Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 26/22

Smiltenē 2022. gada 31. augustā
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss Smiltenes novadā
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 31. augusta lēmumu Nr. 423 (prot. Nr. 15, 63. §)

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada
pašvaldības domes 2022. gada 28. septembra
lēmumu Nr. 484 (prot. Nr. 16, 58. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām
43. panta pirmās daļas 3. punktu, 
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
10. panta trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 4. punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo, trešo daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 3. punktu un 16.¹ punktu,
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
"
8., 8.1 un 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai;

1.2. kārtību, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju īslaicīgai ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā;

1.3. kārtību, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai;

1.4. kārtību, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;

1.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās;

1.6. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnēs saskaņošanas kārtību;

1.7. ielu tirdzniecības vietās realizējamās preču grupas;

1.8. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi;

1.9. nodevu par tirdzniecību publiskās vietās;

1.10. tirdzniecības dalībnieka, tirdzniecības organizatora un pakalpojuma sniedzēja pienākumus kārtības nodrošināšanā;

1.11. nosacījumus Pašvaldības izsniegto atļauju darbības apturēšanai uz laiku;

1.12. administratīvo atbildību par Noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtību.

2. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās ielu tirdzniecība ir atļauta tikai Pašvaldības ierīkotajās tirdzniecības vietās (1. pielikums) vai ar Pašvaldību saskaņotajās tirdzniecības vietās.

3. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz vai atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju pieņem Pašvaldības izpilddirektors, ja tirdzniecība tiek saskaņota Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā un attiecīgās pagasta/pagastu apvienības pārvaldes vadītājs, ja tirdzniecība tiek saskaņota attiecīgajā pagasta administratīvajā teritorijā.

4. Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators nav tiesīgs nodot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju citai personai.

5. Par atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanu ir maksājama Pašvaldības nodeva saskaņā ar Noteikumiem.

6. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību, lietotajiem terminiem un skaidrojumiem.

II. Kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai

7. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai (4. pielikums), tirdzniecības dalībnieks iesniedz Pašvaldībai iesniegumu (2. pielikums), norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

7.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

7.2. realizējamo preču grupas;

7.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;

7.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, izņemot gadījumu, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir Pašvaldība;

7.5. ja tirdzniecība paredzēta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, jānorāda kustības maršruts, norādot ielu tirdzniecības veikšanai nepieciešamās pieturvietas un laikus, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;

7.6. fiziskās personas apliecinājumu par to, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;

7.7. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

7.8. ja tirdzniecība paredzēta publiskā vietā, kas nav Pašvaldības noteikta tirdzniecības vieta, tad jāpievieno informācija par tirdzniecības vietas izvietojumu, iekārtojumu un izmēriem;

7.9. ja tirdzniecība paredzēta publiskā vietā, kas nav Pašvaldības noteikta tirdzniecības vieta, tad jāpievieno Pašvaldības Būvvaldes saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice.

8. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus persona iesniedz klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV–4729, vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi, vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi dome@smiltenesnovads.lv.

9. Pašvaldības izpilddirektors vai Pašvaldības attiecīgās pagasta/pagastu apvienības pārvaldes vadītājs, piecu darba dienu laikā no visu Noteikumu 7. punktā paredzēto atļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic vienu no tālāk minētajām darbībām:

9.1. izsniedz personai atļauju;

9.2. nosaka termiņu trūkumu novēršanai, ja konstatēts, ka tirdzniecības dalībnieks nav izpildījis kādu no Noteikumu 7. punkta prasībām;

9.3. izsniedz lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja dotajā termiņā nav novērsti trūkumi.

10. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz iesniegumu iesniegšanas secībā uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

III. Kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju īslaicīgai ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā

11. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā, juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona iesniedz Pašvaldībai iesniegumu, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

11.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai publiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

11.2. pasākuma laiku un vietu, paredzēto tirdzniecības laiku un ilgumu, pasākuma rīkotāju;

11.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas;

11.4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētā informācija, kā arī 7.6. un 7.7. apakšpunktā minētie apliecinājumi;

11.5. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

11.6. tirdzniecības vietai nepieciešamās teritorijas platību, izmērus un izvietojumu.

