pārbaudes veikšanai.

67. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā  informē sadarbības iestādi, ja tam, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, kļuvis zināms, ka finansējuma saņēmējs vai tā sadarbības partneris pievienotās vērtības nodokli ir atguvis Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā.

68. Sadarbības iestāde:

68.1. pamatojoties uz iesniegto maksājuma pieprasījumu, pieņem šo noteikumu 48. punktā minēto lēmumu un atmaksā projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamo pievienotās vērtības nodokļa summu, ja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir gūta pārliecība par attiecināmību;

68.2. apstiprinot iesniegto vai nākamo maksājuma pieprasījumu, kas iesniegts pēc šo noteikumu 64. un 67. punktā minētās informācijas saņemšanas, vai noslēguma maksājuma pieprasījumu, ietur pārmaksāto attiecināmajās izmaksās iekļaujamo pievienotās vērtības nodokļa summu, ja tāda ir izveidojusies.

69. Ja finansējuma saņēmējs nepiekrīt šo noteikumu 68.2. apakšpunktā minētajam lēmumam, tas strīdu var risināt saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likumu un līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu.

70. Ja finansējuma saņēmējs ir apstrīdējis šo noteikumu 68.2. apakšpunktā minēto lēmumu, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no šādas informācijas saņemšanas lūdz Valsts ieņēmumu dienestam atkārtoti izvērtēt pārskatu, ņemot vērā finansējuma saņēmēja iesniegumā norādītos argumentus.

71. Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā pēc atkārtoti izvērtējamā pārskata saņemšanas sagatavo jaunu atzinumu un nosūta sadarbības iestādei.

72. Pēc šo noteikumu 71. punktā minētā atzinuma saņemšanas sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs tupina strīda risināšanu šo noteikumu 69. punktā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs A. Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 21. marta
noteikumiem Nr. 135
Pārskats par projekta dalībniekiem*

Pārskatu par iepriekšējā kalendāra gada dalībniekiem un sasniegtajiem tūlītējiem rādītājiem iesniedz reizi gadā kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu par dalībniekiem, kas uzsāka dalību pēc pēdējā pārskata perioda beigām, un ESF+ un TPF projektiem, kuros ir noteikts uzraudzības rādītājs "dalībnieku/personu skaits", tai skaitā par visiem programmā ietvertajiem rādītājiem, kas paredz personu/dalībnieku uzskaiti. Atbilstoši atbildīgās iestādes norādījumiem sadaļā neiekļauj to dalībnieku datus, kas piedalās publiskos atvērtā tipa pasākumos. Ja šāds rādītājs projektā nav noteikts, pārskatu neiesniedz.

1. tabula

  Nosaukums
1Finansējuma saņēmējs 
2Projekta nosaukums 
3Projekta numurs 
4Pārskata gads 
*Dalībnieku ir nepieciešams reģistrēt vienu reizi. Par katru darbību šajā veidlapā tiek veidots atsevišķs ieraksts. Dati par dalībnieku apkopojami, uzsākot darbību (brīdī, kad dalībnieks iesaistās attiecīgajā darbībā). Ja darbības laikā mainās kāds no parametriem (piemēram, vecums, dalījums pēc statusa darba tirgū u.tml.), izmaiņas dalībnieka datos nav jāveic. Darbībai noslēdzoties vai tiekot pārtrauktai, attiecīgi tiek aizpildīta informācija 2. tabulas 1. sadaļā "Informācija par dalību", kā arī četru nedēļu laikā pēc dalības apkopota informācija 2. tabulas 5. sadaļā "Dati par dalībnieku 4 nedēļas pēc dalības beigām (t.sk. dalību priekšlaicīgi pārtraukušie)".

2. tabula

Pamatinformācija par dalībnieku1. Informācija par dalību2. Statuss darba tirgū3. Citas dalībnieku grupas4. Izglītība5. Dati par dalībnieku 4 nedēļas pēc dalības beigām (t.sk. dalību priekšlaicīgi pārtraukušie)106.
Nr. p. k.

0.1.

0.2.

0.3.

0.4.

0.5.

0.6.

0.7

0.8.

0.9.1.

