Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 421

Rīgā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 50. §)
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.panta otro daļu un
Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas  "Finanšu instrumenti  komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" (turpmāk – investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību;

1.2. investīcijai pieejamo finansējumu;

1.3. atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus, tai skaitā finansējumu attīstības finanšu institūcijas izdevumu segšanai;

1.4. nepieciešamās informācijas sistēmas izveides un izmantošanas kārtību;

1.5. iesaistīto institūciju tiesības pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. projekts – darbu un pasākumu kopums, par kuru daļēju īstenošanu akciju sabiedrībā "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") ir iesniegts aizdevuma pieteikums atbalsta saņemšanai;

2.2. Eiropas digitālo inovāciju centrs  (turpmāk – centrs) – Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas Digitālo inovāciju centru izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu Nr. 2021/694, ar ko izveido programmu "Digitālā Eiropa" un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240, vai tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā minētās regulas 16. pantu;

2.3. sākotnējais digitālā brieduma tests – novērtējums par komersanta esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko komersants veic patstāvīgi vai sadarbībā ar centru, lai noteiktu komersanta digitalizācijas vajadzības un spēju izmantot digitālās tehnoloģijas, kas tiek definētas digitālās attīstības ceļa kartē;

2.4. otrreizējais digitālā brieduma tests – novērtējums par komersanta esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko pēc projekta īstenošanas komersants veic patstāvīgi vai sadarbībā ar centru, un centra eksperta atzinums par projekta izpildes atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei. Otrreizējā un sākotnējā novērtējuma rezultāti tiek savstarpēji salīdzināti, un ir jābūt vērojamam uzlabojumam digitalizācijas kopējā līmenī attiecībā pret iepriekšējo novērtējumu;

2.5. digitālās attīstības ceļa karte – centra eksperta padziļināti vadīts un izveidots novērtējums digitālā brieduma testa ietvaros par komersantam nepieciešamajām investīcijām digitālās transformācijas veicināšanai, novērtējot to atbilstību šo noteikumu 41. punktā minētajiem mērķiem;

2.6. atzinums – centra novērtējums par komersanta esošo digitālo un inovāciju briedumu un par veikto investīciju atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei. Novērtējums apliecina, ka komersants izpildījis digitālās attīstības ceļa kartē noteiktos priekšnosacījumus kapitāla atlaides piemērošanai (pozitīvs atzinums), vai tajā secināts, ka projekta rezultātā komersants nav izpildījis digitālās attīstības ceļa kartē noteiktos priekšnosacījumus kapitāla atlaides piemērošanai (negatīvs atzinums);

2.7. kapitāla atlaide – sabiedrības "Altum" aizdevuma vai sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums;

2.8. cits finansētājs – kredītiestāde, tās filiāle vai tās meitas sabiedrība, līzinga sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, ieguldījumu fonds, kas ir tiesīgs sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, starptautiska finanšu institūcija, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Ziemeļu Investīciju banka, Eiropas Padomes attīstības banka;

2.9. piesaistītais privātais finansējums – finansējums, kas projektā tiks ieguldīts, izmantojot komersantu pašu līdzekļus, finansējums, ko sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma gadījumā piešķīris cits finansētājs, un finansējums, ko sabiedrība "Altum" ir piesaistījusi finanšu instrumenta līmenī;

2.10. darbu sākums – atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 23. punktam ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu;

2.11. viens vienots uzņēmums –  ja de minimis atbalsts piešķirts atbilstoši Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulai (ES) Nr.  2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2023/2831), tas attiecas uz komersantu un ietver visus ar to saistītos uzņēmumus, starp kuriem pastāv vismaz vienas Komisijas regulas Nr.  2023/2831 2. panta 2. punktā minētās attiecības.

(Grozīts ar MK 18.06.2024. noteikumiem Nr. 390)

3. Investīcijas mērķis ir veicināt komersantu digitālo transformāciju, komersantu attīstību un apgrozījuma apjoma pieaugumu, atbalstot uz produktivitātes pieaugumu vērstus ieguldījumus uzņēmējdarbības digitālās transformācijas rīkos un automatizācijā, kā arī jaunu produktu un digitālo tehnoloģiju un risinājumu izstrādē.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

4. Investīciju īsteno un atbalstu sniedz kombinēta finanšu instrumenta veidā. Atbalstu veido: 

4.1. sabiedrības "Altum" aizdevums ar kapitāla atlaidi, ja projekta finansēšanā nav iesaistīts cits finansētājs un sabiedrības "Altum" aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apmērā;

4.2. sabiedrības "Altum" paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi, ja projektu līdzfinansē kopā ar vienu vai vairākiem citiem finansētājiem, ievērojot šādus nosacījumus:

4.2.1. paralēlais aizdevums ir struktūrā subordinēts attiecībā pret cita finansētāja sniegto kredītu vai finanšu līzingu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā cita finansētāja sniegtais kredīts vai finanšu līzings;

4.2.2. citu finansētāju sniegtā kredīta vai finanšu līzinga apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtā sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma summu;

4.2.3. sabiedrības "Atum" paralēlais aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apjomā.

4.1 Investīcija uzskatāma par stratēģiski svarīgu projektu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulu (ES) Nr.  2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

5. Sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma izsniegšanas kārtību nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum", komersantu un citu finansētāju.