12. Lai saņemtu atļauju īslaicīgai ielu tirdzniecībai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā, tirdzniecības dalībniekam vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam iesniedz Pašvaldībai iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot to apliecinošus dokumentus:

12.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

12.2. pasākuma laiku un vietu, paredzēto tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas laiku un ilgumu, pasākuma rīkotāju;

12.3. realizējamo preču grupas;

12.4. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

12.5. fiziskās personas apliecinājumu par to, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;

12.6. tirdzniecības dalībnieka vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

12.7. informāciju par atkritumu apsaimniekošanas kārtību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā;

12.8. dokumentu, kas apliecina juridiskās vai fiziskās personas tiesības sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu.

13. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus persona iesniedz Noteikumu 8. punktā norādītajā kārtībā. Iesniegumam jāpievieno dokuments, kas apliecina tirdzniecības nodevas nomaksu atbilstoši šiem Noteikumiem.

14. Pašvaldības izpilddirektors vai Pašvaldības attiecīgās Pagasta/apvienības pārvaldes vadītājs piecu darba dienu laikā no visu Noteikumu 12. vai 13. punktā paredzēto atļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic vienu no tālāk minētajām darbībām:

14.1. izsniedz personai atļauju;

14.2. nosaka termiņu trūkumu novēršanai, ja konstatēts, ka tirdzniecības dalībnieks nav izpildījis kādu no Noteikumu 12. vai 13. punkta prasībām;

14.3. izsniedz lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja dotajā termiņā nav novērsti trūkumi.

IV. Kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai

15. Lai saņemtu atļauju pastāvīgai ielu tirdzniecības organizēšanai (5. pielikums) un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskai personai jāiesniedz Pašvaldībā iesniegums (3. pielikums), norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

15.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai publiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

15.2. paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanas vietu, norises laiku un ilgumu;

15.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā;

15.4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētā informācija, kā arī 7.6. un 7.7. apakšpunktā minētie apliecinājumi;

15.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

15.6. tirdzniecības vietai nepieciešamās teritorijas platību, izmēru, izvietojumu un arhitektonisko risinājumu.

16. Saņemtie dokumenti tiek iesniegti izskatīšanai Smiltenes novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) tirdzniecības vietas izvietojuma un arhitektoniskā risinājuma saskaņošanai.

17. Būvvalde var atteikt saskaņojumu, ja paredzētā tirdzniecības organizēšanas vieta var traucēt gājēju plūsmai un satiksmei vai ar tās ierīkošanu var tikt bojāta Pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā zaļā zona un apstādījumi.

18. Ja Būvvalde ir atteikusi saskaņojumu, Pašvaldības izpilddirektors vai attiecīgās pagasta/pagastu apvienības pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai.

19. Pašvaldības izpilddirektors vai pagasta/pagasta apvienības pārvaldes vadītājs, konstatējot, ka persona nav izpildījusi kādu no Noteikumu 15. punkta prasībām, nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

20. Atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz Pašvaldības izpilddirektors vai attiecīgās pagasta/pagastu apvienības vadītājs, ja tirdzniecība plānota attiecīgās pagasta/pagastu apvienības administratīvajā teritorijā.

V. Kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

21. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Smiltenes novadā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss, kā arī nepastāv piesaiste pastāvīgai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai.

22. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī publiskā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta atrodas tiešā tuvumā pastāvīgajai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietai.

23. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā un saņemtu ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, jāiesniedz iesniegums Pašvaldībā, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

23.1. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;

23.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, laiku un ilgumu;

23.3. preču sortimentu;

23.4. informāciju par atkritumu apsaimniekošanas kārtību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā;

23.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, vai publiskā pasākuma organizatoru, izņemot gadījumu, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

23.6. dokumentu, kas apliecina juridiskās vai fiziskās personas tiesības sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu.

24. Tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsniedz Pašvaldības izpilddirektors vai attiecīgās pagasta/pagastu apvienības vadītājs, ja tirdzniecība plānota attiecīgās pagasta/pagastu apvienības administratīvajā teritorijā ar termiņu līdz vienam gadam.

VI. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā un laikā

25. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā drīkst veikt tikai ar Pašvaldības atļauju.

26. Pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībai sabiedriskos pasākumos – svētkos, koncertos, gadatirgos, sporta vai atpūtas pasākumos, izklaides un citos līdzīgos pasākumos.

27. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā Pašvaldība izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

28. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos (8. pielikums) var saņemt komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai, ja tirgo alu un mazā alkoholisko dzērienu darītava arī gadījumā, ja nav saņemta atsevišķa speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, lai izbraukuma tirdzniecības laikā sabiedriskā pasākuma norises vietā tirgotu pašas saražoto vīnu, raudzētos dzērienus un starpproduktus.

29. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos neizsniedz reliģisko svētku un pasākumu, bērnu un skolēnu svētku un pasākumu norises vietā.

30. Lai saņemtu tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, juridiskā persona Pašvaldībā iesniedz iesniegumu (7. pielikums) par atļaujas saņemšanu izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

30.1. juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;

30.2. tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;

30.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju (uzrādot oriģinālu) un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu);

30.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

30.5. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietu un laiku.

31. Iesniegums ar pievienotiem dokumentiem iesniedzams Noteikumu 8. punktā noteiktajā kārtībā. Iesniegumam jāpievieno dokuments, kas apliecina tirdzniecības nodevas nomaksu atbilstoši šiem Noteikumiem.

32. Pašvaldības izpilddirektors vai attiecīgās pagasta/pagastu apvienības pārvaldes vadītājs, ja pakalpojuma sniegšana norisināsies publiskā vietā attiecīgās pagasta/pagastu apvienības administratīvajā teritorijā, piecu darba dienu laikā no visu Noteikumu 31. punktā paredzēto atļaujas saņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic vienu no tālāk minētajām darbībām:

32.1. izsniedz personai atļauju;

32.2. nosaka termiņu trūkumu novēršanai, ja konstatēts, ka tirdzniecības dalībnieks nav izpildījis kādu no Noteikumu 30. punkta prasībām;

32.3. izsniedz lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja dotajā termiņā nav novērsti trūkumi.

33. Atļauju var izmantot tikai tas komersants, kuram tā ir izsniegta, un tas nav tiesīgs nodot to citai personai.

34. Komersants, kas saņēmis atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu alkoholisko dzērienu apritē, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu savā tirdzniecības vietā, sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā, tirdzniecības vietu sakārtošanu pēc tirdzniecības beigām.

35. Publisko pasākumu norises laikā un vietā nav atļauta dzērienu, tajā skaitā alkoholisko dzērienu, tirdzniecība stikla tarā.

VII. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības mazumtirdzniecības novietnēs saskaņošanas kārtība

36. Pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (turpmāk – Saskaņojums) tiek izsniegts komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecības speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos) Smiltenes novada teritorijā.

37. Lai saņemtu Saskaņojumu alkoholisko dzērienu tirdzniecībai mazumtirdzniecības novietnēs, komersants Pašvaldībā iesniedz iesniegumu par Saskaņojuma saņemšanu alkoholisko dzērienu tirdzniecības mazumtirdzniecības novietnēs, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

37.1. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu);

37.2. komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma, nomas vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

37.3. saskaņojumu ar Pašvaldības Būvvaldi par novietnes izvietošanu un vizuālo noformējumu.

38. Saskaņojumam nepiemēro Noteikumu IX nodaļu "Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās".

VIII. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

39. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumiem Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" Nr. 440 7. punktā minētās preces.

40. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces.

IX. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

41. Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā tiek iekasēta no visām juridiskām un fiziskām personām, kas nodarbojas ar ielu tirdzniecību vai pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Smiltenes novadā un tiek iemaksāta Pašvaldības budžetā.

42. Pašvaldības nodevas var samaksāt Pašvaldības kasēs, ar bezskaidras naudas pārskaitījumu Pašvaldības norēķinu kontā pirms atļaujas saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.

43. Ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana publiskās vietās Pašvaldības teritorijā notiek tikai ar Pašvaldības izsniegtu atļauju un tam norādītajā vietā.

44. Atļaujas izsniedz Pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, attiecīgajā attiecīgās pagasta/pagastu apvienības pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai nosūtot elektroniski sagatavotu un parakstītu atļauju uz atļaujas saņēmēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja atļauju izsniedz pašvaldības pārstāvis tirdzniecības vietā, tā ir derīga tikai ar pašvaldības nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

45. Ja tirdzniecības dalībnieks tirgojas vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad Pašvaldības nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās maksas likmes.

46. Nodevas likme ir noteikta par dienu, tā attiecas uz 24 stundu periodu neatkarīgi no tā, vai tirdzniecība šajā periodā ir vai nav notikusi nepārtraukti.

