Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/8

Rīgā 2022. gada 4. augustā (prot. Nr. 30, 5. p.)
Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
45. panta otro daļu un 48. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka nosacījumus:

1.1. saskaņā ar kuriem ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības anulē, kopīgi izmanto, nodod un iznomā, un pagarina minēto tiesību termiņu;

1.2. par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanu vai iznomāšanu.

2. Elektronisko sakaru komersants (turpmāk – komersants), lai anulētu, kopīgi izmantotu, nodotu, iznomātu ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības vai pagarinātu to termiņu, iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) pieprasījumu par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību:

2.1. anulēšanu (1.pielikums);

2.2. kopīgu izmantošanu (2.pielikums);

2.3. nodošanu vai iznomāšanu (3.pielikums);

2.4. termiņa pagarināšanu (4.pielikums).

3. Regulators izskata pieprasījumu par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību anulēšanu, kopīgu izmantošanu, nodošanu, iznomāšanu vai termiņa pagarināšanu Regulatora padomes sēdē, uzaicinot tajā piedalīties komersantu.

II. Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību anulēšana

4. Komersants ne vēlāk kā 30 dienas pirms pārstāj izmantot piešķirtās ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības iesniedz Regulatorā šo noteikumu 2.1.apakšpunktā noteikto pieprasījumu.

5. Regulators, iepriekš brīdinot komersantu, var anulēt tam piešķirtās ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības atbilstoši Elektronisko sakaru likumā noteiktajiem nosacījumiem.

6. Ja komersants ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta, komersantam piešķirtās ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības anulē ar Regulatora priekšsēdētāja lēmumu.

III. Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošana, iznomāšana vai kopīga izmantošana

7. Komersanti iesniedz Regulatorā šo noteikumu 2.2. vai 2.3.apakšpunktā noteikto pieprasījumu ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanai, iznomāšanai vai kopīgai izmantošanai.

8. Komersanti savstarpēji saistītus pieteikumus par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanu iesniedz vienlaicīgi.

9. Regulators izskata komersantu iesniegto pieprasījumu par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanu, iznomāšanu vai kopīgu izmantošanu, ņemot vērā Elektronisko sakaru likumā noteiktos apstākļus, tajā skaitā šādus nosacījumus:

9.1. ierobežotas radiofrekvenču joslas resursu samērīgs sadalījums;

9.2. ierobežotas radiofrekvenču joslas resursu efektīva izmantošana;

9.3. ietekme uz pakalpojumu kvalitāti;

9.4. labums sabiedrības interesēm un ieguvums patērētājiem;

9.5. ietekme uz vidi.

10. Regulators ir tiesīgs komersantam atļaut nodot ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības, ja komersants ir ievērojis:

10.1. normatīvos aktus vai Regulatora izdotos administratīvos aktus elektronisko sakaru nozarē;

10.2. radioiekārtu lietošanas noteikumus vai arī pārkāpums ir novērsts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" noteiktajā termiņā.

IV. Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšana

11. Regulators izvērtē ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarinājuma iespējamību, ņemot vērā Elektronisko sakaru likumā un šo noteikumu 9. un 10.punktā noteiktos nosacījumus.

12. Regulators pēc ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarinājuma iespējamības izvērtēšanas publisko savā tīmekļvietnē ziņojumu, kurā norāda, vai pastāv iespējamība ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanai.

13. Komersants šo noteikumu 2.4.apakšpunktā noteikto pieprasījumu par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu iesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa beigām.

14. Regulators pēc pieprasījuma par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu saņemšanas piecu darbdienu laikā publisko savā tīmekļvietnē informāciju par saņemto pieprasījumu, norādot komersantu, kurš iesniedzis pieprasījumu, un pieprasījumā norādītās ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības.

15. Regulators izskata komersanta pieprasījumu par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu, ņemot vērā Elektronisko sakaru likumā un šo noteikumu 9. un 10.punktā noteikto.

16. Regulators ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņu pagarina uz laiku, kas nav ilgāks par 10 gadiem.

V. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 16.jūnija lēmumu Nr.1/7 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 97.nr.; 2013, 122.nr.; 2018, 154.nr.).

17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2022. gada 4. augusta lēmumam Nr. 1/8
Pieprasījums ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību anulēšanai

1. Informācija par komersantu:

1. Komersanta nosaukums 
2. Reģistrācijas numurs 

2. Informācija par anulējamām ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām:

2.1. Ierobežotas radiofrekvenču joslas no _________ MHz līdz _________ MHz lietošanas tiesības un teritorija, kurā lūdz anulēt –

 .

2.2. Plānotais ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību anulēšanas datums

 .

3. Cita svarīga informācija (papildu informācija, ko komersants iesniedz pēc paša vēlēšanās):

 .

Datums ______________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

  
Tālrunis   
E-pasts   

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2022. gada 4. augusta lēmumam Nr. 1/8
Pieprasījums ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību kopīgai izmantošanai

1. Informācija par komersantu, kuram Regulators ir piešķīris vai atļāvis saņemt nomas ceļā ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības:

1. Komersanta nosaukums 
2. Reģistrācijas numurs 

2. Informācija par komersantu, ar kuru ir paredzēts kopīgi izmantot ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības:

1. Komersanta nosaukums 
2. Reģistrācijas numurs 

3. Informācija par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām, kuras plānots kopīgi izmantot:

3.1. Ierobežotā radiofrekvenču josla no _________ MHz līdz _________ MHz, uz kuru piešķirtas lietošanas tiesības.

3.2. Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošana:

3.2.1. Faktiski izmantotās ierobežotas radiofrekvenču joslas no _________ MHz līdz _________ MHz lietošanas tiesības un teritorija _____________.

