Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Talsos 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 2, 26. p., lēmums Nr. 27)
Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu, Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu
" 6. punktu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punktu

PRECIZĒTI
ar Talsu novada domes 2022. gada 31. marta
lēmumu Nr. 129 (prot. Nr. 8, 43. punkts)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. Talsu novada pilsētas un ciemus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas un attiecas Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384) un šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības, atbilstoši saistošo noteikumu 1. pielikumam;

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.4. prasību minimumu asenizatoriem;

1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt normatīviem aktiem atbilstošus decentralizēto kanalizācijas pakalpojumus;

2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Talsu novadā.

3. Saistošie noteikumi ir attiecināmi uz fiziskajām un juridiskajām personām Talsu novadā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kuras atrodas pilsētu un ciemu teritorijās, bet nav attiecināmi uz viensētām un saistošo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem ciemiem.

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvos aktos lietotajiem terminiem.

5. Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) slēdz līgumu ar Talsu novadā reģistrētu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) un uzdod nodrošināt datu ievadi un aktualizāciju decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā, kā arī decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību, veikt citus pasākumus, kas izriet no normatīvo aktu regulējuma.

II. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

6. Talsu novadā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk – NAI) vai Pašvaldības norādītām, centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts ir lielāks par 1, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot par faktisko ūdens patēriņu, kas noteikts ar komercuzskaites mēraparātu vai noteikts saskaņā ar spēkā esošiem Talsu novada domes  saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI kur –

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:

8.1. ja (krājtvertnes) īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 7. punktā norādīto 1. formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai Talsu novada pašvaldības 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 45 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā" noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens patēriņa skaitītāju;

8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto Pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.

10. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

III. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

11. Atbilstoši Pašvaldībā noteiktajam pārvaldes uzdevumu sadalījumam:

11.1. Pašvaldības policija, sadarbībā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju, saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, ir tiesīga pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontrolēt tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanu, kā arī pārbaudīt reģistrā iekļautās informācijas atbilstību faktiskajai situācijai;

11.2. Pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, ir tiesīga pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

12. Ja 11. punktā noteiktajai kontroles institūcijai radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, tai ir tiesības pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai pārbaudītu tās darbību;

12.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, lai tas varētu iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

12.3. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

12.4. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi;

12.5. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

12.5.1. Pašvaldības noteiktā kontroles institūcija, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

12.5.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.

IV. Prasību minimums asenizatoriem

13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Pašvaldībā, kā šādu pakalpojumu sniedzējs.

14. Prasību minimums asenizatoram:

14.1. nodrošināt ar decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošajiem dokumentiem, atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, lai tos varētu izsniegt decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

14.2. veikt Talsu novada decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

14.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

14.4. noslēgt rakstveida līgumu ar NAI vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku vai apsaimniekotāju par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu, izņemot gadījumus ja asenizators ir NAI valdītājs vai apsaimniekotājs;

14.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

14.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

14.7. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Pašvaldības decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra uzturētājam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu Talsu novada administratīvās teritorijas teritoriālajā iedalījuma vienībā, saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (2. pielikums). Veidlapu iesūta pa pastu, iesniedz personīgi vai iesniedz elektroniski, normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

V. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

15. Papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas prasībām, asenizators Pašvaldībā iesniedz rakstveida iesniegumu (3. pielikums), kuram pievieno saistošo noteikumu 16. punktā norādīto rakstveida informāciju.

16. Reģistrācijas veikšanai asenizators Pašvaldībā iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

16.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

16.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

16.3. ir noslēgts līgums ar NAI vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem vai apsaimniekotājiem.

17. Šo saistošo noteikumu 16. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators iesūta pa pastu, iesniedz personīgi vai iesniedz elektroniski, normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

18. Lai veiktu reģistrāciju, Pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa pārbauda iesniegto informāciju un:

18.1. ja asenizators ir juridiska persona, pārliecinās par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem;

18.2. ja asenizators ir fiziska persona, pārliecinās par Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem.

19. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Pašvaldībai šo saistošo noteikumu 18. punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

20. Ja asenizators ir izpildījis šo saistošo noteikumu prasības, un pēc visu dokumentu izvērtēšanas konstatēts, ka asenizators atbilst prasībām, Pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa pieņem lēmumu par asenizatora reģistrāciju.

21. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi gan MK noteikumos Nr. 384, gan saistošajos noteikumos norādītie reģistrācijai nepieciešamie dokumenti.

22. Pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Pašvaldības tīmekļa vietnē publicē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa asenizatoram nosūta informāciju par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram. Pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa sagatavo lēmumu par atteikumu reģistrēt asenizatoru. Pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas lēmumu asenizators normatīvos aktos noteiktā kārtībā var apstrīdēt Talsu novada domē.

23. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, Pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa pieņem lēmumu par attiecīgā ieraksta anulēšanu, nosūta asenizatoram paziņojumu un dzēš par to ziņas Pašvaldības tīmekļa vietnē. Šādā gadījumā asenizatoram 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas Pašvaldībā jāiesniedz šo saistošo noteikumu 14.7. punktā noteiktā informācija par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

24. Asenizators, viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, par to iesniedzot rakstveida iesniegumu Pašvaldībā. Iesniegumā norādāms lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas apstrīdēšana neaptur saistošo noteikumu 23. punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo saistošo noteikumu 23. punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

VI. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

25. Talsu novada teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, uz kuru attiecināmi saistošie noteikumi un kura īpašumā ir decentralizētā kanalizācijas sistēma, saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem pievienoto paraugu (4. pielikums), iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.

26. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām, šo saistošo noteikumu 25. punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

27. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs, papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajam:

27.1. nodrošina radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

27.2. sedz izmaksas par notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst Pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

27.3. nodrošina Pašvaldības kontroles institūcijas pilnvarotam pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un darbības pārbaudei;

27.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī.

VIII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

28. Pašvaldības policija ir tiesīga kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai.

29. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:

29.1. fiziskām personām – līdz 70 naudas soda vienībām;

29.2. juridiskām personām – līdz 280 naudas soda vienībām.

30. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

31. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

IX. Noslēguma jautājums

32. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Talsu novada domes 2019. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 11 "Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā".

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
1. pielikums
Talsu novada domes 27.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Talsu novada pilsētas un ciemi, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas un attiecas saistošo noteikumu "Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
Talsu novadā" regulējums
123
Pilsēta/ ciemsNeattiecasAttiecas
Sabile X
Stende X
Talsi X
Valdemārpils X
Abavas pagasts (7)
ValgaleX 
VeģiX 
LielvirbiX 
MazvirbiX 
RinkuleX 
PedvāleX 
DreimaņciemsX 
Ārlavas pagasts (5)
AmbrakaX 
JaunciemsX 
KroņmuižaX 
Lubezere X
NogaleX 
Balgales pagasts (1)
DursupeX 
Dundagas pagasts (5)
Dundaga X
PāceX 
KaļķiX 
NevejaX 
VīdaleX 
Ģibuļu pagasts (14)
Pastende X
SpāreX 
JaunzemesX 
TalsciemsX 
TurkmuižaX 
AizupesX 
ArkliņiX 
GaviļniekiX 
ĢibuļiX 
IliņiX 
KalešiX 
KraujasX 
LīčiX 
MordangaX 
Īves pagasts (4)
Tiņģere X
DūmciemsX 
ĪveX 
ĶurbeX 
Kolkas pagasts (8)
Kolka X
KošragsX 
MazirbeX 
PitragssX 
SaunagsX 
SīkragsX 
UšiX 
VaideX 
Ķūļciema pagasts (3)
ĶūļciemsX 
KrievragciemsX 
DzedriX 
Laidzes pagasts (8)
Laidze X
Zvirgzdi X
PaugurciemsX 
StūrīšiX 
SukturiX 
RocežiX 
MiegūzeX 
VīgriezeX 
Laucienes pagasts (8)
Lauciene X
GarleneX 
IelejaX 
PlēsumsX 
LejaslabiņiX 
PļavasX 
StūrīšiX 
OdreX 
Lībagu pagasts (15)
Mundigciems X
Dižstende X
LībagiX 
AklaisciemsX 
AndumiX 
BirzmaļiX 
BēķciemsX 
BungciemsX 
GailīšciemsX 
LinejciemsX 
MācītājmuižaX 
PutniņciemsX 
PurgalciemsX 
SmildzējciemsX 
SukturiX 
Lubes pagasts (1)
Anuži X
Mērsraga pagasts (4)
AlksnājiX 
ĶipatiX 
Mērsrags X
UpesgrīvaX 
Rojas pagasts (9)
AizklāņiX 
ĢipkaX 
KalteneX 
MelnsilsX 
PūrciemsX 
Roja X
Rude X
ValgalciemsX 
ŽoceneX 
Strazdes pagasts (3)
Strazde X
KāķīšiX 
GravasX 
Valdgales pagasts (6)
Pūņas X
ValdgaleX 
CīruļiX 
VecpūņasX 
ĢibzdeX 
LielsalasX 
Vandzenes pagasts (5)
VandzeneX 
Vandzenes skolaX 
LādzereX 
UguņciemsX 
Vandzenes UpesgrīvaX 
Virbu pagasts (5)
Jaunpagasts X
LēdasX 
EzerciemsX 
DārzciemsX 
BrūzisX 
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
2. pielikums
Talsu novada domes 27.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
ASENIZATORA DEKLARĀCIJA PAR _________________
GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU
1. Objekta adrese 
2. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums ________ (reizes gadā)

3. Izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā _______m3

VAI

N.p.k.Objekta adreseTransp.
reģ. Nr.
Cisternas
reģ. Nr.
Izvešanas reizes gadāIzvestie
m3
Kam nodoti notekūdeņi
1234567
       
       

Datums

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds 
 (personiskais paraksts)
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
3. pielikums
Talsu novada domes 27.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
 

(adresāts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI
______________________________________ TERITORIJĀ

20__. gada ______. __________________
 
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)
Juridiskā adrese: 
Reģistrācijas Nr. 
Reģistrēšanas datums 
Tālr. 
E-pasts 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Talsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. ____ "Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novadā", lūdzu reģistrēt

 

tīmekļvietnē

 
(asenizatora nosaukums)  

kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju ___________________________________ teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

N. p.k.Transportlīdzekļa markaTransportlīdzekļa reģistrācijas Nr.Transportlīdzekļa tips
(A – autotransports
T – Traktortehnika)
Transportlīdzekļa
tvertnes tilpums
Tvertnes reģ. Nr. (ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā)Nomas līguma termiņš*
1      
2      

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

Kopija līgumam ar _____________________________ pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
Iesnieguma iesniedzējs: 
  
 (vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
4. pielikums
Talsu novada domes 27.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS
1. Objekta adrese 
2. Informācija par objekta īpašnieku:
2.1. Vārds, uzvārds 
2.2. Deklarētā dzīvesvieta: 
2.3. Tālr.: 
2.4. E-pasts: 
3. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits 
4. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits 
5. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts komercuzskaites mēraparāts?
 ir nav

5.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m3

5.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3

5.3. Mēnešu skaits gadā, kuros tiek patērēts ūdens un radīti notekūdeņi_______

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

 Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī

 Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

 Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

 Cits 
 (Lūdzu norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

7. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

 Līgums par īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

 Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

 Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

 Netiek nodrošināta

8. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

 1 x mēnesī vai biežāk

 1 x 2 mēnešos

 1x ceturksnī

 1 x gadā un retāk

9. Krājtvertnes tilpums:

 < 3m3

 3 līdz 5 m3

 5 līdz 10 m3

 > 10 m3

10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

 1 x mēnesī vai biežāk

 1 x ceturksnī

 1x gadā

 retāk kā 1x gadā

10.1. Kad veikta iepriekšējā apkope? 
 (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
11. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
 jā(Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 12. jautājumu.)
 nē 

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem? – norādīt plānoto gadu_______.

Datums

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka
vai valdītāja vārds, uzvārds
 
 (personiskais paraksts)
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Saistošo noteikumu Nr. 1 "Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums2017. gada 27. jūnijā izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un apsaimniekošanu", kas nosaka notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašuma īpašnieka (dzīvokļu īpašumu mājā – visu dzīvokļu īpašnieku) īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajās notekūdeņu kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētas kanalizācijas sistēmas), un šādu sistēmu reģistrācijas kārtību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopīgi ar Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju ir izstrādājuši vadlīnijas un ieteikumus Latvijas pašvaldību saistošo noteikumu izvērtēšanai un izdošanai par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.

