Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 52

Rīgā 2023. gada 7. februārī (prot. Nr. 6 9. §)
Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7. panta 5. un 5.1 punktu un 26. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts atzītu profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu (izņemot profesionālās augstākās izglītības dokumentus) paraugus un šo dokumentu izgatavošanas un izsniegšanas kārtību;

1.2. valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu paraugus (tai skaitā profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi apliecinoša dokumenta paraugu) un šo dokumentu izgatavošanas un izsniegšanas kārtību;

1.3. valsts atzīta profesionālās pilnveides izglītību apliecinoša dokumenta paraugu un izgatavošanas un izsniegšanas kārtību;

1.4. valsts atzīta profesionālās ievirzes izglītību apliecinoša dokumenta paraugu un izgatavošanas un izsniegšanas kārtību;

1.5. moduļa apliecības paraugu un izsniegšanas kārtību;

1.6. dokumenta par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi paraugu un izsniegšanas kārtību.

II. Dokumentu paraugi

2. Profesionālās izglītības apguvi apliecina šādi valsts atzīti profesionālo izglītību apliecinoši dokumenti:

2.1. apliecība par profesionālo pamatizglītību (1. pielikums);

2.2. atestāts par arodizglītību (2. pielikums);

2.3. diploms par profesionālo vidējo izglītību (3. pielikums).

3. Profesionālās kvalifikācijas ieguvi apliecina šādi valsts atzīti profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:

3.1. profesionālās kvalifikācijas apliecība (4. pielikums);

3.2. apliecība par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi (5. pielikums).

4. Profesionālās pilnveides izglītības apguvi apliecina valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības apguvi (6. pielikums).

5. Profesionālās ievirzes izglītības apguvi apliecina valsts atzīta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības apguvi (7. pielikums).

6. Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem pievieno pielikumu – sekmju izrakstu (8. pielikums). Elektroniski sagatavotas profesionālās kvalifikācijas apliecības neatņemama sastāvdaļa ir tai pievienots elektroniski sagatavots sekmju izraksts (9. pielikums).

7. Apliecībai par profesionālās pilnveides izglītības apguvi un apliecībai par profesionālās ievirzes izglītības apguvi pievieno pielikumu – akreditētas izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestāde) sagatavotu sekmju izrakstu vai sporta sasniegumu aprakstu.

8. Diplomam par profesionālo vidējo izglītību pievieno pielikumu – vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, kā arī starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par vērtējumu svešvalodas pārbaudījumā, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar šīs institūcijas pārbaudījumu.

9. Profesionālās izglītības programmas moduļa apguvi apliecina izglītības iestādes apliecība par moduļa apguvi (10. pielikums).

10. Profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecina izglītības iestādes izziņa par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi (11. pielikums).

11. Kultūras ministrijas padotības izglītības iestādes valsts atzītos dokumentos papildus var norādīt izglītības iestādes struktūrvienības nosaukumu.

12. Valsts atzītu profesionālo izglītību, profesionālo kvalifikāciju, profesionālās pilnveides izglītību un profesionālās ievirzes izglītību apliecinošie dokumenti (turpmāk – valsts atzīti dokumenti) ir stingrās uzskaites dokumenti.

III. Dokumentu izsniegšana

13. Valsts atzītus dokumentus un to atvasinājumus izsniedz personai, pamatojoties uz izglītības iestādes vai akreditēta nozares eksaminācijas centra (turpmāk – eksaminācijas centrs) vadītāja rīkojumu.

14. Šajos noteikumos minētos valsts atzītus dokumentus (izņemot profesionālās kvalifikācijas apliecību un apliecību par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi) izsniedz papīra veidā.

15. Profesionālās kvalifikācijas apliecību izdod elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām. Minētajā apliecībā iekļauj šādu informāciju:

15.1. profesionālās izglītības iestādes nosaukums, struktūrvienības nosaukums (ja attiecināms);

15.2. personas vārds, uzvārds un personas kods;

15.3. profesionālās izglītības programmas nosaukums un kods atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai;

15.4. dokumenta nosaukums;

15.5. dokumenta sērija (PKA) un numurs;

15.6. ieraksts, ka persona ir nokārtojusi profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un personai ar eksaminācijas komisijas lēmumu (norāda lēmuma numuru un datumu) ir piešķirta profesionālā kvalifikācija (norāda profesionālās kvalifikācijas nosaukumu, kas atbilst pirmajam, otrajam, trešajam, ceturtajam, piektajam, sestajam vai septītajam profesionālās kvalifikācijas līmenim);

15.7. ieraksts "Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu";

15.8. reģistrācijas numurs.

