Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 165

Rīgā 2022. gada 13. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 39 3. p.)
Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrību bilances pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) izsniegusi licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, izņemot ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir saņēmušas kredītiestādes licenci atbilstoši Kredītiestāžu likuma 11.2 panta prasībām. Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskats tiek sagatavots, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, finanšu stabilitātes analīzei, kā arī lai sagatavotu maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, finanšu kontu un citu finanšu starpnieku statistiku.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. cita valsts – valsts, kas nav Latvijas Republika;

2.2. rezidenti – visas, t.sk. citu valstu, institucionālās vienības, kuras reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu, (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības citās valstīs;

2.3. nerezidenti – visas institucionālās vienības, kuras reģistrētas citās valstīs, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par vienu gadu, (izņēmums – studenti), kā arī citu valstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā;

2.4. klienti – fiziskās vai juridiskās personas, kurām ieguldījumu brokeru sabiedrība sniedz tās licencē noteiktos ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus;

2.5. īstermiņa prasības un saistības – prasības un saistības ar sākotnējo atmaksas vai izpildes termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

2.6. ilgtermiņa prasības un saistības – prasības un saistības ar sākotnējo atmaksas vai izpildes termiņu, kas ilgāks par vienu gadu un ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

2.7. monetārā finanšu iestāde (tālāk tekstā – MFI) – MFI atbilstoši Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka MFI "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, sniegtajam šā termina skaidrojumam;

2.8. uzkrājumi – saskaņā ar grāmatvedības standartiem finanšu pārskatos atzītie vērtības samazināšanās zaudējumi;

2.9. grāmatvedības standarti – Starptautisko Grāmatvedības standartu padomes izdotie Starptautiskie Grāmatvedības standarti, Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti un Starptautisko Finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijas, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

2.10. sākotnējais tirgus – finanšu tirgus, kurā tiek pārdotas jaunas pārvedamu vērtspapīru emisijas (sākotnējie publiskie piedāvājumi) un kurā ieņēmumi tiek nodoti emitentam;

2.11. otrreizējais tirgus – finanšu tirgus, kurā pārvedami vērtspapīri tiek pirkti un pārdoti pēc brīža, kad veikta to sākotnējā emisija;

2.12. pārējo terminu lietojums atbilst terminu lietojumam Finanšu instrumentu tirgus likumā, grāmatvedības standartos, Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulā (ES) 2019/2033 par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 un Komisijas normatīvajos noteikumos, kas nosaka prasības kredītriska pārvaldīšanas jomā.

II. Vispārīgie noteikumi

3. Ieguldījumu brokeru sabiedrība sagatavo šo noteikumu pielikumā minētos pārskatus, aizpildot šādas veidnes:

3.1. IBS 01.00 "Bilances pārskats", kas ietver veidnes IBS 01.01 "Aktīvi", IBS 01.02 "Pasīvi" un IBS 01.03 "Ārpusbilances pozīcijas";

3.2. IBS 02.00 "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi";

3.3. IBS 03.00 "Bilances pozīciju "Atvasinātie finanšu instrumenti" izvērsums (bilances pārskata 0700. un 3400. pozīcijas izvērsums)";

3.4. IBS 04.00 "Aktīvi pārvaldīšanā";

3.5. IBS 05.00 "Ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā esošie klientu naudas līdzekļi".

4. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga veikt darījumus ar finanšu instrumentiem savā vārdā, tā "Bilances pārskatā" uzrāda tirdzniecības portfeļa aktīvu un saistību pozīciju atlikumus. Visas tirdzniecības portfelī iekļautās pozīcijas uzrāda patiesajā vērtībā.

5. Ieguldījumu brokeru sabiedrība novērtē un uzrāda pozīcijas saskaņā ar grāmatvedības standartu prasībām un nostādnēm, izņemot prasības pret klientiem un saistības pret klientiem, kuras uzrāda nominālvērtībā.

6. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ieguvusi atvasinātos finanšu instrumentus, aizpilda veidni IBS 03.00 "Bilances pozīciju "Atvasinātie finanšu instrumenti" izvērsums (bilances pārskata 0700. un 3400. pozīcijas izvērsums)", kurā uzrāda dažādu veidu atvasināto finanšu instrumentu patieso vērtību kopsummu un nosacīto pamatvērtību kopsummu.

7. Pārskatā lietotā naudas vienība ir euro. Aktīvu, pasīvu, aktīvu pārvaldīšanā un ārpusbilances pozīciju atlikumus ārvalstu valūtā pārrēķina euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa pārskata perioda pēdējās dienas beigās. Pozīciju atlikumus pārskatā uzrāda veselos euro.

8. Pārskatā uzrāda pārskata perioda pēdējā datuma bilances, ārpusbilances un aktīvu pārvaldīšanā pozīciju atlikumus (dienas beigās). Nav pieļaujama attiecīgo aktīvu un pasīvu pozīciju saldo uzrādīšana, izņemot gadījumus, kad iepriekš noslēgts līgums par aktīvu un saistību mijieskaitu vai paredzēta vienlaicīga attiecīgo aktīvu atsavināšana un saistību dzēšana.

9. "Bilances pārskatā", kā arī pārskatā "Aktīvi pārvaldīšanā" pozīcijas uzrāda veidnēs noteiktajā iedalījumā atbilstoši valsts kodam, valūtas kodam un sektora kodam. Pārskatā "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" pozīcijas uzrāda iedalījumā pa rezidentiem un nerezidentiem.

