Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2023. gada 28. jūnija saistošos noteikumus "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem".
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9/2022

Mārupē 2022. gada 23. februārī
Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra lēmumu Nr. 33 (sēdes prot. Nr. 2)

Izdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija
noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansēto/līdzfinansēto sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, apjomu, to piešķiršanas/atteikšanas, saņemšanas/pārtraukšanas un samaksas kārtību, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt Saistošajos noteikumos paredzētos pakalpojumus ir personām, kuras:

2.1. savu dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Mārupes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Mārupes novadā), kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese ir Mārupes novadā, ja vien Saistošajos noteikumos nav noteikts citādi;

2.2. saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, nepieciešams noteikta veida pakalpojums;

2.3. atbilst personu kategorijai, kura var saņemt Saistošajos noteikumos noteikto konkrēto pakalpojumu;

2.4. nav noslēgušas uztura līgumu vai cita veida līgumu, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai tādus pašus pakalpojumus, kādus nodrošina pašvaldība.

II. Pakalpojumu veidi

3. Pakalpojumu veidi:

3.1. aprūpes mājās pakalpojums;

3.2. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā;

3.3. īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā;

3.4. dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem;

3.5. patversmes pakalpojums;

3.6. specializētā autotransporta pakalpojums;

3.7. ģimenes asistenta pakalpojums;

3.8. ergoterapijas pakalpojums;

3.9. fizioterapijas pakalpojums;

3.10. psihologa pakalpojums.

III. Pakalpojumu piešķiršanas kārtība

4. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Mārupes novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) ar iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un pievieno vai uzrāda dokumentus, kuri saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem nepieciešami konkrēta pakalpojuma piešķiršanai. Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina elektroniskais paraksts.

5. Sociālais dienests lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

6. Pieņemot lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, Sociālais dienests izvērtē:

6.1. personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības spējas, un lēmumā norāda pakalpojuma finansētāju un pašvaldības finansējuma apjomu;

6.2. pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu pakalpojumu, nepieciešamību slēgt līgumu ar citas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma sniegšanu un samaksu.

7. Sociālais dienests lēmumu sagatavo rakstveidā un paziņo par to pakalpojuma pieprasītājam.

8. Sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt pieprasīto pakalpojumu, ja persona:

8.1. atbilst Saistošo noteikumu 2. punkta apakšpunktiem;

8.2. atbilst Saistošo noteikumu prasībām, kas attiecas uz pieprasīto pakalpojumu;

8.3. iesniegusi vai uzrādījusi visus dokumentus saskaņā ar Saistošo noteikumu prasībām, kas attiecas uz pieprasīto pakalpojumu.

9. Sociālais dienests pieņem lēmumu atteikt piešķirt pieprasīto pakalpojumu, ja:

9.1. nav izpildītas Saistošo noteikumu 8. punkta apakšpunktu prasības;

9.2. ir konstatēti apstākļi, kas saskaņā ar Saistošo noteikumu prasībām, kas attiecas uz pieprasīto pakalpojumu, liedz to piešķirt.

10. Sociālais dienests pārtrauc piešķirto pakalpojumu, ja ir zudusi personas atbilstība Saistošo noteikumu 8. punkta 8.1. vai 8.2. apakšpunkta prasībām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad persona, kura ievietota ilgstošas aprūpes institūcijā, deklarē savu dzīvesvietu citā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ilgstošas aprūpes institūcija.

11. Sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas un lēmuma izpildes gaitā ir tiesīgs iegūt papildu informāciju, to pieprasot no personas, viņas apgādnieka, citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī ieskatoties Sociālajam dienestam pieejamās datu bāzēs. Visu noskaidroto informāciju Sociālais dienests norāda lēmumā, kura pieņemšanai tā tika iegūta.

IV. Aprūpes mājās pakalpojums

12. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) ir pilngadīgai personai ar funkcionāliem traucējumiem, kura vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personīgo aprūpi.