Pēc Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu apvienošanas Talsu novadā, nepieciešams aktualizēt un izstrādāt jaunus saistošos noteikumus. Ar 2021. gada 20. augusta Talsu novada pašvaldības izpilddirektores rīkojumu Nr. 4-1/201 tika izveidota darba grupa, kura sagatavojusi Saistošo noteikumu projektu.

2. Īss projekta satura izklāstsLai nodrošinātu vienotas prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem un lai sakārtotu un veicinātu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu, septisko tvertņu dūņu vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu un individuālajās attīrīšanas iekārtās radušos dūņu regulāru izvešanu, izstrādāts Saistošo noteikumu projekts, kas nosaka apsaimniekošanas prasības rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, septiķiem un vienkāršām notekūdeņu krājtvertnēm. Saistošo noteikumu projektā noteiktās prasības attiecas uz Talsu novada pilsētu un ciemu teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, izņemot viensētas un ciemus, kuri iekļauti Saistošo noteikumu 1. pielikumā.

Saistošie noteikumi palīdzēs sasniegt Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma mērķi – veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses.

Apdzīvotajās vietās (pilsētās un ciemos) koncentrējas vairums iedzīvotāju, kuru radītie notekūdeņi arī rada lielāko ietekmi uz vidi. Tāpēc vides aizsardzības interesēs primāri ir izvirzīt prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai apdzīvotās vietās, kur lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķi un krājtvertnes koncentrētas salīdzinoši nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā un var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, bet arī dzeramā ūdens kvalitāti lokālajās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai.

Lauku teritorijā (viensētās) izmantotās decentralizētās kanalizācijas sistēmas parasti rada lokālu ietekmi uz vidi un nerada piesārņojuma risku citu ūdens lietotāju izmantotajām dzeramā ūdens ieguves vietām.

Nosakot Saistošo noteikumu projekta tvērumu, jāņem vērā arī ekonomiskie apsvērumi. Saistošo noteikumu projekts paredz, ka pašvaldības varēs noteikt arī kontroles un uzraudzības kārtību decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija un uzraudzība radīs papildu izdevumus pašvaldībai, jo īpaši ar uzraudzību saistītie izdevumi.

Saistošo noteikumu projekts paredz konkrētus ciemus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattieksies reģistrēšanas un apsaimniekošanas prasības. Šāds nosacījums iekļauts tāpēc, ka precīza ciema definīcija nav noteikta nevienā normatīvajā aktā. Tādējādi atsevišķi ciemi pēc apdzīvotības blīvuma var neatšķirties no lauku teritorijām, un prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai tajos var nepiemērot.

Saistošo noteikumu projekts paredz septiķu un notekūdeņu krājtvertņu īpašniekiem vai valdītājiem pienākumu nodrošināt obligātu uzkrāto notekūdeņu, septisko tvertņu dūņu vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu, izmantojot decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus. Septiķu un notekūdeņu krājtvertņu īpašniekiem vai valdītājiem noteikts arī pienākums divus gadus kopš darījuma brīža saglabāt šo darījumu apliecinošu dokumentu, lai atbildīgajiem dienestiem būtu iespējams pārliecināties, ka uzkrāto notekūdeņu, septisko tvertņu dūņu vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešana patiešām ir notikusi. Rūpnieciski izgatavoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem vai valdītājiem izvirzītas prasība nodrošināt reizi gadā attiecīgo iekārto apkopi.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuriem ir rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas tiek ekspluatētas atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, un ir noslēgti līgumi ar pakalpojumu sniedzēju par iekārtu tehnisko apkopi, papildu finansiāli ieguldījumi neradīsies. Vienīgais apgrūtinājums attiecīgo iekārtu īpašniekiem būs reģistrācijas veikšana.

Arī lielai daļai septiķu īpašnieku finansiālu ieguldījumu nebūs, ja līdz šim tie ir apsaimniekoti atbilstoši to tehniskajai specifikācijai. Ar finansiālām izmaksām saskarsies tie decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki, kuru sistēmas netiek atbilstoši ekspluatētas vai arī piesārņo apkārtējo vidi un rada draudus cilvēku veselībai. Ieguldītās izmaksas nepieciešamas tik lielas, lai novērstu vides piesārņošanu un draudus cilvēka veselībai, piemēram, nehermētisku krājtvertņu gadījumā nodrošinot to hermētiskumu, lai neattīrīti notekūdeņi netiktu iesūcināti gruntī. Izvērtējot tirgū piedāvāto jauno rūpnieciski ražoto septiķu piedāvājumu, konstatējams, ka to vidējā cenu amplitūda ir no 730 līdz 1500 EUR. Septiķa cena ir atkarīga no tā ietilpības un jaudas.

Nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja attiecīgajā nekustamajā īpašumā atrodas decentralizētā kanalizācijas sistēma, jaunais nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju un apkopi no brīža, kad īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā, jo saskaņā ar Civillikuma 994. panta pirmo daļu par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā, nekustama īpašuma ieguvējam pret trešajām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu. Jaunajam decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā ir jānosūta iesniegums, kurā atspoguļosies informācija par jauno decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošana un uzturēšana jānodrošina vietējām pašvaldībām, vai pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem. Saistošo noteikumu redakcijā ir noteikts, ka reģistru uztur pašvaldība, savukārt datu ievadīšanu un aktualizēšanu veic pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji. Attiecīgā reģistra izveide un MK noteikumu projektā noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības valsts un pašvaldības iestādēm nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas pilsētās un ciemos tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas.

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka decentralizētos kanalizācijas (turpmāk – asenizācijas) pakalpojumus var sniegt jebkurš pašvaldībā reģistrējies komersants, kas atbilst pašvaldības noteiktajam prasību minimumam (piemēram, ir noslēdzis līgumu par savākto notekūdeņu nodošanu ar attīrīšanas iekārtu īpašnieku, valdītāju vai turētāju un nodrošinājis specializēto transportlīdzekli notekūdeņu savākšanai un pārvadāšanai). Asenizācijas pakalpojumu sniedzējam ir jānoslēdz līgums ar vienu vai vairākiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu pieņemšanu, jo var būt gadījumi, ka kādā brīdī atsevišķu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu noslogojums ir tik liels, ka tās vairs nav spējīgas uzņemt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumus.

Regulāra decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja atskaišu iesniegšana vietējai pašvaldībai par notekūdeņu apjomu, kas no pakalpojumu sniedzēja apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām izvests uz centralizēto kanalizācijas sistēmu, nodrošinās, ka neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē ievērojami samazināsies.

Uz Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas brīdi pakalpojumu iedzīvotājiem Talsu novada administratīvajā teritorijā sniedz:

1. SIA "Talsu ūdens" apkalpo Talsus, Stendi, Sabili, Valdemārpili, Abavas pagastu, Ārlavas pagastu. Balgales pagastu, Ģibuļu pagastu, Īves pagastu, Ķūļciema pagastu, Laidzes pagastu, Laucienes pagastu, Lībagu pagastu, Lubes pagastu, Strazdes pagastu, Valdgales pagastu, Vandzenes pagastu, Virbu pagastu;

2. SIA "Mērsraga ūdens" apkalpo Mērsraga pagastu;

3. SIA "Kolkas ūdens" apkalpo Kolkas pagastu;

4. SIA "Rojas DzKU" apkalpo Rojas pagastu;

5. SIA "Ziemeļkurzeme" apkalpo Dundagas pagastu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav precīzi aprēķināmas.

Lai arī Talsu novadā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā ir ieguldītas ievērojamas investīcijas, tās lielākoties nav izmantotas, lai ierīkotu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu, septisko tvertņu dūņu vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu pieņemšanas vietas. Tāpēc būs nepieciešami papildu ieguldījumi, lai nodrošinātu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktā satura pieņemšanu.

Datu ievade prasīs papildu izdevumus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem. Tomēr, tā kā izmaksas būs atkarīgas no dažādiem faktoriem - izmaksas šobrīd grūti prognozēt, tās var vienīgi aplēst, balstoties uz dažādiem pieņēmumiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāMK noteikumu projektā iekļautais tiesiskais regulējums var ietekmēt jebkuru personu pilsētās un ciemos, kuras īpašumā vai valdījumā ir decentralizētā kanalizācijas sistēma, vietējās pašvaldības un sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus, ja vietējā pašvaldība deleģē tiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu, kā arī komersantus, kuri sniedz decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav veiktas.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 07.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 06.05.2022. OP numurs: 2022/87.38
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332110
07.05.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)