Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 419

Rīgā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 52. §)
Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 14. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka publisko būvdarbu līgumā obligāti ietveramos noteikumus un to saturu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. būvdarbu izpildes akts – akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie būvdarbi;

2.2. būvdarbu līgumcena – kopējā samaksa par būvdarbu izpildi būvdarbu līguma ietvarā, kas noteikta attiecīgajā būvdarbu līgumā un kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

2.3. būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina līgumā noteikto būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina visu būvdarbu pieņemšanu no pasūtītāja puses;

2.4. defekts – ikviens būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši publiskā būvdarbu līguma noteikumiem ir būvdarbu veicēja atbildība. Apvienotās projektēšanas un būvdarbu līguma gadījumā par defektu uzskata ikvienu būvdarbu rezultātā radušos būves vai būves daļas trūkumu, arī gadījumā, ja trūkums ir radies neatbilstoša (nekvalitatīva) būvprojekta dēļ;

2.5. defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par būvdarbu izpildes aktā vai būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem būvdarbu apjomiem vai būvdarbu izmaksām;

2.6. garantijas darbi – konstatēto būvdarbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas darbi;

2.7. pasūtītājs – pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē.

3. Pasūtītājs publiskajā būvdarbu līgumā, ko slēdz par Publisko iepirkumu likumā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā veikto iepirkumu vai iepirkumu procedūru, ietver šajos noteikumos paredzētos līguma noteikumus un nodrošina, ka citi līguma noteikumi nav pretrunā ar šajos noteikumos minētajiem noteikumiem. Šajos noteikumos paredzētos publiskā būvdarbu līguma noteikumus un to saturu ietver arī apvienotajā publiskajā projektēšanas un būvdarbu līgumā attiecībā uz būvdarbu līgumtiesisko regulējumu.

4. Noteikumus piemēro publiskam būvdarbu līgumam, kas paredz otrās vai trešās grupas jaunu būvju būvniecību, būvju pārbūvi, atjaunošanu vai restaurāciju, būvju novietošanu, inženiertīklu ieguldīšanu zemē vai būvju nojaukšanu, izņemot publisko būvdarbu līgumus visu veidu būvdarbiem Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs vai attiecībā uz būvēm, kurām noteikts nacionālo interešu objekta statuss.

5. Publiskajā būvdarbu līgumā paredz pienākumu būvdarbu veicējam nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem publiskā būvdarbu līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu. Pasūtītājs publiskajā būvdarbu līgumā paredz pienākumu būvdarbu veicējam līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šajā punktā un šo noteikumu 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām.

II. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar būvdarbu pieņemšanu saistīto strīdu risināšana

6. Ja līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz trīs mēnešus, izpildītos būvdarbus pieņem katru mēnesi.

7. Līdz līgumā noteiktajam kārtējā mēneša datumam, bet ne vēlāk kā kārtējā mēneša desmitajam datumam būvdarbu veicējs iesniedz pasūtītājam būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomu un izmaksām.

8. Pasūtītājs būvdarbus pieņem un būvdarbu izpildes aktu paraksta šādos termiņos:

8.1. ja būvdarbu līgumcena nepārsniedz 170 000 euro, – 10 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas;

8.2. pārējos gadījumos – 20 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas.

9. Ja pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu šo noteikumu 8. punktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz būvdarbu veicējam šo noteikumu 10. punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis šo noteikumu 8. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.

10. Ja pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz būvdarbu veicējam pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja būvdarbu veicējs nepiekrīt pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, būvdarbu veicējs 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.

11. Ja pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ja ir noslēgts publiskais būvdarbu līgums, ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Apvienotajā publiskajā projektēšanas un būvdarbu līgumā ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.

12. Ja publiskais būvdarbu līgums tiek noslēgts, izmantojot Starptautiskās inženierkonsultācijas konfederācijas (Federation Internationale des IngeneursConseils (FIDIC)) izstrādāto tipveida būvdarbu vai apvienoto projektēšanas un būvdarbu līgumu, un līgumslēdzējpuses līgumā ir vienojušās par inženierkonsultanta iesaisti, kuram ir piešķirtas tiesības pieņemt lēmumu par pasūtītāja un būvdarbu veicēja starpā pastāvošajām domstarpībām par izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, šo noteikumu 11. punktā paredzēto novērtējumu veic inženierkonsultants līgumā piešķirto tiesību ietvaros.

13. Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena vai inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.

14. Ja būvdarbu veicējs piekrīt defektu aktā pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina defektu aktā pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, būvdarbu veicējs un pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.

15. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.

16. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem pasūtītājam tiesības publiskā būvdarbu līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un būvdarbu veicējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

17. Būvdarbu veicējs nodod pasūtītājam visus izpildītos būvdarbus šādā kārtībā:

17.1. iesniedz būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem;

17.2. paziņo pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.

18. Būvdarbu veicējs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši šo noteikumu pielikumam:

18.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru;

18.2. aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.

19. Pasūtītājs būvdarbu veicēja iesniegto būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.

III. Norēķinu kārtība

20. Ja līgumā tiek paredzēta iespēja būvdarbu veicējam saņemt avansu, līgumā iekļauj noteikumu, ka avansu izmaksā 20 darbdienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir saņēmis būvdarbu veicēja rēķinu un avansa nodrošinājumu apliecinošo dokumentu, ja līgums paredz piemērot avansa nodrošinājumu. Pasūtītājs līgumā paredz tiesības būvdarbu veicējam atteikties no avansa saņemšanas.

21. Būvdarbu veicējs, ievērojot šo noteikumu 22. punktā minēto kārtību, iesniedz pasūtītājam rēķinu:

21.1. par būvdarbu izpildes aktā ietverto būvdarbu pieņemšanu – 20 darbdienu laikā no būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas šo noteikumu 9. un 13. punktā minētajā gadījumā;

21.2. par visiem izpildītajiem būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pēdējā mēnesī, – 20 darbdienu laikā no būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

22. Pasūtītājs norēķinās ar būvdarbu veicēju, ievērojot šādu kārtību:

22.1. pasūtītājs maksā būvdarbu veicējam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 darbdienu laikā no būvdarbu veicēja sagatavota līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, izņemot šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minēto gadījumu. Ārstniecības likuma 81. pantā noteiktajā gadījumā, kā arī gadījumā, ja iepirkuma priekšmeta īstenošanai paredzētais finansējums vai tā daļa tiek piešķirta īpaši izveidotas nacionālas vai pārnacionālas programmas ietvaros, vai speciāla mērķa sasniegšanai paredzēto finansējumu un tā izmantošanu un apguvi nepieciešams saskaņot ar normatīvajos aktos noteiktajām uzraudzības iestādēm, izpildīto darbu apmaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 dienām;

22.2. par šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētajiem būvdarbiem pasūtītājs maksā būvdarbu veicējam 30 dienu laikā no būvdarbu veicēja sagatavota līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, izņemot gadījumu, ja normatīvajos aktos par attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta īstenošanu ir noteikta atšķirīga samaksas kārtība par izpildītajiem būvdarbiem. Rēķinam pievieno garantijas saistību nodrošinājumu, ja garantijas nodrošinājums nav šo noteikumu 22.3. apakšpunktā minētajā kārtībā veikts samaksas ieturējums;

22.3. no katrā būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pirms tās izmaksas būvdarbu veicējam pasūtītājs ietur būvdarbu garantijas laika ieturējumu līdz 5 % no būvdarbu līgumcenas, ja būvdarbu veicējs ir izvēlējies šādu garantijas saistību nodrošinājuma veidu saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu;

22.4. ja līgumā paredzēta iespēja būvdarbu veicējam saņemt avansu, no būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pirms šīs summas izmaksas pasūtītājs ietur avansam atbilstošu procentu no maksājamās summas un proporcionāli dzēš būvdarbu veicējam izmaksāto avansu (ja tāds ir saņemts);

22.5. ja līgumā paredzēta rēķina iesniegšana vienlaikus ar būvdarbu izpildes aktu, pasūtītājs veic rēķina apmaksu termiņā, kas atbilst šo noteikumu 8. punktā un 22.1. apakšpunktā paredzēto termiņu kopsummai.

23. Publiskajā būvdarbu līgumā, kura izpildes termiņš pārsniedz vienu gadu, iekļauj būvdarbu līgumcenas indeksācijas noteikumus.

