Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2022. gada 23. februāra saistošos noteikumus "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem".
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2017

Mārupē 2017. gada 18. janvārī
Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība
Pieņemti ar Mārupes novada domes
2017. gada 18. janvāra sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 16

Precizēti ar Mārupes novada domes
2017. gada 22. februāra sēdes Nr. 3 lēmumu Nr. 8

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

3. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālo pakalpojumu veidus, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Sociālo pakalpojumu uzdevumi ir nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē, sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi.

4. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētos sociālos pakalpojumus ir personai:

4.1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā un šajā adresē ir sasniedzama;

4.2. kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums;

4.3. kura atbilst personu kategorijai, kura saskaņā ar Saistošo noteikumu prasībām ir tiesīga saņemt attiecīgu sociālo pakalpojumu, kā arī speciālām prasībām, kuras tiek izvirzītas katrai konkrētai personu kategorijai atbilstoši attiecīgam sociālā pakalpojuma veidam.

5. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība sniedz vai nodrošina sekojošo veidu sociālos pakalpojumus:

5.1. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

5.2. īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām un bērniem ar īpašām vajadzībām;

5.3. patversmes pakalpojums;

5.4. dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem;

5.5. ģimenes asistenta pakalpojums;

5.6. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar uzvedības traucējumiem.

II. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība

6. Sociālos pakalpojumus sniedz vai organizē to sniegšanu Mārupes novada Sociālais dienests (turpmāk –Sociālais dienests). Sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka. Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

7. Lai saņemtu 5. punktā minētos sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

8. Sociālais dienests pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā:

8.1. reģistrē personas iesniegumu;

8.2. apmeklē personu dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

8.3. izvērtē personas vai tās ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt vienošanos par to;

8.4. novērtē personas vajadzības;

8.5. pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju;

8.6. nepieciešamības gadījumā sastāda individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;

8.7. lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un personas un/vai tās apgādnieka līdzfinansējuma apmēru;

8.8. pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu;

8.9. par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.

9. Pēc lēmuma pieņemšanas par sociālā pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests noslēdz līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju par sociālā pakalpojuma sniegšanu personai (ģimenei).

III. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

10. Tiesības saņemt šo sociālo pakalpojumu ir pensijas vecumu sasniegušajām personām un personām ar I un II grupas invaliditāti, un personām ar prognozējamu invaliditāti invaliditātes statusa iegūšanas procesa periodā, ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu, ja pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā ir ne mazāk kā 1 (vienu) gadu pirms pakalpojuma pieprasīšanas.

(Mārupes novada domes 22.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 10/2018 redakcijā)

11. Pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz pašvaldība, ja:

11.1. persona ir ievietota iestādē ar sociālā dienesta novērtējumu un lēmumu;

11.2. pakalpojumu sniedz institūcija, kurai pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir deleģējusi šīs funkcijas īstenošanu, noslēdzot deleģēšanas līgumu;

11.3. persona nav noslēgusi tādu uzturlīgumu, kas paredz saņemt tādus pašus pakalpojumus, ko nodrošinātu attiecīgais sociālais pakalpojums.

11.1 Ja persona izvēlas pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldībai nav noslēgts deleģēšanas līgums un izpildās pārējie Saistošo noteikumu 11. punktā ietvertie nosacījumi, pašvaldība, noslēdzot pakalpojuma līgumu, maksā domes noteikto summu kā starpību starp personas ienākumiem, kas noteikti Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktā, un maksu par pakalpojumu saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja cenrādi. Ja personai ir apgādnieks, kurš piekrīt piedalīties pakalpojuma apmaksā, pašvaldība ņem vērā apgādnieka līdzmaksājuma summu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Mārupes novada domes 02.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 19/2020 redakcijā)

12. Samaksas par šo sociālo pakalpojumu sadalījums tiek noteikts šādi:

12.1. Sociālā pakalpojuma saņēmējs maksā no savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālās nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

12.2. ja Sociālā pakalpojuma saņēmēja 12.1. apakšpunkta kārtībā veiktie maksājumu nesedz saņemtā sociāla pakalpojuma maksu, pašvaldība no saviem līdzekļiem sedz izveidojušos starpību:

12.2.1. pilnā apmērā par pakalpojumiem, ko sniedz institūcija, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu;

12.2.2. Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" noteiktajā apmērā par pakalpojumiem, ko sniedz institūcija, ar kuru pašvaldība nav noslēgusi līgumu;

12.2.3. pašvaldības domes noteiktajā apmērā un kārtībā, ja pakalpojumu saņem Saistošo noteikumu 11.1 punktā atrunātajā gadījumā.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 02.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2020)

IV. Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām un bērniem ar īpašām vajadzībām

13. Tiesības saņemt šo pakalpojumu ir:

13.1. pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un kuras ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, līdz 45 (četrdesmit piecām) diennaktīm kalendārajā gadā;

13.2. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz 30 (trīsdesmit) diennaktīm kalendārajā gadā.

(Mārupes novada domes 22.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 10/2018 redakcijā)

13.1 Pakalpojumu apmaksā Mārupes novada pašvaldība pilnā apmērā.

(Mārupes novada domes 02.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 19/2020 redakcijā)

V. Patversmes pakalpojums

14. Tiesības saņemt šo pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

15. Pakalpojumu līdz 3 (trīs) mēnešiem kalendārajā gadā apmaksā Mārupes novada pašvaldība pilnā apmērā, neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja ienākumus.

VI. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem

16. Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

17. Pakalpojumu apmaksā Mārupes novada pašvaldība pilnā apmērā Sociālā dienesta lēmumā norādītajā laika periodā, neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja ienākumus.

VII. Ģimenes asistenta pakalpojums

18. Tiesības saņemt pakalpojumu ir ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts un apmācības sociālo prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

19. Pakalpojuma apjomu nosaka sociālais darbinieks līdz 10 (desmit) stundām nedēļā, saskaņā ar individuālās rehabilitācijas plānu.

20. Pakalpojumu apmaksā Mārupes novada pašvaldība Sociālā dienesta lēmumā norādītajā laika periodā un apmērā, neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja ienākumus.

VIII. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar uzvedības traucējumiem

21. Tiesības saņemt pakalpojumu ir nepilngadīgajiem bērniem ar uzvedības traucējumiem ar mērķi nodrošināt kompleksu un specifisku atbalstu mērķa grupas nepilngadīgajiem, realizējot psihosociālās korekcijas, pedagoģiskās korekcijas programmas un nodrošināt medicīnisko aprūpi.

22. Tiesības saņemt pakalpojumu ir nepilngadīgajam, kurš ir palicis bez vecāku gādības, ja par to ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu Mārupes novada bāriņtiesa, vai nepilngadīgajai personai uz viņas likumiskā pārstāvja rakstiska iesnieguma pamata.

23. Ja šo sociālo pakalpojumu sniedz nepilngadīgajai personai uz Mārupes novada bāriņtiesas lēmuma pamata kā bez vecāku gādības palikušajai personai, samaksu par pakalpojumu sedz pašvaldība pilnā apmērā.

24. Ja šo sociālo pakalpojumu sniedz nepilngadīgajai personai uz viņas likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata, samaksu par to sedz šādā kārtībā:

24.1. pakalpojuma samaksu sedz pašvaldība pilnā apmērā, ja nepilngadīgā pakalpojuma saņēmēja ģimene ir trūcīga vai maznodrošināta saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu;

24.2. pārējos gadījumos par nepilngadīgajai personai sniegto sociālo pakalpojumu norēķinus veic nepilngadīgā pakalpojuma saņēmēja likumiskais (-ie) pārstāvis (-i) valstī noteikto uzturlīdzekļu vienam bērnam apmērā, izveidojušos starpību sedz pašvaldība.

IX. Gadījumi, kad izbeidz vai pārtrauc sniegt sociālo pakalpojumu

25. Sociālu pakalpojumu izbeidz sniegt, ja:

25.1. persona iesniedz rakstisku iesniegumu izbeigt sociāla pakalpojuma sniegšanu;

25.2. ir beidzies lēmumā noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš;

25.3. ir sasniegts sociālās rehabilitācija mērķis;

25.4. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās prasības;

25.5. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

25.6. iestājusies personas nāve.

26. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja:

26.1. persona vai ģimene neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

26.2. ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;

26.3. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību (ja pakalpojums tiek sniegts pašvaldības teritorijā vai apdraudējumu konstatē cits pakalpojuma sniedzējs institūcijā).

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

27. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes novada Domē.

28. Mārupes novada Domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XI. Pārejas noteikums

29. Šie saistošie noteikumi netiek piemēroti sociālajiem pakalpojumiem, kurus nodrošina līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai.

XII. Noslēguma jautājums

30. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā "Mārupes Vēstis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3/2017Pieņemts: 18.01.2017.Stājas spēkā: 14.04.2017.Zaudē spēku: 19.05.2022.Publicēts: Mārupes Vēstis, 4, 13.04.2017.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314002
{"selected":{"value":"15.09.2020","content":"<font class='s-1'>15.09.2020.-18.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.09.2020","iso_value":"2020\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2020.-18.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2018","iso_value":"2018\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2018.-14.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.09.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)