Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1997. gada 17. decembra noteikumus Nr. 428 "Preču muitas vērtības aprēķināšanas kārtība".

Ministru kabineta noteikumi nr. 27

(prot. nr. 7, 2.§) Rīgā 1995. gada 31. janvārī

Noteikumi par muitas vērtības noteikšanu ievedamajām un izvedamajām precēm vai citiem priekšmetiem

Izdoti saskaņā ar likumu "Par muitas nodokli (tarifiem)"

I. Muitas vērtības noteikšana ievedamajām precēm vai citiem priekšmetiem

1. Ievedot preces vai citus priekšmetus Latvijas Republikā, deklarētājam (importētājam) muitas kravas deklarācijā jāuzrāda to līgumcena, kurā ietverti likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 14.panta trešajā daļā minētie izdevumi, ja šie izdevumi jau iepriekš nav tajā ietverti saskaņā ar līgumu. Minētos izdevumus deklarētājs (importētājs) apliecina ar attiecīgiem dokumentiem, ja šie izdevumi līgumcenā nav ietverti saskaņā ar līgumu.

2. Ja deklarētāja (importētāja) dati, kurus tas izmantojis muitas vērtības noteikšanai, nav dokumentāri apstiprināti un/vai deklarētā līgumcena (kurā ietverti likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 14.panta trešajā daļā minētie izdevumi) ir zemāka par muitas iestādes rīcībā esošām ziņām par identisku (2.metode) *, vienveidīgu (3.metode) *, citu, no eksportētājvalsts atšķirīgu valstu identisku vai vienveidīgu (4.metode) * preču vai citu priekšmetu muitas vērtību, muitas darbinieks pieņem lēmumu par to, ka nav iespējams noteikt muitas vērtību pēc līgumcenas.

3. Ja ievedamo preču vai citu priekšmetu muitas vērtību nevar noteikt pēc to līgumcenas, muitas darbinieks muitas vērtības noteikšanai izmanto muitas iestādes rīcībā esošās ziņas par attiecīgās eksportētājvalsts identisku (2.metode) * vai vienveidīgu (3.metode) * preču vai citu priekšmetu muitas vērtību, kuru muitas iestādes ir noskaidrojušas, pārbaudot deklarētāju (importētāju) sniegto informāciju vai saņemot informāciju no attiecīgās eksportētājvalsts.

4. Ja muitas iestādes rīcībā nav ziņu par identisku vai vienveidīgu preču vai citu priekšmetu muitas vērtību, muitas darbinieks muitas vērtības noteikšanai izmanto informāciju par citu valstu (kas atšķirīgas no attiecīgās eksportētājvalsts) identisku vai vienveidīgu (4.metode) * preču vai citu priekšmetu muitas vērtību.

5. Pamatojoties uz likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 13.panta astotās daļas 5.punktu un 14.panta ceturtās daļas 1.punktu, to preču vai citu priekšmetu muitas vērtības noteikšanā, kuri saskaņā ar harmonizēto sistēmu un kombinēto nomenklatūru klasificēti 01., 02.; 04.-11.; 15.-21.; 23. preču grupā, netiek izmantota līgumcena (1.metode) *. Šādos gadījumos, nosakot preču vai citu priekšmetu muitas vērtību, muitas darbiniekiem jāizmanto muitas iestādes rīcībā esošās ziņas par identisku vai vienveidīgu preču vai citu priekšmetu cenām (2.,3. un 4.metode) *, kuras ne retāk kā reizi ceturksnī (līdz attiecīgā mēneša 26.datumam) Muitas departamentā iesniedz Zemkopības ministrija.

6. Deklarētājam (importētājam), kura uzrādītā līgumcena atzīta par neatbilstošu preces muitas vērtībai, saskaņā ar likumu "Par muitas nodokli (tarifiem)" desmit dienu laikā pēc attiecīgo muitas maksājumu izdarīšanas vai pēc preču vai citu priekšmetu saņemšanas ir tiesības pieprasīt turpināt ievesto preču vai citu priekšmetu novērtēšanu Muitas departamentā.

