Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2022

2022. gada 13. aprīlī
Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 13. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 14
(prot. Nr. 13)

Precizēti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 16. oktobra sēdes lēmumu Nr. 14
(prot. Nr. 34)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma
7. panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 7. punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma
22.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra
noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
"
28. un 45. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 12. un 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka vizuālās informācijas materiālu izvietošanas, apsaimniekošanas, demontāžas, reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanas, pašvaldības nodevas par reklāmas un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu maksāšanas kārtību un atbrīvojumus Ķekavas novadā, kā arī atbildību par noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. vizuālā informācija – afiša, digitāls ekrāns, izkārtne, reklāma un īslaicīgā reklāma, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli, slietnis un sludinājums;

2.2. afiša – paziņojums vai plakāts par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem, izrādēm u.tml. ar norādītu pasākuma norises vietu un laiku;

2.3. digitālais ekrāns – jebkuras formas vai jebkura veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots digitālās vai video reklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu;

2.4. īslaicīgā reklāma – visa veida īslaicīga informācija, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks par 30 dienām un tās izmērs nepārsniedz A3 lapas formātu;

2.5. slietnis – neliels (līdz 1 m augsts un līdz 0,7 m plats), mobils vieglas konstrukcijas reklāmas objekts bez piesaistes zemei, kas tiek izvietots pie tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas tās darba laikā un informē par tās sniegtajiem pakalpojumiem;

2.6. sludinājums – dažāda veida izvietota informācija (piemēram: paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, reklāmziņojumi, ko izliek tiem speciāli paredzētās, atļautās vietās uz stendiem, afišu stabiem un citur).

II. Vizuālās informācijas materiālu izvietošanas pamatprincipi

3. Tiesības izvietot vizuālās informācijas materiālu, izņemot afišu, īslaicīgu reklāmu, sludinājumus un slietni, ir visām personām, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Ķekavas novada būvvaldē (turpmāk – būvvalde) saņēmušas atļauju vizuālās informācijas materiālu izvietošanai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

4. Ķekavas novadā ir aizliegta patvaļīga vizuālās informācijas materiālu, kā arī vizuālās informācijas materiālu grafiskā dizaina maiņa, kas nav realizēta atbilstoši reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujai, būvvaldē saskaņotajai skicei vai fotomontāžai, vai arī nav izpildīti vizuālās informācijas materiālu atļaujā norādītie nosacījumi. Aizliegta mehāniski vai korozijas bojātas, notraipītas, krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus saturošas vizuālās informācijas materiālu eksponēšana.

5. Par grafiskā dizaina maiņu neuzskata kultūras un sporta iestāžu repertuāra vai pasākumu reklāmas izmaiņu, ja vizuālās informācijas materiāli atrodas pie (vai uz) kultūras vai sporta iestādes ēkas fasādes un reklāmas objektam, uz kura izvietota minētā informācija, ir saņemta reklāmas objekta izvietošanas atļauja.

6. Izvietojot vizuālās informācijas materiālu, konstruktīvā saistībā ar būvi, ievēro:

6.1. ka perpendikulāri būves fasādei izvietota vizuālās informācijas materiālu apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās platuma;

6.2. ka maksimāli pieļaujamais vizuālās informācijas materiālu ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 1,2 m, kā arī nav aizsegta ielas perspektīva;

6.3. lai vizuālās informācijas materiāls būtu paralēli ēkas fasādei, audumu vai citu elastīgu materiālu (piemēram, PVC audumu) pie fasādes atļauts izmantot tikai nospriegotā veidā, bet izkārtnes risinājumi projektējami bez redzamiem montāžas stiprinājumiem;

6.4. lai vizuālās informācijas materiālu elektropiegādes kabeļi nebūtu redzami (manāmi) uz būves fasādes.

7. Ja pie būves fasādes plānots izvietot vairāk par vienu vizuālās informācijas materiālu, reklāmas devējam vai izplatītājam ir pienākums nodrošināt vienotas reklāmas izvietošanas koncepcijas izstrādi. Reklāmas izvietošanas koncepciju, kopā ar minētās reklāmas projektu, iesniedz saskaņošanai būvvaldē.

