Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 229

Rīgā 2020. gada 1. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 51 4. p.)
Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu
tirgus likuma
133. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša bilances pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) izsniegusi licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai. Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskats tiek sagatavots nolūkā iegūt informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī Finanšu kontu pārskata un Maksājumu bilances un statistiskā pārskata sagatavošanai.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. rezidenti – visas institūcijas, arī ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu, (izņēmums – studenti). Par rezidentiem uzskata arī Latvijas Republikas valsts diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

2.2. nerezidenti – visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par vienu gadu, (izņēmums – studenti). Par nerezidentiem uzskata arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko institūciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā;

2.3. klienti – fiziskās vai juridiskās personas, kurām ieguldījumu brokeru sabiedrība sniedz tās licencē noteiktos ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus;

2.4. īstermiņa prasības un saistības – prasības un saistības ar sākotnējo atmaksas vai izpildes termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

2.5. ilgtermiņa prasības un saistības – prasības un saistības ar sākotnējo atmaksas vai izpildes termiņu, kas ilgāks par vienu gadu un ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

2.6. finanšu instrumenti – vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīru;

2.7. finanšu aktīvi – aktīvi, kas ir nauda vai no līguma izrietošas tiesības saņemt no citas personas naudu vai citu finanšu aktīvu vai apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu personu potenciāli izdevīgos apstākļos, vai citas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) kapitāla instrumenti;

2.8. finanšu saistības – saistības, kas izriet no vienošanās nodot naudu vai citu finanšu aktīvu citai personai vai apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu personu potenciāli neizdevīgos apstākļos;

2.9. kapitāla instrumenti – vienošanās, kas apliecina tiesības uz uzņēmuma tīro aktīvu, t.i., uzņēmuma aktīvu, no kuriem atskaitītas visas šā uzņēmuma saistības, daļu;

2.10. atvasinātie finanšu instrumenti – finanšu instrumenti, kuru vērtība mainās atkarībā no noteiktās procentu likmes, vērtspapīru cenas, ārvalstu valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitinga vai līdzīga mainīga lieluma pārmaiņām un kuru ietekmē viens vai vairāki finanšu riski, kas piemīt atvasinātā finanšu instrumenta pamatā esošajam primārajam finanšu instrumentam, tiek pārvesti starp darījumā iesaistītajām personām. Atvasinātā finanšu instrumenta iegūšanai nav nepieciešams sākotnējais ieguldījums vai ir nepieciešams neliels sākotnējais ieguldījums, salīdzinot ar citiem līgumiem, kas ir līdzīgā veidā atkarīgi no tirgus apstākļu pārmaiņām, turklāt ar līguma izpildi saistītie norēķini notiek nākotnē;

2.11. kredītiestādes – institūcijas, kuras publiski pieņem noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus un savā vārdā izsniedz kredītus. Latvijas Republikā par kredītiestādi šo noteikumu izpratnē uzskatāma banka, ārvalsts bankas nodaļa (filiāle) un krājaizdevu sabiedrība;

2.12. finanšu institūcijas – institūcijas, kas nav centrālās bankas, kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi, bet kas veic ieguldījumu vai kreditēšanas operācijas vai sniedz ar šo operāciju veikšanu saistītus finanšu starpniecības pakalpojumus. Finanšu institūcijas ir, piemēram, sabiedrības, kas nodarbojas ar finanšu līzingu (finanšu nomu) un kreditēšanu pret klienta prasījuma tiesībām (factoring), eksporta vai importa finansēšanas sabiedrības, lombardi, ieguldījumu fondi, biržas, ieguldījumu brokeru sabiedrības, sabiedrības, kas veic valūtu pirkšanu un pārdošanu, pārvaldītājsabiedrības (holding corporations), kas veic finanšu starpniecībā iesaistīto meitas uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) tiešo vadību un kontroli;

2.13. apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi – finanšu institūcijas, kas sniedz finanšu starpniecības pakalpojumus, apvienojot dažādu veidu riskus. Apdrošināšanas sabiedrības sniedz dzīvības vai nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus. Privātie pensiju fondi veic sociālā riska apdrošināšanu fonda dalībniekiem, uzkrājot un ieguldot dalībnieku pašu veiktās un viņu labā brīvprātīgi veiktās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma vai darbnespējas papildpensijas kapitālu;

2.14. nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) – saimnieciskas vienības, kas veic preču ražošanu vai sniedz nefinansiālus pakalpojumus nolūkā gūt peļņu vai citus augļus. Latvijas Republikā par nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) uzskatāmi arī individuālie uzņēmumi un zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

2.15. privātpersonas – fiziskās personas vai fizisko personu grupas (mājsaimniecības), kuru pamatdarbība ir patēriņš un kuras ražo preces un pakalpojumus vienīgi pašu patēriņam. Latvijas Republikā par privātpersonām uzskatāmi arī individuālā darba veicēji, ja viņi nav reģistrējuši savu darbību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

2.16. privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas – institūcijas, kas nodrošina preces un pakalpojumus privātpersonām vai privātpersonu grupām un kas resursus gūst galvenokārt no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, piemēram, arodbiedrības, profesionālās vai izglītības apvienības, patērētāju asociācijas, politiskās partijas, baznīcas, reliģiskās kopienas, kā arī kultūras, atpūtas un sporta klubi, žēlsirdības, atbalsta un palīdzības organizācijas;

2.17. radniecīgās uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) – kredītiestādes, finanšu institūcijas, apdrošināšanas sabiedrības, privātie pensiju fondi vai nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), kas attiecībā pret pārskata sniedzēju ieguldījumu brokeru sabiedrību ir vai nu meitas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), vai mātes uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), vai arī mātes uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) citas meitas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības);

2.18. saistītās uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) – kredītiestādes, finanšu institūcijas, apdrošināšanas sabiedrības, privātie pensiju fondi vai nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), kurās pārskata sniedzējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai pieder tiešā ceļā vai netiešā ceļā (izmantojot meitas uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)) iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus pamatkapitāla vai balsstiesību, bet nepārsniedz 50 procentus no pamatkapitāla vai balsstiesībām, vai kuras pārskata sniedzēja ieguldījumu brokeru sabiedrība var būtiski ietekmēt;

2.19. ES valstis – Eiropas Savienības dalībvalstis (sarakstu sk. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en);

2.20. EMS valstis – Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstis;

2.21. regulētais tirgus – organizatorisku, juridisku un tehnisku pasākumu kopums, kas padara iespējamu atklātu un regulāru finanšu instrumentu darījumu slēgšanu;

2.22. pārējo terminu lietojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 noteiktajam.

3. Uzkrājumu veidošanas kārtība ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības, noteikta Komisijas normatīvajos noteikumos, kas nosaka prasības kredītriska pārvaldīšanas jomā. Pārējās ieguldījumu brokeru sabiedrības šim nolūkam var piemērot Komisijas normatīvos noteikumus, kas nosaka prasības krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas jomā.