47. Viena tirdzniecības vieta, par ko tiek noteikta nodeva, ir līdz 3 (trīs) metri ielas malas garumā.

48. Nodevas likme par ielu tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā Smiltenes novadā:
 

Nr.p.k.Tirdzniecības dalībnieks, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzējs publiskā vietāPašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības vietu:
diennaktī (euro)mēnesī (euro)svētku vai pasākumu laikā un vietā diennaktī euro)
48.1. tirdzniecība, ko veic fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ar:1,005,005,00
48.1.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
48.1.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus
48.1.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas
48.1.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu
48.1.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas
48.1.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus
48.1.3. mežu reproduktīvo materiālu
48.1.4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos
48.1.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai
48.1.6. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām
48.2. tirdzniecība, ko veic fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai juridiskā persona par tirdzniecību ar:   
48.2.1. pašu ražotām pārtikas un nepārtikas precēm5,0015,007,00
48.2.2. rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm10,0020,0012,00
48.2.3. pašu ražotiem alkoholiskiem dzērieniem20,0060,0025,00
48.2.4. izlejamiem un fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas nav pašu ražoti40,00100,0050,00
48.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (bez alkoholisko dzērienu realizācijas)10,0030,0015,00
48.4.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (t.sk. ar alkoholu)40,00100,0050,00
48.5.alkoholisko dzērienu tirdzniecība40,00100,0050,00
48.6. produktu un pakalpojumu reklamēšana bez tirdzniecības10,0020,0012,00

49. No Noteikumu 48.1. apakšpunktā noteiktās pašvaldības nodevas ir atbrīvoti:

49.1. pensionāri;

49.2. personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un personas (ģimenes), kuras audzina bērnus ar invaliditāti;

49.3. Smiltenes novada iedzīvotāji, kas dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

50. No pašvaldības nodevas samaksas ir atbrīvotas:

50.1. fiziskas vai juridiskas personas, kuras Pašvaldība ir uzaicinājusi nodrošināt ar pārtikas produktiem Pašvaldības organizēto sporta vai kultūras pasākuma dalībniekus;

50.2. Smiltenes novadā juridisko adresi reģistrējušas nevalstiskās organizācijas; juridiskas personas, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma statuss;

50.3. valsts institūcijas, Pašvaldības uzņēmumi un iestādes, kas izveidotas Pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

51. Nodeva 50 % apjomā no Noteikumu 48. punktā noteiktās nodevas likmes tiek piemērota nodevas maksātājiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novadā vai kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Smiltenes novadā.

52. Nodeva par ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas izsniegšanu atkarībā no ielu tirdzniecības termiņa un preču veida:
 

Nr.p.k.Preču veidsNodeva par ielu tirdzniecības organizēšanu:
diennaktī (euro)mēnesī (euro)
52.1. Ielu tirdzniecības organizēšana, ja tirdzniecība tiek veikta ar:  
52.1.1.lietotām personiskām mantām0,0010,00
52.1.2. pašražotām amatniecības, pārtikas, lauksaimniecības vai cita veida pašražotām precēm un pakalpojumu sniegšanu10,0020,00
52.1.3. pašražotiem alkoholiskiem dzērieniem, rūpnieciski ražotām precēm un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu20,0030,00
52.1.4. izlejamo alkoholu un fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem50,00100,00

53. Tirdzniecības organizators, kas saņēmis Noteikumos noteikto atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, organizējot ielu tirdzniecību, ir tiesīgs piemērot maksu tirdzniecības dalībniekiem par tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.

54. Tirdzniecības dalībnieks, kas tirdzniecību plāno veikt organizētas ielu tirdzniecības ietvaros un saņēmis Noteikumos noteikto atļauju ielu tirdzniecībai, ir atbrīvots no Pašvaldības nodevas apmaksas.

55. Nodeva par ielu tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (autoveikala), ja tirdzniecība tiek veikta:
 

Nr.p.k.Piedāvāto preču veidsNodeva par ielu tirdzniecību mēnesī (euro)Nodeva par ielu tirdzniecību gadā (euro)
55.1. ar pārtikas un rūpniecības precēm15,00140,00
55.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem20,00170,00

56. Nodeva par ielu tirdzniecību novietnē (īslaicīgas lietošanas būvē), ja tirdzniecība tiek veikta:
 

Nr.p.k.Piedāvāto preču veidsNodeva par ielu tirdzniecību mēnesī (euro)Nodeva par ielu tirdzniecību ceturksnī (euro)
56.1. ar pārtikas precēm30,0070,00
56.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem50,00120,00

57. Pašvaldības nodevas maksāšanas kārtība un kontrole:

57.1. Pašvaldības nodeva jāsamaksā pirms tirdzniecības uzsākšanas. Izsniegtā atļauja stājas spēkā tikai pēc Pašvaldības nodevas samaksas;

57.2. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksājumus kontrolē Smiltenes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļa, nodrošinot to, lai tirdzniecības dalībnieki Pašvaldības nodevas apmaksu veiktu noteiktajā termiņā un pilnā apmērā;

57.3. pārmaksātās Pašvaldības nodevas summas, pamatojoties uz pašvaldības nodevas maksātāja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas.