16. Apliecību par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi izdod elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām. Minētajā apliecībā iekļauj šādu informāciju:

16.1. profesionālās izglītības iestādes nosaukums, struktūrvienības nosaukums (ja attiecināms);

16.2. personas vārds, uzvārds un personas kods;

16.3. profesionālās izglītības programmas nosaukums un kods atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai;

16.4. dokumenta nosaukums;

16.5. dokumenta sērija (PKDA) un numurs;

16.6. ieraksts "Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu";

16.7. reģistrācijas numurs.

17. Apliecību par moduļa apguvi izglītības iestāde izsniedz pēc savas iniciatīvas, pēc pilngadīgas personas vai personas likumiskā pārstāvja pieprasījuma vai personai, kura pārtrauc mācības un ir apguvusi licencētas profesionālās izglītības programmas attiecīgo moduli un nokārtojusi moduļa noslēguma pārbaudījumu.

18. Apliecību par moduļa apguvi sagatavo uz profesionālās izglītības iestādes veidlapas atbilstoši šo noteikumu 10. pielikumam.

19. Ja personu, kura ir apguvusi licencētas profesionālās izglītības programmas daļu, atskaita no izglītojamo skaita, personai izsniedz izziņu par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi. Izziņu par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi sagatavo uz profesionālās izglītības iestādes veidlapas atbilstoši šo noteikumu 11. pielikumam.

20. Izglītības iestāde, izsniedzot valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, var tam pievienot attiecīgu Europass pielikumu.

21. Šo noteikumu 2.4. un 5. punktā minētos dokumentus un to atvasinājumus personai izsniedz pret parakstu valsts atzītu dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā. Tajā norāda ieraksta kārtas numuru, personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, profesionālās izglītības programmas nosaukumu un kodu, piešķirto profesionālo kvalifikāciju (ja attiecināms), kā arī sagatavotā dokumenta sēriju un numuru, datumu un numuru rīkojumam par sagatavotā dokumenta izsniegšanu, kā arī sagatavotā dokumenta izsniegšanas datumu.

(MK 22.08.2023. noteikumu Nr. 471 redakcijā)

22. Profesionālās kvalifikācijas apliecību un apliecību par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi elektroniskā formā glabā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. Profesionālās kvalifikācijas apliecība izglītības iestādei ir pieejama Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, bet personai profesionālās kvalifikācijas apliecība ir pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu. Apliecība par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi personai ir pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu.

(MK 22.08.2023. noteikumu Nr. 471 redakcijā)

23. Nokārtotā centralizētā eksāmena sertifikāts personai ir pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu.

24. Izglītības iestāde ierakstus valsts atzītos dokumentos izdara valsts valodā datorsalikumā atbilstoši šo noteikumu pielikumos norādītajiem paraugiem. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta atbilstoši katras konkrētās personas datiem.

IV. Dokumentu izgatavošana un uzskaite

25. Valsts atzītu dokumentu (izņemot profesionālās kvalifikācijas apliecības un apliecības par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi) un sekmju izraksta veidlapas izgatavo komersants, ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi attiecīgu līgumu.

26. Šo noteikumu 2., 4. un 5. punktā minēto dokumentu veidlapas izgatavo un noformē atbilstoši šādām prasībām:

26.1. izmanto A4 formāta tonētu papīru (blīvums 120 g/m2) ar tipogrāfiski iespiestu aizsardzības tīkliņu pelēkā krāsā;

26.2. pirmās lappuses augšējā labajā stūrī tipogrāfiski iespiež aizsardzības elementu sudraba krāsā – hologrammu, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā izvietots uzraksts "profesionālā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās – uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija" (turpmāk – hologramma);

26.3. pirmās lappuses augšējās malas centra daļā tipogrāfiski iespiež uzrakstu "Latvijas Republika" melnā krāsā un zem tā – krāsainu lielā valsts ģerboņa attēlu;

26.4. tipogrāfiski augstspiedes tehnikā iespiež valsts atzīta dokumenta nosaukumu, sērijas apzīmējumu un dokumenta kārtas numuru.

(MK 22.08.2023. noteikumu Nr. 471 redakcijā)

27. Sekmju izraksta veidlapai izmanto A4 formāta papīru baltā krāsā (blīvums 100 g/m2). Veidlapas pirmās lappuses rekvizītu zonas vidū tipogrāfiski iespiež uzrakstu "Sekmju izraksts" un pirmās lappuses augšējā labajā stūrī – hologrammu.