24. Ja garantijas saistību nodrošinājums ir samaksas ieturējuma veidā, būvdarbu veicējs minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī iesniedz pasūtītājam līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu par būvdarbu veicējam ieturēto garantijas saistību nodrošinājuma atmaksu saskaņā ar šo noteikumu 28. punktu. Pasūtītājs atmaksu veic 30 dienu laikā no līguma noteikumiem atbilstoša būvdarbu veicēja sagatavota rēķina saņemšanas. Pasūtītājs publisko būvdarbu līgumā var paredzēt tiesības būvdarbu veicējam aizstāt garantijas saistību nodrošinājumu samaksas ieturējuma veidā ar citu garantijas saistību nodrošinājumu. Paziņojumu par garantijas saistību nodrošinājuma veida maiņu iesniedz kopā ar šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minēto rēķinu un pievieno dokumentu par jauno garantijas saistību nodrošinājumu.

25. Pasūtītājs samaksā būvdarbu veicējam šo noteikumu 22.3. apakšpunktā noteikto neizlietoto garantijas laika ieturējumu pēc garantijas laika beigām un garantijas laikā pieteikto garantijas darbu pilnīgas izpildes 30 dienu laikā pēc līguma noteikumiem atbilstoša būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas.

26. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa, līgumslēdzējpuses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 darbdienu laikā no dienas, kad līgumslēdzējpuses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem, ja būvdarbu veicējs ir iesniedzis līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja līgumslēdzējpušu starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi līgumslēdzējpusēm nav domstarpību. Līgumslēdzējpuses strīdu risina šo noteikumu 9., 10., 11., 12. vai 13. punktā noteiktajā kārtībā.

27. Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina pasūtītāja norādītos defektus, būvdarbu veicējs sedz ar būves ekspertīzi vai inženierkonsultanta lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus.

IV. Līgumsods un līgumsaistību izpildes garantija

28. Garantijas saistību nodrošinājums ir nosakāms līdz 5 % no līgumcenas par normatīvajos aktos būvniecības jomā noteikto minimālo garantijas termiņu. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2 % no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai būvdarbu veicējs un pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.

29. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt būvdarbu veicējam saistību izpildes nodrošinājumu līdz 10 % no būvdarbu līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības publiskajā būvdarbu līgumā noteikt prasības pirmā pieprasījuma garantiju apdrošināšanas līgumam, lai nodrošinātu visu nodrošinājuma veidu savstarpējo atbilstību.

30. Šo noteikumu 28. un 29. punktā minēto līgumsaistību nodrošinājuma veidu – bankas garantiju, pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgumu vai, ja pasūtītājs šādu iespēju ir paredzējis iepirkuma procedūras dokumentos, naudas ieturējumu vai naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā – izvēlas būvdarbu veicējs, izņemot gadījumu, ja konkrētais līgumsaistību nodrošinājuma veids bija būvdarbu veicēja piedāvājumā, lai kvalificētos pasūtītāja publiskajā iepirkumā vai iegūtu līguma slēgšanas tiesības saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanā. Pasūtītājs līgumā var paredzēt tiesības atteikties pieņemt apdrošināšanas līgumu, ja tas neatbilst pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līguma prasībām.

31. Pasūtītājs līgumā var paredzēt līgumsodu. Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, ja tāds ir paredzēts, nedrīkst pārsniegt 10 % no būvdarbu līgumcenas.

32. Ja līgumu būvdarbu veicēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts būvdarbu veicējam. Garantijas laika ieturējums pirmajos divos gados nedrīkst pārsniegt 5 % no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības un 2 % no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības pārējos minimālā garantijas termiņa gados. Neizmantotais nodrošinājums tiek atmaksāts būvdarbu veicējam šo noteikumu 24. punktā minētajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

33. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības administratīvais process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu veicējs papīra formā iesniedz pasūtītājam no būvdarbu veicēja puses parakstītu apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.

34. Noteikumus piemēro publiskajiem būvdarbu iepirkumiem, kas ir izsludināti ar 2023. gada 1. janvāri.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministre I. Indriksone
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 419
Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.

4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.

5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.

Uzņēmējs

Pasūtītājs
_______________________________________________________________
(kontaktpersona/pilnvarotā persona)(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 419Pieņemts: 05.07.2022.Stājas spēkā: 12.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 11.07.2022. OP numurs: 2022/131.2
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
333852
12.07.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"