II. Vispārīgie noteikumi

4. Ieguldījumu brokeru sabiedrība par katru darbības mēnesi sagatavo "Ieguldījumu brokeru sabiedrības mēneša pārskatu" (turpmāk – pārskats) (pielikums), kas ietver:

4.1. "Mēneša bilances pārskatu" ar pozīcijas "Pārējie aktīvi" un pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsumu šo noteikumu 8. punktā paredzētajos gadījumos un paskaidrojumu par izmaiņu iemesliem šo noteikumu 9. punktā paredzētajos gadījumos;

4.2. pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsumu;

4.3. pārskatu "Aktīvi pārvaldīšanā";

4.4. pozīciju "Atvasinātie finanšu instrumenti" izvērsumu;

4.5. pozīciju "Pakārtotās saistības" un "Apmaksātais pamatkapitāls" izvērsumu;

4.6. pārskatu "Ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā esošie klientu naudas līdzekļi".

5. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga veikt darījumus ar finanšu instrumentiem uz ieguldījumu brokeru sabiedrības rēķina, tā "Mēneša bilances pārskatā" uzrāda tirdzniecības portfeļa aktīvu un saistību pozīciju atlikumus. Visas tirdzniecības portfelī iekļautās pozīcijas novērtē to tirgus vērtībā.

6. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ieguvusi atvasinātos finanšu instrumentus, aizpilda pārskata 4. daļu "Pozīciju "Atvasinātie finanšu instrumenti" izvērsums", kurā uzrāda dažādu veidu atvasināto finanšu instrumentu patieso vērtību kopsummu un nosacīto pamatvērtību kopsummu.

7. Ja "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējā "Mēneša bilances pārskata" attiecīgo rādītāju ir mainījies par vairāk nekā 15 procentiem, ieguldījumu brokeru sabiedrība "Mēneša bilances pārskatā" un pārskatā "Aktīvi pārvaldīšanā" aizpilda kolonnu ''Izmaiņu iemesli''.

8. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras "Mēneša bilances pārskatā" uzrādīto pārējo aktīvu vērtība pārsniedz 5 procentus no aktīvu kopsummas, "Mēneša bilances pārskata" kolonnā ''1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums'' sniedz pārējo aktīvu kopsummu veidojošo pozīciju darījumu skaidrojumu. Ja "Mēneša bilances pārskatā" uzrādīto pārējo saistību vērtība pārsniedz 5 procentus no pasīvu kopsummas, ieguldījumu brokeru sabiedrība "Mēneša bilances pārskata" kolonnā ''3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums'' sniedz pārējo saistību kopsummu veidojošo pozīciju darījumu skaidrojumu.

9. Pārskatā lietotā naudas vienība ir euro. Aktīvu, pasīvu, aktīvu pārvaldīšanā un ārpusbilances pozīciju atlikumus ārvalstu valūtā pārrēķina euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa pārskata mēneša pēdējā datumā. Pozīciju atlikumus pārskatā uzrāda veselos euro.

10. Pārskatā uzrāda pārskata mēneša pēdējā datuma bilances, ārpusbilances un aktīvu pārvaldīšanā pozīciju atlikumus (dienas beigās).

11. "Mēneša bilances pārskatā" un tā pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsumā, kā arī pārskatā "Aktīvi pārvaldīšanā" pozīcijas uzrāda iedalījumā pa rezidentiem un nerezidentiem.

12. Par pārskata pareizību atbild ieguldījumu brokeru sabiedrības vadītājs.

III. Speciālie noteikumi atsevišķu darījumu atspoguļošanai "Mēneša bilances pārskatā"

13. Ieguldījumu brokeru sabiedrība uzrāda aktīvus attiecīgajā "Mēneša bilances pārskata" aktīvu pozīcijā arī tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tos ieķīlājusi kā ieguldījumu brokeru sabiedrības saistību vai trešo personu saistību izpildes nodrošinājumu vai, saglabājot kontroli pār šiem aktīviem, citādi nodevusi tos trešajām personām kā nodrošinājumu, vai apgrūtinājusi par labu trešajām personām.

14. Ieguldījumu brokeru sabiedrība "Mēneša bilances pārskatā" nedrīkst ietvert tai ieķīlātos vai kā citādi kā nodrošinājumu saņemtos trešo personu aktīvus (mantu).

15. Aktīvus, kuri iegūti, veicot klienta finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu, uzrāda "Mēneša bilances pārskata" 3. daļā "Aktīvi pārvaldīšanā".

16. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pārdevējs, tad tā turpina uzrādīt pārdotos aktīvus "Mēneša bilances pārskata" attiecīgajā aktīvu pozīcijā, bet saņemtos līdzekļus uzrāda "Mēneša bilances pārskatā" kā saistības pret aktīvu pircēju (repo darījums).

17. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pircējs, tad nopirktos aktīvus nedrīkst uzrādīt "Mēneša bilances pārskata" aktīvu pozīcijā, bet darījuma rezultātā samaksāto iegādes cenu uzrāda kā prasības pret aktīvu pārdevēju (reversais repo darījums).

18. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pārdevējs, tad pārdotos aktīvus nedrīkst uzrādīt "Mēneša bilances pārskata" aktīvu pozīcijā, bet summu, kas ir vienāda ar cenu, par kādu puses vienojušās aktīvu atpārdošanas gadījumā, uzrāda ārpusbilances pozīcijā "Saistības pret klientiem". Ja pārdotā aktīva patiesā vērtība kļūst zemāka nekā cena, par kādu puses vienojušās atpārdošanas gadījumā, starpību uzrāda "Mēneša bilances pārskata" pasīvu pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti".

19. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pircējs, tad nopirktos aktīvus uzrāda "Mēneša bilances pārskatā" kā attiecīgā veida aktīvus.

20. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība izsniedz vērtspapīru aizdevumu, tā turpina uzrādīt aizdotos vērtspapīrus "Mēneša bilances pārskata" attiecīgā veida aktīvā. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība saņem vērtspapīru aizņēmumu, tā neuzrāda aizņemtos vērtspapīrus "Mēneša bilances pārskatā" līdz brīdim, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība pārdod tos trešajai pusei. Peļņu vai zaudējumus no šādu vērtspapīru pārdošanas iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bet saistības atdot pārdotos aizņemtos vērtspapīrus uzrāda "Mēneša bilances pārskata" pasīvā.

IV. "Mēneša bilances pārskata" aktīvu un aktīvu pārvaldīšanā pozīcijas

21. Pozīcijā "Nauda kasē" uzrāda naudas līdzekļus nacionālās un ārvalstu valūtas banknotēs un monētās. Ārvalstu valūtas atlikumu uzrāda ailē "Nerezidenti".

