Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2024. gada 28. februāra saistošos noteikumus "Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā".
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 31/2022

Mārupē 2022. gada 25. maijā
Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā
Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 25. maija lēmumu Nr. 30 (sēdes prot. Nr. 10)

Precizēti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 30. novembra lēmumu Nr. 12 (sēdes prot. Nr. 24)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 3. punktu,
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
"
8., 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;

1.2. ielu tirdzniecības vietās realizējamās preču grupas;

1.3. tirdzniecības dalībnieka, tirdzniecības organizatora un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja pienākumus kārtības nodrošināšanā;

1.4. nosacījumus Pašvaldības izsniegto atļauju darbības apturēšanai uz laiku vai anulēšanai;

1.5. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtību.

2. Nodarboties ar ielu tirdzniecību, tirdzniecības organizēšanu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās var tikai ar Pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

3. Atļauju ielu tirdzniecībai ielu, tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā izsniedz Pašvaldības izpilddirektors.

4. Par minētās atļaujas izsniegšanu ir maksājama Pašvaldības nodeva saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Atļauja tirdzniecībai tiek izsniegta tikai pēc Pašvaldības nodevas samaksas.

5. Nodarboties ar ielu tirdzniecību, tirdzniecības organizēšanu vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu var ar Pašvaldību individuāli saskaņotās publiskās vietās.

6. Informācija par Mārupes novada teritorijā iekārtotām pašvaldības publiskām tirdzniecības vietām pieejama pašvaldības interneta vietnē https://www.marupe.lv/lv/uznemejdarbiba.

7. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību, lietotajiem terminiem un skaidrojumiem.

II. Ielu tirdzniecības vietās realizējamās preču grupas

8. Noteikumos noteiktajā kārtībā juridiskām un fiziskām personām, ir atļauts realizēt šādas preču grupas:

8.1. fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7. punktā noteiktās preču grupas;

8.2. Juridiskās un fiziskās personas, kuras reģistrējušas un realizē saimniecisko darbību, ir tiesīgi pārdot:

8.2.1. pašu ražotu lauksaimniecības produkciju;

8.2.2. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, biškopības, lopkopības un svaigas zvejas produktus;

8.2.3. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

8.2.4. visa veida lauksaimniecības (augkopības, lopkopības, zivkopības, biškopības) un tās pārstrādes produkciju;

8.2.5. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālus;

8.2.6. iepirktus skuju kokus un zarus, no tiem gatavotos izstrādājumus;

8.2.7. saldējumu;

8.2.8. iepirktos ziedus;

8.2.9. karstās uzkodas no speciālām iekārtām;

8.2.10. bezalkoholiskos dzērienus;

8.2.11. pašu izgatavotus amatniecības darinājumus;

8.2.12. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus;

8.2.13. iepirktus augļus, dārzeņus, ogas;

8.2.14. saldētos pārtikas produktus;

8.2.15. rūpnieciski ražotās pārtikas preces.

III. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja tirdzniecībai publiskās vietās

9. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībniekiem, tirdzniecības organizatoriem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem jāiesniedz Pašvaldībai iesniegums, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

9.1. atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences);

9.2. apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

9.3. limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi;

9.4. Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirto reģistrācijas numuru;

9.5. nekustamā īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana par tirdzniecības vietas ierīkošanu, ja tirdzniecības vietu paredzēts ierīkot privātīpašumā esošajā teritorijā;

9.6. saskaņojumu ar publiska pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu publiska pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā publiskā pasākuma norises laikā un vietā;

9.7. fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas.

10. Pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas izskata 8. punktā minēto iesniegumu un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.

11. Tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

12. Tirdzniecība bez derīgas Pašvaldības atļaujas, tajā skaitā, ja atļauja papīra vai elektroniskā formātā neatrodas tirdzniecības vietā, ir tirdzniecība neatļautā vietā.

IV. Prasības tirdzniecības dalībniekiem, organizatoriem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem kārtības nodrošināšanai

13. Ielu tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 12. un 23. punkta nosacījumi, pārtikas apritei noteiktās prasības un citi tirdzniecību un sabiedrisko kārtību reglamentējošie normatīvie akti.

