Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/16

Smiltenē 2016. gada 29. jūnijā
Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2016. gada 29. jūnija
lēmumu (prot. Nr. 10, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.1 punktu

Ar precizējumiem,
 kas izdarīti ar Smiltenes novada domes
2016. gada 28. septembra lēmumu
(prot. Nr. 15, 1. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā maksājama nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu (turpmāk - Nodeva) Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

2. Nodevas maksājums nodrošina: būvprojekta vai būvniecības ieceres tehniskās dokumentācijas izskatīšanas un akcepta procedūru, būvniecības ieceres dokumentācijas izsniegšanu, Smiltenes novada Būvvaldes (turpmāk - Būvvalde) noteiktās obligātās inspekcijas būvniecības laikā, būves pieņemšanu ekspluatācijā un pieņemšanas ekspluatācijā akta sagatavošanu un izsniegšanu.

II. Nodevas objekts un maksātāji

3. Nodevas objekts ir būvatļaujas izdošana vai būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas (izņemot normatīvajos aktos un šajos Saistošajos noteikumos noteiktos gadījumus), kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot būvniecību, saņem no Būvvaldes būvniecības ieceres akceptu.

III. Nodevas maksāšanas atvieglojumi

5. No Nodevas samaksas atbrīvojami:

5.1. personas ar I un II grupas invaliditāti, represētās personas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētāji (uzrādot attiecīgu apliecību), ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību individuālai lietošanai I un II grupas būvēm, kā arī veicot atsevišķus remontdarbus esošām vēsturiskām ēkām;

5.2. juridiskas vai fiziskas personas saņemot pirmreizēju būvniecības ieceres akceptu būves restaurācijai;

5.3. būvniecības ieceres akcepta saņēmējs, ja būvobjekta pasūtītājs ir Smiltenes novada dome;

5.4. būvniecības ieceres akcepta saņēmējs, ja tiek saskaņota būvniecības iecere sabiedriski nozīmīgām un publiski pieejamām (kulta ēkas, biedrību un nodibinājumu, kuras ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, būves) būvēm.

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un likmes

6. Nodevu maksā Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 15. punkta, 15.1 punkta un 15.2 punkta noteiktajā kārtībā.

7. Ja vienā būvniecības iecerē minētas vairākas būves, nodeva maksājama par vienu lielāko nodevas objektu.

8. Nodeva ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības budžetā.

9. Nodevas likme par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu ēkām atbilstoši Saistošo noteikumu 1. pielikumam.

10. Nodevas likme par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu inženierbūvēm atbilstoši Saistošo noteikumu 2. pielikumam.

V. Nodevas administrēšana

11. Kontroli par Nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Būvvalde.

12. Nodevas uzskaiti veic Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa, kura reizi ceturksnī rakstiski informē Būvvaldi par iekasētajiem nodevas apjomiem.

VI. Noslēguma jautājumi

13. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Smiltenes novada domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr. 14/09 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu".

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Ādamsons
1. pielikums
Smiltenes novada domes
2016. gada 29. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 10/16
Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu ēkām (euro)
Ēku iedalījums grupās Nodevas objekts Pilna nodevas likme
Fiziskas personas Juridiskas personas
I Jauna būvniecība 15 25
Novietošana 15 25
Atjaunošana 15 25
Restaurācija 15 25
Pārbūve 15 25
Restaurācija 20 30
Nojaukšana 15 25
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 15 25
Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana 15 25
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 15 25
Konservācija 15 25
II Jauna būvniecība 70 160
Novietošana 50 120
Restaurācija 50 120
Atjaunošana 50 120
Pārbūve 50 120
Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti) 20 30
Nojaukšana 40 60
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 20 30
Vienkāršota atjaunošana 20 30
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 20 30
Konservācija 20 30
III Jauna būvniecība 100 200
Novietošana 70 100
Restaurācija 70 100
Atjaunošana 70 100
Pārbūve 100 200
Nojaukšana 50 70
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 20 30
Vienkāršota atjaunošana 30 40
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 30 40
Konservācija 30 40
2. pielikums
Smiltenes novada domes
2016. gada 29. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 10/16
Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu inženierbūvēm (euro)
Inženierbūvju iedalījums grupās Nodevas objekts Pilna nodevas likme
Fiziskas personas Juridiskas personas
I Jauna būvniecība 20 30
Novietošana 15 20
Ierīkošana 15 20
Atjaunošana 15 20
Pārbūve 20 30
Nojaukšana 15 20
Konservācija 15 20
II Jauna būvniecība 80 170
Novietošana 60 90
Ierīkošana 60 90
Atjaunošana 60 90
Pārbūve 80 180
Nojaukšana 40 60
Konservācija 20 40
III Jauna būvniecība 90 190
Ierīkošana 80 120
Atjaunošana 70 100
Pārbūve 90 190
Nojaukšana 50 70
Konservācija 50 70
Paskaidrojuma raksts
par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu "Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu"
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Projekta nepieciešamības pamatojums Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projekts "Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu" (turpmāk - Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai novērstu šobrīd spēkā esošo saistošo noteikumu Nr. 14/09 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu" neatbilstību Būvniecības likumā (spēkā no 01.10.2014) un Ministru kabineta 01.10.2014 noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" dotajām būvniecības procesa definīcijām un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 15., 15.1, 15.2 punktos noteiktajai nodevas maksāšanas kārtībai.

Tā kā grozījumi skar vairāk kā 50% no līdz šim spēkā esošajiem 29.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 14/09 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu", tie tiek aizstāti ar jauniem saistošajiem noteikumiem.

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka to, kā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā tiek piemērota pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akceptu, kā arī nosaka būvniecības nodevas maksāšanas atvieglojumus.

Saistošajos noteikumos (salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem) būvniecības procesa definīcijas tiek pielīdzinātas Būvniecības likuma (spēkā no 01.10.2014) un Ministru kabineta 01.10.2014 noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" dotajām būvniecības procesa definīcijām. Tiek samazināts nodevas apmērs, piemērošanas veids un maksāšanas kārtība būvniecības ieceres akceptam noteikta atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas".

Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.¹ panta otro daļu, izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu pieņemšana vidēji samazinās nodevas apmērs par būvniecības ieceres akceptu.
Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Smiltenes novada Būvvalde. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Smiltenes novada domes sēdē un publicēti Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā "Domes sēdes/Saistošie noteikumi".
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10/16Pieņemts: 29.06.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 10 (57), 14.10.2016.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
307123
01.01.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)