Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 226

Rīgā 2022. gada 24. oktobrī
Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku
Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 13. un 17. pantu, 24. panta otro daļu, 31. panta ceturto daļu,
38. panta piekto daļu, 39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu,
Latvijas Bankas likuma 63. panta otro daļu, Kredītiestāžu likuma 50. panta otro un trešo daļu un 105.1 pantu,
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 41. panta astoto daļu,
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 61. pantu,
Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 37. panta pirmo daļu un 45. panta septīto daļu,
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 72. panta otro daļu, 75.1 panta ceturto daļu un 77. panta piekto daļu,
Valsts fondēto pensiju likuma 14. panta trešo daļu,
Privāto pensiju fondu likuma 36. panta devīto daļu un 40. panta vienpadsmito daļu,
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 59. panta pirmo un astoto daļu un 81. panta septītās daļas 23. punktu,
Ieguldītāju aizsardzības likuma 11. panta trešo daļu,
Noguldījumu garantiju likuma 11. panta 2. un 3. punktu un 25. panta 6.1 daļu,
Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.pantu, 100.4 panta pirmās daļas 5. punktu, 137.2 panta trešās daļas 1. un 2. punktu,
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 48. panta pirmo daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 2. panta septīto daļu un 20. panta trīspadsmito daļu un
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 37.1 pantu
(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Kredītu reģistra (turpmāk – reģistrs) dalībnieks, reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu (turpmāk – ierobežots reģistra dalībnieks) un Valsts kase iekļauj ziņas reģistrā, labo vai anulē, kā arī pieprasa un saņem reģistrā iekļautās ziņas;

1.2. maksas par reģistra izmantošanu apjomu un maksāšanas kārtību;

1.3. statistisko datu iesniegšanas kārtību;

1.4. finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībai, noregulējuma piemērošanai un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai nepieciešamās informācijas, kura nav statistiskie dati (turpmāk – informācija uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai), iesniegšanas kārtību.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

2. Informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku drošības sistēmā veic:

2.1. reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase ziņu iekļaušanai reģistrā un reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanai, aktualizēšanai, labošanai un anulēšanai, kā arī Latvijas Banka reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanai reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un Valsts kasei;

2.2. statistisko datu sniedzējs – kredītiestāde un nebanka (komersants, kas nav kredītiestāde) – statistisko datu iesniegšanai Latvijas Bankai;

2.3. finanšu tirgus dalībnieks informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai iesniegšanai Latvijas Bankai.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

3. Informācijas apmaiņai izmanto šādas drošības sistēmas:

3.1. paaugstinātās drošības sistēma;

3.2. nebanku statistikas sistēma (adrese: https://stat.bank.lv);

3.3. datu ziņošanas sistēma (adrese: https://dzs.bank.lv).

4. Drošības sistēmā informācijas apmaiņu veic vai var veikt interaktīvi, tīmekļa pakalpju veidā vai failu veidā. Paaugstinātās drošības sistēmā informācijas apmaiņu failu veidā saskaņā ar šiem noteikumiem veic vai var veikt, izmantojot failu apmaiņas servisu (adrese: sftp.bank.lv).

5. Informācijas apmaiņu reģistra ietvaros veic paaugstinātās drošības sistēmā.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

6. Informācijas apmaiņu saistībā ar kredītiestāžu un nebanku iesniedzamajiem statistiskajiem datiem un informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai veic paaugstinātās drošības sistēmā, nebanku statistikas sistēmā vai datu ziņošanas sistēmā, ņemot vērā:

6.1. Latvijas Bankas noteikumos, kas regulē statistisko datu un informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību, noteikto informācijas apmaiņai izmantojamo drošības sistēmu;

6.2. Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) norādīto informācijas apmaiņai izmantojamo drošības sistēmu attiecībā uz Eiropas Savienības tieši piemērojamajiem tiesību aktiem, kas nosaka statistisko datu un informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai sagatavošanas un iesniegšanas prasības;

6.3. Latvijas Bankas pieprasījuma vēstulē noteikto informācijas apmaiņai izmantojamo drošības sistēmu.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

7. (Svītrots ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

8. Paaugstinātās drošības sistēmā visus pieteikumus un paziņojumus sniedz latviešu valodā, bet gadījumos, kad persona, kas veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku (turpmāk – informācijas apmaiņas subjekts), ir reģistrēta citā valstī, pieteikumus un paziņojumus var sniegt angļu valodā.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

2. Informācijas apmaiņa paaugstinātās drošības sistēmā
2.1. Informācijas apmaiņas drošības noteikumi

9. Informācijas apmaiņas subjekts un Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmā veic šādus pasākumus, kas nodrošina informācijas autentiskumu un konfidencialitāti tās apmaiņas laikā:

9.1. informācijas apmaiņai izmanto šifrētu komunikāciju kanālu;

9.2. elektroniski paraksta tīmekļa pakalpju veidā sniedzamo informāciju;

9.3. elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju.

10. Lai informāciju elektroniski parakstītu, informācijas apmaiņas subjekts ar Latvijas Banku noslēdz rakstisku līgumu

11. Informāciju elektroniski paraksta un šifrē, lietojot RSA-2048 un AES-256 algoritmu vai ECDSA/ECDH-384, SHA-256 un AES-256 algoritmu

12. Informācijas apmaiņas subjekts elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visas Latvijas Bankas publiskās atslēgas attiecīgā veida informācijas apmaiņai, kuras izmanto attiecīgos elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas algoritmus.

13. Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē failu veidā sniedzamo informāciju, izmantojot visu attiecīgā veida informācijas apmaiņai reģistrēto informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuras izmanto attiecīgos elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas algoritmus. Failu veidā sniedzamās reģistrā iekļautās ziņas Latvijas Banka elektroniski paraksta un šifrē, izmantojot to informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju publiskās atslēgas, kuriem ir:

13.1. šo noteikumu 54.6. apakšpunktā minētās reģistra lietošanas tiesības – reģistrā iekļauto ziņu sniegšanai bez kredītinformācijas biroja starpniecības;

13.2. šo noteikumu 57. punktā minētās reģistra lietošanas tiesības – reģistrā iekļauto ziņu sniegšanai ar kredītinformācijas biroja starpniecību.