28. Valsts atzītu dokumentu veidlapas sērijas apzīmēšanai lieto latīņu alfabēta lielos sākumburtus un numura apzīmēšanai – sešzīmju skaitli, sākot ar 000001:

28.1. apliecībai par profesionālo pamatizglītību – sērija PPA;

28.2. atestātam par arodizglītību – sērija PAA;

28.3. diplomam par profesionālo vidējo izglītību – sērija PVD;

28.4. profesionālās kvalifikācijas apliecībai– sērija PKA;

28.5. apliecībai par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi – sērija PKDA;

28.6. apliecībai par profesionālās pilnveides izglītības apguvi – sērija PPIA;

28.7. apliecībai par profesionālās ievirzes izglītības apguvi – sērija PIIA.

29. Profesionālās kvalifikācijas apliecības veidlapu un numuru automātiski ģenerē Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.

30. Sekmju izrakstā izglītības iestāde norāda sēriju un numuru atbilstoši sagatavotajam valsts atzītam dokumentam.

31. Izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs iesniedz komersantam ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu iesniegumu par dokumentu veidlapu izgatavošanu. Iesniegumā norāda izglītības iestādes vai eksaminācijas centra pilnu nosaukumu, licencētās izglītības programmas nosaukumu un kodu, valsts atzīta dokumenta veidlapas nosaukumu un nepieciešamo skaitu un sekmju izraksta veidlapu nepieciešamo skaitu.

32. Komersants pēc šo noteikumu 31. punktā minētā iesnieguma saņemšanas nodrošina pieprasīto valsts atzītu dokumentu veidlapu un sekmju izraksta veidlapu izgatavošanu un izsniedz tās ne vēlāk kā:

32.1. četru mēnešu laikā – valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu veidlapas un sekmju izraksta veidlapas;

32.2. mēneša laikā – valsts atzītu profesionālās pilnveides izglītību un profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi apliecinošu dokumentu veidlapas un sekmju izraksta veidlapas.

33. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra pilnvarotā persona no komersanta saņem valsts atzītu dokumentu veidlapas un sekmju izraksta veidlapas kopā ar pavadzīmi. Pavadzīmē norāda valsts atzītu dokumentu veidlapu nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu un sekmju izraksta veidlapu skaitu. Viens iesnieguma un pavadzīmes eksemplārs glabājas izglītības iestādē, otrs eksemplārs – pie komersanta.

34. Saņemot valsts atzītu dokumentu veidlapas, izglītības iestādes vai eksaminācijas centra pilnvarotā persona pārbauda to nosaukumus, sēriju, numurus un skaitu un parakstās stingrās uzskaites dokumentu izsniegšanas žurnālā. Tajā norāda valsts atzītu dokumentu veidlapu izsniegšanas datumu, pavadzīmes numuru, dokumenta nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu, iestādes nosaukumu un adresi, pilnvaras numuru, pilnvarotās personas amatu, vārdu, uzvārdu un parakstu.

35. Izglītības iestāde saņemtās valsts atzītu dokumentu veidlapas reģistrē valsts atzītu dokumentu veidlapu reģistrācijas žurnālā. Tajā norāda dokumentu veidlapu saņemšanas datumu, pavadzīmes numuru, dokumenta nosaukumu, sēriju, numurus, skaitu, pilnvarotās personas parakstu un tā atšifrējumu. Žurnāla lapas ir numurētas, caurauklotas un apstiprinātas ar izglītības iestādes vadītāja parakstu un zīmoga nospiedumu.

36. Valsts atzītu dokumentu veidlapas, personai sagatavotos, bet neizsniegtos valsts atzītus dokumentus un to atvasinājumus, valsts atzītu dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālu, valsts atzītu dokumentu veidlapu reģistrācijas žurnālu un visus ar valsts atzītu dokumentu veidlapu saņemšanu saistītos dokumentus glabā ugunsdrošā slēgtā seifā.

37. Ja izglītības iestādi reorganizē vai likvidē, tad izglītības iestādes vadītāja noteiktas personas iznīcina neizmantotās valsts atzītu dokumentu veidlapas un sagatavo par to norakstīšanas aktu. Tajā norāda iznīcināto valsts atzītu dokumentu veidlapu nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu. Iznīcināmo valsts atzītu dokumentu sērijas apzīmējumu kopā ar dokumenta numuru izgriež un ielīmē aktā. Personai sagatavotos, bet neizsniegtos valsts atzītus dokumentus nodod tiesību un saistību pārņēmējam vai, ja tāds nav noteikts, Latvijas Nacionālajā arhīvā.

38. Izglītības iestāde katru gadu līdz 1. februārim Valsts izglītības informācijas sistēmā sagatavo pārskatu par valsts atzītu dokumentu veidlapu un sekmju izraksta veidlapu apriti iepriekšējā kalendāra gadā. Minēto pārskatu apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija.

