Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2022. gada 25. maija saistošos noteikumus "Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā".
Babītes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8

Babītes novada Babītes pagastā 2021. gada 28. aprīlī
Par tirdzniecību publiskajās vietās Babītes novada administratīvajā teritorijā
APSTIPRINĀTI
ar Babītes novada pašvaldības domes
2021. gada 28. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 9, 25. §)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību
" 8. un 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Babītes novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu;

1.2. ar Pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.5. kārtību, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecībā;

1.6. nosacījumus Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.

2. Noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Nodarboties ar ielu tirdzniecību vai tirdzniecības organizēšanu var tikai ar Pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

4. Noteikumos lietotie jēdzieni interpretējami atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" sniegtajiem terminu skaidrojumiem.

5. Atļauja ielu tirdzniecībai un atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta pēc Pašvaldības nodevas samaksas.

6. Babītes novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas Pašvaldības noteiktas ielu tirdzniecības vietas:

6.1. Babītes pagastā –

6.1.1. Piņķos, autostāvvietā pie ēkas Kultūrizglītības centrs, trešdienās un sestdienās laika posmā no plkst. 8:00 – 12:00;

6.1.2. Priežciemā, Ziedu ielā pie Pašvaldības informācijas stenda;

6.1.3. Babītē, laukumā pie ēkas Liepu alejas 21, trešdienās un sestdienās laika posmā no plkst. 12:00 – 16:00;

6.2. Salas pagastā – Spuņciemā, asfaltētajā laukumā starp valsts autoceļu A 10 Rīga – Ventspils un dzīvojamām ēkām "Ezeri" un "Birzes".

7. Ārpus noteikumu 6. punktā Pašvaldības noteiktajām ielu tirdzniecības vietām ir atļauta ielu tirdzniecība vai tirdzniecības organizēšana ar Pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

II. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Pašvaldību ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu

8. Tirdzniecības dalībnieks, lai saņemtu Pašvaldības saskaņojumu tirdzniecības vietas iekārtošanai un Pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15. punktā noteiktajā kārtībā iesniedz Pašvaldībā iesniegumu. Papildus Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 noteiktajiem saskaņojumiem, ja ielu tirdzniecību ir plānots veikt uz ceļa vai tā tiešā tuvumā, tā jāsaskaņo ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", kā arī jāsaņem ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) un zemes īpašnieka atļauja (ja pārvaldītājs vai īpašnieks nav pati Pašvaldība).

9. Tirdzniecības organizators, vai publiskā persona, lai saņemtu Pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 19. punktā noteiktajā kārtībā iesniedz Pašvaldībā iesniegumu. Papildus Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 noteiktajiem saskaņojumiem, ja ielu tirdzniecības organizēšanu ir plānots organizēt uz ceļa vai tā tiešā tuvumā, tā jāsaskaņo ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", kā arī jāsaņem ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) un zemes īpašnieka atļauja (ja pārvaldītājs vai īpašnieks nav pati Pašvaldība).

10. Noteikumu 8. un 9. punktā minēto iesniegumu un tā pielikumus var iesniegt personīgi Pašvaldībā, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

III. Ar Pašvaldību saskaņojamie ielu tirdzniecības veidi un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība

11. Ar Pašvaldību ir saskaņojami šādi ielu tirdzniecības veidi:

11.1. tirdzniecība ielu tirdzniecības vietā;

11.2. tirdzniecības organizēšana ielu tirdzniecības vietā;

11.3. ielu tirdzniecība pasākuma laikā;

11.4. ielu tirdzniecības organizēšana pasākuma laikā;

11.5. ielu tirdzniecība sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;

11.6. ielu tirdzniecība publiskajā vietā;

11.7. tirdzniecības organizēšana publiskajā vietā.

12. Ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanas atļauja tiek izsniegta atbilstoši ielu tirdzniecības veidam.