13. Pakalpojums ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas un tiek piešķirts pakalpojuma līmeņos:

13.1. pirmais aprūpes līmenis – personas fiziskās vai garīgās spējas ir mēreni ierobežotas. Persona spēj un prot veikt pašaprūpi atbilstoši savām vajadzībām un veselības stāvoklim, nepieciešams pakalpojums līdz 4 (četrām) stundām nedēļā;

13.2. otrais aprūpes līmenis – personas fiziskās vai garīgās spējas ir mēreni vai smagi ierobežotas. Persona spēj un prot veikt pašaprūpi atbilstoši savām vajadzībām un veselības stāvoklim, bet ir iespējama spēju vai prasmju pazemināšanās, nepieciešams pakalpojums līdz 8 (astoņām) stundām nedēļā;

13.3. trešais aprūpes līmenis – personas fiziskās vai garīgās spējas ir smagi ierobežotas. Personas spēja veikt noteiktas pašaprūpes darbības ir traucēta, nepieciešams pakalpojums līdz 16 (sešpadsmit) stundām nedēļā;

13.4. ceturtais aprūpes līmenis – personas fiziskās vai garīgās spējas ir ļoti smagi ierobežotas, izteikta pašaprūpes spēju nepietiekamība, persona pilnībā aprūpējama un uzraugāma visu diennakti, nepieciešams pakalpojums līdz 24 (divdesmit četrām) stundām nedēļā.

14. Pakalpojums tiek sniegts darbdienās. Ja pakalpojumu nodrošina pakalpojumu sniedzējs ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu, pakalpojums var tikt nodrošināts arī brīvdienās.

15. Lai saņemtu pakalpojumu, persona Sociālajā dienestā iesniedz normatīvajos aktos, kas nosaka, kādā veidā tiek izvērtēta mājsaimniecības materiālā situācija, noteikto iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija) un:

15.1. ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, norādot rekomendācijas aprūpei un profilaksei;

15.2. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem.

16. Sociālais dienests piešķir pakalpojumu uz sešiem mēnešiem vai uz iztikas līdzekļu deklarācijas laiku, un pēc vajadzības veic atkārtotu personu izvērtēšanu pakalpojuma saņemšanai.

17. Pakalpojuma samaksas kārtība:

17.1. pašvaldība pilnībā apmaksā pakalpojumu:

17.1.1. trūcīgām un maznodrošinātām personām;

17.1.2. pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar I un II grupas invaliditāti, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās darba algas apmēru, un kurām nav likumisko apgādnieku.

17.2. pārējos gadījumos pakalpojums tiek apmaksāts saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumiem Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" (turpmāk – MK noteikumi).

18. Sociālais dienests pieņem lēmumu atteikt piešķirt pakalpojumu, ja:

18.1. personai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir kontrindikācijas pakalpojumu saņemšanai;

18.2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, novērtējot personas pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka persona var nodrošināt pašaprūpi saviem spēkiem, vai ja ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, var nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

18.3. pakalpojuma apjoms pārsniedz 13. punkta apakšpunktos noteiktās stundas.

19. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma pārtraukšanu personai ar attiecīga apstākļa iestāšanās brīdi, ja:

19.1. persona lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

19.2. ir iestājies kāds no Saistošo noteikumu 18. punkta apakšpunktos minētais gadījums;

19.3. personai, kura regulāri (vismaz 3 konstatētas reizes) atrodas alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē;

19.4. personai, kura necienīgi vai agresīvi izturas pret sociālā darba speciālistu vai aprūpētāju;

19.5. personai, kura sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti maldinājusi Sociālo dienestu par pakalpojuma nepieciešamību;

19.6. ir iestājusies personas nāve.

20. Pakalpojumu nodrošina pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu vai Sociālā dienesta speciālists.

21. Persona var patstāvīgi organizēt un nodrošināt pakalpojuma sniegšanu ar sev vēlamu aprūpētāju, šajā gadījumā Sociālais dienests pabalsta formā piešķir un izmaksā līdzmaksājumu pakalpojuma nodrošināšanai, atbilstoši personai nepieciešamam aprūpes mājas pakalpojuma intensitātes līmenim.