6. Investīcijas mērķa grupa ir komersanti.

7. Aizdevumus un paralēlos aizdevumus izsniedz un kapitāla atlaidi piešķir un piemēro sabiedrība "Altum", noslēdzot ar komersantu civiltiesisku līgumu (turpmāk – aizdevuma līgums). Ja aizdevuma līgums netiek īstenots atbilstoši tajā ietvertajiem nosacījumiem, sabiedrībai "Altum" ir tiesības to vienpusēji lauzt un atgūt neatbilstoši izmaksāto finansējumu. 

8. Investīcijai pieejamais Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums ir 45 143 000 euro.

8.1 Papildus investīcijai pieejams Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" atmaksātais publiskais finansējums (klientu maksājumi un pamatsummas atmaksas) līdz 2 000 000 euro.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

9. Investīcijas ietvaros ir šādi:

9.1. uzraudzības rādītāji:

9.1.1. līdz 2022. gada 30. jūnijam Ministru kabinetā apstiprināta investīcija komersantu digitālās transformācijas veicināšanai;

9.1.2. līdz 2023. gada 31. decembrim piešķirto aizdevumu skaits – vismaz 34 aizdevumi;

9.1.3. līdz 2024. gada 31. decembrim piesaistītais privātais finansējums – vismaz 13 800 000 euro;

9.1.4. līdz 2025. gada 30. jūnijam piešķirto papildu aizdevumu skaits – vismaz 74 aizdevumi;

9.2. mērķi:

9.2.1. līdz 2024. gada 30. jūnijam piešķirto aizdevumu skaits – 51 aizdevums;

9.2.2. līdz 2026. gada 30. jūnijam piešķirto aizdevumu skaits – 133 aizdevumi;

9.2.3. līdz 2026. gada 30. jūnijam piesaistītais privātais finansējums – 37 000 000 euro;

9.3. kopējie rādītāji saskaņā ar Komisijas 2021. gada 28. septembra Deleģētās regulas Nr. 2021/2016, ar kuru, nosakot atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus un detalizētos elementus, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, pielikumā "Kopējo rādītāju saraksts" noteiktajiem kopējiem rādītājiem:

9.3.1. uzņēmumi, kas saņem atbalstu digitālo produktu, pakalpojumu un lietojumprogrammu izstrādei vai ieviešanai:

9.3.1.1. uzņēmumi, kurus atbalsta, lai izstrādātu digitālās tehnoloģijas un risinājumus;

9.3.1.2. uzņēmumi, kurus atbalsta, lai pieņemtu digitālos risinājumus viņu pakalpojumu, produktu vai procesu pārveidošanai;

9.3.2. atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā – sīki (mikro) uzņēmumi, mazi uzņēmumi, vidēji uzņēmumi un lieli uzņēmumi).

10. Investīcijas uzraudzības rādītājs, mērķis un kopējais rādītājs, izņemot šo noteikumu 9.1.1. apakšpunktā noteikto uzraudzības rādītāju, uzskatāms par izpildītu, kad ir noslēgts aizdevuma līgums.

11. Sabiedrība "Altum" nodrošina šo noteikumu 9. punktā noteikto uzraudzības rādītāju un mērķu uzskaiti, ievadīšanu un sasniegto uzraudzības rādītāju un mērķu pamatojošo dokumentu iesniegšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā šo noteikumu 9. punktā norādīto termiņu ietvaros, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Uzraudzības rādītāju un mērķu sasniegšanu pamatojošos dokumentus iesniedz ne vēlāk kā 2026. gada 30. jūnijā.

12. Ekonomikas ministrija ir atbildīga par investīcijas ieviešanu.

13. Sabiedrība "Altum" īsteno investīciju un piešķir atbalstu saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.

14. Sabiedrība "Altum" un Ekonomikas ministrija slēdz līgumu par šo noteikumu 8. punktā minētā finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas, uzraudzības kārtību un noteikto rādītāju uzskaiti un ievadīšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā. Ekonomikas ministrijai ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma jebkurā no šādiem gadījumiem: 

14.1. sabiedrība "Altum" nepilda līguma nosacījumus, tai skaitā netiek ievēroti šajos noteikumos noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas vai noteikto rādītāju sasniegšanu;

14.2. sabiedrība "Altum" projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniegusi nepatiesu informāciju;

14.3. citos gadījumos, ko paredz līgums.

15. Šo noteikumu 14. punktā minētajā līgumā iekļauj pušu saistības gan par darbībām Ekonomikas ministrijas un sabiedrības "Altum" līmenī, gan sabiedrības "Altum" un komersantu līmenī, lai investīcijas ieviešanas laikā novērstu:

15.1. korupciju, krāpšanu un interešu konfliktu saskaņā ar Komisijas 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2018/1046), 61. pantu;

15.2. dubultfinansējuma risku.

16. Ekonomikas ministrija šo noteikumu 14. punktā minētajā līgumā iekļauj pušu saistības par sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudēm, tai skaitā datu ticamības pārbaudēm gan attiecībā uz sabiedrību "Altum", gan komersantiem, kuriem piešķirts atbalsts. 

