Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 390

Rīgā 2024. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 25 68. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 19.3 panta otro daļu un
Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 132. nr.; 2023, 211. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11. viens vienots uzņēmums - ja de minimis atbalsts piešķirts atbilstoši Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulai (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 2023/2831), tas attiecas uz komersantu un ietver visus ar to saistītos uzņēmumus, starp kuriem pastāv vismaz vienas Komisijas regulas Nr. 2023/2831 2. panta 2. punktā minētās attiecības."

2. Papildināt ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Papildus investīcijai pieejams Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" atmaksātais publiskais finansējums (klientu maksājumi un pamatsummas atmaksas) līdz 2 000 000 euro."

3. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu 8. punktā minēto finansējumu sabiedrība "Altum" izmanto:
19.1. atbalsta sniegšanai;
19.2. sabiedrības "Altum" sagaidāmo kredītriska zaudējumu segšanai (tiek izmantots pirmo zaudējumu segšanai no neatgūtajiem aizdevumiem) un kapitāla atlaides segšanai. Turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu apmēru, kas ir noteikts procentuāli no kopējās izsniegto paralēlo aizdevumu summas, pamatojoties uz programmas rādītāju novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, sedz no sabiedrības "Altum" pašu finansējuma. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības atteikties no turpmākās aizdevumu piešķiršanas, ja faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai."

4. Papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Šo noteikumu 8.1 punktā minēto finansējumu sabiedrība "Altum" izmanto:
19.11. atbalsta sniegšanai;
19.12. sabiedrības "Altum" sagaidāmo kredītriska zaudējumu segšanai (tiek izmantots pirmo zaudējumu segšanai no neatgūtajiem aizdevumiem)."

5. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831."

6. Papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja komersantam nav pieejams de minimis limits vismaz atbalsta subsīdijas ekvivalenta apmērā, atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu."

7. Izteikt 26.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.5. komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61.a apakšpunktā, - ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu;".

8. Izteikt 26.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.6. komersanta parakstītu apliecinājumu, ka uz komersantu nav attiecināma Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā minētā situācija - tas neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru, - ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu;".

9. Izteikt 26.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.7. komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tas neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru, - ja atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831."

10. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Komersantam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte un maksimālā pieejamā kapitāla atlaide. Atbalstu piešķir, ja komersants atbilst šajos noteikumos noteiktajām valsts atbalsta saņemšanas prasībām saskaņā ar šo noteikumu 22. punktā vai 22.1 punktā minēto valsts atbalsta regulējumu."

11. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Paralēlā aizdevuma procentu likmi pielīdzina cita finansētāja kredīta likmei. Ja mainīgās likmes noteikšanas, pārskatīšanas vai grozīšanas brīdī EURIBOR ir negatīvs, tad EURIBOR tiek piemērota 0 (nulles) vērtība. Sabiedrība "Altum" var piemērot augstāku gada procentu likmes fiksētās daļas likmi nekā cita finansētāja aizdevumam vai finanšu līzingam pievienotās gada procentu likmes fiksētās daļas likmi, lai ievērotu šo noteikumu 35. un 36. punktā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, ja atbalstu piešķir kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, vai šo noteikumu 47.5. apakšpunktā minēto apmēru, ja atbalstu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831."

12. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Atbalstam, ko sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti nosaka pēc faktiskā projekta īstenošanas reģiona."

13. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Atbalstam, ko sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta attiecināmajām izmaksām:
35.1. Rīgas kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (turpmāk - NUTS) 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem) - 30 % lielajiem komersantiem, 40 % vidējiem komersantiem vai 50 % sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem;
35.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem) - 50 % lielajiem komersantiem, 60 % vidējiem komersantiem vai 70 % sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem;
35.3. administratīvajām teritorijām Pierīgas NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem), tai skaitā Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā, - 30 % lielajiem komersantiem, 40 % vidējiem komersantiem vai 50 % sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem."

14. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Ja atbalsts tiek sniegts kā reģionālais atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kurš attiecās uz to pašu vai līdzīgu darbību atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 50. punktā noteiktajai definīcijai un kuru tas pats saņēmējs (grupas līmenī) ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem), uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Vienotam ieguldījumu projektam, kas ir lielu ieguldījumu projekts, un lielu ieguldījumu projektam, kas nav vienotais ieguldījumu projekts, saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 52. punktu (neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic mazs, vidējs vai liels komersants) atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:
36.1. Rīgā:
36.1.1. projektam līdz 55 miljoniem euro piemēro 30 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.1.2. projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro piemēro 15 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.1.3. projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem):
36.2.1. projektam līdz 55 miljoniem euro piemēro 50 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.2.2. projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro piemēro 25 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.2.3. projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.3. administratīvajām teritorijām Pierīgas reģionā (tai skaitā Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā):
36.3.1. projektam līdz 55 miljoniem euro piemēro 30 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.3.2. projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro piemēro 15 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.3.3. projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas."

15. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu un projektā plānotie sākotnējie ieguldījumi tiek veikti Latvijā divos vai vairākos dažādas atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionos (atbilstoši 2021. gada datiem), piemēro vienu no šādām atbalsta intensitātēm:
37.1. katram NUTS 3. līmeņa reģionam (atbilstoši 2021. gada datiem) piekritīgo sākotnējo ieguldījumu izmaksām piemēro attiecīgā NUTS 3. līmeņa reģiona (atbilstoši 2021. gada datiem) atbalsta intensitāti;
37.2. ja no sākotnējiem ieguldījumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas komersants gūst labumu vienā vai vairākos dažādas atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionos (atbilstoši 2021. gada datiem), visam projektam piemēro zemāko atbalsta intensitāti starp atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģioniem (atbilstoši 2021. gada datiem), kuros komersants gūst labumu no projekta īstenošanas."

16. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu:
38.1. komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 14. punktam nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu kredītu vai finanšu līzingu. Par šo līdzfinansējumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts;
38.2. komersants ievēro nosacījumus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktam."

17. Izteikt 39.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.4. komersants, tai skaitā vērtējot saistītās grupas līmenī, nav uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu, - ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu;".

18. Izteikt 39.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.5. uz komersantu, tai skaitā vērtējot saistītās grupas līmenī, neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu - ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu;".

19. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Ja atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, atbalstāmi ir ieguldījumi materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu), ievērojot šādus nosacījumus:
40.1. projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu;
40.2. aktīvi ir jauni;
40.3. ar materiālo aktīvu nomu saistītās izmaksas ir attiecināmas, ja ir ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētie nosacījumi;
40.4. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem. Lielajiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 50 % no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām. Sīkajiem (mikro), mazajiem vai vidējiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt 100 % apmērā."

20. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Lai saņemtu reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, komersantam jāievēro šādi nosacījumi:
43.1. sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētajām pazīmēm:
43.1.1. šo noteikumu 25. punktā minētais aizdevuma pieteikums atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā ietvertajām prasībām par pieteikumā iekļaujamo informāciju un tas ir iesniegts pirms darbu uzsākšanas projektā;
43.1.2. ja projektam piesaista citu publisko finansējumu, darbu ar projektu var uzsākt tad, kad visās iestādēs, kurās pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu vai noslēgts līgums, ja atbalstu nepiešķir ar lēmumu;
43.2. sākotnējie ieguldījumi pēc projekta pabeigšanas paliek Latvijā attiecīgajā atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem), kurā tiek īstenots atbalstāmais projekts, vai paliek Latvijā jebkurā reģionā, ja atbalsts tiek piešķirts, ņemot vērā šo noteikumu 37.2. apakšpunktu, vismaz piecus gadus (lielajiem komersantiem) vai trīs gadus (sīkajiem (mikro), mazajiem vai vidējiem komersantiem) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktam."