7. Par izdevumiem, kuri var rasties, turpinot preču vai citu priekšmetu novērtēšanu, Muitas departaments pirms papildu novērtēšanas sākšanas paziņo deklarētājam (importētājam), kuram jāsedz visi izdevumi, kuri radušies, turpinot preču vai citu priekšmetu novērtēšanu. Izdevumiem jābūt pamatotiem. Lai samazinātu izmaksas, atsevišķus darbus (piemēram, pārkraušanu, uzglabāšanu) pēc deklarētāja (importētāja) lūguma var atļaut veikt ar paša deklarētāja (importētāja) darbaspēku. Preču vai citu priekšmetu papildu novērtēšanā Muitas departaments var uzaicināt piedalīties neatkarīgus ekspertus (piemēram, auditorus).

8. Ja, veicot ievesto preču vai citu priekšmetu papildu novērtēšanu, tiek saņemta informācija, kas apstiprina deklarētāja (importētāja) uzrādītās preces vai cita priekšmeta līgumcenas atbilstību tā muitas vērtībai, šī informācija muitas iestādēs tiek izmantota, nosakot identisku vai vienveidīgu preču vērtību. Iegūto informāciju Muitas departaments apkopo un paziņo visām muitas iestādēm, nosakot tās piemērošanas sākuma datumu.

9. Pārmaksātās muitas nodokļa summas atmaksājamas, bet nepilnīgi samaksātās summas iekasējamas saskaņā ar likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 45.pantu.

10. Ziņas par šo noteikumu 5.punktā neminēto preču vai citu priekšmetu muitas vērtību Muitas departaments iegūst, analizējot tā rīcībā esošās preču vai citu priekšmetu līgumcenas, kā arī saņemot informāciju no attiecīgajām eksportētājvalstīm. Ja Muitas departamenta rīcībā nonāk pārbaudīta informācija, ka vienām un tām pašām precēm vai citiem priekšmetiem ir vairākas muitas vērtības, ievedamo preču vai citu priekšmetu muitas vērtības noteikšanai tiek izmantota viszemākā no tām.

11. Individuālajiem transportlīdzekļiem muitas vērtību nosaka Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā.

12. Ja, importējot iekārtas un mehānismus, kas investīciju veidā palielina uzņēmuma pamatlīdzekļu vērtību, to iegādei ir rīkots konkurss ar ārvalstu piegādātāju piedalīšanos, tad attiecīgās nozares ministrijas apstiprināts konkursa komisijas protokols, pievienojot bankas maksājumu dokumentus un iesniedzot to Muitas departamentā vismaz 10 dienas pirms iekārtu piegādes, ir pamats, lai protokolā minētā konkursa cena tiktu uzskatīta par piegādājamo iekārtu muitas vērtību un izmantota attiecīgo maksājumu aprēķināšanai. Privātuzņēmējiem rīkota konkursa protokolu apstiprina Ekonomikas ministrijas Rūpniecības politikas departaments.

13. Visu informāciju par preču vai citu priekšmetu muitas vērtību Muitas departaments apkopo un attiecīgi koriģē saskaņā ar likumu "Par muitas nodokli (tarifiem)", un līdz katra mēneša 28. datumam izsūta muitas iestādēm, kuras to piemēro ar nākamā mēneša pirmo datumu.

II. Muitas vērtības noteikšana izvedamajām precēm vai citiem priekšmetiem

14. No Latvijas Republikas izvedamo preču vai citu priekšmetu muitas vērtību norāda deklarētājs (eksportētājs) saskaņā ar pirkšanas līgumu.