39. Pārskatā par valsts atzītu dokumentu veidlapu un sekmju izraksta veidlapu apriti iepriekšējā kalendāra gadā norāda:

39.1. no izgatavotāja saņemto valsts atzītu dokumentu veidlapu nosaukumu, sēriju, numurus, skaitu un saņemšanas datumu;

39.2. personām izsniegto valsts atzītu dokumentu nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu;

39.3. personām izsniegto valsts atzītu dokumentu dublikātu (turpmāk – dublikāts) nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu;

39.4. iznīcināto valsts atzītu dokumentu veidlapu nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu, iznīcināšanas iemeslu, iznīcināšanas akta numuru un datumu;

39.5. izglītības iestādē uz nākamo kalendāra gadu glabāšanā esošo valsts atzītu dokumentu veidlapu nosaukumu, sēriju, numurus un skaitu un sekmju izraksta veidlapu skaitu.

40. Par valsts atzītu dokumentu veidlapu reģistrēšanu, glabāšanu, izsniegšanu un anulēšanu ir atbildīgs izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs.

V. Dublikāta izsniegšana

41. Dublikātu izsniedz nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta valsts atzīta dokumenta vietā, ja dublikāta saņemšanai nepieciešamie dati ir pietiekami dublikāta saņemšanai un ir iespējams izmantot līdzvērtīga valsts atzīta dokumenta veidlapu. Valsts atzītu dokumentu veidlapas dublikātu izgatavošanai saņem no izgatavotāja, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu.

42. Lai saņemtu dublikātu, persona:

42.1. iesniedz attiecīgu iesniegumu izglītības iestādē, kura izsniegusi zudušo valsts atzītu dokumentu;

42.2. iesniedz oficiālajam izdevumam "Latvijas Vēstnesis" publicēšanai ar izglītības iestādes vadītāju saskaņotu iesniegumu par zudušā valsts atzīta dokumenta izsludināšanu par nederīgu;

42.3. sedz visus izdevumus, kas saistīti ar dublikāta izgatavošanu un izsniegšanu.

43. Ja izglītības iestāde ir likvidēta bez saistību pārņēmēja vai izglītības iestādei nav datu, kas nepieciešami dublikāta saņemšanai, zudušā dokumenta īpašnieks tos pieprasa Personāla dokumentu valsts arhīvam (turpmāk – arhīvs). Kad iegūti arhīva dati, persona ir tiesīga pieprasīt dublikātu izglītības iestādei, kura īsteno līdzvērtīgu profesionālās izglītības programmu un piešķir līdzvērtīgu profesionālo kvalifikāciju. Ja informācija ir pietiekama, izglītības iestāde ir tiesīga izsniegt dublikātu.

44. Dublikātu, kas noformēts atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām, personai izsniedz ne agrāk kā 10 dienas pēc šo noteikumu 42.2. apakšpunktā minētās publikācijas.

45. Valsts atzītu dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā veic papildu ierakstu "Dublikāts" un ieraksta rīkojuma par dublikāta izsniegšanu datumu un numuru. Persona dublikāta saņemšanu apliecina ar parakstu.

VI. Noslēguma jautājumi

46. Dokumentus (izņemot moduļa apliecības) atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem paraugiem izsniedz, sākot ar 2023. gada 1. septembri. Līdz 2023. gada 31. augustam izglītības iestāde izsniedz dokumentus, kas izgatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti" un Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumos Nr. 902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti" noteiktajiem paraugiem.

47. Šo noteikumu 15. punktā minēto prasību par profesionālās kvalifikācijas apliecības izdošanu elektroniskā formā piemēro ar 2023. gada 1. septembri. Līdz 2023. gada 31. augustam profesionālās kvalifikācijas apliecību izglītības iestāde izsniedz papīra veidā atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti" noteiktajam paraugam.

47.1 Šo noteikumu 22. punktā minētais pakalpojums par profesionālās kvalifikācijas apliecības pieejamību Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, kā arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams, sākot no 2024. gada 1. septembra.

(MK 22.08.2023. noteikumu Nr. 471 redakcijā)

47.2 Šo noteikumu 29. punktu attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas apliecības veidlapu un numuru automātisko ģenerēšanu Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā piemēro ar 2024. gada 1. septembri. Līdz 2024. gada 31. augustam izglītības iestāde profesionālās kvalifikācijas apliecību sagatavo elektroniska dokumenta formā atbilstoši šo noteikumu 6. un 15. punktā un 4. un 9. pielikumā noteiktajām prasībām un nosūta to uz personas norādīto e-pasta adresi. Līdz 2024. gada 31. augustam profesionālās kvalifikācijas apliecību veidlapu numuru piešķir Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegumu. Līdz 2024. gada 31. augustam elektroniski parakstītās profesionālās kvalifikācijas apliecības izglītības iestāde, kura apliecību izsniegusi, augšupielādē Valsts izglītības informācijas sistēmā un izdara ierakstu valsts atzītu dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā, norādot ieraksta kārtas numuru, tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kurai izsniegts minētais dokuments, profesionālās izglītības programmas nosaukumu un kodu, piešķirto profesionālo kvalifikāciju, kā arī sagatavotā dokumenta sēriju un numuru, datumu un numuru rīkojumam par sagatavotā dokumenta izsniegšanu, kā arī sagatavotā dokumenta izsniegšanas datumu.