14. Ja informācija nav pareizi elektroniski parakstīta vai šifrēta, informācijas apmaiņas subjekts nekavējoties nosūta Latvijas Bankai par to paziņojumu uz e-pasta adresi entrust@bank.lv.

15. Latvijas Banka nodod informācijas apmaiņas subjektam programmatūru, kas izmantojama informācijas elektroniskai parakstīšanai un šifrēšanai. Informācijas elektroniskai parakstīšanai un šifrēšanai informācijas apmaiņas subjekts var izmantot arī citu programmatūru, kuru var savietot ar paaugstinātās drošības sistēmas programmatūru.

16. Paaugstinātās drošības sistēmu uztur Latvijas Banka, izņemot to programmatūru un tehnisko nodrošinājumu, kas uzstādīti informācijas apmaiņas subjektam.

17. Lai veiktu informācijas apmaiņu failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu, informācijas apmaiņas subjekts izmanto SFTP (SSH File Transfer Protocol) klienta programmatūru, kuru var savietot ar failu apmaiņas servisa servera programmatūru.

18. Informācijas apmaiņai failu veidā izmanto šādus SFTP algoritmus:

18.1. failu apmaiņas servisa servera autentificēšanai – ECDSA 384 bitu algoritmu;

18.2. integritātes nodrošināšanai – hmac-sha256 vai hmac-sha512 algoritmu;

18.3. šifrēšanai – aes128/192/256-gcm/ctr algoritmu;

18.4. atslēgu apmaiņas nodrošināšanai – ECDH atslēgu ar vismaz 256 bitu algoritmu vai DH atslēgu ar vismaz 2048 bitu algoritmu.

(Grozīts ar LB 05.02.2024. noteikumiem Nr. 271)

19. Informācijas apmaiņas subjekta vārdā informācijas apmaiņu veic, t.sk. elektroniski paraksta un šifrē informāciju, paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs.

20. Informācijas apmaiņas subjekta vārdā informācijas apmaiņu, izmantojot failu apmaiņas servisu, veic failu apmaiņas servisa lietotājs.

21. Informācijas apmaiņas subjekts elektroniski ievada un uztur drošības sistēmā interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam. Informācijas apmaiņas subjekts nekavējoties drošības sistēmā elektroniski anulē interneta adreses, no kurām vairs nenotiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam. Ja informācijas apmaiņas subjekts tehnisku iemeslu dēļ nevar drošības sistēmā elektroniski ievadīt interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam, tas iesniedz Latvijas Bankai rakstisku interneta adrešu reģistrēšanas pieteikumu (1. pielikums).

22. Informācijas apmaiņas subjekts veic šajos noteikumos noteiktos pasākumus saistībā ar paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju un failu apmaiņas servisa lietotāju administrēšanu (turpmāk – pārvaldīšanas pasākumi) internetā (adrese: https://entrust.bank.lv). Informācijas apmaiņas subjekta vārdā pārvaldīšanas pasākumus veic pārvaldnieks, kas var iesniegt arī interneta adrešu reģistrēšanas pieteikumu.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

22.1 Pārvaldīšanas pasākumu veikšanai pārvaldnieks autentificējas ar šādu elektroniskās identifikācijas līdzekli:

22.11. personas apliecību;

22.12. Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā paredzēto citu kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

22.13. maksājumu pakalpojumu sniedzēja izsniegtu, uzturētu vai akceptētu drošās autentificēšanās līdzekli, kurš atbilst Komisijas 2017. gada 27. novembra deleģētās regulas (ES) 2018/389, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem, prasībām un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

22.14. Eiropas Komisijai paziņotu un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, kurš atbilst būtiskam vai augstam uzticamības līmenim Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK, izpratnē un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

22.15. ar informācijas apmaiņas subjekta informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā autentificētu kontu, ja persona ir nerezidents un nav iespējas izmantot šo noteikumu 22.14. apakšpunktā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli. Šādā gadījumā jānodrošina Latvijas Bankas un informācijas apmaiņas subjekta informācijas tehnoloģiju infrastruktūru droša sasaiste. Attiecīgās personas lietotāja kontam informācijas apmaiņas subjekta informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā tiek nodrošināta divfaktoru autentifikācija.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā, kas grozīta ar LB 05.02.2024. noteikumiem Nr. 271, sk. 150.1 punktu)

23. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka dzēš drošības sistēmā visas informācijas apmaiņas subjekta ievadītās interneta adreses, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātās drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam.

2.2. Paaugstinātās drošības sistēmas licences

24. Latvijas Banka piešķir informācijas apmaiņas subjektam divas paaugstinātās drošības sistēmas licences par katru informācijas apmaiņas subjekta atbilstību vienam no šādiem kritērijiem:

24.1. informācijas apmaiņas subjekts veic informācijas apmaiņu reģistra ietvaros;

24.2. informācijas apmaiņas subjekts iesniedz statistiskos datus;

24.3. informācijas apmaiņas subjekts iesniedz informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā; grozījumi punkta ievaddaļā stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

25. Informācijas apmaiņas subjekts tādu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesību izmantošanai, kam netiek veikta autentifikācija ar šo noteikumu 22.1 punktā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli, var saņemt paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci. Lai saņemtu paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, informācijas apmaiņas subjekts piecas darbadienas iepriekš iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250; grozījumi punktā stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

26. Lai saņemtu paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, bet tās ietvaros nereģistrētu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, informācijas apmaiņas subjekts noslēdz ar Latvijas Banku rakstisku līgumu.

27. Informācijas apmaiņas subjekts var atteikties no paaugstinātās drošības sistēmas papildu licences ar katra gada 1. janvāri. Lai atteiktos no paaugstinātās drošības sistēmas papildu licences, informācijas apmaiņas subjekts līdz iepriekšējā gada beigām iesniedz Latvijas Bankai rakstisku iesniegumu.

28. Informācijas apmaiņas subjekts var nodot paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci citam informācijas apmaiņas subjektam, iesniedzot Latvijas Bankai abpusēji parakstītu iesniegumu.

