Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.732

Rīgā 2012.gada 30.oktobrī (prot. Nr.60 19.§)
Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Izdoti saskaņā ar Reklāmas likuma
7.panta 2.2 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā saņemama pašvaldības vai tās noteiktas pašvaldības institūcijas atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem un tautas nobalsošanas aģitācijas materiāliem;

2.2. būvizkārtnēm un būvtāfelēm;

2.3. objektiem, kuriem saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu un saņemt būvatļauju;

2.4. reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem.

3. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

3.1. vieta, kas vērsta pret publisku vietu, – šo noteikumu izpratnē zeme vai būve, ja uz tās izvieto reklāmu vai reklāmas objektu un ja tā ir vērsta pret publisku vietu;

3.2. izkārtne – reklāma vai reklāmas objekts, kas izvietots tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas valsts vai pašvaldības iestāde vai privāta fiziska vai juridiska persona, kura tieši veic saimniecisku darbību, un attiecīgā reklāma vai reklāmas objekts var saturēt informāciju par iestādes vai privātās fiziskās vai juridiskās personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem un kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi);

3.3. mobilā reklāma – kustībā esoša reklāma uz īpaši reklāmas izvietošanai izgatavotām vai izmantotām konstrukcijām, kas piestiprinātas pie transportlīdzekļa vai uz tā, un reklāma uz cilvēka pārnēsājama stenda, transparenta un tamlīdzīga palīglīdzekļa, kā arī reklāma uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa;

3.4. reklāmas objekts – jebkuras formas un jebkura veida priekšmets vai konstrukcija ar piesaisti zemei vai bez tās, kas tiek izmantots vai speciāli veidots reklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu;

3.5. tīkla reklāma – vismaz triju reklāmas objektu sistēma ar piesaisti zemei vai bez tās, kuras izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā saimniecisku darbību veic privāta fiziska vai juridiska persona.

4. Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, kā arī citu šajos noteikumos neminētu reklāmu (piemēram, gaismas projekciju, afišu, plakātu, sludinājumu) (turpmāk – reklāma vai reklāmas objekts) publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz pašvaldībā saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu.

5. Šo noteikumu 4.punktā minētais reklāmas vai reklāmas objekta projekts sastāv no:

5.1. iesnieguma, kurā norādīta šāda informācija:

5.1.1. dati par reklāmas devēju un reklāmas izplatītāju: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);

5.1.2. bankas rekvizīti, lai sagatavotu maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu (ja tāda paredzēta pašvaldības saistošajos noteikumos);

5.1.3. reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu);

5.1.4. reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas laiks (izņemot izkārtni);

5.2. krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu (mobilai reklāmai mēroga vietā norāda izvietošanas veidu);

5.3. papildefektu raksturojuma (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;

5.4. citas šajos noteikumos paredzētas informācijas vai dokumentiem.

6. Reklāmas vai reklāmas objekta projektu saskaņošanai pašvaldībā neiesniedz, ja:

6.1. reklāmu izvieto ēkas iekštelpās un pastāvīgās tirdzniecības vietās, kā arī citās norobežotās teritorijās, kuras neatkarīgi no to īpašuma formas ir pieejamas patērētājiem, un attiecīgā reklāmas izvietošanas vieta šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma par vietu, kas vērsta pret publisku vietu;

6.2. reklāmu izvieto ostu, autoostu, dzelzceļa staciju un lidostu teritorijā un attiecīgā reklāmas izvietošanas vieta šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma par vietu, kas vērsta pret publisku vietu;

6.3. reklāmu izvieto uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa, kas pārvietojas pa dažādām administratīvajām teritorijām, pasažieru kuģa vai gaisa kuģa, kā arī uz pasažieru un kravas vilcieniem;

6.4. reklāmu uzkrāso vai uzlīmē uz privātpersonai piederoša transportlīdzekļa un attiecīgā reklāma nav uzskatāma par mobilo reklāmu atbilstoši šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

6.5. reklāmu par ēkas vai telpu iznomāšanu, izīrēšanu vai pārdošanu ēkas logos vai skatlogos izvieto attiecīgās ēkas vai telpu īpašnieks, īrnieks vai nomnieks;

6.6. reklāmu izvieto uz skatloga rūts iekšpuses vai ārpuses, neaizņemot vairāk par 25 % no rūts platības, vai skatloga vitrīnā, un tā var saturēt informāciju par attiecīgās iestādes vai privātpersonas veiktās saimnieciskās darbības raksturu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem;

