Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27/22

Smiltenē 2022. gada 28. septembrī
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 28. septembra lēmumu Nr. 482 (prot. Nr. 16, 56. §)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 10. punktu un Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka nodevu par  būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, nodevas apmēru, tās maksāšanas kārtību un personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras kā būvniecības ierosinātāji, būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem Smiltenes novada Būvvaldes (turpmāk – būvvalde) būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā.

II. Nodevas apmērs

3. Nodevas apmērs par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu ēkām piemērojams atbilstoši saistošo noteikumu 1. pielikumam.

4. Nodevas apmērs par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu inženierbūvēm piemērojams atbilstoši saistošo noteikumu 2. pielikumam.

5. Objektam, ko veido vairākas būves, kopējo nodevas apmērs nosaka, piemērojot lielākā nodevas objekta apmēru.

III. Nodevas maksāšanas kārtība

6. Lai saņemtu atzīmi par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī, lai paskaidrojuma rakstā saņemtu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, persona iesniedz būvvaldei nodevas maksājumu apliecinošu dokumentu.

7. Nodevu apmaksā Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 15. punktā noteiktajā kārtībā.

8. Nodeva iemaksājama Smiltenes novada pašvaldības kasēs vai ieskaitāma pašvaldības norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē saskaņā ar būvvaldes sagatavotu aprēķinu.

IV. Nodevas maksāšanas atvieglojumi

9. No nodevas samaksas atbrīvo:

9.1. Smiltenes novada pašvaldības struktūrvienības, pašvaldības iestādes, aģentūras un pašvaldības kapitālsabiedrības;

9.2. personas, kas veic tādu būvobjektu būvniecību, kuru pasūtītājs ir pašvaldība;

9.3. valsts pārvaldes institūcijas;

9.4. personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām I un II grupas būvēm, kā arī veicot atsevišķus remontdarbus esošām vēsturiskām ēkām;

9.5. represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām I un II grupas būvēm, kā arī veicot atsevišķus remontdarbus esošām vēsturiskām ēkām;

9.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājus (uzrādot attiecīgu apliecību), ja tie veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām I un II grupas būvēm, kā arī veicot atsevišķus remontdarbus esošām vēsturiskām ēkām;

9.7. juridiskas vai fiziskas personas, saņemot pirmreizēju būvniecības ieceres akceptu būves restaurācijai;

9.8. būvniecības ieceres akcepta saņēmēju, ja tiek saskaņota būvniecības iecere sabiedriski nozīmīgām un publiski pieejamām (kulta ēkas, biedrību un nodibinājumu, kuras ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, būves) būvēm.

10. Šo noteikumu 9.4.–9.6. apakšpunktā minētās personas neatbrīvo no nodevas, ja objektā veikta patvaļīga būvniecība.

V. Noteikumu izpildes kontrole

11. Kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu un nodevas samaksu veic Smiltenes novada Centrālās administrācijas Finanšu nodaļa un reizi ceturksnī rakstiski informē būvvaldi par iekasētajiem nodevas apmēriem.

12. Metodisko kontroli veic būvvalde, izsniedzot būvatļaujas, veicot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī veicot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā.

VI. Noslēguma jautājums

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2016. gada 29. jūnija saistošos noteikumus Nr. 10/16 "Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu".

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 28. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/22
Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu ēkām (euro)
Ēku iedalījums grupāsNodevas objektsPilna nodevas likme
Fiziskas personasJuridiskas personas

I

Jauna būvniecība1525
Novietošana1525
Atjaunošana1525
Restaurācija1525
Pārbūve1525
Restaurācija2030
Nojaukšana1525
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves1525
Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana1525
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana1525
Konservācija1525

II

Jauna būvniecība70160
Novietošana50120
Restaurācija50120
Atjaunošana50120
Pārbūve50120
Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti)2030
Nojaukšana4060
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves2030
Vienkāršota atjaunošana2030
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana2030
Konservācija2030

III

Jauna būvniecība100200
Novietošana70100
Restaurācija70100
Atjaunošana70100
Pārbūve100200
Nojaukšana5070
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves2030
Vienkāršota atjaunošana3040
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana3040
Konservācija3040
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
2. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 28. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/22
Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu inženierbūvēm (euro)
Inženierbūvju iedalījums grupāsNodevas objektsPilna nodevas likme
Fiziskas personasJuridiskas personas

I

Jauna būvniecība2030
Novietošana1520
Ierīkošana1520
Atjaunošana1520
Pārbūve2030
Nojaukšana1520
Konservācija1520

II

Jauna būvniecība80170
Novietošana6090
Ierīkošana6090
Atjaunošana6090
Pārbūve80180
Nojaukšana4060
Konservācija2040

III

Jauna būvniecība90190
Ierīkošana80120
Atjaunošana70100
Pārbūve90190
Nojaukšana5070
Konservācija5070
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27/22 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

1.2. Šobrīd spēkā esoši ir Smiltenes novada domes 2016. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr. 10/16 "Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu", kas noteic likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā maksājama nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

1.3. Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 10. punktu, vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

1.4. Ievērojot Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktu, pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16.punktā minētajām personām noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.

1.5. Izvērtējot Smiltenes novadu veidojošās bijušās pašvaldības pieņemtos saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu, ir izstrādāta jauna saistošo noteikumu projekta redakcija, lai nodrošinātu vienotu kārtību, par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akcepta saņemšanu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka, kā Smiltenes novada pašvaldības teritorijā tiek piemērota pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, kā arī nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.¹ panta otro daļu, izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav plānota.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Smiltenes novada Būvvalde ir institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā.

5.2. Kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu un nodevas samaksu, tai skaitā par nodevas uzskaiti un sadalījumu veic Smiltenes novada Centrālās administrācijas Finanšu nodaļa.

5.3. Metodisko kontroli veic būvvalde, izsniedzot būvatļaujas, veicot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī veicot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē. Būvvalde veic kontroli par nodevas saņemšanu un saistošo noteikumu ievērošanu.

5.4. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.

6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības tīmekļvietnē un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27/22Pieņemts: 28.09.2022.Stājas spēkā: 28.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 209, 27.10.2022. OP numurs: 2022/209.29
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336746
28.10.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)