2.3. Maksa par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci informācijas apmaiņai reģistra ietvaros

29. Lai segtu reģistra uzturēšanas izdevumus par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, kuras ietvaros reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai maksu par reģistra izmantošanu, kas sastāv no vienreizējas maksas 65.75 euro, t.sk. atlīdzības par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci 54.34 euro un 21% pievienotās vērtības nodokļa 11.41 euro (turpmāk – vienreizējā maksa), un gada maksas 14.93 euro, t.sk. gada atlīdzības 12.34 euro un 21% pievienotās vērtības nodokļa – 2.59 euro (turpmāk – gada maksa).

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

30. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks samaksā Latvijas Bankai vienreizējo maksu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.

31. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks līdz 31. janvārim samaksā Latvijas Bankai gada maksu par kārtējo kalendāro gadu.

32. Ja reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks saņem paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci pēc 1. janvāra, gada maksu par šā kārtējā kalendārā gada atlikušo periodu aprēķina proporcionāli gada maksai par visu kārtējo kalendāro gadu un reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks samaksā Latvijas Bankai šo gada maksas daļu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.

33. Vienreizējo maksu un gada maksu ieskaita Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

2.4. Pārvaldnieka reģistrēšana un anulēšana

(Apakšnodaļas nosaukums LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

2.4.1. Pārvaldnieku skaits un pārvaldnieka reģistrēšana

34. Informācijas apmaiņas subjekts reģistrē vismaz divus pārvaldniekus.

35. Lai reģistrētu pārvaldnieku, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikumu (2. pielikums). Pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikumu paraksta arī persona, kura tiek reģistrēta kā pārvaldnieks.

36. Latvijas Banka reģistrē pārvaldnieku vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas.

37. Pēc pārvaldnieka reģistrēšanas Latvijas Banka nosūta uz pārvaldnieka e-pasta adresi pārvaldnieka reģistrēšanas apstiprinājumu.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā; grozījumi punktā stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

38. (Svītrots no 01.05.2024. ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250, sk. 150.1 punktu)

39. (Svītrots no 01.05.2024. ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250, sk. 150.1 punktu)

40. Informācijas apmaiņas subjekts kā pārvaldnieku var reģistrēt arī paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, izņemot paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kuram ir tikai šo noteikumu 54.4., 54.5. vai 54.6. apakšpunktā minētās tiesības. Šajā gadījumā Latvijas Banka pēc pārvaldnieka reģistrēšanas nosūta uz pārvaldnieka e-pasta adresi paziņojumu par pārvaldnieka reģistrēšanu un pārvaldnieka tiesības stājas spēkā nekavējoties.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250; grozījumi punktā stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

2.4.2. Pārvaldnieka anulēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

41. Informācijas apmaiņas subjekts var pārvaldnieku anulēt pēc savas iniciatīvas.

42. Informācijas apmaiņas subjekts pārvaldnieku anulē, ja mainās pārvaldnieka vārds vai uzvārds.

43. Lai pārvaldnieku anulētu, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka anulēšanas pieteikumu (3. pielikums).

44. Latvijas Banka pārvaldnieku anulē vienas darbadienas laikā pēc pārvaldnieka anulēšanas pieteikuma saņemšanas.

45. (Svītrots no 01.05.2024. ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250, sk. 150.1 punktu)

46. (Svītrots no 01.05.2024. ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250, sk. 150.1 punktu)

47. (Svītrots no 01.05.2024. ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250, sk. 150.1 punktu)

48. (Svītrots no 01.05.2024. ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250, sk. 150.1 punktu)

49. (Svītrots no 01.05.2024. ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250, sk. 150.1 punktu)

50. (Svītrots no 01.05.2024. ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250, sk. 150.1 punktu)

51. (Svītrots no 01.05.2024. ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250, sk. 150.1 punktu)

52. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta pārvaldniekus.

2.5. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšana, anulēšana, atjaunošana un tiesību maiņa
2.5.1. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju skaits un tiesības

53. Informācijas apmaiņas subjekts reģistrē vismaz divus paaugstinātās drošības sistēmas lietotājus katra šāda veida informācijas apmaiņai:

53.1. informācijas apmaiņai reģistra ietvaros;

53.2. statistisko datu iesniegšanai;

53.3. informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai iesniegšanai.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

54. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam, kas reģistrēts informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, var būt šādas reģistra lietošanas tiesības:

54.1. tiesības iekļaut reģistrā ziņas interaktīvi;

54.2. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas, t.sk. paša informācijas apmaiņas subjekta reģistrā iekļautās finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas, interaktīvi;

54.3. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas interaktīvi, nesaņemot paša informācijas apmaiņas subjekta reģistrā iekļautās finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas;

54.4. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas tīmekļa pakalpju veidā;

54.5. tiesības iekļaut reģistrā ziņas failu veidā;

54.6. tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas failu veidā;

54.7. tiesības interaktīvi pieprasīt informāciju par informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju darbībām;

54.8. tiesības interaktīvi pieprasīt apkopotu informāciju par reģistrā iekļautajām ziņām;

54.9. tiesības uzturēt šajos noteikumos paredzētos pilnvarojumus Latvijas Bankai interaktīvi.

55. Informācijas apmaiņas subjekts pieprasa katras šo noteikumu 54. punktā minētās reģistra lietošanas tiesības vismaz diviem paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250; grozījumi punktā stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

56. Informācijas apmaiņas subjekts var pieprasīt šo noteikumu 54.5. vai 54.6. apakš-punktā minētās reģistra lietošanas tiesības kopā ne vairāk kā 10 paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem.

57. Informācijas apmaiņas subjekts, kas ir kredītinformācijas lietotājs Kredītinformācijas biroju likuma izpratnē, reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai reģistra ietvaros, kuram ir reģistra lietošanas tiesības pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas ar kredītinformācijas biroja starpniecību. Šādam paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam vienlaikus nevar būt šo noteikumu 54. punktā minēto reģistra lietošanas tiesību.