6.7. izvieto informatīvās zīmes (piemēram, "smēķēt aizliegts", uzlīmes par attiecīgo maksājumu karšu izmantošanu, ielu nosaukumu un numerācijas zīmes);

6.8. ārpus apdzīvotas vietas izvieto izkārtni, kas nav reklāmas objekts ar piesaisti zemei, mobilo reklāmu, šajos noteikumos neminētu reklāmu, izņemot šādus gadījumus:

6.8.1. ja reklāmu vai reklāmas objektu plānots izvietot uz valsts aizsargājama kultūras pieminekļa – uz būves, valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā;

6.8.2. ja reklāmu vai reklāmas objektu plānots izvietot uz pašvaldības aizsargājama kultūrvēsturiska objekta;

6.8.3. ja reklāmu vai reklāmas objektu plānots izvietot īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

7. Pašvaldība izskata reklāmas vai reklāmas objekta projektu un septiņu darbdienu laikā (10 darbdienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums) pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

7.1. par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem);

7.2. par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.

8. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauja apliecina personas tiesības izvietot un izmantot reklāmu vai reklāmas objektu konkrētās pašvaldības teritorijā. Ja reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauja izsniegta ar nosacījumiem, persona ir tiesīga izvietot un izmantot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc attiecīgo nosacījumu izpildes.

9. Ja reklāmas devējs pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām vēlas turpināt reklāmas vai reklāmas objekta izmantošanu, lai saņemtu jaunu atļauju, reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas termiņa beigām iesniedz pašvaldībā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda plānoto reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas laiku un spēkā esošās reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izdošanas datumu un numuru, kā arī pievieno aktuālo reklāmas vai reklāmas objekta fotogrāfiju.

10. Pašvaldība reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā norāda šādu informāciju:

10.1. atļaujas izdevēja nosaukums un adrese;

10.2. atļaujas nosaukums (reklāma vai reklāmas objekts);

10.3. atļaujas izdošanas datums un numurs;

10.4. izvietojamās reklāmas veids;

10.5. atzīme, vai izvietojamā reklāma ir pašvaldības nodevas objekts;

10.6. reklāmas devēja vārds, uzvārds un personas kods (fiziskai personai) vai nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs (juridiskai personai);

10.7. izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu);

10.8. papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;

10.9. atļaujas derīguma termiņš (izņemot izkārtni);

10.10. atbildīgās amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts, zīmoga vieta un datums (dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja atļauja tiek izsniegta elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

11. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas pielikumā pievieno krāsainu reklāmas vai reklāmas objekta vizuālo skici vai fotomontāžu.

12. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā pašvaldība var iekļaut šādus atļaujas darbību ierobežojošus nosacījumus:

12.1. pagaidu ekspluatācijas termiņu;

12.2. reklāmas devēja pienākumu iesniegt pašvaldībā apliecinājumu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu (piemēram, izvietotās izkārtnes fotogrāfiju);

12.3. pirms reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas reklāmas devēja pienākumu iesniegt pašvaldībā sertificēta būvinženiera apliecinājumu, ja reklāma vai reklāmas objekts var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz valsts vai pašvaldību īpašumā esošu būvi, uz kuras to plānots izvietot, vai nelabvēlīgi ietekmēt būves lietošanas mērķi, kā arī radīt apdraudējumu cilvēku drošībai;

12.4. novērst citus trūkumus (piemēram, pareizrakstības kļūdas) pirms reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas un reklāmas devēja pienākumu iesniegt pašvaldībā apliecinājumu par trūkumu novēršanu;

12.5. termiņu nosacījumu izpildei.

13. Reklāmas vai reklāmas objekta projektu un, ja nepieciešams, citus noteiktos saskaņojuma dokumentus persona pašvaldībā var iesniegt papīra formā personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski noformējot atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

14. Ja reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs reklāmas vai reklāmas objekta projektu iesniedz pašvaldībā elektroniski un tam ir pievienojami citu personu ar parakstu apliecināti saskaņojuma dokumenti, attiecīgās personas tos paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja saskaņojuma dokumenti ir pieejami tikai papīra formā, reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs ir tiesīgs pievienot šo saskaņojumu skenētā veidā kā informatīvu materiālu. Ja pašvaldībai rodas šaubas par skenētās informācijas patiesumu, tā ir tiesīga reklāmas devējam vai reklāmas izplatītājam pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu.

II. Izkārtnes izvietošanas saskaņošana

15. Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, pašvaldībā papildus šo noteikumu 5.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz šādus dokumentus:

15.1. reklāmas devēja rakstisku apliecinājumu, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;

15.2. pieslēguma projektu un saskaņojumu ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas.