13. Pašvaldība piecu darba dienu laikā no noteikumu 8. un 9. punktā minēto iesniegumu un tā pielikumu saņemšanas, veic vienu no tālāk minētajām darbībām:

13.1. izsniedz tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram Pašvaldības izpilddirektora parakstītu atļauju atbilstoši ielu tirdzniecības veidam;

13.2. izsniedz tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai.

14. Tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

IV. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanā

15. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

15.1. par noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;

15.2. par ielu tirdzniecības atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

15.3. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu, un to sakopšanu pēc tirdzniecības veikšanas;

15.4. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību normatīvo aktu prasībām.

16. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

16.1. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā atkritumu savākšanu un izvešanu ielu tirdzniecības organizēšanas vietā pēc pasākuma norises;

16.2. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba (pasākuma) beigšanas;

16.3. par bezmaksas tualešu pieejamību apmeklētājiem, nepieciešamības gadījumā uzstādot pārvietojamās sabiedriskās tualetes, kas noformējamas atbilstoši vides estētiskajām prasībām.

17. Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, ka ielu tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti:

17.1. Pašvaldības izsniegtā atļauja atbilstoši ielu tirdzniecības veidam;

17.2. patērētājiem redzamā vietā izvietota šāda skaidri salasāma informāciju:

17.2.1. ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants – uzņēmuma nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā;

17.2.2. ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziskā persona, – vārds un uzvārds;

17.2.3. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās licences kopija.

18. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram aizliegts:

18.1. veikt ielu tirdzniecību ārpus ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā noteiktās vietas un laika, kā arī realizēt preču grupas, kuras nav norādītas atļaujā;

18.2. bojāt vides un apstādījumu elementus;

18.3. traucēt tuvumā esošo iestāžu darbu;

18.4. aizsegt stacionārus reklāmas objektus;

18.5. ielu tirdzniecības atļauju nodot izmantošanai citām personām.

19. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram pēc noteikumu 32. punktā minēto uzraudzības un kontroles institūcijas amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

19.1. ielu tirdzniecības atļauja atbilstoši ielu tirdzniecības veidam;

19.2. personu apliecinošs dokuments;

19.3. tirdzniecībā esošo preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot gadījumus, ja tiek tirgotas savvaļas ogas, rieksti, augļi, sēnes un savvaļas ziedi, pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījuma gaļa nelielos apmēros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos.

20. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt ielu tirdzniecību var tikai ielu tirdzniecības atļaujā norādītā fiziskā persona vai juridiskās persona, vai ielu tirdzniecības atļaujā norādītās fiziskās personas vai juridiskās personas pilnvarotā persona.

V. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

21. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam.

22. Ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļauts tirgot pārtikas preces, kas domātas patērēšanai tirdzniecības vietā un līdzņemšanai.

23. Ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupu uzskaitījums:

23.1. fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7. punktā noteiktās preču grupas;

23.2. Juridiskās un fiziskās personas, kuras reģistrējušas un realizē saimniecisko darbību, ir tiesīgi pārdot:

23.2.1. pašu ražotu lauksaimniecības produkciju;

23.2.2. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, biškopības, lopkopības un svaigas zvejas produktus;

23.2.3. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

23.2.4. visa veida lauksaimniecības (augkopības, lopkopības, zivkopības, biškopības) un tās pārstrādes produkciju;

23.2.5. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālus;

23.2.6. iepirktus skuju kokus un zarus, no tiem gatavotos izstrādājumus;

23.2.7. saldējumu;

23.2.8. iepirktos ziedus;

23.2.9. karstās uzkodas no speciālām iekārtām;

23.2.10. bezalkoholiskos dzērienus;

23.2.11. pašu izgatavotus amatniecības darinājumus;

23.2.12. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus;

23.2.13. iepirktus augļus, dārzeņus, ogas;

23.2.14. saldētos pārtikas produktus;

23.2.15. rūpnieciski ražotās pārtikas preces.

VI. Kārtība, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecībā

24. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās.