X. Tirdzniecības dalībnieka, tirdzniecības organizatora un pakalpojuma sniedzēja pienākumi kārtības nodrošināšanā

58. Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs:

58.1. par saskaņotās tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas izvietojuma un platības ievērošanu;

58.2. par saskaņotās tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas arhitektoniskā risinājuma ievērošanu;

58.3. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietu;

58.4. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai vai pakalpojuma sniegšanai, atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

58.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai vai pakalpojuma sniegšanai, uzturēšanu kārtībā, tīru un bez bojājumiem, kā arī par iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;

58.6. par ielu tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietu, tostarp saulessargu, demontāžu darba dienas beigās, izņemot gadījumus, kad tirdzniecības vieta vai pakalpojuma sniegšanas vieta saskaņota Pašvaldības Būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vietas vai pakalpojuma sniegšanas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā;

58.7. tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas laikā tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vieta jāuztur kārtībā, un pēc darba beigšanas tai jābūt sakoptai.

59. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

59.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu nepalielināšanu;

59.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma platības ievērošanu;

59.3. par saskaņoto tirdzniecības vietu arhitektoniskā risinājuma nodrošināšanu;

59.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās;

59.5. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas;

59.6. par tirdzniecības organizēšanas vietā esošo tirdzniecības dalībnieku atbilstību iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam.

60. Tirdzniecības vietās ir jābūt pieejamiem šādiem dokumentiem:

60.1. personu apliecinošam dokumentam;

60.2. attiecīgu valsts institūciju izsniegtam dokumentam par tiesībām tirgoties ar konkrētām precēm vai sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus;

60.3. Pašvaldības atļaujai;

60.4. dokumentam, kas apliecina Pašvaldības nodevas samaksu.

XI. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība

61. Lai saņemtu Pašvaldības saskaņojumu tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz Pašvaldībā:

61.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;

61.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

61.3. ar Pašvaldības Būvvaldi saskaņotu tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu un vizuālo risinājumu;

61.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātus tirgus noteikumus un tirgus projektu.

62. Lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu pieņem Pašvaldības dome.

XII. Nosacījumi Pašvaldības izsniegto atļauju darbības apturēšanai uz laiku

63. Pašvaldība, atbilstoši savai kompetencei, var pieprasīt, lai tirdzniecība tiktu pārtraukta un konkrētā tirdzniecības vieta atbrīvota uz laiku, par to informējot atļaujas saņēmēju, šādos gadījumos:

63.1. saistībā ar veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem – ūdensvada remontu, ēkas fasādes remontu, ietves vai ielas seguma remontu;

63.2. saistībā ar paredzētiem publiskiem pasākumiem, kurus saskaņojusi Pašvaldība;

63.3. ja tas nepieciešams Pašvaldības projektu realizācijai.

XIII. Administratīvā atbildība par Noteikumu neievērošanu un Noteikumu izpildes kontrole

64. Noteikumu ievērošanas uzraudzību, kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Smiltenes novada Pašvaldības policija.

65. Administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu pārkāpšanu izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

66. Par šo Noteikumu pārkāpumiem, par kuriem nav paredzēta atbildība augstāka juridiskā spēka normatīvajā aktā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskām personām – līdz 30 naudas soda vienībām; juridiskām personām – līdz 160 naudas soda vienībām.

XIV. Administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

67. Pašvaldības izpilddirektora vai Pašvaldības attiecīgās pagasta/pagastu apvienības pārvaldes vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības domē.

68. Pašvaldības domes izdoto administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XV. Noslēguma jautājumi

69. Pašvaldības izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai, kas izsniegtas līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz atļaujās norādītā termiņa beigām.

70. Atzīt par spēku zaudējušiem:

70.1. Apes novada domes 2019. gada 28. februāra saistošos noteikumus Nr. 3/2019 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā".