16. Izkārtnes izvietošanas atļauju izsniedz uz laiku, kamēr persona, kura saņēmusi šo atļauju, attiecīgajā izkārtnes izvietošanas vietā veic saimniecisko darbību.

17. Ja pašvaldībā ir iesniegts šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētais apliecinājums un ja tiek mainīts attiecīgās izkārtnes grafiskais dizains, reklāmas devējs apliecinājumu atkārtoti pašvaldībā neiesniedz.

18. Izkārtnes izvietošanas laikā izkārtnes izvietošanas atļauja vai tās kopija kopā ar pielikumu atrodas tajā saimnieciskās darbības veikšanas vietā, pie kuras izkārtne izvietota.

III. Mobilās reklāmas izvietošanas saskaņošana

19. Persona, kura vēlas izvietot mobilo reklāmu, pašvaldībā papildus informācijai, kas paredzēta šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā, norāda šādas ziņas:

19.1. izvietojamo reklāmu skaitu;

19.2. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktu specifisku identifikācijas numuru elektrotransportam, ja reklāmu plānots izvietot uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa;

19.3. transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) valsts reģistrācijas numuru, ja reklāmu plānots izvietot uz piekabes (puspiekabes).

20. Mobilās reklāmas izvietošanas atļauju izsniedz uz gadu, ja persona, kura vēlas izvietot mobilo reklāmu, savā iesniegumā pašvaldībai nav norādījusi īsāku izvietošanas laiku.

21. Mobilās reklāmas izvietošanas laikā mobilās reklāmas izvietošanas atļauja vai tās kopija atrodas pie transportlīdzekļa (izņemot pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli) vadītāja vai personas, kura pārnēsā reklāmu.

IV. Izvietošanas saskaņošana reklāmas objektam bez piesaistes zemei

22. Persona, kura vēlas izvietot reklāmas objektu bez piesaistes zemei, pašvaldībā papildus šo noteikumu 5.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz šādus dokumentus:

22.1. reklāmas devēja rakstisku apliecinājumu, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;

22.2. krāsainu uz objekta izvietojamās reklāmas vizuālo skici vai fotomontāžu (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), ja vienlaikus ar reklāmas objekta izvietošanu uz tā plānots izvietot reklāmu.

23. Atļauju reklāmas objekta izvietošanai bez piesaistes zemei izsniedz uz pieciem gadiem, ja persona, kura vēlas izvietot reklāmas objektu bez piesaistes zemei, savā iesniegumā pašvaldībai nav norādījusi īsāku izvietošanas laiku.

V. Izvietošanas saskaņošana reklāmas objektam ar piesaisti zemei

24. Persona, kura vēlas izvietot reklāmas objektu ar piesaisti zemei, papildus informācijai, kas paredzēta šo noteikumu 5.punktā minētajā iesniegumā, norāda zemesgabala kadastra numuru, kā arī iesniedz šādus dokumentus:

24.1. pieslēguma projektu un saskaņojumu ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas;

24.2. apdares materiālu un krāsu risinājumu aprakstu;

24.3. krāsainu uz objekta izvietojamās reklāmas vizuālo skici vai fotomontāžu (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), ja vienlaikus ar objekta izvietošanu uz tā plānots izvietot reklāmu;

24.4. noteiktā kārtībā sagatavotu zemes vienības situācijas plānu, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta;

24.5. zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstisku piekrišanu objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma.

25. Atļauju reklāmas objekta izvietošanai ar piesaisti zemei izsniedz uz pieciem gadiem, ja persona, kura vēlas izvietot reklāmas objektu ar piesaisti zemei, savā iesniegumā pašvaldībai nav norādījusi īsāku izvietošanas laiku.

VI. Šajos noteikumos neminētas reklāmas izvietošanas saskaņošana

26. Persona, kura vēlas izvietot šajos noteikumos neminētu reklāmu, pašvaldībā papildus šo noteikumu 5.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz reklāmas devēja rakstisku apliecinājumu, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma.

27. Šajos noteikumos neminētas reklāmas izvietošanas atļauju izsniedz uz gadu, ja persona, kura vēlas izvietot reklāmu, savā iesniegumā pašvaldībai nav norādījusi īsāku izvietošanas laiku.

28. Pašvaldība ir tiesīga savā administratīvajā teritorijā izvietot afišu stabus un stendus. Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību.

29. Persona, kura pašvaldības administratīvajā teritorijā uz pašvaldībai piederoša afišu staba vai stenda vēlas izvietot afišu, iesniedz pašvaldībā attiecīgu iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

29.1. šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās ziņas;

29.2. afišas izmēru;

29.3. izvietojamo afišu skaitu.