(MK 22.08.2023. noteikumu Nr. 471 redakcijā)

47.3 Šo noteikumu 23. punktā minētais pakalpojums par centralizēto eksāmenu sertifikātu pieejamību valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams, sākot no 2024. gada 1. janvāra.

(MK 22.08.2023. noteikumu Nr. 471 redakcijā)

48. Šo noteikumu 16. punktā minēto prasību, kas paredz apliecību par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi izsniegt elektroniskā formā, piemēro ar 2024. gada 1. septembri. Līdz 2024. gada 31. augustam apliecību par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi izsniedz papīra veidā atbilstoši šo noteikumu 6., 21. un 26. punkta un 5. un 8. pielikuma nosacījumiem.

(MK 22.08.2023. noteikumu Nr. 471 redakcijā)

48.1 Līdz 2024. gada 31. augustam šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus un to atvasinājumus personai izsniedz pret parakstu valsts atzītu dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā atbilstoši šo noteikumu 21. punkta nosacījumiem.

(MK 22.08.2023. noteikumu Nr. 471 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša
1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 52
Apliecības par profesionālo pamatizglītību paraugs

Apliecību sagatavo uz A4 formāta lapas vertikālā novietojumā.

Hologramma

LATVIJAS REPUBLIKA

Krāsains lielā valsts ģerboņa attēls

<izglītības iestādes pilns nosaukums>
<struktūrvienības nosaukums>1

APLIECĪBA
par profesionālo pamatizglītību

Sērija PPA Nr. <000000>

<apliecības ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>

ir apguv<is/usi>
Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras otrā līmeņa
profesionālās pamatizglītības programmu
<izglītības programmas kods un nosaukums>

un 20<00>. gadā ieguv<is/usi> profesionālo pamatizglītību

[un viņ<am/ai> ir piešķirta profesionālā kvalifikācija
<profesionālās kvalifikācijas nosaukums>2,
kas atbilst <pirmajam/otrajam>
profesionālās kvalifikācijas līmenim]3

<Z. v.>

Direktors(paraksts)<vārds, uzvārds>

20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums>

Reģistrācijas Nr. <0000>

Piezīmes.

1. Struktūrvienības nosaukumu ieraksta atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumu Nr. 52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi" 11. punktam.

2. Norāda arī profesionālās kvalifikācijas specializāciju, ja izglītības programma to paredz un personai tā ir piešķirta.

3. Ja nav piešķirta profesionālā kvalifikācija, tad profesionālās kvalifikācijas nosaukumu nenorāda.

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 52
Atestāta par arodizglītību paraugs

Atestātu sagatavo uz A4 formāta lapas vertikālā novietojumā.

Hologramma

LATVIJAS REPUBLIKA

Krāsains lielā valsts ģerboņa attēls

<izglītības iestādes pilns nosaukums>
<struktūrvienības nosaukums>1

ATESTĀTS
par arodizglītību

Sērija PAA Nr. <000000>

<atestāta ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>

ir apguv<is/usi>
Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras trešā līmeņa
arodizglītības programmu
<izglītības programmas kods un nosaukums>

un 20<00>. gadā ieguv<is/usi> arodizglītību

[un viņ<am/ai> ir piešķirta profesionālā kvalifikācija
<profesionālās kvalifikācijas nosaukums>2,
kas atbilst <otrajam/trešajam>
profesionālās kvalifikācijas līmenim]3

<Z. v.>

Direktors(paraksts)<vārds, uzvārds>

20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums>

Reģistrācijas Nr. <0000>

Piezīmes.

1. Struktūrvienības nosaukumu ieraksta atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumu Nr. 52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi" 11. punktam.

2. Norāda arī profesionālās kvalifikācijas specializāciju, ja izglītības programma to paredz un personai tā ir piešķirta.

3. Ja nav piešķirta profesionālā kvalifikācija, tad profesionālās kvalifikācijas nosaukumu nenorāda.

3. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 52
Diploma par profesionālo vidējo izglītību paraugs

Diplomu sagatavo uz A4 formāta lapas vertikālā novietojumā.