22. Pozīcijā "Prasības pret kredītiestādēm" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, t.i., prasības, kuras var tikt izpildītas bez iepriekšēja pieprasījuma vai pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darbdiena, kā arī termiņnoguldījumus kredītiestādēs iedalījumā pa īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumiem. Šeit uzrāda arī tādas prasības pret kredītiestādēm, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu (reversie repo darījumi), kā arī tās prasības pret kredītiestādēm, kuras rada kredītiestāžu emitētie parāda vērtspapīri, kas neatbilst šo noteikumu 24. punkta prasībām. Šeit neuzrāda klientu naudas līdzekļu atlikumus norēķinu kontos kredītiestādēs, kas atvērti klientu naudas līdzekļu glabāšanai.

23. Pozīcijā "Prasības pret klientiem" uzrāda prasības pret klientiem, kas nav kredītiestādes, t.sk. aizdevumus, prasības, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu, prasības, kuras radušās nepabeigtos norēķinos par sniegtajiem pakalpojumiem, un vekseļus, kas saņemti, aizvietojot debitoru parādus vai aizdevumus. Aizdevumus klientiem iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumos. Šeit uzrāda arī tās prasības pret klientiem, kuras rodas no klientu emitētajiem parāda vērtspapīriem, kas neatbilst šo noteikumu 24. punkta prasībām.

24. Pozīcijā "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošos pārvedamos parāda vērtspapīrus, t.i., vērtspapīrus, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas, t.sk. valsts, pašvaldību, kredītiestāžu, finanšu institūciju, apdrošināšanas sabiedrību un citu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) parāda vērtspapīrus. Parāda vērtspapīri, kuru procentu likme mainās saskaņā ar īpašiem nosacījumiem (piemēram, procentu likme starpbanku tirgū), arī uzskatāmi par parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. Visus minētos vērtspapīrus iedala īstermiņa un ilgtermiņa vērtspapīros.

25. Pozīcijā "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā (akcijas) un citus kapitāla vērtspapīrus, izņemot ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmus vērtspapīrus.

26. Pozīcijā "Līdzdalība saistīto un radniecīgo uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) pamatkapitālā" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumus saistīto un radniecīgo uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) pamatkapitālā.

27. Pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošās ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus.

28. Pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības finanšu aktīvus, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., uzrāda atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu pozitīvo vērtību kopsummu.

29. Pozīcijā "Nemateriālie aktīvi" uzrāda koncesijas, patentu, licenču un tirdzniecības zīmju lietošanas tiesības, nomas tiesības, iegādāto komercsabiedrību un citu veidu saimnieciskās darbības veicēju pozitīvo nemateriālo vērtību un citas par atlīdzību iegūtas bezķermeniskas lietas (aktīvus), kā arī programmnodrošinājumu, kas nav elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa. Šeit uzrāda arī avansa maksājumus par nemateriālajiem aktīviem.

30. Pozīcijā "Pamatlīdzekļi" uzrāda visus ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošos, t.sk. bez izpirkuma tiesībām iznomātos un finanšu līzinga darījumos iegūtos, pamatlīdzekļus, t.i., materiālos aktīvus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība izmanto pakalpojumu sniegšanai, administratīvos nolūkos vai iznomā un paredz lietot ilgāk par vienu gadu, piemēram, zemesgabalus, ēkas, transportlīdzekļus, iekārtas u.tml. aktīvus. Šeit uzrāda arī programmnodrošinājumu, kas ir elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa, un ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošo un bez izpirkuma tiesībām iznomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas un atjaunošanas izmaksas, kuras uzlabojušas attiecīgo pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā nav paredzēta šo izmaksu kompensācija. Šajā pozīcijā uzrāda nepabeigtas būvniecības izmaksas un avansa maksājumus par šajā punktā minētajiem pamatlīdzekļiem.

31. Pozīcijā "Pašas akcijas un daļas" uzrāda atgūtās pārskata sniedzējas ieguldījumu brokeru sabiedrības emitētās akcijas vai daļas.

32. Pozīcijā "Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi" uzrāda izdevumus, kas veikti pārskata periodā, bet attiecas uz nākamajiem periodiem. Šeit uzrāda arī iepriekšējos periodos un pārskata periodā uzkrātos, bet vēl nesaņemtos ienākumus, piemēram, vēl nesaņemto, taču aprēķināto komisijas naudu, nomas maksu un procentu ienākumus.

33. Pozīcijā "Pārējie aktīvi" uzrāda aktīvus, kuru saturs neatbilst citām "Mēneša bilances pārskata" aktīvu pozīcijām, t.sk. nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā paredzēta šo izmaksu kompensācija. Šeit uzrāda kustamo un nekustamo īpašumu, kas pārņemts īpašumā neatmaksāto aizdevumu un citu prasību dzēšanai, kā arī citus pamatlīdzekļus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība nelieto un plāno atsavināt.

V. "Mēneša bilances pārskata" pasīvu pozīcijas

34. Pozīcijā "Saistības pret kredītiestādēm" uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar kredītiestādēm, t.sk. aizņēmumus un saistības, kas radušās pēc vienošanās ar kredītiestādi par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu. Aizņēmumus iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumos.

35. Pozīcijā "Saistības pret klientiem" uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar klientiem, izņemot kredītiestādes, t.sk. aizņēmumus un saistības, kas radušās pēc vienošanās ar klientiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu. Aizņēmumus iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumos.

36. Pozīcijā "Emitētie parāda vērtspapīri" uzrāda saistības, kas izriet no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašas emitētajiem parāda vērtspapīriem, t.sk. parādzīmēm, obligācijām un izsniegtajiem vekseļiem, iedalījumā pa īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīriem.

37. Pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti" uzrāda finanšu saistības, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., uzrāda atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu negatīvo vērtību kopsummu.

38. Pozīcijā "Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi" uzrāda ienākumus, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, bet ir saņemti līdz pārskata perioda beigām. Šeit uzrāda arī pārskata un iepriekšējos periodos uzkrātos, bet vēl nesamaksātos procentus un citus izdevumus, piemēram, vēl nesamaksāto, taču aprēķināto komisijas naudu, nomas maksu un procentu izdevumus.

39. Posteņa "Uzkrājumi parādiem un saistībām":

39.1. pozīcijā "Uzkrājumi aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam" uzrāda uzkrājumus bilances aktīvu posteņu vērtības samazinājumam un ārpusbilances saistību vērtības korekcijas;

39.2. pozīcijā "Uzkrājumi nodokļiem" uzrāda aprēķinātos, bet vēl nesamaksātos nodokļus;

39.3. pozīcijā "Pārējie uzkrājumi" uzrāda uzkrājumus pensijām un citām saistībām.