21. Svītrot 46. punktu.

22. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Ja atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831, jāievēro šādi nosacījumi:
47.1. ja komersants darbojas šo noteikumu 62.11. apakšpunktā minētajās neatbalstāmajās nozarēs, de minimis atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja atbalsta pretendents nodrošina nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu, lai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 2. punktu darbības neatbalstāmajās nozarēs negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831. Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs, kas minētas šo noteikumu 62.12., 62.13., 62.14., 62.15., 62.16., 62.17., 62.18., 62.19., 62.110., 62.111., 62.112., 62.113., 62.114., 62.115. un 62.116. apakšpunktā, de minimis atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tas nodrošina šo nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu;
47.2. atbalstu nepiešķir komersantam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru, un lielajam komersantam, ja tā kredītreitings ir zemāks par "B-", kas norādīts šo noteikumu ​pielikumā;
47.3. ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 2023/2831nosacījumi, komersantam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem;
47.4. lai saņemtu atbalstu, komersants sabiedrībā "Altum" iesniedz informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Komersants iesniedz aizpildītu de minimis veidlapas izdruku vai informē par de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru;
47.5. piešķirot de minimis atbalstu, atbalsta sniedzējs pārbauda, vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trijos gados piešķirto de minimis atbalstu, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, kā arī ievēro Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 8. punkta nosacījumus uzņēmumu apvienošanās vai iegādes gadījumā un Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 9. punkta nosacījumus uzņēmuma sadalīšanas gadījumā;
47.6. sabiedrības "Altum" aizdevumam vai paralēlam aizdevumam nepiešķir un nepiemēro kapitāla atlaidi, ja tā pārsniedz šo noteikumu 47.5. apakšpunktā noteiktos limitus;
47.7. atbalstāmi ir ieguldījumi jaunu aktīvu iegādē un ar nemateriālo aktīvu nomu saistītās izmaksas."

23. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma minimālā summa komersantam ir 100 000 euro un maksimālā summa 5 000 000 euro."

24. Izteikt 51.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.2.1. ja atbalstu sākotnēji sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. vai 22.1 punktu un termiņa pagarinājums nerada sākotnēji piešķirtā valsts atbalsta summas un intensitātes pārsniegumu, nodrošinot Komisijas regulas Nr. 2023/2831 4. pantā vai Komisijas regulas Nr. 651/2014 ​​​​​​​5. pantā noteiktos atbalsta pārredzamības nosacījumus, tas ir, netiek piešķirts jauns atbalsts;".

25. Izteikt 51.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.2.2. ja tas ir jauns atbalsts, ko sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831, un ja atbalstu arī sākotnēji sniedza kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831. Ja komersants atbilst Komisijas regulas Nr. 2023/2831 prasībām, atbalstu komersantam piešķir, kad sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi jaunu lēmumu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apmērs."

26. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Kapitāla atlaide ir līdz 35 % no investīciju projekta kopējā apjoma, bet ne vairāk kā 200 000 euro, nepārsniedzot šo noteikumu ietvaros noteikto pieļaujamo atbalsta intensitāti vai komersantam pieejamo de minimis limita apmēru."

27. Izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Atbalstu, kas piešķirts kā reģionālais atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu:
58.1. var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, ad-hoc atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;
58.2. par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumam "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863);
58.3. var apvienot ar šīs vai ar citas atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmām izmaksām un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar šīs vai citas atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 35. punktā;
58.4. nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu citu reģionālo atbalsta projektu vai programmu ietvaros attiecībā uz atbalstu algu izmaksām."

28. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, līdz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu komercdarbības atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām (arī šīs programmas ietvaros), vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta komercdarbības atbalsta programmā, ad-hoc lēmumā vai Eiropas Komisijas lēmumā. De minimis atbalstu ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām var apvienot, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %."

29. Izteikt 60.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.3. informāciju par atbalstu, kas izsniegts kā reģionālais atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām un atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto valsts atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;".

30. Izteikt 60.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.5. visus ar de minimis saistītos datus glabā 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts;".

31. Izteikt 61.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.1. nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto finansējumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam un glabā to 10 gadus no dienas, kad atbilstoši šo noteikumu 22.1 punktam​ ir piešķirts reģionālais atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai kā revīzijas iestādei, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna koordinatoram, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai vai Eiropas Komisijai;".

32. Izteikt 61.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.2. aizdevuma pieteikumā reģionālā atbalsta piešķiršanai saskaņā ar šo noteikumu 22.1 punktu pamato un projekta īstenošanas laikā nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu, ja tas vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs un darbībās;".