22. Pabalsta apmērs Saistošo noteikumu prasībām atbilstošām personām, ja tā patstāvīgi organizē un nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar sev vēlamu aprūpētāju, ir:

22.1. personai, kurai piešķirts aprūpes mājās 1. aprūpes līmenis – 30,00 euro mēnesī;

22.2. personai, kurai piešķirts aprūpes mājās 2. aprūpes līmenis – 60,00 euro mēnesī;

22.3. personai, kurai piešķirts aprūpes mājās 3. aprūpes līmenis – 90,00 euro mēnesī;

22.4. personai, kurai piešķirts aprūpes mājās 4. aprūpes līmenis – 120,00 euro mēnesī.

23. Lai saņemtu pabalstu pakalpojuma nodrošināšanai, persona Sociālajā dienestā iesniedz Saistošo noteikumu 15. punktā minētos dokumentus, iesniegumā norādot personu, kura veiks viņas aprūpi mājās.

24. Pabalstu izmaksā personai vai viņas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pilnvarotai personai, iesniegumā norādītajā veidā – kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā.

V. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

25. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums (turpmāk tekstā šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) paredzēts pilngadīgām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo sociālās aprūpes pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.

26. Tiesības saņemt pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.

27. Lai saņemtu pakalpojumu, persona Sociālajā dienestā iesniedz:

27.1. ārsta izziņu par veselības stāvokli, normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību un funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi, norādot rekomendācijas aprūpei un profilaksei;

27.2. psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja pakalpojums nepieciešams personai ar garīga rakstura traucējumiem;

27.3. deklarāciju, lai noteiktu samaksas kārtību par pakalpojumu.

28. Pakalpojuma samaksas kārtība:

28.1. persona sedz izdevumus par pakalpojumu no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

28.2. ja persona ar saviem ienākumiem nevar segt pilnu pakalpojuma samaksu, tad atlikušo summu līdz pilnai pakalpojuma samaksas summai sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja:

28.2.1. persona vismaz vienu gadu pirms pakalpojuma pieprasīšanas savu dzīvesvietu deklarējusi un faktiski dzīvo Mārupes novadā;

28.2.2. persona ir ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē ar Sociālā dienesta lēmumu;

28.2.3. pakalpojumu sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par pakalpojuma sniegšanu un samaksu.

28.3. ja persona patstāvīgi izvēlas pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldībai nav noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu un samaksu, un izpildās saistošo noteikumu 28.2.1. un 28.2.2. apakšpunktu nosacījumi, pašvaldība, noslēdzot pakalpojuma līgumu, maksā līdz 500,00 euro kā starpību starp personas ienākumiem, kas noteikti saistošo noteikumu 28.1. apakšpunktā, un maksu par pakalpojumu saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja cenrādi;

28.4. pārējos gadījumos pakalpojuma samaksas kārtība noteikta saskaņā ar MK noteikumiem.

VI. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

29. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) ir paredzēts funkcionālo un garīgo spēju atjaunošanai personām, kurām funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

30. Pakalpojumu nodrošina pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu.

31. Tiesības saņemt pakalpojumu ir:

31.1. pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu, un kuras ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

31.2. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

32. Pakalpojums ir terminēts un to piešķir uz laiku līdz 30 (trīsdesmit) dienām kalendāra gadā.

33. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai personas likumiskais apgādnieks Sociālajā dienestā iesniedz:

33.1. ārsta izziņu par veselības stāvokli, normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi, norādot rekomendācijas aprūpei un profilaksei;

33.2. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālu (psihiatrisko) kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;

33.3. citus dokumentus pēc Sociālā dienesta pieprasījuma, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

34. Pakalpojumu apmaksā pašvaldība pilnā apmērā Sociālā dienesta lēmumā norādītajā laika periodā, neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja ienākumus.