57.1 Šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs autentificējas ar šo noteikumu 22.1 punktā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

2.5.2. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšana

58. Lai reģistrētu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

59. Latvijas Banka reģistrē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

60. Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja, izņemot lietotāju ar šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētajām tiesībām, reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

60.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas koda pirmajai daļai;

60.2. nosūta uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda otro daļu.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250; grozījumi punktā, kas saistīti ar pārvaldnieka autentificēšanās kārtības maiņu pārvaldīšanas pasākumu veikšanai un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja autentificēšanās kārtības maiņu šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai, stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

60.1 Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ar šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētajām tiesībām reģistrēšanas Latvijas Banka nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanu.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

61. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā. Minētais nosacījums neattiecas uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotājiem ar šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētajām tiesībām.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250; grozījumi punktā, kas saistīti ar pārvaldnieka autentificēšanās kārtības maiņu pārvaldīšanas pasākumu veikšanai un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja autentificēšanās kārtības maiņu šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai, stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

62. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā, izņemot šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētās tiesības, kuras stājas spēkā uzreiz pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrēšanas.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250; grozījumi punktā, kas saistīti ar pārvaldnieka autentificēšanās kārtības maiņu pārvaldīšanas pasākumu veikšanai un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja autentificēšanās kārtības maiņu šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai, stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

63. Kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, izņemot lietotāju ar šo noteikumu 54.4., 54.5. un 54.6. apakšpunktā minētajām tiesībām, informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt arī pārvaldnieku.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā; grozījumi punktā stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

64. Kā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atsevišķa veida informācijas apmaiņai, izņemot lietotāju ar šo noteikumu 54.4., 54.5. un 54.6. apakšpunktā minētajām tiesībām, informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kas jau reģistrēts cita veida informācijas apmaiņai, vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, kas reģistrēts, lai sniegtu Latvijas Bankai vai saņemtu no Latvijas Bankas informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas un informācijas apmaiņas subjekta noslēgtu rakstisku līgumu.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250; grozījumi punktā stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

65. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju reģistrētu šo noteikumu 63. vai 64. punktā noteiktajā gadījumā, informācijas apmaiņas subjekts drošības sistēmā piesaista pārvaldnieku vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju attiecīgajam informācijas veidam. Jaunās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.5.3. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšana un atjaunošana

66. Informācijas apmaiņas subjekts var paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulēt pēc savas iniciatīvas.

67. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulētu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikumu.

68. Latvijas Banka anulē paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

69. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, izņemot lietotāju ar šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētajām tiesībām, anulē automātiski, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

69.1. informācijas apmaiņas subjekts paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju nav ieviesis šo noteikumu 61. punktā minētajā termiņā;

69.2. paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs nav atjaunojis atslēgas šo noteikumu 91. punktā minētajā termiņā.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250; grozījumi punktā, kas saistīti ar pārvaldnieka autentificēšanās kārtības maiņu pārvaldīšanas pasākumu veikšanai un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja autentificēšanās kārtības maiņu šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai, stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

70. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, izņemot lietotāju ar šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētajām tiesībām, atjauno, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

70.1. Latvijas Banka paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju anulējusi saskaņā ar šo noteikumu 69. punktu;

70.2. paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

70.3. paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250; grozījumi punktā, kas saistīti ar pārvaldnieka autentificēšanās kārtības maiņu pārvaldīšanas pasākumu veikšanai un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja autentificēšanās kārtības maiņu šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai, stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

71. Lai paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju, izņemot lietotāju ar šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minētajām tiesībām, atjaunotu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas pieteikumu.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250; grozījumi punktā, kas saistīti ar pārvaldnieka autentificēšanās kārtības maiņu pārvaldīšanas pasākumu veikšanai un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja autentificēšanās kārtības maiņu šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai, stājas spēkā 01.05.2024., sk. 150.1 punktu)

72. Latvijas Banka atjauno paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

73. Pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

73.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistrācijas koda pirmajai daļai;

73.2. nosūta uz paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja e-pasta adresi viņa reģistrācijas koda otro daļu.

74. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja atjaunošanas to ievieš un ieviešanu apstiprina drošības sistēmā.

75. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja ieviešanas apstiprināšanas drošības sistēmā.

76. Informācijas apmaiņas subjekts var anulēt atsevišķa veida informācijas apmaiņas tiesības paaugstinātās drošības sistēmas lietotājam, kas reģistrēts visu veidu informācijas apmaiņai vai atsevišķa veida informācijas apmaiņai un lai sniegtu Latvijas Bankai vai no tās saņemtu informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas un informācijas apmaiņas subjekta noslēgtu rakstisku līgumu. Šādā gadījumā informācijas apmaiņas subjekts drošības sistēmā anulē paaugstinātā drošības sistēmas lietotāja piesaisti attiecīgajam informācijas veidam un attiecīgās tiesības nekavējoties zaudē spēku.

77. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta paaugstinātās drošības sistēmas lietotājus.

2.5.4. Paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesību maiņa

78. Lai mainītu paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesības, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja tiesību maiņas pieteikumu.

79. Jaunās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā nekavējoties.

2.6. Failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšana un anulēšana
2.6.1. Failu apmaiņas servisa lietotāju skaits un failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšana

80. Informācijas apmaiņas subjekts var reģistrēt ne vairāk kā sešus failu apmaiņas servisa lietotājus.

81. Lai reģistrētu failu apmaiņas servisa lietotāju, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

82. Latvijas Banka reģistrē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

83. Pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka veic šādas darbības:

83.1. nosūta uz visu informācijas apmaiņas subjekta pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanu un drošības sistēmā piešķir viņiem pieeju failu apmaiņas servisa servera kontrolsummai;

83.2. nosūta uz failu apmaiņas servisa lietotāja e-pasta adresi viņam piešķirto failu apmaiņas servisa lietotāja vārdu.