8. Vizuālās informācijas materiālu izvietošana valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa aizsardzības zonā pieļaujama tā, lai tās izvietojums un veids netraucētu valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveidotu saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauktu kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī nemazinātu kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

9. Vizuālās informācijas materiālu atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sakārtotas būves fasādes. Ja objektīvu iemeslu dēļ (fasādes remontam nepiemērota sezona), vizuālās informācijas materiālu izvieto uz vizuāli nesakoptas, nesakārtotas būves fasādes, tad reklāmas izvietošanas atļauju izsniedz uz termiņu līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

10. Izvietojot vizuālās informācijas materiālu ar vai bez piesaistes zemei, tas neaizsedz skatu uz pilsētas, ciema, lauku vai dabas ainavas panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām un ielas perspektīvi.

11. Izvietojot vizuālās informācijas materiālu ar piesaisti zemei, reklāmas objekta elektroapgādi paredz pazemes kabeļos.

12. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot vizuālās informācijas materiālu konstruktīvā saistībā ar ēku (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk par 1. stāva līmeni). Slietni izvieto ne tālāk kā 3 m no ieejas ēkā, kurā veic saimniecisko darbību tikai tās darba laikā, un to izvieto paralēli ēkai, gājēju plūsmai atstājot ne mazāk kā 1,5 m no ietves platuma. Slietni var uzstādīt arī zaļajā zonā. Šāda veida slietņa izvietošana atļauta bez būvvaldes saskaņojuma.

13. Izvietojot vizuālās informācijas materiālu uz žoga:

13.1. atļauts aizsegt ne vairāk par 25 % no caurredzama žoga vienas sekcijas laukuma;

13.2. vizuālās informācijas materiālu atļauts izvirzīt virs žoga ne vairāk par 10 % no žoga augstuma;

13.3. aizliegts izvietot vizuālās informācijas materiālu uz žoga, ja žogs ir kalts vai mākslinieciski veidots, izņemot izkārtni, kura sastāv no metāla plāksnes (līdz A3 formātam), telpiskiem burtiem vai telpiskiem logotipiem.

14. Aizliegts, bez speciāli izgatavotām nesošajām konstrukcijām, izvietot (piemēram, apsiet vai aplīmēt) īslaicīgās reklāmas un informatīvos materiālus – plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas materiālus un citus informatīvos materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm, vides labiekārtojuma elementiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem.

15. Aizliegts uzkrāsot, uzlīmēt, gravēt un izklāt vizuālās informācijas materiālu uz ceļa seguma (izņemot tirdzniecības centru un universālveikalu teritorijas), izmantot vizuālās informācijas materiālos gaismas iekārtas ar bākuguņu veida efektu.

16. Aizliegts pastāvīgi izvietot vizuālās informācijas materiālu uz ūdens, arī izmantojot peldlīdzekļus (piemēram, pontonus, plostus, kuģus, laivas) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus, izņemot gadījumus, ja vizuālās informācijas materiālus izvieto normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides vai svētku pasākuma norises vietā un laikā. Šis aizliegums neattiecas uz tūrisma un maršruta kuģiem un publiska pasākuma vizuālās informācijas materiālu, ja tas norisinās uz ūdens.

17. Aizliegts izvietot mobilo reklāmu uz autopiekabēm, kas ir lielāka par 3 m garumā un no zemes 2,5 m augstumā.

18. Aizliegts izvietot saldināto dzērienu (izņemot sulu un nektāru), enerģijas dzērienu un čipsu (skraukšķīgu, plānās šķēlēs ceptu kartupeļu) vizuālās informācijas materiālu 50 m rādiusā ap izglītības iestāžu ēkām un būvēm.

19. Veicot inženierkomunikāciju vai ielu izbūvi, vizuālās informācijas materiālu, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontē pēc Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmā pieprasījuma. Demontāžu veic reklāmas devējs par saviem līdzekļiem. Ja pēc būvdarbu veikšanas vizuālās informācijas materiālu atjaunošana iepriekšējā vietā ir iespējama, to atļauts izvietot pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

III. Vizuālās informācijas materiālu izvietošana uz pašvaldībai piederošiem reklāmas nesējiem

20. Uz pašvaldībai piederošiem slēgtajiem afišu stendiem, izņemot tīkla reklāmai paredzēto vietu, atļauts izvietot tikai afišas, plakātus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem un citiem pasākumiem ar norādītu tā norises laiku un vietu. Preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu sludinājumu un īslaicīgās reklāmas izvietošana, kā arī afišu, plakātu, paziņojumu par pasākumiem izvietošana atļauta uz vaļējiem pašvaldības koka stendiem, digitāliem ekrāniem un sabiedriskā transporta pieturvietās speciāli tam atvēlētajās vietās.