10. Valstu, valūtu un sektoru apzīmējumus "Bilances pārskatā" un pārskatā "Aktīvi pārvaldīšanā" norāda, ievērojot šādas prasības:

10.1. valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Starptautiskās organizācijas, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidente, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Investīciju bankas, Starptautisko norēķinu bankas, kodu norāda kā divu zīmju kodu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam;

10.2. valūtas kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi";

10.3. sektora kodu norāda atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (tālāk tekstā – ES regula Nr. 549/2013) 2. nodaļai. Rezidentu vienību institucionālo sektoru saraksts ir pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē. Ja rezidenta sektors nav identificējams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē, to saskaņā ar ES regulas Nr. 549/2013 2. nodaļā noteiktajiem principiem klasificē sektorā "Nefinanšu sabiedrības" vai "Mājsaimniecības". Starptautiskās organizācijas, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidente, sektora kodu norāda atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļvietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam. Sektora kodu norāda atbilstoši šādām vērtībām:

10.3.1. "SK11" – nefinanšu sabiedrības;

10.3.2. "SK121" – centrālā banka;

10.3.3. "SK122" – noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku;

10.3.4. "SK123" – naudas tirgus fondi;

10.3.5. "SK124" – ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus;

10.3.6. "SK125" – citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus;

10.3.7. "SK126" – finanšu palīgsabiedrības;

10.3.8. "SK127" – piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji;

10.3.9. "SK128" – apdrošināšanas sabiedrības;

10.3.10. "SK129" – pensiju fondi;

10.3.11. "SK1311" – centrālās valdības;

10.3.12. "SK1312" – pavalsts valdības;

10.3.13. "SK1313" – vietējās valdības;

10.3.14. "SK1314" – sociālās nodrošināšanas fondi;

10.3.15. "SK14" – mājsaimniecības;

10.3.16. "SK15" – mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas.

III. Īpašie noteikumi atsevišķu darījumu atspoguļošanai "Bilances pārskatā"

11. Ieguldījumu brokeru sabiedrība "Bilances pārskatā" nedrīkst ietvert tai ieķīlātos vai citādā veidā kā nodrošinājumu saņemtos trešo personu aktīvus (mantu).

12. Aktīvus, kuri iegūti, veicot klienta finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu, uzrāda pārskatā "Aktīvi pārvaldīšanā".

13. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pārdevējs (repo darījums), tā turpina uzrādīt pārdotos aktīvus "Bilances pārskata" attiecīgajā aktīvu pozīcijā, bet saņemtos līdzekļus uzrāda "Bilances pārskatā" kā saistības pret aktīvu pircēju pozīcijā "Pārējās saistības pret MFI" vai pozīcijā "Pārējās saistības pret klientiem".

14. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pircējs (reversais repo darījums), tad nopirktos aktīvus neuzrāda "Bilances pārskata" aktīvu pozīcijā, bet darījuma rezultātā samaksāto iegādes cenu uzrāda kā prasības pret aktīvu pārdevēju pozīcijā "Pārējās prasības pret MFI" vai pozīcijā "Pārējās prasības pret klientiem".

15. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pārdevējs, tad pārdotos aktīvus neuzrāda "Bilances pārskata" aktīvu pozīcijā, bet summu, kas ir vienāda ar cenu, par kādu puses vienojušās aktīvu atpārdošanas gadījumā, uzrāda ārpusbilances pozīcijā "Saistības pret klientiem". Ja pārdotā aktīva patiesā vērtība kļūst mazāka nekā cena, par kādu puses vienojušās atpārdošanas gadījumā, starpību uzrāda "Bilances pārskata" pasīvu pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti".

16. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pircējs, tad nopirktos aktīvus uzrāda "Bilances pārskatā" kā attiecīgā veida aktīvus.

17. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība izsniedz vērtspapīru aizdevumu, tā turpina uzrādīt aizdotos vērtspapīrus "Bilances pārskata" attiecīgā veida aktīvā. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība saņem vērtspapīru aizņēmumu, aizņemtos vērtspapīrus neuzrāda "Bilances pārskatā" līdz brīdim, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība pārdod tos trešajai pusei. Peļņu vai zaudējumus no šādu vērtspapīru pārdošanas uzrāda pārskatā "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi", bet saistības atdot pārdotos aizņemtos vērtspapīrus uzrāda "Bilances pārskata" pasīvā.

IV. "Bilances pārskata" aktīvu un pārskata "Aktīvi pārvaldīšanā" pozīcijas

18. Pozīcijā "Nauda kasē" uzrāda euro un ārvalstu valūtas banknotes un monētas.

19. Pozīcijā "Prasības pret MFI" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības prasības uz pieprasījumu pret MFI, t.i., prasības, kuras var tikt izpildītas bez iepriekšēja pieprasījuma vai pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darbdiena. Šeit uzrāda arī pārējās prasības, kas radušās darījumos ar MFI, t.sk. termiņnoguldījumus kredītiestādēs, prasības, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu (reversie repo darījumi), kā arī tās prasības pret MFI, kuras rada MFI emitētie parāda vērtspapīri, kas neatbilst šo noteikumu 21. punkta prasībām. Šajā pozīcijā neuzrāda klientu naudas līdzekļu atlikumus norēķinu kontos kredītiestādēs, kas atvērti klientu naudas līdzekļu glabāšanai.