40. Pozīcijā "Pārējās saistības" uzrāda visas pārējās saistības, kuras neatbilst šo noteikumu 34.39. un 41. punkta prasībām.

41. Pozīcijā "Pakārtotās saistības" uzrāda pakārtotās saistības, t.i., saistības, kas rodas no aizņēmumiem un kas aizdevējam dod tiesības atgūt aizdevumu pirms termiņa tikai ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidācijas (bankrota) gadījumā pēc visu citu kreditoru prasījumu apmierināšanas, bet pirms akcionāru vai dalībnieku prasījumu apmierināšanas.

42. Posteņa "Kapitāls un rezerves":

42.1. pozīcijā "Apmaksātais pamatkapitāls" uzrāda apmaksāto akciju vai daļu kopsummu;

42.2. pozīcijā "Akciju emisijas uzcenojums" uzrāda akciju pārdošanas cenas pārsniegumu pār to nominālvērtību, izņemot papildmaksu uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai;

42.3. pozīcijā "Pārvērtēšanas rezerves" uzrāda pamatlīdzekļu, ilgtermiņa vērtspapīru un citu ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas to patiesajā vērtībā pozitīvo rezultātu;

42.4. pozīcijā "Rezerves" uzrāda rezerves, kas izveidotas no iepriekšējo gadu peļņas atbilstoši statūtos paredzētajām prasībām, t.sk. papildmaksu uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai;

42.5. pozīcijā "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi" uzrāda to iepriekšējos gados uzkrātās peļņas daļu, kura palikusi ieguldījumu brokeru sabiedrības rīcībā pēc pamatkapitāla, rezerves kapitāla un pārējo rezervju palielināšanas un atskaitījumiem dividendēm. Šeit atspoguļo arī iepriekšējo gadu zaudējumus. Zaudējumus uzrāda ar mīnusa zīmi;

42.6. pozīcijā "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" atspoguļo pārskata gadā gūto peļņu vai zaudējumus, kurus uzrāda ar mīnusa zīmi.

VI. "Mēneša bilances pārskata" ārpusbilances pozīcijas

43. Pozīcijā "Iespējamās saistības" uzrāda visu veidu darījumus, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrība galvo par trešo personu saistību izpildi.

44. Pozīcijā "Saistības pret klientiem" uzrāda visas ieguldījumu brokeru sabiedrības neatsaucamās ārpusbilances saistības, kas saistītas ar kredītrisku, piemēram, saistības par aizdevumu piešķiršanu un saistības par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju.

VII. Pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsums

45. Pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsumā uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības ienākumus un izdevumus, kas radušies periodā no gada sākuma līdz pārskata mēneša pēdējam datumam.

46. Pozīcijā "Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm" uzrāda procentu ienākumus no prasībām (t.sk. aizdevumiem, avansiem, noguldījumiem, prasībām, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu) pret kredītiestādēm. Šeit uzrāda arī ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par prasībām, kuras iegūtas par vērtību, kas mazāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo prasību atmaksas termiņā. Kā procentu ienākumu samazinājumu uzrāda izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par prasībām, kuras iegūtas par vērtību, kas lielāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo prasību atmaksas termiņā.

47. Pozīcijā "Procentu ienākumi no prasībām pret klientiem" uzrāda procentu ienākumus no aizdevumiem klientiem un no prasībām, kuras radušās pret klientiem darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu. Šeit uzrāda arī ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par aizdevumiem klientiem, ja šie ienākumi iegūti, amortizējot diskontu par aizdevuma vērtību, kas mazāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo aizdevumu atmaksas termiņā. Kā procentu ienākumu samazinājumu iekļauj izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par aizdevumiem, kuri iegūti vērtībā, kas lielāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo aizdevumu atmaksas termiņā.

48. Pozīcijā "Procentu ienākumi no īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu" uzrāda procentu ienākumus no parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. Procentu ienākumus no parāda vērtspapīriem palielina (samazina) par pārskata periodā amortizēto diskonta (prēmijas) summu par tiem parāda vērtspapīriem, kuri iegūti vērtībā, kas mazāka (lielāka) nekā summa, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo parāda vērtspapīru dzēšanas termiņā.

49. Pozīcijā "Pārējie procentu ienākumi" uzrāda pārējos procentu ienākumiem līdzīgos ienākumus, kuri neatbilst šo noteikumu 46.48. punkta prasībām un kurus aprēķina, pamatojoties uz līguma noteikumiem.

50. Pozīcijā "Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm" uzrāda procentu izdevumus par saistībām (t.sk. saistībām, kas radušās darījumos par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu) pret kredītiestādēm, izņemot procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām pret kredītiestādēm.

51. Pozīcijā "Procentu izdevumi par saistībām pret klientiem" uzrāda procentu izdevumus par saistībām (t.sk. saistībām, kas radušās darījumos par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu) pret klientiem, izņemot procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām pret klientiem.

52. Pozīcijā "Procentu izdevumi par īstermiņa un ilgtermiņa emitētajiem parāda vērtspapīriem" uzrāda procentu izdevumus par ieguldījumu brokeru sabiedrības pašas emitētajiem parāda vērtspapīriem. Minētos procentu izdevumus palielina (samazina) par pārskata periodā amortizēto diskonta (prēmijas) summu par tām parāda vērtspapīru saistībām, kuru vērtība ir mazāka (lielāka) nekā summa, kura ieguldījumu brokeru sabiedrībai jāsamaksā šo parāda vērtspapīru dzēšanas termiņā.

53. Pozīcijā "Procentu izdevumi par pakārtotajām saistībām" uzrāda procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām.

54. Pozīcijā "Pārējie procentu izdevumi" uzrāda pārējos procentu izdevumiem līdzīgos izdevumus, kuri neatbilst šo noteikumu 50.53. punkta prasībām un kurus aprēķina, pamatojoties uz līguma noteikumiem.

55. Pozīcijā "Dividenžu ienākumi" uzrāda dividenžu ienākumus un citus līdzīgus ienākumus par ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumiem akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu.

56. Pozīcijā "Komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi" uzrāda komisijas naudas un citus līdzīgus ienākumus par klientiem sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, par starpniecības darījumiem vērtspapīru tirgū, galvojumu izsniegšanu).

57. Pozīcijā "Komisijas naudas un citi līdzīgi izdevumi" uzrāda komisijas naudas un citus līdzīgus izdevumus par saņemtajiem pakalpojumiem, t.sk. par bankas un depozitārija pakalpojumiem.