0.9.2.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Dalīb-
nieka vārds, uz-vārds
Dalīb-
nieka perso-nas kods
Dalīb-
nieka vecums
Dalīb-nieka dzi-mums
(S-sie-
viete/
V-vīrietis)
Dekla-
rētā dzīves-
vieta (valsts pilsēta/
novads)
Uzņēmums/institūcija
(aizpildāms, ja dalībnieks ir nodarbināta persona vai piedalās kā dalībnieks no kādas institūcijas vai NVO)
Kontaktin-
formācija
Projekta darbības nosau-
kums atbilstoši projekta iesnie-
guma
1.1. sadaļai
Semināra/ apmā-
cības/
konsul-
tācijas/ cita pasā-
kuma (dar-
bības) nosau-
kums
Semināra/ apmā-
cības/ konsul-
tācijas/ cita pasā-
kuma (darbī-
bas) sākuma datums
Semi-
nāra/ apmā-
cības/ konsul-
tācijas/ cita pasā-
kuma (darbī-
bas) beigu datums
Dalības ilgums (akadē-
miskās stundas/ skaits/ mēneši/ dienas)
Dalības pārtrauk-
šanas datums
Iegūtā kvalifi-
kācija (nosau-
kums)
Dalīb-
nieku dalī-
jums pēc statusa darba tirgū (aizpildīt, norādot tikai vienu no varian-
tiem: 1 nodar-
bināts
(tostarp pašnodar-
bināts)/ 2 bezdarb-
nieks1/ 3 ilgstošais bezdarb-
nieks2/ 4 neaktīva persona3)
Dalīb-
nieki ar invali-
ditāti
Trešo valstu valsts-
pie-
derīgie4
Per-
sonas ar ār-
valstu izcels-
mi5
Mino-
ritātes (tostarp atstum-
tas kopie-
nas,
pie-
mēram, romi)6
Bezpa-
jumt-
nieki vai personas, kuras skar atstum-
tība mājokļu ziņā7
Dalīb-
nieki no lauku apvi-
diem8
Dalībnieku dalījums pēc izglītības (aizpildīt, norādot tikai vienu no variantiem: 0 nav iegūts ISCED 0. līmenis/
1 Ar pamat-
izglītības otrā posma vai zemāka līmeņa izglītību (ISCED 0–2) /2
Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidējo izglītību (ISCED 4. līmenis) /3
Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis))9
Dalīb-
nieki, kuri pēc dalības beigām sākuši meklēt darbu11
Dalīb-
nieki, kuri pēc dalības beigām iesaistī-
jušies izglītī-
bā vai mācībās12
Dalībnieki, kuri pēc dalības beigām ieguvuši kvalifi-
kāciju13
Dalīb-
nieki,
kuri pēc dalības beigām ir nodar-
bināti, tai skaitā pašno-
darbi-
nātie14
Piezī-
mes15
uzņē-muma/ institū-cijas nosau-kumusuzņē-muma/ insti-
tūcijas reģistrā-
cijas Nr.
darba vietas faktiskā atrašanās vieta (repub-
likas pilsēta/
novads)
dalīb-
nieka
e-pasta adrese (ja pie-
ejama)
dalīb-
nieka tālruņa numurs
(ja pie-
ejams)
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
0.3., 0.4., 0.5., 3.6., 5.1. un 5.4. aile nav obligāti jāaizpilda, ja dalībniekam ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods.

Ja dalībniekam nav Latvijas Republikā piešķirta personas koda, finansējuma saņēmējs aizpilda 0.3., 0.4., 0.5., 2., 3.1., 3.6., 5.1. un 5.4. kolonnu.

TPF pasākumos, kuros atbalsta gala saņēmēji ir fiziskas personas, aizpilda 0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 2., 4., 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. aili.

1 Bezdarbnieki – personas, kas pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma nosacījumiem ir ieguvušas bezdarbnieka statusu.

2 Ilgstošie bezdarbnieki – personas, kas atrodas NVA uzskaitē un nepārtrauktā bezdarba periodā vismaz gadu (12 mēnešus un ilgāk).

3 Neaktīvas personas – ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji (personas) neatkarīgi no vecuma, ieskaitot personas, kuras jaunākas par darbspējas vecumu un kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātiem iedzīvotājiem, ne pie darba meklētājiem (mājsaimnieces, nestrādājošas personas ar invaliditāti, izglītības iestāžu audzēkņi un studenti darbspējas vecumā, kas nestrādā un nemeklē darbu, nestrādājošie pensionāri, personas, kas zaudējušas cerības atrast darbu, personas, kas nevar strādāt ģimenes apstākļu dēļ, u. c.).

4 Trešo valstu valstspiederīgie – personas, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, tostarp bezvalstnieki un personas bez noteiktas valstspiederības.

5 Dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi – personas, kuru vecāki ir dzimuši ārpus Latvijas Republikas.

6 Minoritātes (tostarp atstumtas kopienas, piemēram, romi) – dalībnieki, kas pieder pie kādas no nacionālajām minoritātēm. Atbilstoši likuma “Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību2. pantam nacionālās minoritātes ir Latvijas pilsoņi, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojoši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, kā arī vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu. Personas, kas nav Latvijas pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā un sevi identificē ar iepriekš minēto nacionālās minoritātes definīciju, arī ir uzskatāmas par nacionālajām minoritātēm.