20. Pozīcijā "Prasības pret klientiem" uzrāda prasības pret klientiem, kas nav MFI, t.sk. aizdevumus, prasības, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu, prasības, kuras radušās nepabeigtos norēķinos par sniegtajiem pakalpojumiem, un vekseļus, kuri saņemti, aizvietojot debitoru parādus vai aizdevumus. Aizdevumus klientiem iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumos. Šeit uzrāda arī tās prasības pret klientiem, kuras rodas no klientu emitētajiem parāda vērtspapīriem, kas neatbilst šo noteikumu 21. punkta prasībām.

21. Pozīcijā "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošos pārvedamos parāda vērtspapīrus, t.i., vērtspapīrus, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas, t.sk. parādzīmes, obligācijas, noguldījumu sertifikātus, segtās obligācijas u.tml. Parāda vērtspapīrus, kuru procentu likme mainās saskaņā ar īpašiem nosacījumiem (piemēram, procentu likme starpbanku tirgū), arī uzskata par parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. Visus minētos vērtspapīrus iedala īstermiņa un ilgtermiņa vērtspapīros. Uzkrātos saņemamos procentus par parāda vērtspapīriem uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 27. punkta prasībām.

22. Pozīcijā "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā (akcijas) un citus kapitāla vērtspapīrus, izņemot ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas. Ieguldījumus akcijās atspoguļo, atsevišķi nodalot akcijas, kas tiek tirgotas regulētos tirgos, un akcijas, kas netiek tirgotas regulētos tirgos. Ieguldījumi citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu ietver arī ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumus saistīto sabiedrību (t.i., sabiedrību, kurās ieguldījumu brokeru sabiedrībai pieder tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrību) iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus pamatkapitāla vai balsstiesību, bet nepārsniedz 50 procentus pamatkapitāla vai balsstiesību, vai kuras ieguldījumu brokeru sabiedrība var būtiski ietekmēt) un radniecīgo sabiedrību (t.i., sabiedrību, kuras attiecībā pret ieguldījumu brokeru sabiedrību ir vai nu meitas sabiedrības, vai mātes sabiedrības, vai arī mātes sabiedrības citas meitas sabiedrības) pamatkapitālā, kā arī ieguldījumus priekšrocību akcijās, kuras garantē tiesības piedalīties akciju sabiedrības atlikušās vērtības sadalē akciju sabiedrības likvidācijas (bankrota) gadījumā.

23. Pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošās ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas.

24. Pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti" informāciju atspoguļo šādi:

24.1. "Bilances pārskata" pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības finanšu aktīvus, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., uzrāda atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu pozitīvo vērtību kopsummu;

24.2. pārskata "Aktīvi pārvaldīšanā" pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti" uzrāda gan atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu pozitīvo vērtību, gan negatīvo vērtību kopsummu.

25. Pozīcijā "Nemateriālie aktīvi" uzrāda koncesijas, patentu, licenču un tirdzniecības zīmju lietošanas tiesības, nomas tiesības, iegādāto saimniecisko vienību un citu veidu saimnieciskās darbības veicēju pozitīvo nemateriālo vērtību un citus par samaksu iegūtos aktīvus, kuriem nav materiālas formas, kā arī programmatūru, kas nav elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa. Šeit uzrāda arī avansa maksājumus par nemateriālajiem aktīviem.

26. Pozīcijā "Pamatlīdzekļi" uzrāda visus ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošos, t.sk. bez izpirkuma tiesībām iznomātos un finanšu līzinga darījumos iegūtos, pamatlīdzekļus, t.i., materiālos aktīvus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība izmanto pakalpojumu sniegšanai, administratīvos nolūkos vai iznomā un paredz lietot ilgāk par vienu gadu, piemēram, zemesgabalus, ēkas, transportlīdzekļus, iekārtas u.tml. aktīvus. Šeit uzrāda arī programmatūru, kas ir elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa, un ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošo un bez izpirkuma tiesībām iznomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas un atjaunošanas izmaksas, kuras uzlabojušas attiecīgo pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā nav paredzēta šo izmaksu kompensācija. Šajā pozīcijā uzrāda nepabeigtas būvniecības izmaksas un avansa maksājumus par šajā punktā minētajiem pamatlīdzekļiem, kā arī lietošanas tiesību aktīvus operatīvajā nomā.

27. Pozīcijā "Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi" uzrāda izdevumus, kas bijuši pārskata periodā, bet attiecas uz nākamajiem periodiem. Šeit uzrāda arī iepriekšējos periodos un pārskata periodā uzkrātos, bet vēl nesaņemtos ienākumus, piemēram, vēl nesaņemto, taču aprēķināto komisijas naudu, nomas maksu un procentu ienākumus, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem pārskata datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.

28. Pozīcijā "Pārējie aktīvi" uzrāda aktīvus, kuru saturs neatbilst citām "Bilances pārskata" aktīvu pozīcijām, t.sk. nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā paredzēta šo izmaksu kompensācija. Šeit uzrāda kustamo un nekustamo īpašumu, kas pārņemts īpašumā neatmaksāto aizdevumu un citu prasību dzēšanai, kā arī citus pamatlīdzekļus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība nelieto un plāno atsavināt.

V. "Bilances pārskata" pasīvu pozīcijas

29. Pozīcijā "Saistības pret MFI" uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar MFI, t.sk. aizņēmumus un saistības, kas radušās pēc vienošanās ar MFI par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu. Aizņēmumus iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumos.