17. Sabiedrība "Altum" investīcijas īstenošanai var saņemt avansa maksājumus. Pirmo avansa maksājumu sabiedrība "Altum" var saņemt 2022. gadā 30 % apmērā no šo noteikumu ​​8. punktā minētā finansējuma. Otro avansu sabiedrība "Altum" var pieprasīt 30 % apmērā no šo noteikumu ​​8. punktā minētā finansējuma, ja sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu 70 % apmērā no pirmā avansa. Noslēguma maksājumu sabiedrība "Altum" var pieprasīt, ja sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu 100 % apmērā no pirmā avansa un 70 % apmērā no otrā avansa. Detalizētāka avansa un noslēguma maksājuma izmaksas kārtība tiek noteikta šo noteikumu ​​14. punktā minētajā līgumā.

18. Izmantojot investīcijas ietvaros atmaksāto publisko finansējumu (klientu maksājumus un pamatsummas atmaksas), sabiedrība "Altum" var:

18.1. pēc šo noteikumu 8. punktā minētā pieejamā finansējuma izlietojuma turpināt atbalsta sniegšanu, tai skaitā riska segumam,  saskaņā ar šiem noteikumiem;

18.2. visā investīcijas īstenošanas laikā un pēc šo noteikumu 8. punktā minētā pieejamā finansējuma izlietojuma segt programmas pārvaldības maksu saskaņā ar programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu;

19. Šo noteikumu 8. punktā minēto finansējumu sabiedrība "Altum" izmanto:

19.1. atbalsta sniegšanai;

19.2. sabiedrības "Altum" sagaidāmo kredītriska zaudējumu segšanai (tiek izmantots pirmo zaudējumu segšanai no neatgūtajiem aizdevumiem) un kapitāla atlaides segšanai. Turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu apmēru, kas ir noteikts procentuāli no kopējās izsniegto paralēlo aizdevumu summas, pamatojoties uz programmas rādītāju novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, sedz no sabiedrības "Altum" pašu finansējuma. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības atteikties no turpmākās aizdevumu piešķiršanas, ja faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

19.1 Šo noteikumu 8.1 punktā minēto finansējumu sabiedrība "Altum" izmanto:

19.11. atbalsta sniegšanai;

19.12. sabiedrības "Altum" sagaidāmo kredītriska zaudējumu segšanai (tiek izmantots pirmo zaudējumu segšanai no neatgūtajiem aizdevumiem).

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

20. Lai nodrošinātu finansējumu sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanai tā daļā, kas pārsniedz pieejamo kapitāla atlaides apmēru, sabiedrība "Altum" var piesaistīt valsts aizdevumu kredītlīnijas veidā vai piesaistīt finansējumu tirgū, tai skaitā aizņemoties finansējumu no starptautiskajām finanšu institūcijām, nepārsniedzot līdz 69 000 000 euro apmērā. Valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 2049. gada 31. decembrim. Valsts aizdevumam nepiemēro riska likmi un to nodrošina ar komercķīlu, sabiedrībai "Altum" ieķīlājot prasījuma tiesības un to nākamās sastāvdaļas kā lietu kopību, kas izrietēs no sabiedrības "Altum" izsniegtajiem aizdevumiem.

21. Projekta īstenošanā atbalsta saņēmēji nepiemēro normatīvos aktus piegādātāju atlases jomā, izņemot atbalsta saņēmējus, kas ir pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē.

II. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi

22. Atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  2023/2831.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

22.1 Ja komersantam nav pieejams de minimis limits vismaz atbalsta subsīdijas ekvivalenta apmērā, atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

23. Atbalstu sniedz projektu īstenošanai Latvijas Republikas teritorijā. Atbalstītajiem projektiem jābūt saistītiem ar investīcijas mērķi, kas noteikts šo noteikumu 3. punktā.

24. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, komersants ir veicis sākotnējo digitālā brieduma testu un saņēmis digitālās attīstības ceļa karti, saskaņā ar kuru var tikt veikti tālāki ieguldījumi komersanta digitālās transformācijas attīstībā šo noteikumu ietvaros.

25. Komersants, iesniedzot aizdevuma pieteikumu sabiedrībā "Altum", piesakās atbalstam. 

26. Sabiedrība "Altum" komersantu un projektu vērtē, pamatojoties uz šādiem komersanta iesniegtajiem dokumentiem: 

26.1. aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts;

26.2. komersanta digitālās attīstības ceļa karti;

26.3. komersanta parakstītu apliecinājumu par projektā paredzēto darbību atbilstību nacionālajiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem vides jomā;

26.4. ja attiecināms – komersanta parakstītu apliecinājumu par projektā paredzēto darbību atbilstību Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai (turpmāk – kvotu tirdzniecības sistēma), lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas, kas ir zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem;

26.5. komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61.a apakšpunktā, – ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu;

26.6. komersanta parakstītu apliecinājumu, ka uz komersantu nav attiecināma Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā minētā situācija – tas neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru, – ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu;

26.7. komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tas neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru, – ja atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831;

26.8. informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tā paša projekta ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, plānoto un piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti;

26.9. ja paredzēts sabiedrības "Altum" paralēlais aizdevums, – cita finansētāja lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai;

26.10. citu sabiedrības "Altum" pieprasīto informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu komersanta un projekta atbilstību šajos noteikumos paredzētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 18.06.2024. noteikumiem Nr. 390)

27. Sabiedrība "Altum" finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtē komersanta investīciju projekta ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, komersanta esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību projektā paredzēto darbību veiksmīgai īstenošanai, kā arī analizē identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus komersanta aizdevuma kvalitātes noteikšanai. 