21. Uz pašvaldībai piederošajiem informatīvajiem stendiem, kas paredzēti īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu (afišu, plakātu, sludinājumu) izvietošanai, reklāmas materiāli nedrīkst būt sastiprināti no vairākām daļām. Īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu (afišu, plakātu, sludinājumu) izvieto uz pašvaldības apsaimniekotajiem reklāmas nesējiem, ievērojot noteikumu 23. punktā noteikto saskaņošanas kārtību, pēc līguma par reklāmas materiālu izvietošanu noslēgšanas, rēķina apmaksas un materiālu, kas paredzēti izvietošanai slēgtajos stendos, piegādes pašvaldībā. Uz vaļējiem koka stendiem materiālus pēc līguma par reklāmas materiālu izvietošanu noslēgšanas un rēķina apmaksas izvieto pats reklāmas devējs.

22. Maksa par reklāmas materiālu saskaņošanu un izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem informatīvajiem stendiem, kas paredzēti īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu (afišu, plakātu, sludinājumu) izvietošanai, tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības domes apstiprināto cenrādi, kas pieejams pašvaldības mājas lapā sadaļā "Attīstība", nodaļā "Reklāmu izvietošana/saskaņošana", apakšnodaļā "Reklāmas stendi".

23. Lai ar pašvaldību saskaņotu reklāmas vai reklāmas materiālu izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem informatīvajiem stendiem, kas paredzēti īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu (afišu, plakātu, sludinājumu) izvietošanai, vismaz 15 dienas pirms vēlamā izvietošanas datuma, nepieciešams nosūtīt rekvizītus uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi novads@kekava.lv (afišas, plakāta vai sludinājuma izmērs, vēstījums, izvietošanas ilgums un uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas konts un persona, kura parakstīs līgumu par reklāmas materiālu izvietošanu).

24. Reklāmas materiālus izvieto katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā.

25. Aktuālais stendu saraksts un atrašanās vietas pieejams pašvaldības mājas lapā sadaļā "Attīstība", nodaļā "Reklāmu izvietošana/saskaņošana", apakšnodaļā "Reklāmas stendi".

26. Aizliegta patvaļīga afišu izvietošana.

IV. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

27. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ārtelpās izvieto saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, ievērojot noteikumos noteiktos reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipus, ekspluatācijas un demontāžas kārtību, kā arī paredzēto atbildību.

28. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus izvieto pēc nodevas ieskaitīšanas pašvaldības budžetā.

29. Nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajā priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nosaka atbilstoši noteikumu 47. punktā noteiktam nodevas apmēram.

30. Priekšvēlēšanu reklāmas katrs viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksts var izvietot tikai vienu priekšvēlēšanu reklāmas materiālu uz katra pašvaldībai piederoša reklāmas nesēja, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst aizņemt vairāk kā 50 % kopējā reklāmas stenda virsmas laukuma. Reklāmas materiālu izvieto iesniegumu saņemšanas secībā, skaitot no likumā noteiktā aģitācijas sākuma.

V. Vizuālās informācijas materiālu ekspluatācija un demontāža

31. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot vizuālās informācijas materiālu un ekspluatēt to tikai pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, pašvaldības nodevas samaksas (ja tāda piemērojama), kā arī ievērojot reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņu.

32. Reklāmas devējs izvietoto vizuālās informācijas materiālu uztur tehniskā kārtībā, objektu piestiprina statiski drošā veidā.

33. Vizuālās informācijas materiāli ar savu tehnisko stāvokli nedrīkst radīt apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai.

34. Par vizuālās informācijas materiālu objekta konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām, ekspluatācijas prasībām un demontāžu, ir atbildīgs reklāmas devējs.

35. Ja reklāmas devējs attiecīgās vizuālās informācijas materiālu izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas devējs veic vizuālās informācijas materiālu demontāžu 15 (piecpadsmit) dienu laikā, sakārtojot vizuālās informācijas materiālu izvietošanas vietu (piemēram, fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu).

36. Būvvalde ir tiesīga izskatīt jautājumu par vizuālās informācijas materiālu demontāžu šādos gadījumos:

36.1. ja vizuālās informācijas materiālu neekspluatē atbilstoši prasībām, to neuztur drošā tehniskā stāvoklī;

36.2. ja reklāmas devējs attiecīgās vizuālās informācijas materiālu izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš un reklāmas devējs nav veicis vizuālās informācijas materiālu demontāžu, atbilstoši noteikumu prasībām;

36.3. ja vizuālās informācijas materiāls uzstādīts, nesaņemot būvvaldes reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai uzstādīts neatbilstoši saskaņotajam reklāmas vai reklāmas objekta projektam;

36.4. ja izvietots vizuālās informācijas materiāls un nav izpildīti reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā minētie nosacījumi;

36.5. ja par vizuālās informācijas materiālu izvietošanu nav samaksāta pašvaldības nodeva (ja tāda piemērojama).