30. Ja pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēta attiecīga pašvaldības nodeva, afišas izvieto pēc attiecīgās pašvaldības nodevas samaksas.

VII. Tīkla reklāmas izvietošanas nosacījumi un izvietošanas saskaņošana

31. Persona, kura vēlas izvietot tīkla reklāmu pašvaldības administratīvajā teritorijā:

31.1. saskaņo tīkla reklāmas izvietošanu ar pašvaldību šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

31.2. var noslēgt tīkla reklāmas izvietošanas līgumu ar pašvaldību, kurā nosaka pašvaldību nodevas samaksas kārtību, informēšanas kārtību par izvietotajām reklāmām, līguma darbības termiņu, līguma izbeigšanas nosacījumus, tai skaitā vienpusējas tiesības atkāpties no līguma, līdzēju tiesības un pienākumus, līdzēju atbildību par līguma neizpildīšanu, strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citus nosacījumus, kas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto.

32. Tīkla reklāmas izvietošanas līgumu slēdz uz laiku līdz 12 gadiem.

VIII. Reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņas saskaņošana

33. Persona, kura vēlas mainīt saskaņoto reklāmas vai reklāmas objekta grafisko dizainu, pašvaldībā iesniedz:

33.1. iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

33.1.1. šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās ziņas;

33.1.2. reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas datumu un numuru;

33.2. krāsainu grafiskā dizaina skici vai fotomontāžu (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu);

33.3. papildefektu raksturojumu (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti.

34. Pašvaldība izskata iesniegtos dokumentus un septiņu darbdienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

34.1. par atļauju izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņu;

34.2. par atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņu.

35. Pašvaldības lēmums par atļauju izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņu apliecina tiesības mainīt reklāmas vai reklāmas objekta grafisko dizainu.

36. Pašvaldības lēmums par atļauju izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņu neietekmē citus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas nosacījumus.

37. Šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētā reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņas atļauja tiek izsniegta uz atlikušo attiecīgajā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā noteikto laiku.

38. Tīkla reklāmas grafiskā dizaina maiņu pašvaldībā nesaskaņo un par šīs reklāmas grafiskā dizaina maiņu informē pašvaldību šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā.

IX. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai

39. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums nepieciešams reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai uz valsts aizsargājama kultūras pieminekļa, ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots uz laiku, ilgāku par trijiem mēnešiem, kā arī ja tiek veidotas jaunas piesaistes konstrukcijas.

40. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā nav nepieciešams, ja pašvaldības saistošajos noteikumos noteikts, ka valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

41. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā nav nepieciešams, ja pašvaldības saistošajos noteikumos noteikts, ka valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

42. Pēc pašvaldības lūguma Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sniedz konsultatīvu atzinumu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā.

43. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojumu reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai pašvaldība pieprasa un saņem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas izvērtē reklāmas vai reklāmas objekta vizuālo skici vai fotomontāžu, papildefektu raksturojumu, ja tādi paredzēti, kā arī inženierkomunikāciju pieslēguma projektu, ja tāds nepieciešams, triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas saskaņojumu vai atteikumu saskaņot reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu.

X. Uzraudzība un kontrole

44. Šo noteikumu uzraudzību un kontroli atbilstoši kompetencei īsteno pašvaldība un citas uzraudzības un kontroles institūcijas.

45. Kārtību, kādā veicama reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas uzraudzība un kontrole, pašvaldība ir tiesīga noteikt saistošajos noteikumos.

46. Šajos noteikumos paredzētos pašvaldības lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

47. Pašvaldība nodrošina pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību šiem noteikumiem sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

48. Valsts reģionālās attīstības aģentūra līdz 2014.gada 1.jūlijam tīmekļa vietnē (www.latvija.lv) izveido speciālu tiešsaistes formu reklāmas vai reklāmas objekta saskaņošanai ar vietējo pašvaldību.

49. Pašvaldība līdz 2015.gada 1.janvārim nodrošina reklāmas vai reklāmas objekta saskaņošanu elektroniska pakalpojuma veidā, izmantojot šo noteikumu 48.punktā minēto vai citu pašvaldības izvēlētu tiešsaistes formu.

50. Pašvaldību izsniegtās atļaujas un saskaņojumi reklāmām, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 732Pieņemts: 30.10.2012.Stājas spēkā: 02.11.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 01.11.2012. OP numurs: 2012/173.8
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
252464
02.11.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"