58. Pozīcijā "Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi" uzrāda peļņu vai zaudējumus no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu un finanšu instrumentiem, t.sk. atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

59. Pozīcijā "Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts" uzrāda ārvalstu valūtas un finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātu, izņemot šo noteikumu 42.3. punktā minēto ieguldījumu pārvērtēšanas rezultātu, kas palielina to vērtību. Šajā pozīcijā uzrāda šo noteikumu 42.3. punktā minēto ieguldījumu vērtības samazināšanas rezultātu, ja samazinājums pārsniedz iepriekš kapitālā un rezervēs uzskaitīto vērtības palielinājumu vai ja ieguldījumu vērtības palielinājuma nebija, pirms tika atzīts vērtības samazinājums.

60. Pozīcijā "Citi parastie ienākumi" uzrāda pārējos ienākumus, kas saistīti ar ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatdarbību, bet neatbilst šo noteikumu 46.49.55.56.58. un 59. punkta prasībām, kā arī peļņu, kas iegūta nemateriālo aktīvu un kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā.

61. Pozīcijā "Administratīvie izdevumi" uzrāda darba algu un pārējos maksājumus personālam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļus (t.sk. nekustamā īpašuma nodokli un pārējos nodokļus, kas attiecināmi uz pārskata periodu, izņemot uzņēmumu ienākuma nodokli, kuru uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 68. punkta prasībām) un pārējos administratīvos izdevumus. Pārējos administratīvajos izdevumos iekļauj apdrošināšanas prēmiju izdevumus, komandējumu izdevumus, pasta un sakaru pakalpojumu izdevumus, izdevumus par informācijas pakalpojumiem, informātikas pakalpojumiem, maksājumus Komisijai un citus līdzīgus izdevumus.

62. Pozīcijā "Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums" uzrāda nemateriālo aktīvu vērtības amortizāciju un pamatlīdzekļu vērtības nolietojumu, kā arī zaudējumus no nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās.

63. Pozīcijā "Citi parastie izdevumi" uzrāda pārējos izdevumus, kas saistīti ar ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatdarbību, bet neatbilst šo noteikumu 50.54.57.59.61. un 62. punkta prasībām. Citos parastajos izdevumos iekļauj zaudējumus no nemateriālo aktīvu un kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanas.

64. Pozīcijā "Izdevumi uzkrājumiem parādiem un saistībām" uzrāda tos uzkrājumus parādiem, kuri izveidoti laikā no gada sākuma līdz pārskata mēneša pēdējam datumam. Tajos ietilpst izdevumi uzkrājumiem, kas izveidoti amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto finanšu aktīvu, ārpusbilances saistību un pārējo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumiem, un izdevumi uzkrājumiem pārējām saistībām. Šeit uzrāda arī zaudējumus, kas radušies minēto aktīvu un ārpusbilances saistību norakstīšanas dēļ, ja tiem iepriekš nav izveidoti uzkrājumi vai izveidoto uzkrājumu vērtība izrādījusies mazāka par norakstāmo summu.

65. Pozīcijā "Uzkrājumu samazināšanas ienākumi" uzrāda iepriekšējos gados parādiem un saistībām izveidoto uzkrājumu vērtības samazinājumu un ienākumus no iepriekšējos gados norakstīto aktīvu atgūšanas.

66. Pozīcijā "Ārkārtas ienākumi" uzrāda ienākumus, kas radušies tādu notikumu vai darījumu dēļ, kuri nepārprotami atšķiras no ieguldījumu brokeru sabiedrības parastās darbības un kuru bieža vai periodiska atkārtošanās nākotnē nav gaidāma.

67. Pozīcijā "Ārkārtas izdevumi" uzrāda izdevumus, kas radušies tādu notikumu vai darījumu dēļ, kuri nepārprotami atšķiras no ieguldījumu brokeru sabiedrības parastās darbības un kuru bieža vai periodiska atkārtošanās nākotnē nav gaidāma, (piemēram, plūdu, viesuļvētru vai zādzību dēļ radušies izdevumi).

68. Pozīcijā "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokli.

VIII. Aktīvi pārvaldīšanā

69. Šajā pozīcijā uzrāda aktīvus, t.sk. naudas līdzekļus, kuri iegūti, veicot klienta finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu.

IX. Pārskata iesniegšanas kārtība

70. Ieguldījumu brokeru sabiedrība sagatavoto pārskatu nosūta Komisijai līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Pārskatu nosūta Komisijai saskaņā ar Komisijas 2020. gada 18. jūnija normatīvajos noteikumos Nr. 76 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.

71. Konsultācijas par pārskata sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējuma, datu un analīzes departaments.

X. Noslēguma jautājumi

72. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

73. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2003. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 131 "Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 229
Ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukums  
   

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piešķirtais kods

Ieguldījumu brokeru sabiedrības mēneša pārskats

___________________________
(pārskata perioda beigu datums)

1. Mēneša bilances pārskats  
1.1. Aktīvi (veselos skaitļos)
Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi T.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums
Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā
ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0100 Nauda kasē 0100                        
0200 Prasības pret kredītiestādēm                          
  Prasības uz pieprasījumu 0210                        
  Īstermiņa noguldījumi 0220                        
  Ilgtermiņa noguldījumi 0230                        
  Reversie repo darījumi 0240                        
  Pārējās prasības pret kredītiestādēm 0250                        
Prasības pret kredītiestādēm kopā 0200                        
0300 Prasības pret klientiem                          
0310 Īstermiņa aizdevumi                          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) 0311                        
  Finanšu institūcijām 0312                        
  Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem 0313                        
  Privātpersonām 0314                        
  Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām 0315                        
  Citi 0316                        
Īstermiņa aizdevumi kopā 0310                        
0320 Ilgtermiņa aizdevumi                          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) 0321                        
  Finanšu institūcijām 0322                        
  Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem 0323                        
  Privātpersonām 0324                        
  Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām 0325                        
  Citi 0326                        
Ilgtermiņa aizdevumi kopā 0320                        

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi T.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums
Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā
ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0330 Reversie repo darījumi                          
  Ar nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) 0331                        
  Ar finanšu institūcijām 0332                        
  Ar apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem 0333                        
  Ar privātpersonām 0334                        
  Ar privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām 0335                        
  Ar citām institūcijām 0336                        
Reversie repo darījumi kopā 0330                        
0340 Pārējās prasības pret klientiem                          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) 0341                        
  Finanšu institūcijām 0342                        
  Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem 0343                        
  Privātpersonām 0344                        
  Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām 0345                        
  Citi 0346                        
Pārējās prasības pret klientiem kopā 0340                        
Prasības pret klientiem kopā 0300                        
0400 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu                          
0410 Īstermiņa parāda vērtspapīri                          
  Valsts 0411                        
  Pašvaldību 0412                        
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) 0413                        
  Kredītiestāžu 0414                        
  Finanšu institūciju 0415                        
  Apdrošināšanas sabiedrību 0416                        
  Pārējo emitentu 0417                        
Īstermiņa parāda vērtspapīri kopā 0410                        

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums

 