28. Ja komersanta projektā paredzētās darbības nesakrīt ar digitālās attīstības ceļa kartē norādīto, sabiedrībai "Altum" ir tiesības pieņemt lēmumu par aizdevuma pieteikuma noraidīšanu. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības neslēgt aizdevuma līgumu ar komersantu un atteikt aizdevuma vai sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma izmaksu, tai skaitā gadījumos, kad lēmums par atbalsta piešķiršanu jau ir pieņemts, ja sabiedrībai "Altum" kļūst zināmi apstākļi, ka komersants vai projekts vairs neatbilst šo noteikumu nosacījumiem vai aizdevumu un sabiedrības "Altum" paralēlo aizdevumu nevar izsniegt saskaņā ar sabiedrībai "Altum" saistošajiem normatīvajiem aktiem.

29. Komersantam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte un maksimālā pieejamā kapitāla atlaide. Atbalstu piešķir, ja komersants atbilst šajos noteikumos noteiktajām valsts atbalsta saņemšanas prasībām saskaņā ar šo noteikumu 22. punktā vai 22.1 punktā minēto valsts atbalsta regulējumu.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

30. Sabiedrībai "Altum" investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai komersantiem šo noteikumu ietvaros ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt informāciju no valsts informācijas sistēmām, datubāzēm un reģistriem normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. Lai nodrošinātu pieeju datiem, sabiedrība "Altum", ja nepieciešams, slēdz vienošanos ar attiecīgo valsts informācijas sistēmas, datubāzes un reģistra pārzini.

31. Lai nodrošinātu piešķirtā atbalsta atbilstību šiem noteikumiem, sabiedrībai "Altum" ir tiesības nodot datus par komersantu un projektu centram, savukārt centram ir tiesības nodot datus par komersantu un projektu sabiedrībai "Altum".

32. Sabiedrība "Altum" kapitāla atlaidi var piemērot, pamatojoties uz komersanta iesniegtu pozitīvu atzinumu, ja komersants tādu saņem pēc otrreizējā digitālā brieduma testa.

33. Paralēlā aizdevuma procentu likmi pielīdzina cita finansētāja kredīta likmei. Ja mainīgās likmes noteikšanas, pārskatīšanas vai grozīšanas brīdī EURIBOR ir negatīvs, tad EURIBOR tiek piemērota 0 (nulles) vērtība. Sabiedrība "Altum" var piemērot augstāku gada procentu likmes fiksētās daļas likmi nekā cita finansētāja aizdevumam vai finanšu līzingam pievienotās gada procentu likmes fiksētās daļas likmi, lai ievērotu šo noteikumu 35. un 36. punktā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, ja atbalstu piešķir kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, vai šo noteikumu 47.5. apakšpunktā minēto apmēru, ja atbalstu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

34. Atbalstam, ko sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti nosaka pēc faktiskā projekta īstenošanas reģiona.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

35. Atbalstam, ko sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta attiecināmajām izmaksām:

35.1. Rīgas kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (turpmāk – NUTS) 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem) – 30 % lielajiem komersantiem, 40 % vidējiem komersantiem vai 50 % sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem;

35.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem) – 50 % lielajiem komersantiem, 60 % vidējiem komersantiem vai 70 % sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem;

35.3. administratīvajām teritorijām Pierīgas NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem), tai skaitā Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā, – 30 % lielajiem komersantiem, 40 % vidējiem komersantiem vai 50 % sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

36. Ja atbalsts tiek sniegts kā reģionālais atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kurš attiecās uz to pašu vai līdzīgu darbību atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 50. punktā noteiktajai definīcijai un kuru tas pats saņēmējs (grupas līmenī) ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem), uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Vienotam ieguldījumu projektam, kas ir lielu ieguldījumu projekts, un lielu ieguldījumu projektam, kas nav vienotais ieguldījumu projekts, saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 52. punktu (neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic mazs, vidējs vai liels komersants) atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

36.1. Rīgā:

36.1.1. projektam līdz 55 miljoniem euro piemēro 30 % no attiecināmo izmaksu summas;

36.1.2. projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro piemēro 15 % no attiecināmo izmaksu summas;

36.1.3. projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas;

36.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem):

36.2.1. projektam līdz 55 miljoniem euro piemēro 50 % no attiecināmo izmaksu summas;

36.2.2. projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro piemēro 25 % no attiecināmo izmaksu summas;

36.2.3. projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas;

36.3. administratīvajām teritorijām Pierīgas reģionā (tai skaitā Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā):

36.3.1. projektam līdz 55 miljoniem euro piemēro 30 % no attiecināmo izmaksu summas;

36.3.2. projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro piemēro 15 % no attiecināmo izmaksu summas;

36.3.3. projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

37. Ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu un projektā plānotie sākotnējie ieguldījumi tiek veikti Latvijā divos vai vairākos dažādas atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionos (atbilstoši 2021. gada datiem), piemēro vienu no šādām atbalsta intensitātēm:

37.1. katram NUTS 3. līmeņa reģionam (atbilstoši 2021. gada datiem) piekritīgo sākotnējo ieguldījumu izmaksām piemēro attiecīgā NUTS 3. līmeņa reģiona (atbilstoši 2021. gada datiem) atbalsta intensitāti;