37. Noteikumu 36. punktā noteiktajos gadījumos būvvalde ierakstītā pasta sūtījumā nosūta reklāmas devējam brīdinājumu par vizuālās informācijas materiālu demontāžu. Gadījumos, ja reklāmas devējs nav noskaidrojams, vai tāda nav, kā arī, ja reklāmas turpmākā ekspluatācija rada kaitējumu videi, citām personām piederošam īpašumam, cilvēku drošībai un veselībai, tad brīdinājumu par vizuālās informācijas materiālu demontāžu būvvalde nosūta attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

38. Ja divu mēnešu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas vizuālās informācijas materiālu nedemontēs, pašvaldība ir tiesīga organizēt nepieciešamos pasākumus tā demontāžai.

39. Pašvaldība ir tiesīga bez brīdinājuma organizēt nepieciešamos pasākumus vizuālās informācijas materiālu demontāžai šādos gadījumos:

39.1. ja vizuālās informācijas materiāli ar savu tehnisko stāvokli rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai un tie nav demontēti pēc būvvaldes pirmreizēja pieprasījuma;

39.2. ja konstatē noteikumu rupju pārkāpumu.

40. Pirms vizuālās informācijas materiālu demontāžas darbu uzsākšanas, būvvalde noformē aktu, kurā fiksē vizuālās informācijas materiālu tehnisko un vizuālo stāvokli, aktam pievieno tā fotofiksāciju.

41. Pašvaldība izraksta un nosūta reklāmas devējam rēķinu par attiecīgās vizuālās informācijas materiālu demontāžas un uzglabāšanas izdevumiem. Gadījumos, ja reklāmas devējs nav noskaidrojams, vai tāda nav, kā arī, ja reklāmas turpmākā ekspluatācija rada kaitējumu videi, citām personām piederošam īpašumam, cilvēku drošībai un veselībai, pašvaldība rēķinu par attiecīgās vizuālās informācijas materiālu demontāžas un uzglabāšanas izdevumiem nosūta attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

42. Reklāmas devējam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar vizuālās informācijas materiālu demontāžu un uzglabāšanu. Gadījumos, ja reklāmas devējs nav noskaidrojams, vai tāda nav, kā arī, ja reklāmas turpmākā ekspluatācija rada kaitējumu videi, citām personām piederošam īpašumam, cilvēku drošībai un veselībai, pienākums segt šos izdevumus ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

43. Ja noteikumu 41. punktā minētais rēķins nav apmaksāts, tad pašvaldība var vērsties ar prasību tiesā atlīdzināt vizuālās informācijas materiālu demontāžas un uzglabāšanas izdevumus.

44. Demontēto vizuālās informācijas materiālu pašvaldība uzglabā sešus mēnešus, pēc tam to utilizējot, bez iespējas to atgūt. Pašvaldība nekompensē utilizētas vizuālās informācijas materiālu vērtību.

VI. Pašvaldības nodeva par vizuālās informācijas izvietošanu

45. Nodevas objekts ir vizuālās informācijas izvietošana, izņemot afišu, īslaicīgu reklāmu, sludinājumus un slietni, kas izvietota Ķekavas novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietā, kas vērstas pret publisku vietu.

46. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem atbrīvojumiem, no nodevas atbrīvo nekomerciālu vizuālo informāciju:

46.1. sociālo reklāmu;

46.2. par labdarības pasākumiem;

46.3. par Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju pasākumiem;

46.4. par valsts un pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību un sportu veicinošiem pasākumiem;

46.5. par valsts un pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem sporta pasākumiem;

46.6. par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja nereklamē konkrēto ražotāju, ražotāja produktus vai pakalpojumus);

46.7. par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja nereklamē konkrēto ražotāju, ražotāja produktus vai pakalpojumus);

46.8. par valsts un pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem;

46.9. normatīvajos aktos noteikto obligāti izvietojamo informāciju;

46.10. pašvaldības rīkoto pasākumu reklāmu un informāciju par tiem (arī svētku noformējumu);

46.11. pašvaldībai nepieciešamo informāciju – piemēram, norādes, informatīvās kartes, shēmas.