 VII. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem

35. Tiesības saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

36. Pakalpojumu nodrošina pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu un samaksu.

37. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību.

38. Sociālais dienests pieņem lēmumu atteikt piešķirt vai pārtraukt pakalpojumu, ja:

38.1. personas vajadzības pēc sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pārsniedz dienas aprūpes centra sniegto pakalpojumu apjomu;

38.2. persona izsaka vēlmi pārtraukt pakalpojumu vai sāk saņemt citu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

38.3. persona ar savu uzvedību apdraud citu pakalpojuma saņēmēju vai sociālā darba speciālistu drošību.

39. Pakalpojumu apmaksā pašvaldība pilnā apmērā Sociālā dienesta lēmumā norādītajā laika periodā, neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja ienākumus.

VIII. Patversmes pakalpojums

40. Tiesības saņemt patversmes pakalpojumu (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā.

41. Pakalpojumu nodrošina pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu un samaksu.

42. Pakalpojumu līdz 3 (trīs) mēnešiem kalendāra gadā apmaksā pašvaldība pilnā apmērā, neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja ienākumus.

IX. Specializētā autotransporta pakalpojums

43. Specializētā transporta pakalpojums (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) ir vienreizējs un to piešķir personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, nokļūšanai uz/no īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, lai uzsāktu institūcijas pakalpojuma saņemšanu vai ārstniecības iestādi.

44. Pakalpojumu nodrošina pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu un samaksu.

45. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz ārsta izziņu par personas nespēju pārvietoties ar sabiedrisko transportu un funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi.

46. Pakalpojumu apmaksā pašvaldība pilnā apmēra, neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja ienākumus.

X. Ģimenes asistenta pakalpojums

47. Ģimenes asistenta pakalpojums (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) paredzēts ģimenes (personas) sociālo prasmju atjaunošanai un jaunu iemaņu apgūšanai.

48. Pakalpojumu nodrošina Sociāla dienesta speciālists vai pakalpojuma sniedzējs ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu un samaksu.

49. Pakalpojumu var saņemt:

49.1. bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, patstāvīgas dzīves uzsākšanai, līdz 4 (četrām) stundām nedēļā;

49.2. ģimene, kurai nav pietiekamu prasmju sociālajā funkcionēšanā vai iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē, līdz 14 (četrpadsmit) stundām nedēļā;

49.3. personai, kurai nav pietiekamu prasmju sociālajā funkcionēšanā līdz 4 (četrām) stundām nedēļā.

50. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar sociālā darba speciālista izstrādātu ģimenes (personas) individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus.

51. Pakalpojums ir terminēts un to piešķir uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem, pēc vajadzības veic atkārtotu personas izvērtēšanu pakalpojuma saņemšanai.

52. Pakalpojumu apmaksā pašvaldība pilnā apmērā Sociālā dienesta lēmumā norādītajā laika periodā.

XI. Ergoterapijas pakalpojums

53. Ergoterapijas pakalpojumu (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) nodrošina personām ar funkcionāliem traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot efektīvu ikdienas aktivitāšu veikšanu personas pašas spēkiem, funkcionālās neatkarības atjaunošanai, uzturēšanai un veicināšanai.

54. Pakalpojumu nodrošina Sociāla dienesta speciālists.

55. Pakalpojums tiek piešķirts:

55.1. trūcīgām personām;

55.2. maznodrošinātām personām;

55.3. citiem Sociālā dienesta klientiem, ja pakalpojums tiek piešķirts ar sociālā darba speciālista nosūtījumu.

56. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz ārsta izziņu par veselības stāvokli un rekomendācijām pakalpojuma saņemšanai.

57. Pakalpojumu personai piešķir līdz 10 (desmit) nodarbībām kalendāra gadā. Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par pakalpojuma termiņa pagarināšanu līdz 10 (desmit) nodarbībām kalendāra gadā.