30. Pozīcijā "Saistības pret klientiem" uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar klientiem, izņemot MFI, t.sk. aizņēmumus un saistības, kas radušās pēc vienošanās ar klientiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu. Aizņēmumus iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumos.

31. Pozīcijā "Emitētie parāda vērtspapīri" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības emitētus apgrozāmus parāda vērtspapīrus, kas turētājam dod beznosacījuma tiesības uz fiksētu vai līgumā noteiktu kupona maksājumu vai norādītu fiksētu summu konkrētā dienā vai sākot ar dienu, kas noteikta emisijas brīdī. Šajā pozīcijā uzrāda arī tos ieguldījumu brokeru sabiedrības emitētos parāda vērtspapīrus, kuri emitēti kā pakārtotās saistības vai kā konvertējamās beztermiņa obligācijas, kas paredzētas, lai krīzes laikā pārvērstu pašu kapitālā. Uzkrātos maksājamos procentus par emitētajiem parāda vērtspapīriem uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 33. punkta prasībām.

32. Pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti" uzrāda finanšu saistības, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., uzrāda atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu negatīvo vērtību kopsummu.

33. Pozīcijā "Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi" uzrāda ienākumus, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, bet ir saņemti līdz pārskata perioda beigām. Šeit uzrāda arī pārskata un iepriekšējos periodos uzkrātos, bet vēl nesamaksātos procentus un citus izdevumus, piemēram, vēl nesamaksāto, taču aprēķināto komisijas naudu, nomas maksu, procentu izdevumus, kā arī saistības par nomas līgumiem bez izpirkuma saistībām (operatīvās nomas saistības).

34. Pozīcijā "Uzkrājumi parādiem un saistībām" uzrāda uzkrājumus bilances aktīvu posteņu vērtības samazinājumam, piemēram, prasību pret MFI un pret klientiem, parāda vērtspapīru un ārpusbilances saistību vērtības korekcijas. Šajā pozīcijā uzrāda arī izveidotos uzkrājumus saistībām, kuras attiecināmas uz pārskata periodu vai iepriekšējiem periodiem, ja zināms, ka šo saistību izpildei būs nepieciešami līdzekļi, kuru apmēru iespējams ticami novērtēt, piemēram, uzkrājumus nodokļiem, pensijām, tiesvedībām un citām saistībām.

35. Pozīcijā "Pārējās saistības" uzrāda visas pārējās saistības, kuras neatbilst šo noteikumu 29.34. punkta prasībām.

36. Posteņa "Kapitāls un rezerves":

36.1. pozīcijā "Apmaksātais pamatkapitāls" uzrāda apmaksāto akciju vai daļu nominālvērtību kopsummu;

36.2. pozīcijā "Akciju emisijas uzcenojums" uzrāda akciju pārdošanas cenas pārsniegumu pār to nominālvērtību, izņemot papildmaksu uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai;

36.3. pozīcijā "Pašu akcijas un daļas" ar mīnusa zīmi uzrāda atgūtās ieguldījumu brokeru sabiedrības emitētās akcijas vai daļas;

36.4. pozīcijā "Rezerves kapitāls un pārējās rezerves" uzrāda rezerves kapitālu, kas izveidots no pārskata gada un iepriekšējo gadu peļņas, iemaksām pašu kapitāla atjaunošanai un papildiemaksām uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai jauna akciju laidiena gadījumā. Šeit uzrāda arī vispārējo risku rezervi un pārējās rezerves, kas izveidotas no pārskata gada un iepriekšējo gadu peļņas;

36.5. pozīcijā "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" uzrāda finanšu aktīvu un saistību pārvērtēšanas rezultātu, kas tiek uzrādīts pašu kapitāla sastāvā saskaņā ar grāmatvedības standartu prasībām;

36.6. pozīcijā "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi" uzrāda to iepriekšējos gados uzkrātās peļņas daļu, kura palikusi ieguldījumu brokeru sabiedrības rīcībā pēc pamatkapitāla, rezerves kapitāla un pārējo rezervju palielināšanas un atskaitījumiem dividendēm. Šeit atspoguļo arī iepriekšējo gadu zaudējumus, kurus uzrāda ar mīnusa zīmi;

36.7. pozīcijā "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" uzrāda pārskata gadā gūto peļņu vai zaudējumus, kurus uzrāda ar mīnusa zīmi.

VI. "Bilances pārskata" ārpusbilances pozīcijas

37. Pozīcijā "Iespējamās saistības" uzrāda visu veidu darījumus, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrība galvo par trešo personu saistību izpildi, t.i., galvojumus un garantijas, kā arī aktīvus, kas ieķīlāti kā trešo personu saistību izpildes nodrošinājums.

38. Pozīcijā "Saistības pret klientiem" uzrāda visas ieguldījumu brokeru sabiedrības neatsaucamās ārpusbilances saistības, kas saistītas ar kredītrisku, piemēram, saistības par aizdevumu piešķiršanu, saistības par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju u.tml.

VII. Pārskata "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" pozīcijas

39. Pārskatā "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības ienākumus un izdevumus, kas radušies periodā no gada sākuma līdz pārskata perioda pēdējam datumam.