Pozīcijas kods Atlikumi T.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums
Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā
ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0420 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri                          
  Valsts 0421                        
  Pašvaldību 0422                        
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) 0423                        
  Kredītiestāžu 0424                        
  Finanšu institūciju 0425                        
  Apdrošināšanas sabiedrību 0426                        
  Pārējo emitentu 0427                        
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri kopā 0420                        
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā 0400                        
0500 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu                          
0510 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) 0510                        
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 0511                        
0520 Kredītiestāžu 0520                        
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 0521                        
0530 Finanšu institūciju 0530                        
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 0531                        
0540 Apdrošināšanas sabiedrību un privāto pensiju fondu 0540                        
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 0541                        
0550 Pārējo institūciju 0550                        
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 0551                        
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā 0500                        
0600 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā                          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās) 0610                        
  Kredītiestādēs 0620                        
  Finanšu institūcijās 0630                        
  Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos 0640                        
  Citās saistītajās sabiedrībās 0650                        
Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā kopā 0600                        

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi T.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums
Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā
ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0700 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā                          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās) 0710                        
  Kredītiestādēs 0720                        
  Finanšu institūcijās 0730                        
  Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos 0740                        
  Citās radniecīgajās sabiedrībās 0750                        
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā kopā 0700                        
0800 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 0800                        
0900 Atvasinātie finanšu instrumenti                          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) 0910                        
  Kredītiestādes 0920                        
  Finanšu institūcijas 0930                        
  Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi 0940                        
  Privātpersonas 0950                        
  Citas institūcijas 0960                        
Atvasinātie finanšu instrumenti kopā 0900                        
1000 Nemateriālie aktīvi 1000                        
  t.sk. avansa maksājumi 1010                        
1100 Pamatlīdzekļi                          
  Zemesgabali, ēkas un būves 1110                        
  Avansa maksājumi 1120                        
  Pārējie pamatlīdzekļi 1130                        
Pamatlīdzekļi kopā 1100                        
1200 Pašas akcijas un daļas 1200                        
  t.sk. tirgotas regulētos tirgos 1210                        
1300 Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi                          
  Nākamo periodu izmaksas 1310                        
  Uzkrātie ienākumi 1320                        
Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi kopā 1300                        

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi T.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums
Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā
ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1400 Pārējie aktīvi                          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) 1410                        
  Kredītiestādes 1420                        
  Finanšu institūcijas 1430                        
  Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi 1440                        
  Privātpersonas 1450                        
  Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas 1460                        
  Citi 1470                        
Pārējie aktīvi kopā 1400                        
2000 Kopā aktīvi (0100+0200+0300+0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+ +1200+1300+1400) 2000                        

Pielikuma turpinājums

1.2. Pasīvi

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi T.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums
Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā
ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3100 Saistības pret kredītiestādēm                          
  Īstermiņa aizņēmumi 3110                        
  Ilgtermiņa aizņēmumi 3120                        
  Repo darījumi 3130                        
  Pārējās saistības 3140                        
Saistības pret kredītiestādēm kopā 3100                        
3200 Saistības pret klientiem                          
3210 Īstermiņa aizņēmumi                          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) 3211                        
  Finanšu institūcijas 3212                        
  Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi 3213                        
  Privātpersonas 3214                        
  Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas 3215                        
  Citas institūcijas 3216                        
Īstermiņa aizņēmumi kopā 3210                        
3220 Ilgtermiņa aizņēmumi                          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) 3221                        
  Finanšu institūcijas 3222                        
  Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi 3223                        
  Privātpersonas 3224                        
  Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas 3225                        
  Citas institūcijas 3226                        
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā 3220                        
3230 Repo darījumi                          
  Ar nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) 3231                        
  Ar finanšu institūcijām 3232                        
  Ar apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem 3233                        
  Ar privātpersonām 3234                        
  Ar privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām 3235                        
  Ar citām institūcijām 3236                        
Repo darījumi kopā 3230                        
3240 Pārējās saistības 3240                        
Saistības pret klientiem kopā 3200                        

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi T.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums
Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā
ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3300 Emitētie parāda vērtspapīri                          
3310 Īstermiņa parāda vērtspapīri 3310                        
3320 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri 3320                        
Emitētie parāda vērtspapīri kopā 3300                        
3400 Atvasinātie finanšu instrumenti                          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) 3410                        
  Kredītiestādes 3420                        
  Finanšu institūcijas 3430                        
  Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi 3440                        
  Privātpersonas 3450                        
  Citas institūcijas 3460                        
Atvasinātie finanšu instrumenti kopā 3400                        
3500 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 3500                        
3600 Uzkrājumi parādiem un saistībām                          
  Uzkrājumi aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam 3610                        
  Uzkrājumi nodokļiem 3630                        
  Pārējie uzkrājumi 3640                        
Uzkrājumi parādiem un saistībām kopā 3600                        
3700 Pārējās saistības                          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) 3710                        
  Finanšu institūcijas 3720                        
  Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi 3730                        
  Privātpersonas 3740                        
  Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas 3750                        
  Citas institūcijas 3760                        
Pārējās saistības kopā 3700                        
3800 Pakārtotās saistības 3800                        

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi T.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%) 3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums
Rezidenti Nerezidenti Kopā Rezidenti Nerezidenti Kopā
ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (1+2+4) ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis (6+7+9)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3900 Kapitāls un rezerves                          
  Apmaksātais pamatkapitāls 3910                        
  Akciju emisijas uzcenojums 3920                        
  Pārvērtēšanas rezerves 3930                        
  Rezerves 3940                        
  Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi 3950                        
  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 3960                        
Kapitāls un rezerves kopā 3900                        
4000 Kopā pasīvi (3100+3200+3300+3400+3500+3600+3700+3800+3900) 4000                        

1.3. Ārpusbilances pozīcijas

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)
Rezidenti Nerezidenti Kopā (1+2)
A B 1 2 3 4
5100 Iespējamās saistības          
  Galvojumi 5101        
  Pārējās iespējamās saistības 5102        
Iespējamās saistības kopā 5100        
5200 Saistības pret klientiem 5200        

Pielikuma turpinājums

2. Pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsums

(veselos skaitļos)