37.2. ja no sākotnējiem ieguldījumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas komersants gūst labumu vienā vai vairākos dažādas atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionos (atbilstoši 2021. gada datiem), visam projektam piemēro zemāko atbalsta intensitāti starp atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģioniem (atbilstoši 2021. gada datiem), kuros komersants gūst labumu no projekta īstenošanas.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

38. Ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu:

38.1. komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 14. punktam nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu kredītu vai finanšu līzingu. Par šo līdzfinansējumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts;

38.2. komersants ievēro nosacījumus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktam.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

39. Šo noteikumu izpratnē atbalstu var piešķirt komersantam, kas uz atbalsta piešķiršanas brīdi atbilst šādiem nosacījumiem:

39.1. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā;

39.2. tas ir lielais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai, vai vidējais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un pārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. punktā noteiktos kritērijus, vai mazais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem, vai sīkais (mikro) komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem;

39.3. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgts vienošanās līgums. Nosacījumu pārbauda līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai;

39.4. komersants, tai skaitā vērtējot saistītās grupas līmenī, nav uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu, – ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu;

39.5. uz komersantu, tai skaitā vērtējot saistītās grupas līmenī, neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu – ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu;

39.6. uz komersantu nav attiecināms neviens no šiem gadījumiem:

39.6.1. komersants vai persona, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

39.6.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos;

39.6.1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labumu pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi;

39.6.1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

39.6.1.4. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

39.6.1.5. terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana, apmācīšana un apmācīšanās terorismam;

39.6.1.6. cilvēku tirdzniecība;

39.6.1.7. tādu preču un vielu pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta;

39.6.1.8. neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos;

39.6.2. komersants vai persona, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu un sodīta par pārkāpumu, kas izpaužas kā:

39.6.2.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī;

39.6.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma;

39.6.3. komersants vai persona, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros komersantu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

39.6.4. tiek apturēta vai pārtraukta komersanta saimnieciskā darbība vai komersants tiek likvidēts;

39.6.5. komersants ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniegta informatīvā deklarācija par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

(Grozīts ar MK 24.10.2023. noteikumiem Nr. 610; MK 18.06.2024. noteikumiem Nr. 390)

39.1 Sabiedrība "Altum" nenoraida komersanta aizdevuma pieteikumu, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams:

39.11. tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šo noteikumu 39.6.1. vai 39.6.2.1. apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

39.12. tiesas spriedums vai citas attiecīgā jomā kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šo noteikumu 39.6.2.2. vai 39.6.3. apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

39.2 Sabiedrība "Altum" par šo noteikumu 39.6.1., 39.6.2. un 39.6.3. apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem ziņas iegūst no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs". Informāciju par šo noteikumu 39.6.3. apakšpunktā noteikto izņēmuma gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros komersantu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi, sabiedrība "Altum" iegūst no Konkurences padomes.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

40. Ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, atbalstāmi ir ieguldījumi materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu), ievērojot šādus nosacījumus:

40.1. projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu;

40.2. aktīvi ir jauni;

40.3. ar materiālo aktīvu nomu saistītās izmaksas ir attiecināmas, ja ir ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētie nosacījumi;

40.4. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem. Lielajiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 50 % no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām. Sīkajiem (mikro), mazajiem vai vidējiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt 100 % apmērā.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

41. Atbalstu izmanto šādiem mērķiem:

41.1. tradicionālo procesu digitalizācija;

41.2. industrijas 4.0 risinājumu (automatizētas iekārtas, robotu risinājumi, sensoru tīkli un sakaru tehnoloģijas, mākslīgā intelekta risinājumu tehnoloģijas un citi investīcijas mērķim atbilstoši risinājumi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) iegāde un ieviešana (paredzot gan nepieciešamās iekārtas, gan programmatūras komponenti) atbilstoši komersanta pamatdarbības specifikai;

41.3. 5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegāde;

41.4. datu uzglabāšanas risinājumi;

41.5. procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošana un efektivizēšana un jaunu iekārtu iegāde;

41.6. jaunu iekārtu iegāde informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, kas saistīts ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijas produktu lietošanu ražošanas procesā;  

41.7. vienā platformā darbojošos risinājumu vai sistēmu darbību izveide un nodrošināšana (platformu ekonomika).

42. Atbalstu neizmanto šādām izmaksām, un tās neiekļauj projekta attiecināmajās izmaksās:

42.1. standarta biroja tehnikas vai datortehnikas iegāde;

42.2. esošās programmatūras un informācijas sistēmu atbalsts;

42.3. esošo programmu papildināšana ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;

42.4. esošās programmatūras pielāgošana;

42.5. lietotāja dokumentācijas sagatavošana;

42.6. pievienotās vērtības nodokļa segšana. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas neiekļauj arī investīciju projekta kopējās izmaksās;

42.7. nekustamā īpašuma, tai skaitā zemes, iegāde;

42.8. būvniecības izmaksas, ja vien tās nav minimālās nepieciešamas būvniecības izmaksas projektā iegādāto iekārtu uzstādīšanai, kas nepārsniedz 10 % no projekta attiecināmajām izmaksām. 