7 Bezpajumtniecības un mājokļa trūkuma kategorijas:

• būt bez pajumtes (dzīvo uz ielas);

• būt bez mājokļa (nodrošināta pajumte patversmēs, dzīve institūcijās mājokļu trūkuma dēļ, dzīvo pagaidu mitekļos u.tml.);

• dzīvot nedrošā mājoklī (nedroši sadzīves apstākļi, risks tikt izliktam no mājokļa, vardarbība u.tml.);

• dzīvot nepiemērotā mājoklī (pārapdzīvotība, nelegālas dzīvošanas vietas u.tml.).

Personas, kuras visbiežāk skar bezpajumtniecība un atstumtība mājokļa pieejamības jomā:

• personas bez noteiktas dzīvesvietas;

• bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;

• no vardarbības cietušas personas; personas ar garīga rakstura traucējumiem;

• personas ar invaliditāti;

• personas pēc ieslodzījuma;

• starptautiskās aizsardzības saņēmēji, patvēruma meklētāji, bēgļi;

• trūcīgi un maznodrošināti vientuļie pensionāri;

• romi;

• iedzīvotāji ar vidēji zemiem ienākumiem (kuri nav trūcīgi vai maznodrošināti).

8 Dalībnieki no lauku apvidiem – par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem).

9 Dalībnieku dalījums pēc izglītības:

• pamatizglītības otrā posma vai zemāka līmeņa izglītība (ISCED 0–2) - pirmsskolas izglītība (ISCED 0); vispārējā pamatizglītība (ISCED 1-2); profesionālā pamatizglītība (ISCED 2); arodizglītība (ISCED 2).

• vidējā izglītība (ISCED 3) - vispārējā vidējā izglītība; profesionālā vidējā izglītība; arodizglītība.

• pēcvidējā izglītība (ISCED 4) - profesionālā vidējā izglītība; arodizglītība.

• augstākā izglītība (ISCED 5–8) - koledžas izglītība (ISCED 5); profesionālā augstākā izglītība (ISCED 6-7); profesionālā bakalaura studijas (ISCED 6); akadēmiskā bakalaura studijas (ISCED 6); profesionālā maģistra studijas (ISCED 7); akadēmiskā maģistra studijas (ISCED 7); doktora studijas (ISCED 8).

10 Datu laukā "5. Dati par dalībnieku 4 nedēļas pēc dalības beigām (t.sk. dalību priekšlaicīgi pārtraukušie)" sniedz informāciju par visiem projekta dalībniekiem, t.i., par tādiem, kuri pabeiguši dalību projektā vai dalību projektā pārtraukuši priekšlaicīgi.

11 Dalībnieki, kuri pēc dalības beigām sākuši meklēt darbu (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas), – neaktīvie dalībnieki, kas saņēmuši ESF+ atbalstu un kas pēc dalības ESF+ pasākumā reģistrējušies bezdarbnieka statusam un uzsākuši darba meklējumus. Neaktīvie dalībnieki ir personas, kas nav darbaspēka sastāvdaļa, t. i. nav nodarbināti un nav reģistrējušies kā bezdarbnieki.

12 Dalībnieki, kuri pēc dalības beigām iesaistījušies izglītībā vai mācībās (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas), - personas (dalībnieki), kas saņēmušas ESF+ atbalstu un kas 4 nedēļu laikā pēc dalības ESF+ pasākumā no jauna iesaistījušās mācībās (mūžizglītības vai formālās izglītības programmās) vai apmācībās (ārpus darba apmācībās/ apmācībās darbā, neformālā izglītībā, profesionālās izglītības programmās utt.).

13 Dalībnieki, kuri pēc dalības beigām ieguvuši kvalifikāciju (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas), – ESF+ atbalstu saņēmušās personas (dalībnieki), kas ieguvušas kvalifikāciju, piedaloties ESF+ pasākumā.
Kvalifikācijas ieguve nozīmē oficiālas vērtēšanas un atzīšanas procesa rezultātu, ko iegūst, kad kompetenta struktūra konstatē, ka persona ir sasniegusi mācīšanās rezultātus atbilstīgi konkrētiem standartiem. Atbilstoši Izglītības likumam ar kvalifikāciju saprot profesionālo kvalifikāciju, kas ietver noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprinātu novērtējumu.

14 Dalībnieki, kuri pēc dalības beigām ir nodarbināti, tai skaitā pašnodarbinātie (ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc dalības pārtraukšanas vai pabeigšanas), – bez darba esošas vai neaktīvas personas, kas saņēmušas ESF+ atbalstu un kas 4 nedēļu laikā pēc dalības ESF+ pasākumā uzsākušas strādāt vai kļuvušas par pašnodarbinātajiem. Neaktīvie dalībnieki ir personas, kas nav darbaspēka sastāvdaļa, t. i., nav nodarbinātas un nav reģistrējušās kā bezdarbnieki.