70.2. Raunas novada domes 2016. gada 23. novembra saistošos noteikumus Nr. 59 "Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Raunas novadā";

70.3. Smiltenes novada domes 2011. gada 26. maija saistošos noteikumus Nr. 6/11 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā";

70.4. Smiltenes novada domes 2011. gada 19. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 7/11 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā";

70.5. Smiltenes novada domes 2010. gada 26. augusta saistošos noteikumus Nr. 20/10 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Smiltenes novadā".

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22
Smiltenes novada pašvaldības ierīkotās tirdzniecības vietas

1. Apes pilsētā – Dzirnavu iela 2, Ape, Smiltenes novads, LV-4337, kadastra apzīmējums 36050020423.

2. Raunas ciemā – Rīgas iela 1C, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 42760060623.

3. Smiltenes pilsētā – Baznīcas laukums 16A, Smiltene, Smiltenes novads, LV–4729, kadastra apzīmējums 94150010006.

2. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22
IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai
20____. gada ____._______________ 
 Smiltenes novada pašvaldībai

Lūdzu saskaņot un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 .
(tirdzniecības vieta)

Iesniedzu Smiltenes novada pašvaldībai šo iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienoju šādus dokumentus:

fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, un citi saziņas līdzekļi
  
  
juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
  
  
Tirdzniecību veikšu 
 (no galdiņa, mašīnas, pašvaldības iekārtotā vietā, u.c.)
Tirdzniecības laiks un ilgums 
  
Vēlamais ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš 
Tirdzniecībai realizējamo preču grupas:
pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigas zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus;
grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;
augļu koku un ogulāju, stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu;
mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;
mežu reproduktīvo materiālu;
pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījumos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos;
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;
lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.
pārtikas preces:
visa veida lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes produkciju;
savvaļas produkti;
zivsaimniecības produkcija;
bezalkoholiskiem dzērieniem un karstajās uzkodas;
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība;
rūpnieciski ražotu pārtikas produkciju.
nepārtikas preces:
mājsaimniecību amatniecības produkciju;
kultūras un mākslas produkciju;
pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem;
tekstilpreces un saimniecības preces.
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā
saskaņojums ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" (ja ielu tirdzniecība tiek veikta fiziskajām/juridiskajām personām piederošajos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās)
saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Smiltenes novada pašvaldība vai tās dibināta iestāde
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās
saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija
fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas

Apliecinājumi:

ja plānota pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas pārdošana – zemes lietošanas likumība.
tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka pirms pārtikas preču pārdošanas ir veicis pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēros normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei (piemēram, veterinārās, higiēnas, marķēšanas prasības pārtikas apritei), ja paredzēta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības vietā.
atsevišķiem uzņēmējdarbības vai saimnieciskās darbības veidiem vai preču tirdzniecībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešamo licenču esamība (piemēram, akcizēto preču – alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu tirdzniecībai).

Piekrītu, ka personas datu apstrādes pārzinis Smiltenes novada pašvaldība veiks iesniegumā norādīto personas datu apstrādi atļaujas izsniegšanai.

Šajā iesniegumā norādītos fiziskas personas datus Smiltenes novada pašvaldība apstrādā kā pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats ir iesnieguma izskatīšana un lēmuma par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā vai atteikumu izsniegt atļauju pieņemšana.

Apliecinu, ka visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību.

Atļauju vēlos saņemt:

 klātienē

 pa pastu

elektroniski

Tirdzniecības atļaujas pieteicējs

20___. gada ___. ________________ 
 (vārds, uzvārds)
3. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22
IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai
20____. gada ____._______________ 
 Smiltenes novada pašvaldībai

Lūdzu saskaņot un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 .
(tirdzniecības vieta)

Iesniedzu Smiltenes novada pašvaldībai šo iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienoju šādus dokumentus:

 fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, un citi saziņas līdzekļi
  
  
juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
  
  
Tirdzniecību veikšu 
 (no galdiņa, mašīnas, pašvaldības iekārtotā vietā, u.c.)
Tirdzniecības laiks un ilgums 
  