3.2.2. Neizmantotās ierobežotas radiofrekvenču joslas no _________ MHz līdz _________ MHz lietošanas tiesības un teritorija _____________.

3.2.3. Piešķirtās vai nomas ceļā saņemtās ierobežotas radiofrekvenču joslas neizmantošanas iemesli

 .

3.2.4. Piešķirto vai nomas ceļā saņemto ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību izmantošanas nolūks un izmantotā tehnoloģija

 .

4. Informācija par plānoto ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību kopīgu izmantošanu:

4.1. Kopīgas ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību izmantošanas nolūks (radiosakaru veids, tehnoloģija) un iecere

 .

4.2. Kopīgas ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību izmantošanas ieceres pamatojums un lietderība

 .

4.3. Plānotās kopīgās ierobežotas radiofrekvenču joslas izmantošanas teritorija

 .

4.4. Plānotās kopīgās ierobežotas radiofrekvenču joslas izmantošanas ietekmes uz konkurenci novērtējums

 .

4.5. Plānotais kopīgās ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas sākums (gads) un periods

 .

5. Cita svarīga informācija (papildu informācija, ko komersanti iesniedz pēc pašu vēlēšanās):

 .

Datums ______________________

Personas, kuras tiesīgas pārstāvēt komersantus  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

  
Tālrunis   
E-pasts   

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2022. gada 4. augusta lēmumam Nr. 1/8
Pieprasījums ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanai vai iznomāšanai

1. Informācija par komersantu, kuram Regulators ir piešķīris ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības:

1. Komersanta nosaukums 
2. Reģistrācijas numurs 

2. Informācija par komersantu, kuram ir paredzēts nodot ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības:

1. Komersanta nosaukums 
2. Reģistrācijas numurs 

3. Informācija par komersantu, kuram ir paredzēts iznomāt ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības:

1. Komersanta nosaukums 
2. Reģistrācijas numurs 

4. Informācija par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām, kuras plānots nodot vai iznomāt:

4.1. Ierobežotā radiofrekvenču josla no _________ MHz līdz _________ MHz, uz kuru piešķirtas lietošanas tiesības.

4.2. Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošana:

4.2.1. Faktiski izmantotās ierobežotas radiofrekvenču joslas no _________ MHz līdz _________ MHz lietošanas tiesības un teritorija _____________.

4.2.2. Neizmantotās ierobežotas radiofrekvenču joslas no _________ MHz līdz _________ MHz lietošanas tiesības un teritorija _____________.

4.2.3. Piešķirto ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību neizmantošanas iemesli

 .

4.2.4. Piešķirto ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību izmantošanas nolūks un izmantotā tehnoloģija

 .

5. Informācija par plānoto ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību izmantošanu pēc nodošanas vai iznomāšanas:

5.1. Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību izmantošanas nolūks (radiosakaru veids, tehnoloģija) un iecere

 .

5.2. Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanas vai iznomāšanas nepieciešamības pamatojums un lietderība

 .

5.3. Plānotā ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību izmantošanas teritorija

 .

5.4. Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanas vai iznomāšanas ietekmes uz konkurenci novērtējums

 .

5.5. Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību izmantošanas sākums (gads) un periods ______________.

5.6. Nododamās vai iznomājamās ierobežotas radiofrekvenču joslas no _________ MHz līdz __________MHz lietošanas tiesības.

6. Cita svarīga informācija (papildu informācija, ko komersanti iesniedz pēc pašu vēlēšanās):

 .

Datums ______________________

Personas, kuras tiesīgas pārstāvēt komersantus  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

  
Tālrunis   
E-pasts   

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2022. gada 4. augusta lēmumam Nr. 1/8
Pieprasījums ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanai

1. Informācija par komersantu:

1. Komersanta nosaukums 
2. Reģistrācijas numurs 

2. Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību izmantošana:

2.1. Faktiski izmantotās ierobežotas radiofrekvenču joslas no _________ MHz līdz _________ MHz lietošanas tiesības un teritorija

 .

2.2. Neizmantotās ierobežotas radiofrekvenču joslas no _________ MHz līdz _________ MHz lietošanas tiesības un teritorija

 .

2.3. Piešķirto ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību neizmantošanas iemesli

 .

2.4. Piešķirto ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību izmantošanas nolūks un izmantotā tehnoloģija

 .

3. Informācija par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu:

3.1. Ierobežotas radiofrekvenču joslas no _________ MHz līdz _________ MHz lietošanas tiesības, kuras komersants lūdz pagarināt.

3.2. Teritorija, kurā nepieciešams pagarināt ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņu

 .

3.3. Laika periods, uz kādu nepieciešams pagarināt ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņu

 .

3.4. Piešķirto ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanas nepieciešamības pamatojums, norādot radiosakaru veidu un izmantojamo tehnoloģiju

 .

4. Cita svarīga informācija (papildu informācija, ko komersants iesniedz pēc paša vēlēšanās):

 .

Datums ______________________

Personas, kuras tiesīgas pārstāvēt komersantus  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

  
Tālrunis   
E-pasts   

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/8Pieņemts: 04.08.2022.Stājas spēkā: 11.08.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 10.08.2022. OP numurs: 2022/153.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Konsultāciju dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
334642
11.08.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"