15 Datu laukā "Piezīmes" ievada paskaidrojošu informāciju par dalībnieku, kā arī informāciju, ja dalībnieks nav sniedzis informāciju par kādu no datu laukiem, tai skaitā ja nav iespējams iegūt informāciju, kas jānorāda datu laukā "5. Dati par dalībnieku 4 nedēļas pēc dalības beigām (t.sk. dalību priekšlaicīgi pārtraukušie)".

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 21. marta
noteikumiem Nr. 135
Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras finansējuma saņēmējs 2021.–2027. gada plānošanas perioda pārskata periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās

1. tabula

  NosaukumsNodokļu maksātāja reģistrācijas kods
1Finansējuma saņēmējs  
2Finansējuma saņēmēja elektroniskā pasta adrese  
3Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris/-i:
3.1.Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris  
 Sadarbības partnera elektroniskā pasta adrese  
3.2.Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris  
 Sadarbības partnera elektroniskā pasta adrese  
3.3.Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris  
 Sadarbības partnera elektroniskā pasta adrese  
    
4Projekta nosaukums  
5Projekta numurs  
6Pārskata perioda sākuma datums  
7Pārskata perioda beigu datums  

2. tabula

Nr.p.k.Finansējuma saņēmējs/ sadarbības partnerisPreces vai pakalpojuma nosaukumsPreču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukumsPreču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai reģistrācijas numurs citas Eiropas Savienības dalībvalsts pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrāPVN rēķina numurs vai muitas deklarācijas numursPVN rēķina izrakstīšanas datums vai muitas deklarācijas noformēšanas datumsMaksājuma dokumenta numursMaksājuma dokumenta datumsIzmaksu summaPiezīmesVID piezīmes
rēķina pilna summa bez PVNrēķina pilna PVN summarēķina pilna summa ar PVNattiecīgajam taksācijas periodam noteiktā proporcija vai atzīme par atsevišķas uzskaites nodrošināšanu*PVN summa, kura nav atskaitāma kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībāPVN summa kā attiecināmo izmaksu summa
pēc finansējuma saņēmēja datiempēc VID datiem
123456789101112131415161718
                  
                  
        Kopā:   Kopā:     

Piezīmes.

1. *Finansējuma saņēmējs norāda attiecīgajam taksācijas periodam (kad tika veikts darījums) noteikto proporciju vai atzīmi "atsevišķa uzskaite", ja atsevišķi tiek uzskaitītas preces un pakalpojumi, kas paredzēti tādu darījumu nodrošināšanai, kuri nav apliekami ar PVN vai uz kuriem nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas.

2. Ja projekta tiešās vai netiešās izmaksas tiek segtas, piemērojot vienkāršotās izmaksas, šā pielikuma 2. tabulā iekļauj informāciju tikai par tām projekta tiešajām izmaksām, kurām nepiemēro vienkāršotās izmaksas.

Apliecinu, ka pārskatā norādītā informācija ir patiesa un pārskatā iekļautā pievienotās vērtības nodokļa summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā.

Apliecinu, ka atbilstoši vienkāršotajām izmaksām segto izmaksu summā esošais pievienotās vērtības nodoklis nav atskaitīts kā priekšnodoklis atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajai kārtībai (vajadzīgo atzīmēt).

Nav atskaitīts
  
Nav attiecināms
      
(finansējuma saņēmējas institūcijas vadītāja vārds un uzvārds)  (paraksts**) (datums**)
        
(par sagatavošanu atbildīgās personas vārds un uzvārds)  (paraksts**) (datums**) (tālruņa numurs)

Piezīme. 3. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Valsts ieņēmumu dienesta atzinums

Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 21. marta noteikumiem Nr. 135 "Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.–2027. gada plānošanas periodā" un pārskatu par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras finansējuma saņēmējs pārskata periodā no 20__.gada ___. ___________ līdz 20__. ___________ paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās finansējuma saņēmējam/sadarbības partnerim no pārskatā norādītās pievienotās vērtības nodokļa summas

Kopā EUR ______

 NosaukumsNodokļu maksātāja reģistrācijas kodsIr tiesības atskaitītNav tiesību atskaitīt
EUREUR
Finansējuma saņēmējs    
Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris    
Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris    
Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris    
    
Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā persona   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.–2027. gada plānošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 135Pieņemts: 21.03.2023.Stājas spēkā: 31.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 30.03.2023. OP numurs: 2023/64.1
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
340622
31.03.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"