(Grozīts ar MK 24.10.2023. noteikumiem Nr. 610)

43. Lai saņemtu reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, komersantam jāievēro šādi nosacījumi:

43.1. sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētajām pazīmēm:

43.1.1. šo noteikumu 25. punktā minētais aizdevuma pieteikums atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā ietvertajām prasībām par pieteikumā iekļaujamo informāciju un tas ir iesniegts pirms darbu uzsākšanas projektā;

43.1.2. ja projektam piesaista citu publisko finansējumu, darbu ar projektu var uzsākt tad, kad visās iestādēs, kurās pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu vai noslēgts līgums, ja atbalstu nepiešķir ar lēmumu;

43.2. sākotnējie ieguldījumi pēc projekta pabeigšanas paliek Latvijā attiecīgajā atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem), kurā tiek īstenots atbalstāmais projekts, vai paliek Latvijā jebkurā reģionā, ja atbalsts tiek piešķirts, ņemot vērā šo noteikumu 37.2. apakšpunktu, vismaz piecus gadus (lielajiem komersantiem) vai trīs gadus (sīkajiem (mikro), mazajiem vai vidējiem komersantiem) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktam.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

44. Ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, komersantam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

45. Investīcijas īstenošanas rezultātā nepamatoti izmaksātās vai neatļauti izmantotās Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma summas, ko sabiedrība "Altum" ir atguvusi, var tikt atkārtoti izmantotas šīs investīcijas ietvaros, ja atgūtie līdzekļi tiek izmantoti tam pašam mērķim, kam tie sākotnēji bija paredzēti.

46. (Svītrots ar MK 18.06.2024. noteikumiem Nr. 390)

47. Ja atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831, jāievēro šādi nosacījumi:

47.1. ja komersants darbojas šo noteikumu 62.11. apakšpunktā minētajās neatbalstāmajās nozarēs, de minimis atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja atbalsta pretendents nodrošina nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu, lai saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  2023/2831 1. panta 2. punktu darbības neatbalstāmajās nozarēs negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  2023/2831. Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs, kas minētas šo noteikumu 62.12., 62.13.62.14.62.15.62.16.62.17.62.18.62.19.62.110.62.111.62.112.62.113.62.114.62.115. un 62.116. apakšpunktā, de minimis atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tas nodrošina šo nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu;

47.2. atbalstu nepiešķir komersantam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru, un lielajam komersantam, ja tā kredītreitings ir zemāks par "B–", kas norādīts šo noteikumu ​pielikumā;

47.3. ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 2023/2831nosacījumi, komersantam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem;

47.4. lai saņemtu atbalstu, komersants sabiedrībā "Altum" iesniedz informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Komersants iesniedz aizpildītu de minimis veidlapas izdruku vai informē par de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru;

47.5. piešķirot de minimis atbalstu, atbalsta sniedzējs pārbauda, vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trijos gados piešķirto de minimis atbalstu, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz Komisijas regulas Nr.  2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, kā arī ievēro Komisijas regulas Nr.  2023/2831 3. panta 8. punkta nosacījumus uzņēmumu apvienošanās vai iegādes gadījumā un Komisijas regulas Nr.  2023/2831 3. panta 9. punkta nosacījumus uzņēmuma sadalīšanas gadījumā;

47.6. sabiedrības "Altum" aizdevumam vai paralēlam aizdevumam nepiešķir un nepiemēro kapitāla atlaidi, ja tā pārsniedz šo noteikumu 47.5. apakšpunktā noteiktos limitus;

47.7. atbalstāmi ir ieguldījumi jaunu aktīvu iegādē un ar nemateriālo aktīvu nomu saistītās izmaksas.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

III. Kārtība un nosacījumi, lai pieteiktos atbalstam

48. Sabiedrība "Altum" piešķir aizdevumu vai paralēlo aizdevumu atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

49. Sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma minimālā summa komersantam ir 100 000 euro un maksimālā summa 5 000 000 euro.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

50. Sabiedrība "Altum" piešķirtā aizdevuma vai paralēlā aizdevuma termiņu nosaka, ņemot vērā komersanta nozares specifiku, ekonomisko ciklu, aizdevuma  izmantošanas mērķi un iegādājamo aktīvu lietderīgo kalpošanas laiku un amortizācijas termiņu. Sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma, tai skaitā tā pagarinājuma (ja attiecināms), termiņš nepārsniedz 10 gadus.

51. Sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma termiņa pagarinājums ir iespējams, nepārsniedzot šo noteikumu 50. punktā noteikto maksimālo aizdevuma termiņu:

51.1. sabiedrības "Altum" aizdevumam vai paralēlajam aizdevumam, kas ir vienāds ar piešķirto kapitāla atlaidi;

51.2. sabiedrības "Altum" aizdevumam vai paralēlajam aizdevumam, kas pārsniedz piešķirto kapitāla atlaidi: 

51.2.1. ja atbalstu sākotnēji sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. vai 22.1 punktu un termiņa pagarinājums nerada sākotnēji piešķirtā valsts atbalsta summas un intensitātes pārsniegumu, nodrošinot Komisijas regulas Nr. 2023/2831 4. pantā vai Komisijas regulas Nr. 651/2014 ​​​​​​​5. pantā noteiktos atbalsta pārredzamības nosacījumus, tas ir, netiek piešķirts jauns atbalsts;

51.2.2. ja tas ir jauns atbalsts, ko sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831, un ja atbalstu arī sākotnēji sniedza kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831. Ja komersants atbilst Komisijas regulas Nr. 2023/2831 prasībām, atbalstu komersantam piešķir, kad sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi jaunu lēmumu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apmērs.