XII. Fizioterapijas pakalpojums

58. Fizioterapijas pakalpojumu (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) nodrošina personām ar funkcionāliem traucējumiem, lai persona atgūtu zaudēto funkciju vai mazinātu tās trūkumu.

59. Pakalpojumu nodrošina Sociāla dienesta speciālists.

60. Pakalpojums tiek piešķirts:

60.1. trūcīgām personām;

60.2. maznodrošinātām personām;

60.3. citiem Sociālā dienesta klientiem, ja pakalpojums tiek piešķirts ar sociālā darba speciālista nosūtījumu.

61. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz ārsta izziņu par veselības stāvokli, kurā norādītas rekomendācijas pakalpojuma saņemšanai.

62. Pakalpojumu personai piešķir līdz 10 (desmit) nodarbībām kalendāra gadā. Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par pakalpojuma termiņa pagarināšanu līdz 10 (desmit) nodarbībām kalendāra gadā.

XIII. Psihologa pakalpojums

63. Psihologa pakalpojumu (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) nodrošina ģimenēm ar bērniem vai personai, kura nonākusi emocionālās grūtībās, krīzes situācijā vai cietusi no prettiesiskām darbībām.

64. Pakalpojumu nodrošina Sociāla dienesta speciālists.

65. Pakalpojums tiek piešķirts:

65.1. trūcīgām personām (ģimenēm);

65.2. maznodrošinātām personām (ģimenēm);

65.3. citiem Sociālā dienesta klientiem, ja pakalpojums tiek piešķirts ar sociālā darba speciālista nosūtījumu.

66. Pakalpojumu personai piešķir līdz 10 (desmit) konsultācijām kalendāra gadā. Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par pakalpojuma termiņa pagarināšanu līdz 10 (desmit) nodarbībām kalendāra gadā, pamatojoties uz psihologa rekomendācijām.

XIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

67. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē.

68. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XIV. Noslēguma jautājumi

69. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

70. Ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

70.1. Babītes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 18 "Babītes novada pašvaldības sociālie pakalpojumi";

70.2. Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3/2017 "Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība";

70.3. Mārupes novada domes 2019. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 4/2019 "Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Saistošo noteikumu Nr. 9/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti" 27. punktu ar 2021. gada 1. jūliju Mārupes novadu veido Babītes pagasts, Mārupes pagasts un Salas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Mārupes novada pašvaldība.

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktam – 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus (..).

Ņemot vērā iepriekš minēto, izstrādāti Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības finansēto/līdzfinansēto sociālo pakalpojumu veidus, apjomu, to piešķiršanas/atteikšanas, saņemšanas/pārtraukšanas un samaksas kārtību, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar Mārupes novada sociālā dienesta sniegto informāciju, 2022. gada budžeta grozījumi nav nepieciešami. Prognozējoši par 30 % pieaugs izmaksas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijās, jo pieaugusi pakalpojumu cena dienā. 2022. gadā šim mērķi novirzīti 160 000 EUR, saskaņā ar Sociālā dienesta vadītājas prognozi, pakalpojums kļūst aizvien pieprasītāks, līdz ar to septembrī tiks veikts pieprasījuma analīze un iespējami budžeta grozījumi. Finansējums 2022. gada budžetā palielināts specializētā autotransporta pakalpojuma samaksai, jo šāds pakalpojums iepriekš izmantots tikai Babītes un Salas pagasta teritorijā, turpmāk būs pieejams arī Mārupes pagasta iedzīvotājiem. Mārupes pagasta iedzīvotājiem būs pieejams arī ģimenes asistenta pakalpojums, līdz ar to apstiprinātajā budžetā finansējums šajā pozīcijā ir pieaugums. Aprēķini veikti, finansējums budžetā ir iekļauts.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzētas.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9/2022Pieņemts: 23.02.2022.Stājas spēkā: 19.05.2022.Zaudē spēku: 25.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 95, 18.05.2022. OP numurs: 2022/95.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332469
19.05.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"