Hologramma

LATVIJAS REPUBLIKA

Krāsains lielā valsts ģerboņa attēls

<izglītības iestādes pilns nosaukums>
<struktūrvienības nosaukums>1

DIPLOMS
par profesionālo vidējo izglītību

Sērija PVD Nr. <000000>

<diploma ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>

ir apguv<is/usi>
Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras ceturtā līmeņa
profesionālās vidējās izglītības programmu
<izglītības programmas kods un nosaukums>

un 20<00>. gadā ieguv<is/usi> profesionālo vidējo izglītību

[un viņ<am/ai> ir piešķirta profesionālā kvalifikācija
<profesionālās kvalifikācijas nosaukums>2,
kas atbilst <otrajam/trešajam/ceturtajam>
profesionālās kvalifikācijas līmenim]3

<Z. v.>

Direktors(paraksts)<vārds, uzvārds>

20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums>

Reģistrācijas Nr. <0000>

Piezīmes.

1. Struktūrvienības nosaukumu ieraksta atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumu Nr. 52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi" 11. punktam.

2. Norāda arī profesionālās kvalifikācijas specializāciju, ja izglītības programma to paredz un personai tā ir piešķirta.

3. Ja nav piešķirta profesionālā kvalifikācija, tad profesionālās kvalifikācijas nosaukumu nenorāda.

4. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 52
Profesionālās kvalifikācijas apliecības paraugs

Apliecību sagatavo uz A4 formāta lapas vertikālā novietojumā.

LATVIJAS REPUBLIKA

Krāsains lielā valsts ģerboņa attēls

<izglītības iestādes pilns nosaukums>
<struktūrvienības nosaukums>1

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS
APLIECĪBA

Sērija PKA Nr. <000000>

<apliecības ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>

<datums saīsinātajā pierakstā (dd.mm.gggg.)> nokārtoja
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un
ar eksaminācijas komisijas lēmumu

viņ<am/ai> ir piešķirta profesionālā kvalifikācija
<profesionālās kvalifikācijas nosaukums>2,
kas atbilst
<pirmajam/otrajam/trešajam/ceturtajam/piektajam/sestajam/septītajam>
profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Direktors<vārds, uzvārds>

<Datums>

Reģistrācijas Nr. <…>

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Piezīmes.

1. Struktūrvienības nosaukumu ieraksta atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumu Nr. 52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi" 11. punktam.

2. Norāda arī profesionālās kvalifikācijas specializāciju, ja izglītības programma to paredz un personai tā ir piešķirta.

5. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 52
Apliecības par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi paraugs

Apliecību sagatavo uz A4 formāta lapas vertikālā novietojumā.

Hologramma

LATVIJAS REPUBLIKA

Krāsains lielā valsts ģerboņa attēls

<izglītības iestādes pilns nosaukums>
<struktūrvienības nosaukums>1

APLIECĪBA
par profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi

Sērija PKDA Nr. <000000>

<apliecības ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>

ir apguv<is/usi>
profesionālās kvalifikācijas <profesionālās kvalifikācijas nosaukums>2 daļu
<profesionālās kvalifikācijas daļas nosaukums>,
kas atbilst
<otrajam/trešajam/ceturtajam>
profesionālās kvalifikācijas līmenim

<Z. v.>

Direktors(paraksts)<vārds, uzvārds>

20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums>

Reģistrācijas Nr. <0000>

Piezīmes.

1. Struktūrvienības nosaukumu ieraksta atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumu Nr. 52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi" 11. punktam.

2. Norāda arī profesionālās kvalifikācijas specializāciju, ja izglītības programma to paredz un persona ir apguvusi tās daļu.

6. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 52
Apliecības par profesionālās pilnveides izglītības apguvi paraugs

Apliecību sagatavo uz A4 formāta lapas vertikālā novietojumā.

Hologramma

LATVIJAS REPUBLIKA

Krāsains lielā valsts ģerboņa attēls

<izglītības iestādes pilns nosaukums>
<struktūrvienības nosaukums>1

APLIECĪBA
par profesionālās pilnveides izglītības apguvi

Sērija PPIA Nr. <000000>

<apliecības ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>

ir apguv<is/usi>
profesionālās pilnveides izglītības programmu
<izglītības programmas nosaukums>
<izglītības programmas kopas nosaukums2 un kods>

<Z. v.>

Direktors3(paraksts)<vārds, uzvārds>

<Izsniegšanas vieta>

20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums>

Reģistrācijas Nr. <0000>

Piezīmes.

1. Struktūrvienības nosaukumu ieraksta atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumu Nr. 52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi" 11. punktam.

2. Apakšprogrammu norāda, ja tā ir minēta licencē.

3. Apliecību, kuru izsniedz Nacionālo bruņoto spēku vienība, paraksta attiecīgās Nacionālo bruņoto spēku vienības komandieris.

7. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 52
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības apguvi paraugs

Apliecību sagatavo uz A4 formāta lapas vertikālā novietojumā.

Hologramma

LATVIJAS REPUBLIKA

Krāsains lielā valsts ģerboņa attēls

<izglītības iestādes pilns nosaukums>
<struktūrvienības nosaukums>1

APLIECĪBA
par profesionālās ievirzes izglītības apguvi

Sērija PIIA Nr. <000000>

<apliecības ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <0000000-00000>

ir apguv<is/usi>
profesionālās ievirzes izglītības programmu
<izglītības programmas kods, izglītības programmas kopas un
izglītības programmas nosaukums2>

<Z. v.>

Direktors(paraksts)<vārds, uzvārds>

20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums>

Reģistrācijas Nr. <0000>

Piezīmes.

1. Struktūrvienības nosaukumu ieraksta atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumu Nr. 52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi" 11. punktam.

2. Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmā iekļautajiem izglītības programmas licencēšanas datiem.

8. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 52
Sekmju izraksta paraugs

Hologramma

Sekmju izraksts

<tā izglītības dokumenta veida nosaukums, kura pielikumā ir sekmju izraksts>
Sērija <……> Nr. <………>

<vārds, uzvārds>
<personas kods>

<izglītības iestādes nosaukums>

Profesionālās izglītības programmas veids:<izglītības programmas veida nosaukums>
Izglītības programmas nosaukums un kods:<nosaukums un kods>
Izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms:<gadi>, <stundas>
Izglītības ieguves forma:<klātiene/neklātiene>

I. Sekmes:

Profesionālais saturs

<Moduļa vai mācību priekšmeta nosaukums>, <skaits> stundas, tai skaitā <skaits> stundas darba vidē balstītajās mācībās, iegūtais vērtējums <ballēs (vārdiski)>

Vispārējais saturs

<Mācību priekšmeta/kursa nosaukums>, <skaits> stundas, iegūtais vērtējums <ballēs (vārdiski)>

II. Praksē darba vietā, tai skaitā darba vidē balstītajās mācībās, apgūti <… %> no izglītības programmas apjoma.

III. Piešķirta profesionālā kvalifikācija <piešķirtās profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas daļas nosaukums>, kas atbilst <otrajam/trešajam/ceturtajam> profesionālās kvalifikācijas līmenim.

IV. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenā iegūts vērtējums <ballēs (vārdiski)>.

V. Par valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātiem vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursos saņēma sertifikātus:

<Mācību priekšmeta/kursa nosaukums>, <mācību satura apguves līmenis>, <vispārējās vidējās izglītības sertifikāta numurs>.

VI. Nokārtoja starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu <svešvalodā> un saņēma dokumentu: <dokumenta nosaukums>, Nr. <numurs>.

VII. Piedalījās <ziņas par piedalīšanos valsts vai starptautiska līmeņa profesionālās meistarības konkursos un skatēs, projektos un zinātniskās pētniecības darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs, mobilitātes programmās u. c.>.

VIII. Apbalvojumi un citi sasniegumi: <norāda valsts un/vai starptautiskus apbalvojumus un sasniegumus>

<Z. v.>

Direktors(paraksts)<vārds, uzvārds>

20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums>

Reģistrācijas Nr. <0000>

Piezīme. Izgatavotājs atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumu Nr. 52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi" 37. punktam tipogrāfiski izgatavo veidlapu ar hologrammu un dokumenta nosaukumu. Pārējo informāciju norāda izglītības iestāde atbilstoši personas apgūtajai izglītības programmai.
9. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 52
Elektroniski sagatavota sekmju izraksta paraugs

Sekmju izraksts

Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Sērija PKA Nr. <………>

<vārds, uzvārds>
<personas kods>

<izglītības iestādes nosaukums>

Profesionālās izglītības programmas veids:<izglītības programmas veida nosaukums>
Izglītības programmas nosaukums un kods:<nosaukums un kods>
Izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms:<gadi>, <stundas>
Izglītības ieguves forma:<klātiene/neklātiene>

I. Sekmes:

Profesionālais saturs

<Moduļa vai mācību priekšmeta nosaukums>, <skaits> stundas, tai skaitā <skaits> stundas darba vidē balstītajās mācībās, iegūtais vērtējums <ballēs (vārdiski)>

Vispārējais saturs

<Mācību priekšmeta/kursa nosaukums>, <skaits> stundas, iegūtais vērtējums <ballēs (vārdiski)>

II. Praksē darba vietā, tai skaitā darba vidē balstītajās mācībās, apgūti <… %> no izglītības programmas apjoma.

III. Piešķirta profesionālā kvalifikācija <piešķirtās profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas daļas nosaukums>, kas atbilst <otrajam/trešajam/ceturtajam> profesionālās kvalifikācijas līmenim.