84. Informācijas apmaiņas subjekts 25 kalendāro dienu laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrēšanas to ievieš, veicot šādas darbības:

84.1. izveido SSH2 atslēgas, izmantojot RSA 2048 bitu algoritmu vai ECDSA 384 bitu algoritmu;

84.2. saglabā failu apmaiņas servisa lietotāja autentificēšanai nepieciešamo publisko atslēgu SSH2 vai OpenSSH formātā un ievieto to drošības sistēmā.

85. Failu apmaiņas servisa lietotāja tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 84.2. apakšpunktā noteikto darbību izpildes.

2.6.2. Failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšana

86. Lai failu apmaiņas servisa lietotāju anulētu, informācijas apmaiņas subjekts ievada drošības sistēmā failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšanas pieteikumu.

87. Latvijas Banka anulē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja anulēšanas pieteikuma ievadīšanas drošības sistēmā.

88. Latvijas Banka failu apmaiņas servisa lietotāju anulē automātiski, ja informācijas apmaiņas subjekts failu apmaiņas servisa lietotāju nav ieviesis šo noteikumu 84. punktā minētajā termiņā.

89. Ja informācijas apmaiņas subjekts vairs neveic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, Latvijas Banka anulē visus informācijas apmaiņas subjekta failu apmaiņas servisa lietotājus.

2.7. Pārvaldnieka, paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja, failu apmaiņas servisa lietotāja un Latvijas Bankas atslēgas

90. Pārvaldnieka un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja parakstīšanas atslēgas ir derīgas 24 mēnešus pēc to izveidošanas, bet šifrēšanas atslēgas – 36 mēnešus pēc to izveidošanas.

91. Lai pagarinātu atslēgu derīguma termiņu, pārvaldnieks vai paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs 100 dienu laikā pirms atslēgu derīguma termiņa beigām interaktīvi pieslēdzas drošības sistēmai un drošības sistēma automātiski izveido jaunas atslēgas.

92. Failu apmaiņas servisa lietotāja publiskā atslēga ir derīga pastāvīgi.

93. Latvijas Banka drošības sistēmā ievieto Latvijas Bankas publiskās atslēgas un nosūta uz pārvaldnieku e-pasta adresēm paziņojumu par Latvijas Bankas publiskās atslēgas izmantošanas uzsākšanu, norādot Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu un to, kura veida informācijas apmaiņai tā lietojama.

94. Ja saņemtās Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsumma nesakrīt ar šo noteikumu 93. punktā minētajā paziņojumā norādīto Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu, informācijas apmaiņas subjekts nosūta par to paziņojumu uz e-pasta adresi entrust@bank.lv.

95. Latvijas Banka anulē Latvijas Bankas publisko atslēgu un nosūta uz pārvaldnieku e-pasta adresēm par to paziņojumu, norādot, kura veida informācijas apmaiņai Latvijas Bankas publiskā atslēga turpmāk nav lietojama.

2.8. Informācijas apmaiņa reģistra ietvaros
2.8.1. Informācijas apmaiņas veidi

96. Informācijas apmaiņa starp reģistra dalībnieku, ierobežotu reģistra dalībnieku vai Valsts kasi un Latvijas Banku notiek interaktīvi, failu veidā vai tīmekļa pakalpju veidā.

97. Latvijas Banka sniedz reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un Valsts kasei apkopotu informāciju par reģistrā iekļautajām ziņām tikai interaktīvi.

98. Tīmekļa pakalpju veidā reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase var pieprasīt reģistrā iekļautās ziņas un Latvijas Banka var izsniegt reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un Valsts kasei.

99. Informācijas apmaiņa interaktīvi notiek reģistra tīmekļvietnē (adrese: https://www.kreg.lv).

100. Informācijas apmaiņa failu veidā notiek reģistra tīmekļvietnē (adrese: https://www.kreg.lv) vai izmantojot failu apmaiņas servisu.

101. Informācijas apmaiņa tīmekļa pakalpju veidā notiek reģistra tīmekļvietnē (adrese: https://www.kreg.lv/pieprasijumi).

2.8.2. Reģistrā iekļaujamās tehniskās informācijas saturs un nosacījumi tās iekļaušanai reģistrā

102. Veicot informācijas apmaiņu reģistra ietvaros, reģistrā iekļauj šādu tehnisko informāciju:

102.1. vispārīgo ziņu identifikators;

102.2. pārkāpuma ziņu identifikators;

102.3. paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja identifikators;

102.4. tā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka, kurš anulē reģistrā iekļautās ziņas, vai Valsts kases nosaukums un šo ziņu anulēšanas datums;

102.5. norāde par pieprasījuma objektu.

103. Iekļaujot reģistrā vispārīgo ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase patstāvīgi piešķir klienta saistībām unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 35 simboli), ar kuru ziņas par klienta saistībām var identificēt starp citām attiecīgā reģistra dalībnieka, ierobežotā reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā iekļautajām ziņām par šā reģistra dalībnieka, ierobežotā reģistra dalībnieka vai Valsts kases klientu saistībām.

104. Iekļaujot reģistrā pārkāpuma ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase patstāvīgi piešķir ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 16 simbolu), ar kuru ziņas par attiecīgo klienta vai klienta galvinieka pārkāpumu var identificēt starp citām attiecīgā reģistra dalībnieka, ierobežotā reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā iekļautajām ziņām par šā klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem.

105. Šo noteikumu 102.3. un 102.4. apakšpunktā minētā tehniskā informācija reģistrā veidojas automātiski, veicot informācijas apmaiņu reģistra ietvaros.

106. Reģistra dalībnieks vai Valsts kase iekļauj reģistrā norādi par pieprasījuma objektu, ja reģistra dalībnieks vai Valsts kase reģistrā iekļautās ziņas pieprasa par iespējamo klientu, iespējamo klienta galvinieku vai citu Kredītu reģistra likumā noteiktu personu, kas nav šā reģistra dalībnieka vai Valsts kases klients vai klienta galvinieks.

2.8.3. Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas un labošanas tehniskie ierobežojumi

107. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klientu vai vispārīgās ziņas par klienta saistībām failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par šo klientu, visiem solidārajiem klientiem un šo klientu galviniekiem un vispārīgās ziņas.

108. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta galvinieku vai vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par šo klienta galvinieku, visiem attiecīgajiem klientiem un klienta galviniekiem un vispārīgās ziņas.

109. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta saistību pārkāpumiem failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par attiecīgo klienta saistību pārkāpumu.

110. Lai aktualizētu vai labotu reģistrā iekļautās ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj visas ziņas par attiecīgo klienta galvinieka saistību pārkāpumu.

111. Lai labotu reģistrā iekļautās periodiskās ziņas vai periodiskās riska darījumu ziņas failu veidā, reģistrā atkārtoti iekļauj attiecīgi visas periodiskās ziņas vai visas periodiskās riska darījumu ziņas par attiecīgajām klienta saistībām un klienta galvinieka saistībām par attiecīgo pārskata periodu.

2.8.4. Informācijas sagatavošana apmaiņai failu veidā

112. Lai iekļautu reģistrā ziņas par klientu, klienta galvinieku, vispārīgās ziņas un ziņas par klienta un klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, kā arī aktualizētu, labotu vai anulētu šādas reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo ziņu sniegšanas failu.

113. Lai labotu vai papildinātu reģistrā iekļautās klientu vai klienta galvinieku identificējošās ziņas, kā arī labotu vispārīgo ziņu identifikatoru vai pārkāpuma ziņu identifikatoru, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas failu.

114. Lai iekļautu reģistrā periodiskās ziņas, kā arī labotu vai anulētu šādas reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo periodisko ziņu failu.

115. Lai paziņotu reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei par ziņu sniegšanas, periodisko ziņu vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila apstrādes rezultātu, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu.

116. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo vispārējo pieprasījumu failu.

117. Lai pēc vispārējā pieprasījumu faila apstrādes reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei izsniegtu reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka sagatavo vispārējo ziņu saņemšanas failu.

118. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, kuras reģistrā iekļāvis attiecīgais reģistra dalībnieks, ierobežotais reģistra dalībnieks vai Valsts kase, nesaņemot ziņas par klientu, klienta galvinieku un viņu saistību pārkāpumiem, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase sagatavo kredītportfeļa pieprasījuma failu.

119. Lai pēc kredītportfeļa pieprasījuma faila apstrādes reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei izsniegtu reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka sagatavo kredītportfeļa pārskata failu.

120. Lai pieprasītu attiecīgā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas par klienta saistībām, kuru nodrošināšanai ar Latvijā reģistrētas valsts kapitālsabiedrības, kas pilda īpašu uzdevumu – ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas –, vai Valsts kases starpniecību saņemta garantija vai galvojums valsts atbalsta programmas ietvaros (turpmāk – ar valsts garantiju programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas), reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks sagatavo ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma failu.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

121. Ja šo noteikumu 120. punktā minētās ar valsts garantiju programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks paredz pieprasīt ar noteiktu regularitāti un pilnvarot Latvijas Banku pilnvarojumā noteiktos laikos sagatavot un reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka vārdā nosūtīt ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas faila kopiju arī attiecīgās garantijas vai galvojuma sniedzējam, tas interaktīvi reģistra tīmekļvietnē (adrese: https://www.kreg.lv) attiecīgi pilnvaro Latvijas Banku.

122. Lai pēc tam, kad veikta ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu faila apstrāde, izsniegtu reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam ar valsts garantiju programmu saistītās reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Banka sagatavo ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas failu.

123. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase un Latvijas Banka sagatavo informāciju atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai reģistra failu un tīmekļa pakalpju struktūrai un formātiem.

2.8.5. Informācijas apmaiņa tīmekļa pakalpju veidā

124. Lai pieprasītu reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase iesniedz Latvijas Bankai pieprasījumu, norādot reģistrā iekļauto ziņu atspoguļojuma veidu.

125. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase un Latvijas Banka sagatavo informāciju atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai reģistra failu un tīmekļa pakalpju struktūrai un formātam.

2.9. Informācijas apmaiņa saistībā ar iesniedzamajiem statistiskajiem datiem

126. Statistisko datu sniedzējs iesniedz Latvijas Bankai statistiskos datus, kā arī aktualizē vai labo tos failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

127. Statistisko datu sniedzējs sagatavo statistiskos datus kā atsevišķu failu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai iesniedzamo statistisko datu failu struktūrai un formātam.

128. Lai paziņotu statistisko datu sniedzējam par statistisko datu faila saņemšanu, Latvijas Banka sniedz statistisko datu sniedzējam atbildi failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

129. Latvijas Banka sagatavo atbildi kā atsevišķu failu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai Latvijas Bankas atbildes par statistisko datu failu pieņemšanu struktūrai un formātam.

2.9.1 Informācijas apmaiņa saistībā ar iesniedzamo informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai

(Nodaļa LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

129.1 Finanšu tirgus dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai, kā arī aktualizē vai labo to failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

129.2 Finanšu tirgus dalībnieks sagatavo informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai failu veidā atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai iesniedzamās informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai failu struktūrai un formātam.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

129.3 Lai paziņotu finanšu tirgus dalībniekam par informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai faila saņemšanu, Latvijas Banka sniedz finanšu tirgus dalībniekam atbildi failu veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

129.4 Latvijas Banka sagatavo atbildi kā atsevišķu failu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajai Latvijas Bankas atbildes par informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai failu pieņemšanu struktūrai un formātam.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

2.10. Informēšana par informācijas sniegšanas kārtības pārmaiņām

130. Latvijas Banka laikus informē informācijas sniedzēju pirms pārmaiņu veikšanas Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajā šo noteikumu 123., 125., 127., 129., 129.2 un 129.4 punktā minētās informācijas struktūrā un formātos.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

2.11. Failu glabāšanas termiņi

131. No informācijas apmaiņas subjekta saņemto failu pēc tā apstrādes Latvijas Banka failu apmaiņas servisā vai reģistra tīmekļvietnē (adrese: https://www.kreg.lv) automātiski dzēš.

132. Informācijas apmaiņas subjekts failu apmaiņas servisā vai reģistra tīmekļvietnē (adrese: https://www.kreg.lv) no Latvijas Bankas saņemto failu var glabāt ne ilgāk kā 10 dienu pēc tā saņemšanas. Pēc minētā termiņa Latvijas Banka šo failu automātiski dzēš.