33. Izteikt 61.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.3. informāciju par de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831, glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas."

34. Izteikt 62.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.11. Komisijas regulas Nr. 2023/28311. panta 1. punktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās, ja gala labuma guvējs pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831;".

35. Izteikt 62.110. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.110. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" un "b" punktā noteiktajās nozarēs, ja gala labuma guvējs pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014:
62.110.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punktā noteiktajās nozarēs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13., 43. un 43a. punktā noteiktajām definīcijām;
62.110.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" punktā noteiktajās nozarēs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 45. un 130. punktā noteiktajām definīcijām un platjoslas tīkla attīstīšanai;
62.110.3. (Svītrots)
62.110.4. (Svītrots)
62.110.5. (Svītrots)
62.110.6. (Svītrots)
62.110.7. (Svītrots)
62.110.8. (Svītrots)".

36. Izteikt 62.111. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.111. iekārtu un to programmatūru iegādei un nomai, kas saistīta ar atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārstrādi un apglabāšanu;".

37. Izteikt 62.112. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.112. darbībām, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp tā pārkārtotu izmantošanu, tai skaitā elektroenerģijas vai siltuma ražošanas projektiem, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru projektiem, izmantojot dabasgāzi;".

38. Izteikt 62.113. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.113. darbībām, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām;".

39. Izteikt 62.114. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.114. darbībām saistībā ar kvotu tirdzniecības sistēmu, lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas;".

40. Izteikt 62.115. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.115. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");".

41. Papildināt ar 62.116. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.116. uzsāktu projektu īstenošanai, ja atbalstu piešķir kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu."

42. Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Lēmumu par reģionālā atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 22.1 punktu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim."

43. Izteikt 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu pieņem, ievērojot Komisijas regulas Nr. 2023/28317. panta 3. punktā un 8. pantā minēto termiņu."

44. Papildināt ar 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Ja aizdevuma pieteikums sabiedrībai "Altum" iesniegts līdz 2024. gada 9. aprīlim, sabiedrība "Altum" to izskata atbilstoši šajos noteikumos paredzētajai kārtībai, kas bija spēkā pieteikuma iesniegšanas dienā."

45. Papildināt ar pielikumu (pielikums).

Ministru prezidentes,
kultūras ministra pienākumu izpildītāja ‒
tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere

Ekonomikas ministrs V. Valainis

 

Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 18. jūnija
noteikumiem Nr. 390

"Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 421

Gada drošās zonas prēmijas likmes

Nr.

p. k.

Kredīta kvalitātes klase Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings Reitingu aģentūras "Fitch" reitings Reitingu aģentūras "Moody's" reitings Gada drošās zonas prēmijas likme
nodrošinājuma līmenis1
augsts

parasts

zems
1. Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa 0,4 % 0,4 % 0,4 %
2.

Ļoti augsta maksātspēja

AA +
AA
AA -
AA +
AA
AA -
Aa 1
Aa 2
Aa 3
0,4 % 0,4 % 0,4 %
3. Pietiekama maksātspēja BBB +
BBB
BBB -
BBB +
BBB
BBB -
Baa 1
Baa 2
Baa 3
0,8 % 0,8 % 0,8 %
4. Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem BB +
BB
BB +
BB
Ba 1
Ba 2
2 % 2 % 2 %
5. Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi BB -
B +
BB -
B +
Ba 3
B 1
3,8 % 3,8 % 3,8 %
B
B -
B
B -
B 2
B 3
6,3 % 6,3 % 6,3 %
6.

Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma

CCC +
CCC
CCC -
CC
CCC +
CCC
CCC -
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3
- - -
7.

Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības

SD
D
DDD
DD
D
Ca
C
- - -

Piezīme. 1Augsts nodrošinājuma līmenis - zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis - zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis - zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 60 % vai lielāki. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Ekonomikas ministrija Veids: noteikumi Numurs: 390Pieņemts: 18.06.2024.Stājas spēkā: 20.06.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 19.06.2024. OP numurs: 2024/118.20
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Protokols
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
352918
20.06.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"