25. Pirms dokumentu iesniegšanas saskaņojuma saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz Pašvaldībā skici un idejas aprakstu par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidi.

26. Pēc skices un idejas apraksta konceptuālā atbalsta saņemšanas, iesniedzējs Būvvaldē iesniedz būvniecības ieceres dokumentāciju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidei atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

27. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas vai akceptēšanas Būvvaldē sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs Pašvaldībā iesniedz iesniegumu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ielu tirdzniecībā. Iesniegums iesniedzams personīgi Pašvaldībā, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, norādot šādu informāciju:

27.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, adresi vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, juridisko adresi;

27.2. realizējamo preču grupas;

27.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, ilgumu un laiku;

27.4. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopiju.

VII. Nosacījumi Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

28. Pašvaldība ar Pašvaldības izpilddirektora lēmumu var uz laiku apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbību, par to informējot atļaujas saņēmēju, šādos gadījumos:

28.1. sakarā ar Pašvaldības organizētajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts, u.c.);

28.2. sakarā ar paredzētajiem Pašvaldības organizētajiem publiskajiem pasākumiem;

28.3. ja tas nepieciešams Pašvaldības projektu realizācijai;

28.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

29. Ja tiek pieņemts Pašvaldības izpilddirektora lēmums par atļaujas apturēšanu uz laiku, samaksātā Pašvaldības nodeva tiek atmaksāta par laiku, uz kuru atļauja tika apturēta.

VIII. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtība

30. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Pašvaldības domē.

31. Pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

32. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības daļas sabiedriskās kārtības sargi, Babītes novada pašvaldības Administratīvā inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts ieņēmumu dienests un citas uzraudzības un kontroles institūcijas.

33. Administratīvā atbildība par ielu tirdzniecību, kompetence veikt administratīvā pārkāpuma procesu, kā arī par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu ir noteikta nozares speciālajos normatīvajos aktos.

IX. Noslēguma jautājumi

34. Pašvaldības izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai, kas izsniegtas līdz noteikumu stāšanās dienai, ir spēkā līdz atļaujās norādītā termiņa beigām.

35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 24. augusta saistošie noteikumi Nr. 16 "Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Babītes novadā".

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Osītis
Paskaidrojuma raksts
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par tirdzniecību publiskajās vietās Babītes novada administratīvajā teritorijā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos tiek noteikta:

1. kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Babītes novada pašvaldību ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu;

2. ar Pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;

3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

5. kārtību, kādā ar Pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecībā;

6. nosacījumus Pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi nepieciešami, lai aktualizētu informāciju par pašvaldības noteiktajām tirdzniecības vietām, kā arī detalizētāk norādītu kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu, kā arī papildinātu tirdzniecības dalībnieka, tirdzniecības organizatora, un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja atbildība un pienākumi tirdzniecības kārtības nodrošināšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuProjekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevuma daļu. Lai izpildītu saistošos noteikumus, netiek radītas jaunas darbavietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz esošajiem un potenciāliem ielu tirdzniecības dalībniekiem un ielu tirdzniecības

organizētājiem. Noteikumi rada jaunas tiesības un uzliek pienākumus tādā uzņēmējdarbības veida nozarē kā ielu tirdzniecība, kā arī

nodrošina vienlīdzīgas tiesības un iespējas starp tirdzniecības dalībniekiem pašvaldības ierīkotajās tirdzniecības vietās, uzlabojot

pakalpojumu pieejamību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē – www.babite.lv un izlikti redzamā vietā Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un "Pīlādzīši", Spuņciemā, Salas pagastā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts publicēts Babītes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.babite.lv.
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Osītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tirdzniecību publiskajās vietās Babītes novada administratīvajā teritorijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Babītes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 28.04.2021.Stājas spēkā: 26.05.2021.Zaudē spēku: 10.12.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 25.05.2021. OP numurs: 2021/99.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
323401
26.05.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)