14. Papildus 13. punktā noteiktajam, ielu tirdzniecības dalībnieks ievēro, lai:

14.1. tiktu ievērota tirdzniecības vieta;

14.2. tiktu ievēroti ielu tirdzniecības atļaujā norādītie nosacījumi;

14.3. tiktu ievēroti tirdzniecības noteikumi konkrētā tirdzniecības vietā, tīrība un kārtībā 5 m rādiusā ap to, kā arī atkritumu urnu izvietošana un savlaicīga izvešana;

14.4. tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz speciālajām iekārtām, kuras tiek izmantotas tirdzniecībai;

14.5. savlaicīgi tiktu izvestas iekārtas, kas zaudējušās savu funkcionālo nozīmi, no tirdzniecības vietas;

14.6. tirdzniecības laikā tirdzniecības vieta tiktu uzturēta kārtībā un pēc darba beigšanas tiktu sakārtota.

15. Katrā tirdzniecības vietā jābūt šādiem dokumentiem:

15.1. personu apliecinošam dokumentam;

15.2. attiecīgu valsts institūciju izsniegtam dokumentam par tiesībām tirgoties ar konkrētām precēm;

15.3. Pašvaldības atļaujai;

15.4. dokumentam, kas apliecina Pašvaldības nodevas samaksu.

16. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

16.1. veikt tirdzniecību ārpus atļaujā noteiktās vietas, platības un laika, kā arī realizēt preču grupas, kuras nav norādītas atļaujā;

16.2. veicot tirdzniecību, bojāt pilsētvides un sabiedrisko apstādījumu elementus;

16.3. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

16.4. traucēt tuvumā esošo iestāžu darbu;

16.5. atļauju nodot izmantošanai citām personām.

17. Tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu snidzējam, pēc kontrolējošās amatpersonas pieprasījuma, jāuzrāda 14. punktā noteiktie dokumenti.

V. Nosacījumi ielu tirdzniecības dalībniekam izsniegtās atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai anulēšanai

18. Pašvaldības izpilddirektors var pieprasīt, lai tirdzniecības dalībnieks, ne vēlāk kā trīs darba dienas no paziņojuma saņemšanas brīža, pārvieto konkrēto tirdzniecības vietu, iespēju robežās paliekot tuvāk savai tirdzniecības vietai, uz noteiktu laiku šādos gadījumos:

18.1. sakarā ar veicamajiem neatliekamiem remontdarbiem (komunikāciju, ietvju, ielas seguma remonts u.tml.);

18.2. saistībā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus saskaņojusi Pašvaldība;

18.3. ja tas rada draudus iedzīvotāju, apmeklētāju vai tirgotāju drošībai;

18.4. ja tas nepieciešams pilsētas projektu īstenošanai.

19. Pašvaldība ir tiesīga tirdzniecības dalībniekam izsniegto atļauju anulēt vai apturēt tās darbību uz laiku, ja:

19.1. tirdzniecības dalībnieks apzināti Pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

19.2. patvaļīgi mainīts tirdzniecības vietas izvietojums, platība;

19.3. tiek tirgotas preču grupas, kuras nav norādītas izsniegtajā atļaujā;

19.4. tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.

20. Ja tiek anulēta tirdzniecības atļauja vai tiek atsaukta nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana, vai publiska pasākuma organizatora piekrišana, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

21. Pašvaldības izpilddirektora pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Pašvaldībā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

22. Pašvaldības pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

23. Par noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

24. Noteikumu ievērošanas uzraudzību, kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada Pašvaldības policija.

25. Administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu pārkāpšanu izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

26. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no to pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas, saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

VIII. Noslēguma jautājumi

27. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

27.1. Mārupes novada domes 2010. gada 21. jūnija saistošie noteikumi Nr. 14/2010 "Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā";

27.2. Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 8 "Par tirdzniecību publiskajās vietās Babītes novada administratīvajā teritorijā".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Saistošo noteikumu Nr. 31/2022 "Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Mārupes novads. Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.5 pantu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9. punktu, Mārupes novada pašvaldības domei ir jāapstiprina vienota kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība novadā.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību; tirdzniecības dalībnieka tirdzniecības organizatora un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja pienākumus kārtības nodrošināšanā; tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku. Noteikta arī atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajiem noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiek prognozēta labvēlīga ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajam procedūrāmSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz esošajiem un potenciālajiem ielu tirdzniecības dalībniekiem un ielu tirdzniecības organizētājiem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31/2022Pieņemts: 25.05.2022.Stājas spēkā: 10.12.2022.Zaudē spēku: 15.05.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 09.12.2022. OP numurs: 2022/239.22
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
337771
10.12.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"