40. Pozīcijā "Procentu ienākumi no prasībām pret MFI" uzrāda procentu ienākumus no prasībām (t.sk. aizdevumiem, avansiem, noguldījumiem, prasībām, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu) pret MFI. Šeit uzrāda arī ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par prasībām, kuras iegūtas par vērtību, kas mazāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo prasību atmaksas termiņā. Kā procentu ienākumu samazinājumu uzrāda izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par prasībām, kuras iegūtas par vērtību, kas lielāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo prasību atmaksas termiņā.

41. Pozīcijā "Procentu ienākumi no prasībām pret klientiem" uzrāda procentu ienākumus no aizdevumiem klientiem un no prasībām, kuras radušās pret klientiem darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu. Šeit uzrāda arī ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par aizdevumiem klientiem, ja šie ienākumi gūti, amortizējot diskontu par aizdevuma vērtību, kas mazāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo aizdevumu atmaksas termiņā. Kā procentu ienākumu samazinājumu iekļauj izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par aizdevumiem, kuri iegūti vērtībā, kas lielāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo aizdevumu atmaksas termiņā.

42. Pozīcijās "Procentu ienākumi no īstermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu" un "Procentu ienākumi no ilgtermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu" uzrāda procentu ienākumus no parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu atkarībā no termiņa. Procentu ienākumus no parāda vērtspapīriem palielina (samazina) par pārskata periodā amortizēto diskonta (prēmijas) summu par tiem parāda vērtspapīriem, kuri iegūti vērtībā, kas mazāka (lielāka) nekā summa, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo parāda vērtspapīru dzēšanas termiņā.

43. Pozīcijā "Pārējie procentu ienākumi" uzrāda pārējos procentu ienākumiem līdzīgos ienākumus, kuri neatbilst šo noteikumu 40.42. punkta prasībām un kurus aprēķina, pamatojoties uz līguma noteikumiem.

44. Pozīcijā "Procentu izdevumi par saistībām pret MFI" uzrāda procentu izdevumus par saistībām (t.sk. saistībām, kas radušās darījumos par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu) pret MFI, kā arī procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām pret MFI.

45. Pozīcijā "Procentu izdevumi par saistībām pret klientiem" uzrāda procentu izdevumus par saistībām (t.sk. saistībām, kas radušās darījumos par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu) pret klientiem, kā arī procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām pret klientiem.

46. Pozīcijās "Procentu izdevumi par emitētajiem īstermiņa parāda vērtspapīriem" un "Procentu izdevumi par emitētajiem ilgtermiņa parāda vērtspapīriem" uzrāda procentu izdevumus par ieguldījumu brokeru sabiedrības pašas emitētajiem parāda vērtspapīriem atkarībā no to termiņa. Minētos procentu izdevumus palielina (samazina) par pārskata periodā amortizēto diskonta (prēmijas) summu par tām parāda vērtspapīru saistībām, kuru vērtība ir mazāka (lielāka) nekā summa, kura ieguldījumu brokeru sabiedrībai jāsamaksā šo parāda vērtspapīru dzēšanas termiņā.

47. Pozīcijā "Pārējie procentu izdevumi" uzrāda pārējos procentu izdevumiem līdzīgos izdevumus, kuri neatbilst šo noteikumu 44.46. punkta prasībām un kurus aprēķina, pamatojoties uz līguma noteikumiem, t.sk. procentu izdevumus par operatīvās nomas saistībām.

48. Pozīcijā "Dividenžu ienākumi" uzrāda dividenžu ienākumus un citus līdzīgus ienākumus par ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumiem akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu. Dividenžu ienākumus no akcijām atspoguļo, atsevišķi nodalot ienākumus no akcijām, kas tiek tirgotas regulētos tirgos, un no akcijām, kas netiek tirgotas regulētos tirgos.

49. Pozīcijā "Komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi" uzrāda komisijas naudas un citus līdzīgus ienākumus par klientiem sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, par starpniecības darījumiem vērtspapīru tirgū, galvojumu izsniegšanu). Komisijas naudas uzrāda, atsevišķi nodalot komisijas maksas ienākumus no sākotnējā tirgus un komisijas maksas ienākumus no otrreizējā tirgus.

50. Pozīcijā "Komisijas naudas un citi līdzīgi izdevumi" uzrāda komisijas naudas un citus līdzīgus izdevumus par saņemtajiem pakalpojumiem, t.sk. par kredītiestādes un depozitārija pakalpojumiem.

51. Pozīcijā "Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi" uzrāda peļņu vai zaudējumus no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu un patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem vai finanšu saistībām, kuru patiesās vērtības izmaiņas atzīst peļņas un zaudējumu aprēķinā (t.sk. atvasinātajiem finanšu instrumentiem), kā arī patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem vai finanšu saistībām, kuru patiesās vērtības izmaiņas atzīst pārējos apvienotajos ienākumos.

52. Pozīcijā "Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts" uzrāda ārvalstu valūtas un patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu vai finanšu saistību, kuru patiesās vērtības izmaiņas atzīst peļņas un zaudējumu aprēķinā, pārvērtēšanas rezultātu.

53. Pozīcijā "Citi parastie ienākumi" uzrāda pārējos ienākumus, kas saistīti ar ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatdarbību, bet neatbilst šo noteikumu 40.43., 48., 49., 51. un 52. punkta prasībām, kā arī peļņu, kas iegūta nemateriālo aktīvu un kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā.