3. Informācijas apmaiņa nebanku statistikas sistēmā

133. Nebanka iesniedz Latvijas Bankai statistiskos datus un informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai interaktīvi vai failu veidā atbilstoši nebanku statistikas sistēmā noteiktajai statistisko datu failu struktūrai un formātam, izmantojot nebanku statistikas sistēmu.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

134. Nebankas vārdā statistiskos datus un informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai Latvijas Bankai iesniedz nebanku statistikas sistēmas lietotājs.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

135. Nebanku statistikas sistēmas lietotājs nebanku statistikas sistēmas tīmekļvietnē (adrese: https://stat.bank.lv) autentificējas ar šo noteikumu 22.11.–22.14. apakšpunktā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli vai ar lietotāja identifikatoru un paroli, ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējas izmantot šo noteikumu 22.11.–22.14. apakšpunktā minēto elektroniskās identifikācijas līdzekli.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā, kas grozīta ar LB 05.02.2024. noteikumiem Nr. 271, sk. 150.1 punktā)

136. Lai reģistrētos kā nebanku statistikas sistēmas lietotājs, interaktīvi nebanku statistikas sistēmas tīmekļvietnē (adrese: https://stat.bank.lv) iesniedzams nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikums.

137. Latvijas Banka reģistrē nebanku statistikas sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas.

138. Pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas Latvijas Banka nosūta uz nebanku statistikas sistēmas lietotāja e-pasta adresi lietotāja reģistrēšanas apstiprinājumu.

139. Nebanku statistikas sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties pēc viņa reģistrēšanas.

140. Lai nebanku statistikas sistēmas lietotāju anulētu, nebanka iesniedz Latvijas Bankai nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikumu interaktīvi nebanku statistikas sistēmas tīmekļvietnē (adrese: https://stat.bank.lv).

141. Latvijas Banka anulē nebanku statistikas sistēmas lietotāju vienas darbadienas laikā pēc nebanku statistikas sistēmas lietotāja anulēšanas pieteikuma saņemšanas.

142. Latvijas Banka automātiski anulē nebanku statistikas sistēmas lietotāju, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

142.1. nebanku statistikas sistēmas lietotājs triju mēnešu laikā pēc reģistrēšanas apstiprinājuma saņemšanas nepieslēdzas nebanku statistikas sistēmai;

142.2. nebanku statistikas sistēmas lietotājs 18 mēnešus nepieslēdzas nebanku statistikas sistēmai.

143. Ja tiek mainīts nebanku statistikas sistēmas lietotāja tālruņa numurs vai e-pasta adrese, nebanku statistikas sistēmas lietotājs nekavējoties par to informē Latvijas Banku, ievadot aktuālo tālruņa numuru vai e-pasta adresi interaktīvi savā nebanku statistikas sistēmas profilā.

4. Informācijas apmaiņa datu ziņošanas sistēmā

144. Finanšu tirgus dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai statistiskos datus un informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai, izmantojot datu ziņošanas sistēmu, t.sk. interaktīvi vai failu veidā.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

145. Finanšu tirgus dalībnieks iesniedzamos statistiskos datus un informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanaisagatavo atbilstoši Latvijas Bankas noteikumos un Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos, kas nosaka attiecīgo statistisko datu un informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai sagatavošanu, vai Latvijas Bankas pieprasījuma vēstulē noteiktajam formātam un datu ziņošanas sistēmā vai Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https://www.bank.lv) publicētajām tehniskajām prasībām.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

146. Ja iesniegtie statistiskie dati vai informācija uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai neatbilst Latvijas Bankas noteikumu vai Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu, kas nosaka attiecīgo statistisko datu un informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai sagatavošanu, prasībām, iesniegtie statistiskie dati vai informācija uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai tiek uzskatīta par kļūdainu un Latvijas Banka par to nekavējoties informē finanšu tirgus dalībnieku. Šādā gadījumā finanšu tirgus dalībnieks statistiskos datus vai informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai  sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai atkārtoti. Ja Latvijas Bankas noteikumos nav paredzēts cits statistisko datu un informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai iesniegšanas termiņš vai ar Latvijas Banku nav panākta vienošanās par citu tās iesniegšanas termiņu, precizētos statistiskos datus un informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai iesniedz Latvijas Bankai ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Latvijas Bankas.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

147. Datu ziņošanas sistēmā nosūtīt finanšu tirgus dalībnieka sagatavotos statistiskos datus un informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai ir tiesīgi finanšu tirgus dalībnieka reģistrēti lietotāji (turpmāk – lietotāji).

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

148. Datu ziņošanas sistēmā ir šādi lietotāju veidi:

148.1. datu ziņošanas sistēmas galvenais lietotājs. Galvenajam lietotājam datu ziņošanas sistēmā ir tiesības iesniegt statistiskos datus un informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai vai reģistrēt šo noteikumu 148.2. vai 148.3. apakšpunktā noteiktos lietotājus. Katrs finanšu tirgus dalībnieks reģistrē vismaz vienu galveno lietotāju. Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšanai finanšu tirgus dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšanas pieteikumu (5. pielikums). Galvenais lietotājs pastāvīgi aktualizē, t.sk. anulē, šo noteikumu 148.2. un 148.3. apakšpunktā minēto lietotāju informāciju. Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja anulēšanai finanšu tirgus dalībnieks iesniedz datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja anulēšanas pieteikumu (6. pielikums). Ja nepieciešams mainīt galvenā lietotāja datus (e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru), to dara cits attiecīgā finanšu tirgus dalībnieka galvenais lietotājs vai arī finanšu tirgus dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai aktualizētu datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšanas pieteikumu (5. pielikums);

148.2. datu ziņošanas sistēmas lietotājs. Datu ziņošanas sistēmas lietotāji var būt vairāki, un tiem visiem ir vienādas lietotāja tiesības. Datu ziņošanas sistēmas lietotāju datu ziņošanas sistēmā reģistrē vai anulē galvenais lietotājs. Latvijas Banka divu darbadienu laikā pēc lietotāja reģistrēšanas ievieš jauno lietotāju vai pamatoti noraida lietotāja ieviešanu;

148.3. automatizētais datu ziņošanas sistēmas lietotājs. Ja nepieciešams nodrošināt iespēju nosūtīt statistiskos datus un informāciju uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai automatizētā veidā, finanšu tirgus dalībnieka galvenais lietotājs reģistrē automatizēto datu ziņošanas sistēmas lietotāju. Latvijas Banka piecu darbadienu laikā pēc automatizētā lietotāja reģistrēšanas veic nepieciešamos darbus statistisko datu un informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai apmaiņas automatizētā veidā nodrošināšanai.