47. Nodevas likme par pašvaldības sniegto administratīvo izdevumu nodrošinājumu vizuālās informācijas izvietošanai līdz 3 mēnešiem ir 15 euro, līdz 6 mēnešiem – 25 euro, līdz gadam 50 euro, līdz 5 gadiem 100 euro.

48. Rēķinu par nodevu izraksta un izsūta trīs darba dienu laikā pirms reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanas uz iesniedzēja norādīto adresi vai izmantojot elektroniskā pasta starpniecību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

49. Nodevu samaksā pirms reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanas. Ja nodeva noteiktā termiņā nav samaksāta, skaņojumu anulē. Apliecinājumu par apmaksāto rēķinu var iesūtīt būvvaldei norādītā elektroniskā pasta adresē vai iesniegt pašvaldībā.

50. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz motivētu maksātāja iesniegumu, atmaksā maksātājam likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

51. Rēķinā par nodevu uzrāda nodevas kopējo summu par visu reklāmas eksponēšanas periodu.

52. Ja izraksta un izsniedz rēķinu par nodevu, bet reklāmu neizvieto, nodevas maksātājs nekavējoties rakstveidā par to informē pašvaldību.

53. Patvaļīga vizuālās informācijas izvietošana un soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas.

54. Konstatējot faktu par patvaļīgu vizuālās informācijas izvietošanu, noformē aktu un no akta noformēšanas dienas līdz šī objekta demontāžai patvaļīgi izvietotās vizuālās informācijas reklāmas devējs samaksā nodevu par faktiski izvietoto vizuālo informāciju saskaņā ar pašvaldības izrakstītu rēķinu.

55. Nodeva maksājama pašvaldības pamatbudžeta kontā.

VII. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

56. Par noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir vizuālās informācijas reklāmas devējs.

57. Kontroli par noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības iestāde "Reģionālā pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija.

58. Par noteikumu 3., 4., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 20., 21., 26., 27., 28., 31., 32., 33. un 35. punktos noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 4 naudas soda vienībām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām no 10 naudas soda vienībām līdz 100 naudas soda vienībām.

VIII. Noslēguma jautājumi

59. Reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas (tai skaitā arī reklāmas pases), kas izsniegtas līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

60. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

60.1. Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 29/2010 "Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Ķekavas novadā";

60.2. Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 30/2010 "Par pašvaldības nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas novada teritorijā";

60.3. Baldones novada pašvaldības 2013. gada 22. maija saistošie noteikumi Nr. 12 "Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā";

60.4. Baldones novada pašvaldības 2009. gada 3. jūnija saistošo noteikumu Nr. 9 "Par Baldones pašvaldības nodevām" III nodaļa "III. Nodeva par reklāmas materiālu izvietošanu".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2022 "Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, "2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus". Saistošie noteikumi nepieciešami, lai izdotu jaunu normatīvo aktu, kas aizstātu līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvējušo Ķekavas un Baldones novadu pašvaldību saistošos noteikumus reklāmas jomā.

Lai padarītu pārskatāmāku visu ar reklāmas izvietošanu saistīto procesu, saistošo noteikumu normas atrodas nevis virknē dažādu svarīgu tiesisku regulējumu ietvaros, bet vienā. Šāda kārtība atvieglos nepieciešamo tiesību normas meklēšanu tiem, kas ir ne tikai minētās nozares eksperti, bet arī privātpersonām. Tiesību normu kodificēšana, tai skaitā gan administratīvo sodu kodificēšana nozares ietvaros, gan arī noteikumus vizuālās informācijas izvietošanai publiskās vietās un ar pašvaldības nodevu par tiem apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, kopumā padarītu vienkāršāku un ērtāku orientēšanos vietējo tiesību sistēmā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu, saskaņošanas, atļaujas izsniegšanas, izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas un demontāžas kārtību reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī pašvaldības nodevas par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uzlikšanas kārtību un atbildību par noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otro daļu, izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz visām personām, kas vēlās Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, izvietot noteiktajā kārtībā reklāmu, reklāmas objektus, izkārtnes, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālus un citus informatīvos materiālus.

4.2. Nosakot nodevu likmes, ir ņemts vērā nodevas lieluma vienkāršojums – par vienu reklāmas vienību, neatkarīgi no lieluma, bet ņemot vērā izvietošanas laiku – konstantas summas.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošos noteikumus publicē pašvaldības mājaslapā www.kekava.lv, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Ķekavā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

5.2. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā – Ķekavas novada pašvaldība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9/2022Pieņemts: 13.04.2022.Stājas spēkā: 02.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 212, 01.11.2022. OP numurs: 2022/212.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336831
02.11.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)