Vēlamais ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš 

Tirdzniecībai realizējamo preču grupas:

pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigas zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus;
grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;
augļu koku un ogulāju, stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu;
mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;
mežu reproduktīvo materiālu;
pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījumos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos;
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;
lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.
pārtikas preces:
visa veida lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes produkciju;
savvaļas produkti;
zivsaimniecības produkcija;
bezalkoholiskiem dzērieniem un karstajās uzkodas;
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība;
rūpnieciski ražotu pārtikas produkciju.
nepārtikas preces:
mājsaimniecību amatniecības produkciju;
kultūras un mākslas produkciju;
pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem;
tekstilpreces un saimniecības preces.
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā
saskaņojums ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" (ja ielu tirdzniecība tiek veikta fiziskajām/juridiskajām personām piederošajos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās)
saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Smiltenes novada pašvaldība vai tās dibināta iestāde
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās
saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija
tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku vai fiziskas personas apliecinājums, saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas

Apliecinājumi:

ja plānota pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas pārdošana – zemes lietošanas likumība
tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka pirms pārtikas preču pārdošanas ir veicis pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēros normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei (piemēram, veterinārās, higiēnas, marķēšanas prasības pārtikas apritei), ja paredzēta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības vietā
atsevišķiem uzņēmējdarbības vai saimnieciskās darbības veidiem vai preču tirdzniecībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešamo licenču esamība (piemēram, akcizēto preču – alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu tirdzniecībai)
apliecinu, ka tirdzniecības dalībnieka (fiziskas personas) personas dati iegūti un iesniegti Smiltenes novada pašvaldībā tiesiski, un esmu informējis tirdzniecības dalībniekus par tiesību aktos noteikto dalībnieka personas datu apstrādi.

Piekrītu, ka personas datu apstrādes pārzinis Smiltenes novada pašvaldība veiks iesniegumā norādīto personas datu apstrādi atļaujas izsniegšanai.

Šajā iesniegumā norādītos fiziskas personas datus Smiltenes novada pašvaldība apstrādā kā pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats ir iesnieguma izskatīšana un lēmuma par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecības organizēšanai un tirdzniecības dalībnieka iekļaušanai tirdzniecības dalībnieku sarakstā, kas dod tiesības tirdzniecības dalībniekam veikt tirdzniecību organizētajā ielu tirdzniecībā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā vai atteikumu izsniegt atļauju pieņemšana.

Apliecinu, ka visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību.

Atļauju vēlos saņemt:

 klātienē

 pa pastu

 elektroniski

Tirdzniecības atļaujas pieteicējs

20___. gada ___. ________________ 
 (vārds, uzvārds)
4. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22

Uz pašvaldības veidlapas

ATĻAUJA Nr. ___________
ielu tirdzniecībai publiskā vietā

  20 . gada . 

Izsniegšanas vieta

       
Izsniegta 
  
(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Realizējamo preču grupas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tirdzniecības norises vieta 
  
  
Īpašie tirdzniecības noteikumi 
  
Atļaujas derīguma termiņš: 

Pašvaldības nodevas apmērs: ___________ euro

Pašvaldības nodeva samaksāta: 20__. gada ____.______________

Atļauja derīga uz atļaujā norādīto termiņu uzrādot personu apliecinošu dokumentu un/vai reģistrācijas apliecību un apliecinājumu par Smiltenes novada pašvaldības nodevas apmaksu.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu un citu spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Atļaujas izdevēja amats (vārds, uzvārds)

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

5. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22

Uz pašvaldības veidlapas

ATĻAUJA Nr.
ielu tirdzniecības organizēšanai

  20 . gada . 

Izsniegšanas vieta

       
Izsniegta 
  
(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Realizējamo preču grupas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tirdzniecības norises vieta 
  
  
Īpašie tirdzniecības noteikumi 
  
Atļaujas derīguma termiņš: 

Pašvaldības nodevas apmērs: ___________ euro

Pašvaldības nodeva samaksāta: 20__. gada ____.______________

Atļauja derīga uz atļaujā norādīto termiņu uzrādot personu apliecinošu dokumentu un/vai reģistrācijas apliecību un apliecinājumu par Smiltenes novada pašvaldības nodevas apmaksu.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu un citu spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Atļaujas izdevēja amats (vārds, uzvārds)

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

6. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22

Pielikums
___.___._____ Atļaujai Nr.___________
Ielu tirdzniecības organizēšanai Smiltenes novadā

Tirdzniecības dalībnieku saraksts

Nr.p.k.Tirdzniecības dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukumsPersonas kods vai reģistrācijas numursRealizējamo preču grupas
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

Atļaujas pieprasītāja paraksts: __________________________

7. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22
IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās

Lūdzu izsniegt vienreizēju atļauju izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem Smiltenes novada pašvaldībā sabiedriskā pasākumā pasākuma laikā

 
(pasākuma vieta)

Iesniedzu Smiltenes novada pašvaldībai šo iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienoju šādus dokumentus:

juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese, un citi saziņas līdzekļi
  
  
sakarā ar 
 (pasākuma organizators)
rīkoto pasākumu 
 (pasākuma nosaukums)

Izbraukuma tirdzniecības laiks:

no _____. gada ___._____________ plkst._________

līdz _____. gada ___.____________ plkst.__________.