(Grozīts ar MK 24.10.2023. noteikumiem Nr. 610; MK 18.06.2024. noteikumiem Nr. 390)

52. Sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas atmaksu komersants uzsāk astoņu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, ja nav saņemts nekāds atzinums vai ja saņemts negatīvs atzinums. Aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas daļu, ko komersants atmaksājis sabiedrībai "Altum" līdz brīdim, kad saņemts pozitīvs atzinums, komersantam atpakaļ neatdod un par šo summu tiek samazināta projektam pieejamā kapitāla atlaide.

53. Kapitāla atlaide ir līdz 35 % no investīciju projekta kopējā apjoma, bet ne vairāk kā 200 000 euro, nepārsniedzot šo noteikumu ietvaros noteikto pieļaujamo atbalsta intensitāti vai komersantam pieejamo de minimis limita apmēru.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

54. Sabiedrības "Altum" aizdevumam vai paralēlam aizdevumam kapitāla atlaidi var piemērot, ja komersants ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniedzis pozitīvu atzinumu.

55. Ja saņemts negatīvs atzinums vai atzinums par projektu netiek iesniegts sabiedrībā "Altum" šo noteikumu 54. punktā noteiktajā termiņā, kapitāla atlaide netiek piemērota.

56. Komersants nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu, kā arī atbilstoši publicitātes prasībām, kas noteiktas aizdevuma līgumā ar sabiedrību "Altum".

IV. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija

57. Sabiedrības "Altum" aizdevumam vai paralēlajam aizdevumam subsīdijas ekvivalentu aprēķina šādā kārtībā:

57.1. sabiedrības "Altum" aizdevumam vai paralēlajam aizdevumam, kas ir vienāds ar piešķirto kapitāla atlaidi, subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar komersantam piešķirtā sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma apmēru;

57.2. sabiedrības "Altum" aizdevumam vai paralēlajam aizdevumam, kas pārsniedz piešķirto kapitāla atlaidi, kopējo subsīdijas ekvivalentu aprēķina un nosaka, summējot subsīdijas ekvivalenta daļas sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma daļai, kas ir vienāda ar piešķirto kapitāla atlaidi, un sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma daļai, kas pārsniedz piešķirtās kapitāla atlaides apjomu:

57.2.1. sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma daļai, kas ir vienāda ar piešķirto kapitāla atlaidi, subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar komersantam piešķirto kapitāla atlaides apmēru;

57.2.2. sabiedrības "Altum" aizdevuma daļai, kas pārsniedz piešķirtās kapitāla atlaides apjomu, subsīdijas ekvivalentu aprēķina kopā par visu atbalsta periodu, faktiski piemērojamo procentu summu atskaitot no procentu summas, kura jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi (bāzes un risku likmes publicētas Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē), kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības "Altum" izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam;

57.2.3. sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma daļai, kas pārsniedz piešķirtā kapitāla atlaides apjomu, subsīdijas ekvivalentu aprēķina kopā par visu atbalsta periodu, faktiski piemēroto procentu summu atskaitot no procentu summas, kas jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi (publicēta Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē), kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības "Altum" izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam, bet ne mazāk kā 650 bāzes punktu apmērā.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

58. Atbalstu, kas piešķirts kā reģionālais atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu:

58.1. var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, ad-hoc atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;

58.2. par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumam "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863);

58.3. var apvienot ar šīs vai ar citas atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmām izmaksām un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar šīs vai citas atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 35. punktā;

58.4. nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu citu reģionālo atbalsta projektu vai programmu ietvaros attiecībā uz atbalstu algu izmaksām.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

59. Šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, līdz Komisijas regulas Nr.  2023/2831 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu komercdarbības atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām (arī šīs programmas ietvaros), vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta komercdarbības atbalsta programmā, ad-hoc lēmumā vai Eiropas Komisijas lēmumā. De minimis atbalstu ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām var apvienot, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

V. Atbalsta uzskaite, neatbalstāmās nozares un darbības

60. Sabiedrība "Altum":

60.1. nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto finansējumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam un glabā to 10 gadus no dienas, kad atbilstoši šiem noteikumiem piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai kā revīzijas iestādei, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna koordinatoram, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai vai Eiropas Komisijai;

60.2. nodrošina valsts atbalsta nosacījumu uzraudzību;

60.3. informāciju par atbalstu, kas izsniegts kā reģionālais atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām un atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto valsts atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

60.4. publicē savā tīmekļvietnē visu to komersantu sarakstu, kuri atbilstoši šiem noteikumiem ir saņēmuši aizdevumu. Sarakstā norāda komersantam piešķirtā sabiedrības "Altum" aizdevuma un kapitāla atlaides apmēru;

60.5. visus ar de minimis saistītos datus glabā 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts;

60.6. pārliecinās, ka, sniedzot atbalstu, komersantam netiek piešķirts dubultfinansējums par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām;

60.7. nodrošina pastiprinātus informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu, nodrošinot ne mazāk kā vienu konferenci šo noteikumu 41. punktā minēto mērķu īstenošanai.