IV. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenā iegūts vērtējums <ballēs (vārdiski)>.

V. Par valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātiem vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursos saņēma sertifikātus:

<Mācību priekšmeta/kursa nosaukums>, <mācību satura apguves līmenis>, <vispārējās vidējās izglītības sertifikāta numurs>.

VI. Nokārtoja starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu <svešvalodā> un saņēma dokumentu: <dokumenta nosaukums>, Nr. <numurs>.

VII. Piedalījās <ziņas par piedalīšanos valsts vai starptautiska līmeņa profesionālās meistarības konkursos un skatēs, projektos un zinātniskās pētniecības darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs, mobilitātes programmās u. c.>.

VIII. Apbalvojumi un citi sasniegumi: <norāda valsts un/vai starptautiskus apbalvojumus un sasniegumus>

Direktors<vārds, uzvārds>

Dokumenta datums skatāms laika zīmogā

Reģistrācijas Nr.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

10. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 52
Apliecības par moduļa apguvi paraugs

1. Apliecību sagatavo uz izglītības iestādes veidlapas. Tā ir divpusēja A4 formāta lapa vertikālā novietojumā.

2. Apliecības 1. lappuse.

APLIECĪBA
par moduļa apguvi

<apliecības ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>

 

ir apguv<is/usi>
moduli <moduļa nosaukums>
<izglītības programmas kods un nosaukums>
<profesionālās kvalifikācijas nosaukums>,
kas atbilst <pirmajam/otrajam/trešajam/ceturtajam>
profesionālās kvalifikācijas līmenim

<Z. v.>

Direktors(paraksts)<vārds, uzvārds>

20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums>

Reģistrācijas Nr. <0000>

 

3. Apliecības 2. lappuse.

Moduļa apguvē sasniegtie mācīšanās rezultāti:1

1.

2.

..

Moduļa apguves noslēguma pārbaudījuma vērtējums:2

________________________________________

 

Piezīmes.

1. Norāda sasniegtos mācīšanās rezultātus atbilstoši moduļa aprakstā minētajiem uzdevumiem.

2. Norāda iegūto vērtējumu ballēs un vārdiski.

11. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 52
Izziņas par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi paraugs

IZZIŅA
par profesionālās izglītības programmas daļas apguvi

<vārds, uzvārds>
<personas kods>

<izglītības iestādes nosaukums (lokatīvā)> apguva <profesionālās izglītības programmas veida nosaukums> <izglītības programmas nosaukums>, <kods> daļu

Plānotais izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms: <.. gadi>, <... stundas>

Iepriekšējā izglītība ___________________________________

Izglītības programmas ieguves forma: <klātiene/neklātiene>

Uzņemšanas datums ________________

Atskaitīšanas datums _______________

I. Sekmes:

Profesionālais saturs

<Moduļa vai mācību priekšmeta nosaukums>, <skaits> stundas, tai skaitā <skaits> stundas darba vidē balstītajās mācībās, izsniegta moduļa apliecība (ja attiecināma) Nr. <numurs> <moduļa apliecības izsniegšanas datums>, iegūtais vērtējums <ballēs (vārdiski)>

Vispārējais saturs

<Mācību priekšmeta/kursa nosaukums>, <skaits> stundas, iegūtais vērtējums <ballēs (vārdiski)>

II. Par valsts noslēguma pārbaudījumu rezultātiem vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursos saņēma sertifikātus:

<Mācību priekšmeta/kursa nosaukums>, <mācību satura apguves līmenis>, <vispārējās vidējās izglītības sertifikāta numurs>.

III. Piedalījās <ziņas par piedalīšanos valsts vai starptautiska līmeņa profesionālās meistarības konkursos un skatēs, projektos un zinātniskās pētniecības darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs, mobilitātes programmās u. c.>.

IV. Apbalvojumi un citi sasniegumi: <norāda valsts un/vai starptautiskus apbalvojumus un sasniegumus>

<Z. v.>

Direktors <vārds, uzvārds, paraksts>

<Izdošanas vieta>, 20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums>

Dokumenta reģistrācijas Nr. <0000>

Piezīme. Veidlapu aizpilda datorrakstā. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta atbilstoši katram konkrētajam gadījumam.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 52Pieņemts: 07.02.2023.Stājas spēkā: 10.02.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 09.02.2023. OP numurs: 2023/29.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
339330
{"selected":{"value":"26.08.2023","content":"<font class='s-1'>26.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.08.2023","iso_value":"2023\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2023","iso_value":"2023\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2023.-25.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.08.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"