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi
Rezidenti Nerezidenti Kopā (1+2+4)
ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis
A B 1 2 3 4 5
Procentu ienākumi            
Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm 8110          
Procentu ienākumi no prasībām pret klientiem 8120          
Procentu ienākumi no īstermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu 8130          
Procentu ienākumi no ilgtermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu 8140          
Pārējie procentu ienākumi 8150          
Procentu ienākumi kopā (8110+...+8150) 8100          
Procentu izdevumi            
Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm 8210          
Procentu izdevumi par saistībām pret klientiem 8220          
Procentu izdevumi par emitētajiem īstermiņa parāda vērtspapīriem 8230          
Procentu izdevumi par emitētajiem ilgtermiņa parāda vērtspapīriem 8240          
Procentu izdevumi par pakārtotajām saistībām 8250          
Pārējie procentu izdevumi 8260          
Procentu izdevumi kopā (8210+...+8260) 8200          
Tīrie procentu ienākumi (8100-8200) A          
Dividenžu ienākumi            
No līdzdalības radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā 8310          
No līdzdalības saistīto sabiedrību pamatkapitālā 8320          
No pārējām akcijām un citiem vērtspapīriem ar nefiksētu ienākumu 8330          
Dividenžu ienākumi kopā (8310+...+8330) 8300          
Komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi 8400          
Komisijas naudas un citi līdzīgi izdevumi 8500          
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi 8600          
Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts            
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts 8710          
Parāda vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts 8720          
Akciju pārvērtēšanas rezultāts 8730          
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārvērtēšanas rezultāts 8740          
Citu finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts 8750          
Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts kopā (8710+...+8750) 8700          
Finansiālās darbības peļņa vai zaudējumi (A+8300+8400-8500+8600+8700) B          
Citi parastie ienākumi 8800          
Administratīvie izdevumi            
Padomei un valdei samaksātais atalgojums 8910          
Personāla atalgojums 8920          
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 8930          
Nodokļi 8940          
Pārējie administratīvie izdevumi 8950          
Administratīvie izdevumi kopā (8910+...+8950) 8900          
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums            
Nemateriālo aktīvu amortizācija 9010          
Ēku un būvju vērtības nolietojums 9020          
Pārējo pamatlīdzekļu vērtības nolietojums 9030          
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums kopā (9010+...+9030) 9000          
Citi parastie izdevumi 9100          
Izdevumi uzkrājumiem parādiem un saistībām            
Uzkrājumiem aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam 9210          
Uzkrājumiem pārējām saistībām 9220          
Parādu norakstīšanas zaudējumi 9230          
Izdevumi uzkrājumiem parādiem un saistībām kopā (9210+...+9230) 9200          
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi            
Vispārējo uzkrājumu samazinājums 9320          
Norakstīto aktīvu atgūšana 9330          
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi kopā (9320+...+9330) 9300          
Parastās darbības peļņa vai zaudējumi (B+8800–8900–9000–9100–9200+9300) C          
Ārkārtas ienākumi 9500          
Ārkārtas izdevumi 9600          
Pelņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (C+9500-9600) D          
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 9700          
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi  (D-9700)* E          

* 5. ailes kopsummai jāatbilst mēneša bilances pārskata pasīvu 3960. pozīcijas 5. ailes kopsummai.

Pielikuma turpinājums

3. Aktīvi pārvaldīšanā

3.1. Klientu – rezidentu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos

(veselos skaitļos)

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Rezidenti Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)
Nefinanšu uzņēmējsa-biedrības Kredīt-iestādes Finanšu institūcijas Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi Privātper-sonas Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas Kopā (1+...+6)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
51000 Ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos
51100 Prasības pret kredītiestādēm                  
  Prasības uz pieprasījumu 51110                
  Īstermiņa noguldījumi 51120                
  Ilgtermiņa noguldījumi 51130                
  Reversie repo darījumi 51140                
  Pārējās prasības 51150                
Prasības pret kredītiestādēm kopā 51100                
51200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu                  
51210 Īstermiņa parāda vērtspapīri                  
  Valsts 51211                
  Pašvaldību 51212                
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) 51213                
  Kredītiestāžu 51214                
  Finanšu institūciju 51215                
  Apdrošināšanas sabiedrību 51216                
  Pārējo emitentu 51217                
Īstermiņa parāda vērtspapīri kopā 51210                
51220 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri                  
  Valsts 51221                
  Pašvaldību 51222                
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) 51223                
  Kredītiestāžu 51224                
  Finanšu institūciju 51225                
  Apdrošināšanas sabiedrību 51226                
  Pārējo emitentu 51227                
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri kopā 51220                
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā 51200                
51300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu                  
51310 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) 51310                
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 51311                
51320 Kredītiestāžu 51320                
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 51321                
51330 Finanšu institūciju 51330                
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 51331                
51340 Apdrošināšanas sabiedrību un privāto pensiju fondu 51340                
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 51341                
51350 Citu institūciju 51350                
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 51351                
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā 51300                
51400 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā                  
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās) 51410                
  Kredītiestādēs 51420                
  Finanšu institūcijās 51430                
  Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos 51440                
  Citās saistītajās sabiedrībās 51450                
Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā kopā 51400                
51500 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā                  
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās) 51510                
  Kredītiestādēs 51520                
  Finanšu institūcijās 51530                
  Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos 51540                
  Citās radniecīgajās sabiedrībās 51550                
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā kopā 51500                
51600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 51600                
51700 Atvasinātie finanšu instrumenti                  
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) 51710                
  Kredītiestādes 51720                
  Finanšu institūcijas 51730                
  Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi 51740                
  Privātpersonas 51750                
  Citas institūcijas 51760                
Atvasinātie finanšu instrumenti kopā 51700                
51800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā 51800                
Rezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos kopā 51000                
52000 Ieguldījumi ES valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos  
52100 Prasības pret kredītiestādēm                  
  Prasības uz pieprasījumu 52110                
  Īstermiņa noguldījumi 52120                
  Ilgtermiņa noguldījumi 52130                
  Reversie repo darījumi 52140                
  Pārējās prasības 52150                
Prasības pret kredītiestādēm kopā 52100                
52200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu                  
  Īstermiņa parāda vērtspapīri 52210                
  Ilgtermiņa parāda vērtspapīri 52220                
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā 52200                
52300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 52300                
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 52310                
52400 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā 52400                
52500 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā 52500                
52600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 52600                
52700 Atvasinātie finanšu instrumenti 52700                
52800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā 52800                
Rezidentu līdzekļu ieguldījumi ES valstu finanšu instrumentos kopā 52000                
53000 t.sk. ieguldījumi EMS valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos  
53100 Prasības pret kredītiestādēm                  
  Prasības uz pieprasījumu 53110                
  Īstermiņa noguldījumi 53120                
  Ilgtermiņa noguldījumi 53130                
  Reversie repo darījumi 53140                
  Pārējās prasības 53150                
Prasības pret kredītiestādēm kopā 53100                
53200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu                  
  Īstermiņa parāda vērtspapīri 53210                
  Ilgtermiņa parāda vērtspapīri 53220                
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā 53200                
53300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 53300                
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 53310                
53400 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā 53400                
53500 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā 53500                
53600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 53600                
53700 Atvasinātie finanšu instrumenti 53700                
53800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā 53800                
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi EMS valstu finanšu instrumentos 53000                
54000 Ieguldījumi pārējo valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos  
54100 Prasības pret kredītiestādēm                  
  Prasības uz pieprasījumu 54110                
  Īstermiņa noguldījumi 54120                
  Ilgtermiņa noguldījumi 54130                
  Reversie repo darījumi 54140                
  Pārējās prasības 54150                
Prasības pret kredītiestādēm kopā 54100                
54200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu                  
  Īstermiņa parāda vērtspapīri 54210                
  Ilgtermiņa parāda vērtspapīri 54220                
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā 54200                
54300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 54300                
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 54310                
54400 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā 54400                
54500 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā 54500                
54600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 54600                
54700 Atvasinātie finanšu instrumenti 54700                
54800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā 54800                
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi pārējo valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos 54000                
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi nerezidentu finanšu instrumentos (52000+54000) 55000                
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu un nerezidentu finanšu instrumentos (51000+55000) 56000                