54. Pozīcijā "Administratīvie izdevumi" uzrāda padomei un valdei samaksāto atalgojumu, darba algu un pārējos maksājumus personālam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļus (t.sk. nekustamā īpašuma nodokli un pārējos nodokļus, kas attiecināmi uz pārskata periodu, izņemot uzņēmumu ienākuma nodokli, kuru uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 61. punkta prasībām) un pārējos administratīvos izdevumus. Pārējos administratīvajos izdevumos iekļauj apdrošināšanas prēmiju izdevumus, komandējumu izdevumus, pasta un sakaru pakalpojumu izdevumus, izdevumus par informācijas pakalpojumiem, datorpakalpojumiem un citus līdzīgus izdevumus.

55. Pozīcijā "Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums" uzrāda nemateriālo aktīvu vērtības amortizāciju un pamatlīdzekļu, t.sk. lietošanas tiesību aktīvu operatīvajā nomā, vērtības nolietojumu, kā arī zaudējumus no nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās.

56. Pozīcijā "Citi parastie izdevumi" uzrāda pārējos izdevumus, kas saistīti ar ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatdarbību, bet neatbilst šo noteikumu 44.47., 50.52., 54. un 55. punkta prasībām. Citos parastajos izdevumos iekļauj zaudējumus no nemateriālo aktīvu un kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanas. Šajā pozīcijā uzrāda arī dalības maksu un tai pielīdzināmus izdevumus (t.sk. maksājumus Komisijai).

57. Pozīcijā "Izdevumi uzkrājumiem parādiem un saistībām" uzrāda tos uzkrājumus parādiem, kuri izveidoti laikā no gada sākuma līdz pārskata mēneša pēdējam datumam. Tajos ietilpst izdevumi par uzkrājumiem, kas izveidoti amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto finanšu aktīvu, ārpusbilances saistību un pārējo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumiem, un izdevumi par uzkrājumiem pārējām saistībām. Šeit uzrāda arī zaudējumus, kas radušies minēto aktīvu un ārpusbilances saistību norakstīšanas dēļ, ja tiem iepriekš nav izveidoti uzkrājumi vai izveidoto uzkrājumu vērtība izrādījusies mazāka par norakstāmo summu.

58. Pozīcijā "Uzkrājumu samazināšanas ienākumi" uzrāda iepriekšējos periodos parādiem un saistībām izveidoto uzkrājumu vērtības samazinājumu un ienākumus no iepriekšējos gados norakstīto aktīvu atgūšanas.

59. Pozīcijā "Ārkārtas ienākumi" uzrāda ienākumus, kas radušies saistībā ar tādiem notikumiem vai darījumiem, kuri nepārprotami atšķiras no ieguldījumu brokeru sabiedrības parastās darbības un kuru bieža vai periodiska atkārtošanās nākotnē nav gaidāma.

60. Pozīcijā "Ārkārtas izdevumi" uzrāda izdevumus, kas radušies saistībā ar tādiem notikumiem vai darījumiem, kuri nepārprotami atšķiras no ieguldījumu brokeru sabiedrības parastās darbības un kuru bieža vai periodiska atkārtošanās nākotnē nav gaidāma.

61. Pozīcijā "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokli.

VIII. Pārskats "Aktīvi pārvaldīšanā"

62. Šajā pārskatā uzrāda aktīvus, t.sk. naudas līdzekļus, kuri iegūti, veicot klienta finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu.

IX. Pārskats "Ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā esošie klientu naudas līdzekļi"

63. Šajā pārskatā norāda tos naudas līdzekļus, kas glabājas atsevišķi nodalītos klientu ieguldījumu kontos un individuāli pārvaldītu portfeļu naudas kontos, atsevišķi uzrādot naudas līdzekļus klientu finanšu instrumentu individuālai pārvaldīšanai saskaņā ar klientu pilnvarojumu un naudas līdzekļus pārējo starpniecības darījumu veikšanai.

X. Pārskata iesniegšanas kārtība

64. Ieguldījumu brokeru sabiedrības ceturkšņa pārskata periods ir periods no gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējam datumam (31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris, 31. decembris).

65. Ieguldījumu brokeru sabiedrība sagatavoto pārskatu iesniedz Komisijai līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. datumam.

66. Pārskatu iesniedz atbilstoši Komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas nosaka elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas kārtību. Informāciju sniedz XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto taksonomiju, ar kuru var iepazīties Komisijas mājaslapā, vai XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, izmantojot Komisijas sagatavoto un Datu ziņošanas sistēmā publicēto XLSX failu.

67. Ja Komisija konstatē, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, to paziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

XI. Pārejas noteikums

68. Pirmo pārskatu atbilstoši šo noteikumu prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrība sagatavo par atskaites periodu, kas beidzas 2022. gada 30. septembrī, un iesniedz Komisijai līdz 2022. gada 31. oktobrim.

XII. Noslēguma jautājumi

69. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 30. septembrī.

70. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2020. gada 1. decembra normatīvie noteikumi Nr. 229 "Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.09.2022. normatīvajiem noteikumiem Nr. 165

Ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukums:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piešķirtais kods:

Pārskata perioda beigu datums:

Izpildītāja vārds, uzvārds:

Izpildītāja e-pasta adrese:

Izpildītāja tālruņa numurs:

IBS 01.00 "Bilances pārskats"

IBS 01.01 "Aktīvi"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valsts kods

Valūtas kods

Sektora kods

Summa

T.sk. tirdzniecības portfeļa pozīciju summa

010

A

020

030

040

050

060

Nauda kasē

0100

X

 

X

 

X

Prasības pret MFI

0200

X

X

X

 

X

Prasības uz pieprasījumu

0210

  

X

 

X

Pārējās prasības pret MFI

0220

  

X

 

X

Prasības pret klientiem

0300

X

X

X

  
Īstermiņa aizdevumi

0310

    

X

Ilgtermiņa aizdevumi

0320

    

X

Pārējās prasības pret klientiem

0330

    

X

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

0400

X

X

X

  
Īstermiņa parāda vērtspapīri

0410

X

X

X

 

X

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

0420

X

X

X

 

X

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

0500

X

X

X

  
Akcijas, kas tiek tirgotas regulētos tirgos

0510

X

X

X

 

X

Akcijas, kas netiek tirgotas regulētos tirgos

0520

    

X

Citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

0530

    

X

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

0600

X

X

X

  
Atvasinātie finanšu instrumenti

0700

 

X

X

  
Nemateriālie aktīvi

0800

X

X

X

 

X

T.sk. avansa maksājumi

0810

    

X

Pamatlīdzekļi

0900

X

X

X

 

X

T.sk. avansa maksājumi

0910

    

X

Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi

1000

    

X

Pārējie aktīvi

1100

     
Kopā aktīvi (0100+0200+0300+0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)

2000

X

X

X

  

Pielikuma turpinājums

IBS 01.02 "Pasīvi"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valsts kods

Valūtas kods

Sektora kods

Summa

T.sk. tirdzniecības portfeļa pozīciju summa

010

A

020

030

040

050

060

Saistības pret MFI

3100

X

X

X

 

X

Īstermiņa aizņēmumi

3110

  

X

 

X

Ilgtermiņa aizņēmumi

3120

  

X

 

X

Pārējās saistības pret MFI

3130

  

X

 

X

Saistības pret klientiem

3200

X

X

X

 

X

Īstermiņa aizņēmumi

3210

    

X

Ilgtermiņa aizņēmumi

3220

    

X

Pārējās saistības pret klientiem

3230

    

X

Emitētie parāda vērtspapīri

3300

X

X

X

  
Atvasinātie finanšu instrumenti

3400

 

X

X

  
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

3500

    

X

Uzkrājumi parādiem un saistībām

3600

    

X

Pārējās saistības

3700

     
Kapitāls un rezerves

3800

X

X

X

 

X

Apmaksātais pamatkapitāls

3810

 

X

  

X

Akciju emisijas uzcenojums

3820

X

X

X

 

X

Pašu akcijas un daļas (-)

3830

X

X

X

 

X

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

3840

X

X

X

 

X

Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos

3850

X

X

X

 

X

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi

3860

X

X

X

 

X

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

3870

X

X

X

 

X

Kopā pasīvi (3100+3200+3300+3400+3500+3600+3700+3800)

4000

X

X

X

  

Pielikuma turpinājums

IBS 01.03 " Ārpusbilances pozīcijas"

    (veselos euro)  

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valsts kods

Valūtas kods

Summa

  

010

A

020

030

050

  
Iespējamās saistības kopā

5100

X

X

   
Galvojumi

5101

     
Pārējās iespējamās saistības

5102

     
Saistības pret klientiem

5200

     

Pielikuma turpinājums

IBS 02.00 "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā (020+030)

010

A

020

030

040

Tīrie procentu ienākumi (1110-1120)

1100

X

X

 
Procentu ienākumi (1111+...+1115)

1110

X

X

 
Procentu ienākumi no prasībām pret MFI

1111

   
Procentu ienākumi no prasībām pret klientiem

1112

   
Procentu ienākumi no īstermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu

1113

X

X

 
Procentu ienākumi no ilgtermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu

1114

X

X

 
Pārējie procentu ienākumi

1115

   
Procentu izdevumi (1121+...+1125)

1120

X

X

 
Procentu izdevumi par saistībām pret MFI

1121

   
Procentu izdevumi par saistībām pret klientiem

1122

   
Procentu izdevumi par emitētajiem īstermiņa parāda vērtspapīriem

1123

X

X

 
Procentu izdevumi par emitētajiem ilgtermiņa parāda vērtspapīriem

1124

X

X

 
Pārējie procentu izdevumi

1125

   
Dividenžu ienākumi (1210+...+1230)

1200

   
No akcijām, kas tirgotas regulētos tirgos

1210

   
No akcijām, kas nav tirgotas regulētos tirgos

1220

   
No citiem vērtspapīriem ar nefiksētu ienākumu

1230

   
Komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi (1310+...+1330)

1300

   
Komisijas maksas ienākumi no sākotnējā tirgus

1310

   
Komisijas maksas ienākumi no otrreizējā tirgus

1320

   
Pārējie ienākumi

1330

   
Komisijas naudas un citi līdzīgi izdevumi

1400

   
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi

1500

X

X

 
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts (1610+...+1650)

1600

X

X

 
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts

1610

X

X

 
Parāda vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts

1620

X

X

 
Akciju un citu vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu pārvērtēšanas rezultāts

1630

X

X

 
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļu pārvērtēšanas rezultāts

1640

X

X

 
Citu finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts

1650

X

X

 
Finansiālās darbības peļņa vai zaudējumi (1100+1200+1300-1400+1500+1600)