(Grozīts ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250)

5. Noslēguma jautājumi

149. Līdz Latvijas Bankas noteikumu izdošanai par statistisko datu un informācijas uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai sagatavošanu un iesniegšanu par šo noteikumu 6. punktā un 4. nodaļā minētajiem Latvijas Bankas noteikumiem uzskatāmi attiecīgos jautājumus regulējošie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie noteikumi.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā)

150. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 18. jūnija normatīvajos noteikumos Nr. 76 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteiktajā kārtībā reģistrētie Datu ziņošanas sistēmas lietotāji no 2023. gada 1. janvāra uzskatāmi par šo noteikumu 4. nodaļā minētajiem lietotājiem.

150.1 Grozījumi par šo noteikumu papildināšanu ar 22.1, 57.1 un 60.1 punktu, grozījumi šo noteikumu 24. punkta ievaddaļā, 25., 37., 40., 55., 60., 61., 62., 63., 64., 69., 70., 71. un 135. punktā, kas saistīti ar pārvaldnieka autentificēšanās kārtības maiņu pārvaldīšanas pasākumu veikšanai un paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja autentificēšanās kārtības maiņu šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai, kā arī grozījumi par šo noteikumu 38., 39., 45., 46., 47., 48., 49., 50. un 51. punkta un 4. pielikuma svītrošanu stājas spēkā 2024. gada 1. maijā.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā, kas grozīta ar LB 05.02.2024. noteikumiem Nr. 271)

150.2 Līdz 2024. gada 30. septembrim pārvaldnieks šo noteikumu 22. punktā minēto pārvaldīšanas pasākumu veikšanai var autentificēties arī ar lietotāja identifikatoru un paroli, kas tam piešķirti līdz 2024. gada 30. aprīlim.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā, kas grozīta ar LB 05.02.2024. noteikumiem Nr. 271)

150.3 Līdz 2024. gada 30. septembrim paaugstinātās drošības sistēmas lietotājs šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.7., 54.8. un 54.9. apakšpunktā minēto tiesību izmantošanai var autentificēties arī ar lietotāja identifikatoru un paroli, kas tam piešķirti līdz 2024. gada 30. aprīlim.

(LB 02.10.2023. noteikumu Nr. 250 redakcijā, kas grozīta ar LB 05.02.2024. noteikumiem Nr. 271)

151. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumus Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 17, 2020, Nr. 140, 2021, Nr. 58, 115 un 187, 2022, Nr. 63).

152. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 18. jūnija normatīvos noteikumus Nr. 76 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 120, 2022, Nr. 126).

153. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
1. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra
noteikumiem Nr. 226
Interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums un reģistrācijas numurs)

lūdz reģistrēt interneta adreses, no kurām pārvaldnieks pieslēgsies drošības sistēmai:

 .
(tās aktualizē pārvaldnieks drošības sistēmā)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt informācijas apmaiņas subjektu, vārds, uzvārds un amats)
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
2. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra
noteikumiem Nr. 226
Pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikums
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums un reģistrācijas numurs)

lūdz reģistrēt pārvaldnieku

 
(vārds, uzvārds; personas kods)
 .
(e-pasta adrese; mobilā tālruņa numurs)
Interneta adreses, no kurām pārvaldnieks pieslēgsies drošības sistēmai: 
 .
(jānorāda, ja šādas adreses iepriekš nav reģistrētas; tās aktualizē pārvaldnieks drošības sistēmā)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt informācijas apmaiņas subjektu, vārds, uzvārds un amats)
  
(pārvaldnieka vārds un uzvārds) 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
3. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra
noteikumiem Nr. 226
Pārvaldnieka anulēšanas pieteikums
 
(informācijas apmaiņas subjekta nosaukums un reģistrācijas numurs)

paziņo par pārvaldnieka

 
(vārds, uzvārds; personas kods)

anulēšanu.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt informācijas apmaiņas subjektu, vārds, uzvārds un amats)
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
4. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra
noteikumiem Nr. 226
Pārvaldnieka atjaunošanas pieteikums

(Pielikums svītrots no 01.05.2024. ar LB 02.10.2023. noteikumiem Nr. 250, sk. 150.1 punktu)

5. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra
noteikumiem Nr. 226
Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšanas pieteikums
 
(finanšu tirgus dalībnieka nosaukums un reģistrācijas numurs)

lūdz reģistrēt datu ziņošanas sistēmas galveno lietotāju

 
(vārds, uzvārds)
 .
(e-pasta adrese; mobilā tālruņa numurs)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt finanšu tirgus dalībnieku, vārds, uzvārds un amats)
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
6. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra
noteikumiem Nr. 226
Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja anulēšanas pieteikums
 
(finanšu tirgus dalībnieka nosaukums un reģistrācijas numurs)

paziņo par datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja

 
(vārds, uzvārds)

anulēšanu.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt finanšu tirgus dalībnieku, vārds, uzvārds un amats)
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 226Pieņemts: 24.10.2022.Stājas spēkā: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 26.10.2022. OP numurs: 2022/208.9
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336703
{"selected":{"value":"01.05.2024","content":"<font class='s-1'>01.05.2024.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2024","iso_value":"2024\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2024.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.05.2024","iso_value":"2024\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2024.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2024","iso_value":"2024\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2024.-30.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.10.2023","iso_value":"2023\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2023.-08.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-03.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"