Pielikuma turpinājums

3.2. Klientu – nerezidentu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos

(veselos skaitļos)

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Nerezidenti Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)
ES valstis t.sk. EMS valstis Pārējās valstis Kopā (1+3)
A B 1 2 3 4 5
61000 Ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos
61100 Prasības pret kredītiestādēm            
  Prasības uz pieprasījumu 61110          
  Īstermiņa noguldījumi 61120          
  Ilgtermiņa noguldījumi 61130          
  Reversie repo darījumi 61140          
  Pārējās prasības 61150          
Prasības pret kredītiestādēm kopā 61100          
61200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu            
61210 Īstermiņa parāda vērtspapīri            
  Valsts 61211          
  Pašvaldību 61212          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) 61213          
  Kredītiestāžu 61214          
  Finanšu institūciju 61215          
  Apdrošināšanas sabiedrību 61216          
  Pārējo emitentu 61217          
Īstermiņa parāda vērtspapīri kopā 61210          
61220 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri            
  Valsts 61221          
  Pašvaldību 61222          
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) 61223          
  Kredītiestāžu 61224          
  Finanšu institūciju 61225          
  Apdrošināšanas sabiedrību 61226          
  Pārējo emitentu 61227          
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri kopā 61220          
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā 61200          
61300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu            
61310 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) 61310          
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 61311          
61320 Kredītiestāžu 61320          
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 61321          
61330 Finanšu institūciju 61330          
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 61331          
61340 Apdrošināšanas sabiedrību un privāto pensiju fondu 61340          
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 61341          
61350 Citu institūciju 61350          
  t.sk. tirgoti regulētos tirgos 61351          
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā 61300          
61400 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā            
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās) 61410          
  Kredītiestādēs 61420          
  Finanšu institūcijās 61430          
  Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos 61440          
  Citās saistītajās sabiedrībās 61450          
Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā kopā 61400          
61500 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā            
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās) 61510          
  Kredītiestādēs 61520          
  Finanšu institūcijās 61530          
  Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos 61540          
  Citās radniecīgajās sabiedrībās 61550          
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā kopā 61500          
61600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 61600          
61700 Atvasinātie finanšu instrumenti            
  Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) 61710          
  Kredītiestādes 61720          
  Finanšu institūcijas 61730          
  Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi 61740          
  Privātpersonas 61750          
  Citas institūcijas 61760          
Atvasinātie finanšu instrumenti kopā 61700          
61800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā 61800          
Kopā nerezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos 61000          
62000 Ieguldījumi nerezidentu finanšu instrumentos            
Kopā nerezidentu līdzekļu ieguldījumi nerezidentu finanšu instrumentos 62000          
Kopā nerezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu un nerezidentu finanšu instrumentos (61000+62000) 63000          
Kopā klientu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos (56000+63000) 60000          

Pielikuma turpinājums

4. Pozīciju "Atvasinātie finanšu instrumenti" izvērsums (mēneša bilances pārskata 0900. un 3400. pozīcijas izvērsums)

(veselos skaitļos)

Atvasināto finanšu instrumentu nosaukums Pozīcijas kods Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība Atvasināto finanšu instrumentu nosacītā pamatvērtība
aktīvs pasīvs Procentu atvasinātie instrumenti Ārvalstu valūtu un zelta atvasinātie instrumenti Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti Dārgmetālu (izņemot zeltu) atvasinātie instrumenti Citu preču atvasinātie instrumenti Kopā (3+4+6+7+8)
Kopā t.sk. ar sākotnējo termiņu, kas īsāks par 14 dienām
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti
Nākotnes līgumi (forwards) 0011                  
Mijmaiņas līgumi 0012                  
Nopirktie iespēju līgumi 0013                  
Pārdotie iespēju līgumi 0014                  
Ārpusbiržas atvasinātie finanšu
instrumenti kopā
(0011+...+0014)
0010                  
Biržā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti
Nākotnes līgumu (futures) garā pozīcija 0021                  
Nākotnes līgumu (futures) īsā pozīcija 0022                  
Nopirktie iespēju līgumi 0023                  
Pārdotie iespēju līgumi 0024                  
Biržā tirgotie atvasinātie finanšu
instrumenti kopā
(0021+...+0024)
0020                  
Kopā atvasinātie finanšu instrumenti (0010+0020) 0030                  
t.sk. atvasināto finanšu instrumentu ar pozitīvu patieso vērtību kopsumma 0040   X              
t.sk. atvasināto finanšu instrumentu ar negatīvu patieso vērtību kopsumma 0050 X                

Pielikuma turpinājums

5. Pozīciju "Pakārtotās saistības" un "Apmaksātais pamatkapitāls" izvērsums

(veselos skaitļos)

Pozīcijas nosaukums Valsts kods* Kopā
(2+3)
Ieguldījuma daļa
<10% >=10%
A B 1 2 3
3800 Pakārtotās saistības ....   X X
  Ieguldītāja nosaukums     X X
  ...     X X
  ...     X X
  ...     X X
Pakārtotās saistības kopā X   X X
3910 Apmaksātais pamatkapitāls ...      
  Ieguldītāja nosaukums        
  ...        
  ...        
  ...        
  ...        
  ...        
  ...        
Apmaksātais pamatkapitāls kopā X      
Kopā X      

* Valstu kodus uzrāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi".

Pielikuma turpinājums

6. Ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā esošie klientu naudas līdzekļi

(veselos skaitļos)

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Summa
A B 1
Klientu naudas līdzekļi ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā esošajos norēķinu kontos kredītiestādēs    
  Naudas līdzekļi klientu finanšu instrumentu individuālai    
  pārvaldīšanai saskaņā ar klientu pilnvarojumu 0091  
  Naudas līdzekļi pārējo starpniecības darījumu veikšanai 0092  
Kopā 0090  
Izpildītājs      
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)    
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 229Pieņemts: 01.12.2020.Stājas spēkā: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 238, 09.12.2020. OP numurs: 2020/238.5
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
319272
01.01.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)