(Grozīts ar MK 24.10.2023. noteikumiem Nr. 610; MK 18.06.2024. noteikumiem Nr. 390)

61. Komersants:

61.1. nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto finansējumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam un glabā to 10 gadus no dienas, kad atbilstoši šo noteikumu 22.1 punktam ir piešķirts reģionālais atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai kā revīzijas iestādei, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna koordinatoram, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai vai Eiropas Komisijai;

61.2. aizdevuma pieteikumā reģionālā atbalsta piešķiršanai saskaņā ar šo noteikumu 22.1 punktu pamato un projekta īstenošanas laikā nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu, ja tas vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs un darbībās;

61.3. informāciju par de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831, glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(Grozīts ar MK 18.06.2024. noteikumiem Nr. 390)

62. Investīciju projekta īstenošanā piemēro principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr.  2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 5. panta 2. punktu. Sabiedrība "Altum", slēdzot ar gala labuma guvēju līgumu par investīciju projekta īstenošanu, iekļauj tajā informāciju, ka neatbalsta iniciatīvas, kas nodara būtisku kaitējumu. Šā punkta prasību ievērošanu nodrošina visa gala labuma guvēja investīciju projekta īstenošanas laikā. Par darbībām, kas pārkāpj principu "nenodarīt būtisku kaitējumu", uzskatāmas:

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

62.1 Atbalsts netiek sniegts šādām darbībām, nozarēm, iekārtām un komersantiem:

62.11. Komisijas regulas Nr.  2023/2831 1. panta 1. punktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās, ja gala labuma guvējs pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831;

62.12. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcija (turpmāk – NACE 2. red.), grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

62.13. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

62.14. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

62.15. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

62.16. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

62.17. atkritumu apstrādei un izvietošanai, materiālu pārstrādei (NACE 2. red. grupa 38.21 "Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)" un grupa 38.22 "Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana");

62.18. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās, ja gala labuma guvējs pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;

62.19. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām, ja gala labuma guvējs pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;

62.110. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" un "b" punktā noteiktajās nozarēs, ja gala labuma guvējs pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014:

62.110.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punktā noteiktajās nozarēs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13., 43. un 43a. punktā noteiktajām definīcijām;

62.110.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" punktā noteiktajās nozarēs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 45. un 130. punktā noteiktajām definīcijām un platjoslas tīkla attīstīšanai;

62.110.3. (Svītrots);

62.110.4. (Svītrots);

62.110.5. (Svītrots);

62.110.6. (Svītrots);

62.110.7. (Svītrots);

62.110.8. (Svītrots);

62.111. iekārtu un to programmatūru iegādei un nomai, kas saistīta ar atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārstrādi un apglabāšanu;

62.112. darbībām, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp tā pārkārtotu izmantošanu, tai skaitā elektroenerģijas vai siltuma ražošanas projektiem, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru projektiem, izmantojot dabasgāzi;

62.113. darbībām, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām;

62.114. darbībām saistībā ar kvotu tirdzniecības sistēmu, lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas;

62.115. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

62.116. uzsāktu projektu īstenošanai, ja atbalstu piešķir kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 610 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.06.2024. noteikumiem Nr. 390)

VI. Noslēguma jautājumi

63. Lēmumu par reģionālā atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 22.1 punktu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

64. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu pieņem, ievērojot Komisijas regulas Nr. 2023/2831 7. panta 3. punktā un 8. pantā minēto termiņu.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

65. Ja aizdevuma pieteikums sabiedrībai "Altum" iesniegts līdz 2024. gada 9. aprīlim, sabiedrība "Altum" to izskata atbilstoši šajos noteikumos paredzētajai kārtībai, kas bija spēkā pieteikuma iesniegšanas dienā.

(MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministre I. Indriksone
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 421

(Pielikums MK 18.06.2024. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

Gada drošās zonas prēmijas likmes

Nr.

p. k.

Kredīta kvalitātes klaseReitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitingsReitingu aģentūras "Fitch" reitingsReitingu aģentūras "Moody's" reitingsGada drošās zonas prēmijas likme
nodrošinājuma līmenis1
augsts

parasts

zems
1.Visaugstākā kvalitāteAAAAAAAaa0,4 %0,4 %0,4 %
2.

Ļoti augsta maksātspēja

AA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3
0,4 %0,4 %0,4 %
3.Pietiekama maksātspējaBBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3
0,8 %0,8 %0,8 %
4.Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiemBB +
BB
BB +
BB
Ba 1
Ba 2
2 %2 %2 %
5.Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļiBB –
B +
BB –
B +
Ba 3
B 1
3,8 %3,8 %3,8 %
B
B –
B
B –
B 2
B 3
6,3 %6,3 %6,3 %
6.

Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma

CCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3
7.

Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības

SD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. 1Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 60 % vai lielāki. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 421Pieņemts: 05.07.2022.Stājas spēkā: 13.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 12.07.2022. OP numurs: 2022/132.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
333889
{"selected":{"value":"20.06.2024","content":"<font class='s-1'>20.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.06.2024","iso_value":"2024\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2023","iso_value":"2023\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2023.-19.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2022","iso_value":"2022\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2022.-31.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.06.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"