1000

X

X

 
Citi parastie ienākumi

2000

   
Administratīvie izdevumi (3110+...+3150)

3100

   
Padomei un valdei samaksātais atalgojums

3110

   
Personāla atalgojums

3120

   
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3130

   
Nodokļi

3140

   
Pārējie administratīvie izdevumi

3150

   
Nemateriālo aktīvu vērtības amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums (3210+...+3230)

3200

X

X

 
Nemateriālie aktīvi

3210

X

X

 
Lietošanas tiesību aktīvi operatīvajā nomā

3220

X

X

 
Pārējie pamatlīdzekļi

3230

X

X

 
Citi parastie izdevumi

3300

   
Izdevumi par uzkrājumiem parādiem un saistībām (3410+...+3430)

3400

X

X

 
Par uzkrājumiem aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam

3410

X

X

 
Par uzkrājumiem pārējām saistībām

3420

X

X

 
Parādu norakstīšanas zaudējumi

3430

   
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi (3510+3520)

3500

X

X

 
Vispārējo uzkrājumu samazinājums

3510

X

X

 
Norakstīto aktīvu atgūšana

3520

   
Parastās darbības peļņa vai zaudējumi (1000+2000-3100-3200-3300-3400+3500)

4000

X

X

 
Ārkārtas ienākumi

5000

   
Ārkārtas izdevumi

6000

   
Pelņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (4000+5000-6000)

7000

X

X

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

8000

X

X

 
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi (7000-8000)

9000

X

X

 

Pielikuma turpinājums

IBS 03.00 "Bilances pozīciju "Atvasinātie finanšu instrumenti" izvērsums (bilances pārskata 0700. un 3400. pozīcijas izvērsums)"

(veselos euro)

Atvasināto finanšu instrumentu nosaukums

Pozīcijas kods

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu nosacītā pamatvērtība

aktīvs

pasīvs

Procentu atvasinātie finanšu instrumenti

Ārvalstu valūtu un zelta atvasinātie finanšu instrumenti

Kapitāla vērtspapīru atvasinātie finanšu instrumenti

Dārgmetālu (izņemot zeltu) atvasinātie finanšu instrumenti

Citu preču atvasinātie finanšu instrumenti

Kopā (040+050+
070+080+
090)

kopā

t.sk. ar sākotnējo termiņu, kas īsāks par 14 dienām

010

A

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Ārpusbiržas tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti (0011+...+0014)

0010

         
Nākotnes līgumi (forwards)

0011

         
Mijmaiņas līgumi

0012

         
Nopirktie iespēju līgumi

0013

         
Pārdotie iespēju līgumi

0014

         
Biržā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti (0021+...+0024)

0020

         
Nākotnes līgumu (futures) garā pozīcija

0021

         
Nākotnes līgumu (futures) īsā pozīcija

0022

         
Nopirktie iespēju līgumi

0023

         
Pārdotie iespēju līgumi

0024

         
Kopā atvasinātie finanšu instrumenti (0010+0020)

0030

         
t.sk. atvasināto finanšu instrumentu ar pozitīvu patieso vērtību kopsumma

0040

 

X

       
t.sk. atvasināto finanšu instrumentu ar negatīvu patieso vērtību kopsumma

0050

X

        

Pielikuma turpinājums

IBS 04.00 "Aktīvi pārvaldīšanā"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valsts kods

Sektora kods

Summa

010

A

020

030

040

Klientu – rezidentu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos

1000

X

X

 
Prasības pret MFI

1100

X

X

 
Prasības uz pieprasījumu

1110

 

X

 
Pārējās prasības pret MFI

1120

 

X

 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1200

X

X

 
Īstermiņa parāda vērtspapīri

1210

   
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

1220

   
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1300

X

X

 
Akcijas, kas tiek tirgotas regulētos tirgos

1310

   
Akcijas, kas netiek tirgotas regulētos tirgos

1320

   
Citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1330

   
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

1400

   
Atvasinātie finanšu instrumenti

1500

 

X

 
Pārējie aktīvi pārvaldīšanā

1600

   
Klientu – nerezidentu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos

2000

X

X

 
Prasības pret MFI

2100

X

X

 
Prasības uz pieprasījumu

2110

 

X

 
Pārējās prasības

2120

 

X

 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

2200

X

X

 
Īstermiņa parāda vērtspapīri

2210

   
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

2220

   
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

2300

X

X

 
Akcijas, kas tiek tirgotas regulētos tirgos

2310

   
Akcijas, kas netiek tirgotas regulētos tirgos

2320

   
Citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

2330

   
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

2400

   
Atvasinātie finanšu instrumenti

2500

 

X

 
Pārējie aktīvi pārvaldīšanā

2600

   
Kopā klientu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos (1000+2000)

3000

X

X

 

Pielikuma turpinājums

IBS 05.00 "Ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā esošie klientu naudas līdzekļi"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

010

B

020

Klientu naudas līdzekļi ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā esošajos norēķinu kontos kredītiestādēs (0011+0012)

0010

 
Naudas līdzekļi klientu finanšu instrumentu individuālai pārvaldīšanai saskaņā ar klientu pilnvarojumu

0011

 
Naudas līdzekļi pārējo starpniecības darījumu veikšanai

0012

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 165Pieņemts: 13.09.2022.Stājas spēkā: 30.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 22.09.2022. OP numurs: 2022/184.5
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
335744
30.09.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)