15. Precēm vai citiem priekšmetiem, kuri saskaņā ar harmonizēto sistēmu un kombinēto nomenklatūru klasificēti preču pozīcijā 4901, 9701, 9702, 9703, 9706 un ir vecāki par 50 gadiem, vērtību nosaka Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mākslas priekšmetu eksperti, norādot to vērtību izvešanas atļaujā.

III. Informācija par preču vai citu priekšmetu muitas vērtību

16. Informācija par preču vai citu priekšmetu muitas vērtību visiem interesentiem ir pieejama muitas iestādēs.

IV. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Valdības lēmumus:

17.1. Ministru Padomes 1992.gada 28.maija lēmumu nr.198 "Par preču izvedmuitas pagaidu tarifiem"(oficiāls izdevums AP MP, 1992, 24. nr.);

17.2. Ministru Padomes 1992.gada 28.maija lēmumu nr.199 "Par preču ievedmuitas pagaidu tarifiem un muitas noteikumiem iebraukšanai un izbraukšanai no Latvijas Republikas" (oficiāls izdevums AP MP, 1992, 25. nr.);

17.3. Ministru Padomes 1992.gada 13.jūlija lēmuma nr.275 "Par dažu muitas jautājumos pieņemto Latvijas Republikas Valdības lēmumu un rīkojumu grozīšanu un atzīšanu par spēku zaudējušiem" (oficiāls izdevums AP MP, 1992, 38. nr.) 1.punktu;

17.4. Ministru Padomes 1992.gada 31.jūlija lēmumu nr.300 "Par preču ievedmuitas tarifiem un grozījumiem Latvijas Republikas Valdības lēmumos muitas tarifu jautājumos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 39);

17.5. Ministru Padomes 1992.gada 10.oktobra lēmumu nr.409 "Par Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992.gada 31. jūlija lēmuma nr. 300 grozīšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 49);

17.6. Ministru Padomes 1992.gada 10.decembra lēmumu nr. 524 "Par spirta un stipro alkoholisko dzērienu ievešanu, izgatavošanu un mazumtirdzniecību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8);

17.7. Ministru Padomes 1992.gada 23.decembra lēmumu nr.548 "Par lauksaimniecības produkcijas, pārtikas preču, alkoholisko dzērienu un parfimērijas izstrādājumu ievedmuitas tarifu likmju izmaiņām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8);

17.8. Ministru Padomes 1993.gada 25.marta lēmumu nr.153 "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992.gada 31.jūlija lēmumā nr.300" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 6. nr.);

17.9.Ministru Padomes 1993.gada 28.aprīļa lēmumu nr. 218 "Par papildinājumiem Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992.gada 23.decembra lēmumā nr.548" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 21. nr.);

17.10. Ministru Padomes 1993.gada 24.maija lēmumu nr.261 "Par izvedmuitu jēlādām" (oficiāls izdevums AP MP, 1993, 22. nr.);

17.11. Ministru kabineta 1993.gada 21.decembra noteikumus nr.33 "Par preču izvedmuitas tarifu noteikšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1993,131. nr.);

17.12. Ministru kabineta 1994.gada 18.janvāra noteikumus nr.35 "Par preču ievedmuitas tarifu noteikšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994,13. nr.);

17.13. Ministru kabineta 1994.gada 15.februāra noteikumus nr.49 "Par grozījumiem preču izvedmuitas tarifos" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 28. nr.);

17.14. Ministru kabineta 1994.gada 9.augusta noteikumus nr.164 "Par cenu noteikšanas kārtību precēm, kurām tiek piemēroti muitas tarifi" (Latvijas Vēstnesis, 1994,103. nr.).

* Saskaņā ar likumu "Par muitas nodokli (tarifiem)".

 

Ministru prezidenta vietā -
finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs

Ekonomikas ministrs J.Zvanītājs

 

 

 

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 27Pieņemts: 31.01.1995.Stājas spēkā: 08.02.1995.Zaudē spēku: 01.01.1998.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 07.02.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
33836
08.02.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva