Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2019. gada 8. jūniju.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2022. gada 23. februāra saistošos noteikumus "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem".
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2019

Mārupē 2019. gada 27. februārī
Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā
Pieņemti ar Mārupes novada domes
2019. gada 27. februāra sēdes Nr. 2 lēmumu Nr. 20

Precizēti ar Mārupes novada domes
2019. gada 24. aprīļa sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 20

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275
 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada domes
29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2019,
kas stājās spēkā ar 08.06.2019.
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma (turpmāk – Pakalpojums) saturu un apjomu, tā piešķiršanas, saņemšanas un apmaksas kārtību, Pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski uzturas Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi, kurām nav apgādnieku vai tie slimības, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

3. Apgādnieks ir persona Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē.

4. Pakalpojumu organizē un nodrošina Mārupes novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), darba dienās Sociālā dienesta darba laikā.

II. Pakalpojumu veidi un līmeņi

5. Pakalpojums var būt beztermiņa un terminēts:

5.1. beztermiņa Pakalpojumu piešķir personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem;

5.2. terminētu Pakalpojumu ikdienas mājas darbu veikšanai un personiskās aprūpes nodrošināšanai piešķir personai viņas ilgstošas slimošanas gadījumā vai atveseļošanās perioda laikā.

6. Maksimālais pakalpojuma piešķiršanas periods, pamatojoties uz sākotnēji veikto situācijas izvērtējumu, ir viens gads. Pakalpojuma saņemšanas turpināšanai veic atkārtotu situācijas izvērtējumu.

7. Pakalpojumu iedala 4 (četros) līmeņos, vadoties no personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes, stundu skaita, kas personai noteikts Pakalpojuma nodrošināšanai, un nedēļas apmeklējuma skaita personai noteiktā Pakalpojuma nodrošināšanai:

7.1. pirmā līmeņa aprūpe, līdz 16 (sešpadsmit) stundām mēnesī, tiek piešķirta personai ar viegliem funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot aprūpi līdz 2 (divām) reizēm nedēļā;

7.2. otrā līmeņa aprūpe, līdz 24 (divdesmit četrām) stundām mēnesī, tiek piešķirta personai ar vidēji smagiem funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot aprūpi līdz 3 (trīs) reizēm nedēļā;

7.3. trešā līmeņa aprūpe, līdz 34 (trīsdesmit četrām) stundām mēnesī, tiek piešķirta personai ar vidēji smagiem vai smagiem funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot aprūpi līdz 4 (četrām) reizēm nedēļā;

7.4. ceturtā līmeņa aprūpe, līdz 48 (četrdesmit astoņām) stundām mēnesī, tiek piešķirta personai ar smagiem vai ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot aprūpi līdz 5 (piecām) reizēm nedēļā.

8. Pakalpojuma saturs var ietvert:

8.1. palīdzību mājas darbu veikšanā un sadzīvē:

8.1.1. pārtikas produktu, medikamentu un citu ikdienas preču iegādi un piegādi;

8.1.2. palīdzību medikamentu sagatavošanā lietošanai;

8.1.3. ūdens piegādi telpās, izlietotā ūdens iznešanu, atkritumu iznešanu;

8.1.4. kurināmā ienešanu telpā, krāsns kurināšanu (telpā, kurā uzturas persona);

8.1.5. veļas apmaiņu un mazgāšanu (automātiskajā veļas mazgājamā mašīnā divas reizes mēnesī vai tās nodošanu veļas mazgātavā vienu reizi mēnesī);

8.1.6. gultas veļas nomaiņu;

8.1.7. personas dzīvojamo telpu uzkopšanu vienu reizi nedēļā (putekļu slaucīšanu, grīdas uzkopšanu telpā, kurā uzturas persona);

8.1.8. dzīvojamo telpu logu mazgāšanu reizi gadā, kurā uzturas persona;

8.1.9. dzīvokļa īres un citu komunālo maksājumu veikšanu reizi mēnesī, ar personas piekrišanu;

8.1.10. palīdzību personai svarīgu ikdienas jautājumu kārtošanā attiecībās ar trešajām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, ģimenes ārsta izsaukšanu, u.tml. aprūpes veikšanas laikā);

8.2. palīdzību personiskajā aprūpē:

8.2.1. palīdzību mazgāšanās reizēs vai mazgāšanās procedūru nodrošināšanu pēc nepieciešamības;

8.2.2. zobu tīrīšanu, protēžu apkopšanu, bārdas skūšanu, nagu griešanu higiēnas nolūkā, matu sakārtošanu;

8.2.3. tualetes apmeklēšanu, tās lietošanu un inkontinences līdzekļu maiņu;

8.3. palīdzību ēdināšanā:

8.3.1. palīdzību ēdiena gatavošanā;

8.3.2. ēdiena gatavošanu, pasniegšanu un barošanu ēdienreizēs;

8.3.3. trauku mazgāšanu;

8.4. palīdzību ģērbšanā – apģērba sagatavošanu, ģērbšanos, apavu uzvilkšanu un novilkšanu;

8.5. palīdzību pārvietošanās veikšanai:

8.5.1. izkļūšanu no gultas un iekļūšanu gultā;

8.5.2. personas pavadīšana ceļā uz un no ārstniecības iestādes, ja persona nesaņem asistenta pakalpojumu;

8.6. sarunas par personai interesējošiem jautājumiem;

8.7. citus pakalpojumus, ja pēc Sociālā dienesta izvērtējuma personai tie nepieciešami Pakalpojuma ietvaros.

9. Pakalpojuma saturu un līmeni nosaka Sociālais dienests, veicot situācijas izvērtējumu, pieņemot lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu.

10. Diennakts aprūpes pakalpojums netiek nodrošināts.

III. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība

11. Pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz Sociālajam dienestam šādus dokumentus:

11.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

11.2. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju;

11.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības);

11.4. dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi objektīvu apstākļu dēļ:

11.4.1. apgādnieka slimība;

11.4.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;

11.4.3. apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kas fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi;

11.4.4. apgādniekam ir garīga vai fizika rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta izziņa vai Veselības darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas uzdots atzinums par personai noteikto invaliditāti;

11.4.5. apgādnieks strādā algotu darbu un darba apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

11.4.6. citi objektīvi apstākļi.

12. Sociālais dienests var pieprasīt personai iesniegt papildus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

13. Sociālais dienests pēc šo noteikumu 11. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

13.1. apseko personas dzīvesvietas apstākļus, nosaka viņas individuālās vajadzības un aizpilda Aprūpes mājās pakalpojuma novērtēšanas karti;

13.2. pieprasa no citiem informācijas avotiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju;

13.3. izvērtē un lemj par personai piemērotāko Pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu (visas darbības kopā – izvērtējums).

13.4. 10 (desmit) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pakalpojumu.

14. Sociālais dienests atsaka piešķirt Pakalpojumu:

14.1. personai, kurai nav konstatēti objektīvi šķēršļi apmierināt pamatvajadzības pašai vai ar apgādnieka palīdzību;

14.2. personai, kurai ir medicīniskās kontrindikācijas Pakalpojuma saņemšanai (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības);

14.3. personai, kurai nepieciešama diennakts aprūpe vai uzraudzība;

14.4. personai, kurai ir garīga rakstura traucējumi un saskaņā ar psihiatra atzinumu ir piemērots aprūpes pakalpojums institūcijā;

14.5. personai, kas atgūst pašaprūpes spējas vai rodas apstākļi, kas liedz Pakalpojuma saņemšanu (personas ievietošana stacionārā, rehabilitācijas iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes iestādē u.c.);

14.6. personai, kuras aprūpi spēj nodrošināt viņas apgādnieks;

14.7. personai, kura saņem Mārupes novada pašvaldības pabalstu aprūpei;

14.8. personai, kas neatbilst Saistošo noteikumu 2. punkta prasībām;

14.9. personai, kura ir noslēgusi uztura līgumu vai cita veida līgumu, kurā ir paredzēta personas aprūpes un šī aprūpe tiek nodrošināta vai var tikt nodrošināta no uztura devēja vai apgādnieku puses.

15. Sociālais dienests ar attiecīga apstākļa iestāšanās brīdi atceļ lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu:

15.1. personai, kura mainījusi dzīvesvietu (deklarēto vai faktisko) uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

15.2. ja persona rakstiski atsakās no Pakalpojuma;

15.3. ja beidz pastāvēt objektīvi apstākļi, kuru dēļ apgādnieks nespēja nodrošināt personai aprūpi piešķirtā Pakalpojuma apjomā;

15.4. personai, kura regulāri (vismaz 3 konstatētas reizes) atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā;

15.5. personai, kura necienīgi, agresīvi izturas pret sociālā darba speciālistu vai aprūpētāju;

15.6. personai, kura sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti maldinājusi Sociālo dienestu par Pakalpojuma nepieciešamību;

15.7. ja ir iestājies kāds Saistošo noteikumu 14. punkta apakšpunktos minētais gadījums;

15.8. ir iestājusies personas nāve.

16. Pēc lēmuma par Pakalpojuma piešķiršanu personai (turpmāk – Pakalpojuma saņēmējs) pieņemšanas vai arī vienlaicīgi Sociālais dienests nosaka kārtību, kādā veicama samaksa par Pakalpojumu.

IV. Pakalpojuma apmaksas kārtība

17. Par Pakalpojumu maksā Pakalpojuma saņēmējs, Pakalpojuma saņēmēja apgādnieks vai Mārupes novada dome (turpmāk tekstā – Pašvaldība).

18. Pašvaldība pilnība apmaksā Pakalpojumu, kuru Sociālais dienests piešķīris:

18.1. trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kurai nav apgādnieka;

18.2. pensijas vecumu sasniegušai personai, personai ar I un II grupas invaliditāti, personai ar funkcionālajiem traucējumiem, kuras regulārie ikmēneša ienākumi pēdējo trīs mēnešu periodā uz katru mājsaimniecības locekli nepārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās darba algas apmēru, un personai nav citu ārpus izvērtētās mājsaimniecības dzīvojošo apgādnieku;

18.3. Saistošo noteikumu 18.1. vai 18.2. apakšpunktā norādītai personai, kurai ir apgādnieks, ja apgādnieka ienākumi viena paša vai ģimenes ir vienādi vai mazāki par normatīvajos aktos noteikto garantēto summu, kurai jāpaliek apgādnieka (ģimenes) rīcībā pēc samaksas par Pakalpojumu veikšanu.

19. (Svītrots ar Mārupes novada domes 29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2019)

20. Visos pārējos gadījumos, kad saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem Pašvaldība neapmaksā tās piešķirto Pakalpojumu, par Pakalpojumu saskaņā ar tā faktiskām izmaksām maksā Pakalpojuma saņēmējs vai Pakalpojuma saņēmēja apgādnieks.

21. (Svītrots ar Mārupes novada domes 29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2019)

22. (Svītrots ar Mārupes novada domes 29.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2019)

23. Sociālais dienests ar atsevišķu lēmumu saskaņā ar Saistošo noteikumu 16. punktu nosaka personu, kura veic samaksu par piešķirto Pakalpojumu, un personas, kuras ir atbrīvojamas no samaksas par Pakalpojumu pienākuma.

24. Pamatojoties uz lēmumiem saskaņā ar Saistošo noteikumu 13.4. apakšpunktu un 23. punktu, starp Pakalpojuma saņēmēju, Sociālo dienestu, Pakalpojuma sniedzēju, un ja nepieciešams apgādnieku, ja tam ar Sociālā dienesta lēmumu ir atzīts pienākums veikt samaksu par Pakalpojumu, tiek noslēgts līgums par Pakalpojuma apjomu, saturu, kā ar tā sniegšanas un samaksas kārtību.

25. Ja Sociālajam dienestam nav iespējams pieņemt Saistošo noteikumu 23. punktā minēto lēmumu vienlaicīgi ar Saistošo noteikumu 13.4. apakšpunktā paredzēto lēmumu, un ja Pakalpojums Pakalpojuma saņēmējam ir nodrošināms nekavējoties, Sociālais dienests slēdz līgumu ar Pakalpojuma saņēmēju un Pakalpojuma sniedzēju, tajā paredzot, ka par Pakalpojumu maksā Pašvaldība līdz Saistošo noteikumu 23. punktā minētā lēmuma pieņemšanas un spēkā stāšanās brīdim. Ja Saistošo noteikumu 23. punktā minētais lēmums paredz citu norēķināšanās kārtību, nekā ir noteikta šī punkta kārtībā noslēgtajā līgumā, ar Sociālā dienesta lēmumu noteiktā persona, kurai uzlikts par pienākumu maksāt par Pakalpojuma saņēmējam piešķirto Pakalpojumu, atlīdzina Pašvaldībai visus veiktos maksājumus par Pakalpojuma saņēmējam sniegto Pakalpojumu un nepieciešamības gadījumā pārslēdz līgumu saskaņā ar Saistošo noteikumu 24. punktu.

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

26. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada domes izpilddirektoram.

27. Mārupes novada domes izpilddirektora lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājums

26. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2013. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 4/2013 "Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4/2019Pieņemts: 27.02.2019.Stājas spēkā: 11.05.2019.Zaudē spēku: 19.05.2022.Publicēts: Mārupes Vēstis, 5, 10.05.2019.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
313941
{"selected":{"value":"08.06.2019","content":"<font class='s-1'>08.06.2019.-18.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"08.06.2019","iso_value":"2019\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2019.-18.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
08.06.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)