Par izbraukuma tirdzniecību atbildīgā persona ir

 
(amats, vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese)
Pakalpojumu sniegšanas vietu skaits  

Izbraukuma tirdzniecībai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai sabiedriskā pasākumā realizējamo alkoholisko dzērienu veidi:

 
 

Pielikumā:

Saskaņojums ar pasākuma organizatoru

Saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību

Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma (norādot mērogu)

Komersanta reģistrācijas apliecības kopija

Speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai speciālā atļauja (licence) alus mazumtirdzniecībai, ja tirgo alu

Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums, ka Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas kvītis

Apliecinu, ka visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību.

Atļauju vēlos saņemt:

 klātienē

 pa pastu

elektroniski

Tirdzniecības atļaujas pieteicējs

20____. gada___._______________ ___  
  (vārds, uzvārds)
8. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22
ATĻAUJA Nr.
izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās
  20 . gada . 

Izsniegšanas vieta

       
Izsniegta 
  
(juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)

Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai speciālās atļaujas (licences) alus mazumtirdzniecībai Nr., reģistrācijas datums

 
 
Izbraukuma tirdzniecības norises vieta 
 
 
Pasākums 
Pasākuma organizētājs 
Izbraukuma tirdzniecībā atļautie alkoholiskie dzērieni
 
 
 
Atļaujas derīguma termiņš: 

Pašvaldības nodevas apmērs: ___________ euro

Pašvaldības nodeva samaksāta: 20__. gada ____.______________

Atļauja derīga uz atļaujā norādīto termiņu uzrādot reģistrācijas apliecību, Speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai speciālā atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai un apliecinājumu par Smiltenes novada pašvaldības nodevas apmaksu.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu un citu spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Atļaujas izdevēja amats(vārds, uzvārds)

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

Saistošo noteikumu Nr. 26 /22 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss Smiltenes novadā"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

1.2. Šobrīd spēkā esoši ir Apes novada domes 2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 3/2019 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā", Raunas novada domes 2016. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr. 59 "Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Raunas novadā", Smiltenes novada domes 2011. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 6/11 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā" un Smiltenes novada domes 2011. gada 19. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7/11 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā".

1.3. Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.5 pantu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9. punktu, pašvaldība izdod saistošos noteikumus, nosakot vienotu kārtību, kādā, tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšanas kārtība publiskās vietās Smiltenes novadā.

1.4. Izvērtējot Smiltenes novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās attiecīgajā novadu veidojošajā bijušās pašvaldības teritorijā, ir izstrādāta jauna saistošo noteikumu projekta redakcija, lai nodrošinātu vienotu kārtību kādā, tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšanas kārtība publiskās vietās un piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos tiek noteiktas ielu tirdzniecības vietās realizējamās preču grupas, kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai, kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā, kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnēs saskaņošanas kārtību, nodevas par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības dalībnieka, tirdzniecības organizatora un pakalpojuma sniedzēja pienākumus kārtības nodrošināšanā, nosacījumus Pašvaldības izsniegto atļauju darbības apturēšanai uz laiku un administratīvo atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIeņēmumi no pašvaldības nodevām tiek prognozēti izstrādājot Pašvaldība kārtēja gada budžetu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz esošajiem un potenciālajiem ielu tirdzniecības dalībniekiem, ielu tirdzniecības organizētājiem un pakalpojumu sniedzējiem publiskā vietā, tas nodrošinās skaidrus un vienotus noteikumus ielu tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajam procedūrāmSaistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē un bezmaksas informatīvajā izdevumā. Institūcija, kurā persona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir Smiltenes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notikušas ar pagastu/pagastu apvienību pārvaldēm, Smiltenes novada Centrālās administrācijas Finanšu nodaļu un Saimnieciskās darbības nodaļu.
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26/22Pieņemts: 31.08.2022.Stājas spēkā: 26.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 25.10.2022. OP numurs: 2022/207.20
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
336652
26.10.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)