Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20/2022

Ādažos 2022. gada 8. martā
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2022. gada 8. marta sēdes lēmumu
(prot. Nr. 10 § 3)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu,
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

2. Šie noteikumi attiecas uz bērna likumiskajiem pārstāvjiem – vecākiem vai personu, kas īsteno bērna aizgādību (turpmāk visi kopā saukti "vecāki"), kuri vēlas reģistrēt bērnu izglītības iestādes 1. klasē.

3. Vecāki piesaka bērnu pamatizglītības ieguves uzsākšanai tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

4. Pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvokli un psiholoģisko sagatavotību bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu vēlāk, bet saskaņā ar vecāku vēlmi – vienu gadu agrāk.

5. Šajos noteikumos noteiktie mēneši un datumi attiecas uz katru kārtējo gadu.

6. Balstoties uz izglītības iestādes ieteikuma, pašvaldības dome līdz 1. martam nosaka atveramo 1. klašu skaitu un izglītojamo maksimālo skaitu klasē.

7. Izglītības iestāde nodrošina vecākiem iespēju saņemt informāciju par tajā īstenotajām izglītības programmām, klašu skaitu un skolēnu maksimālo pieļaujamo skaitu klasē.

II. Bērnu uzņemšanas kārtība

8. Bērnu uzņemšana izglītības iestādēs notiek šādā prioritārā secībā:

8.1. Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vismaz viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir tajā Ādažu novada pagastā, kurā atrodas vecāka izvēlētā prioritārā izglītības iestāde;

8.2. Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru brāļi un māsas apgūst pamatizglītības programmu konkrētā izglītības iestādē, un kuru vismaz viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

8.3. Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vismaz viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

8.4. cita novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni iesniegumu reģistrācijas secībā, kuru brāļi un māsas apgūst pamatizglītības programmu konkrētā izglītības iestādē, pēc tam, kad uzņemti bērni 8.1., 8.2. un 8.3. punktos minētajos gadījumos;

8.5. cita novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni iesniegumu reģistrācijas secībā, pēc tam, kad uzņemti bērni 8.1., 8.2. un 8.3. punktos noteiktajos gadījumos.

9. Pieteikšanos uzņemšanai 1. klasē uzsāk marta pirmajā darba dienā un pabeidz līdz maija pēdējai darba dienai.

10. Piesakot bērnu mācību uzsākšanai izvēlētās izglītības iestādes 1. klasē klātienē, vecāki iesniedz izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu (pielikumā), uzrādot vecāka personu apliecinošu dokumentu. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi.

11. Bērni uz vietu 1. klasē tiek reģistrēti iesniegumu iesniegšanas secībā katras izglītības iestādes reģistrā (turpmāk – reģistrs) atbilstoši izglītības programmām. Iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar 8.3. punktu, reģistrē atsevišķi.

12. Pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa līdz 5. jūnijam pārbauda, vai iesniegumos norādītā bērna un vismaz viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Ja tiek konstatēta neatbilstība, izglītības iestāde veic izmaiņas reģistrā atbilstoši 11. punktam.

13. Izglītības iestāde līdz 10. jūnijam informē vecākus par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Atteikuma gadījumā norāda iemeslu.

14. Par atteikumu uzņemt izglītības iestādē Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu, izglītības iestādes direktors rakstiski informē pašvaldības Izglītības un jaunatnes nodaļu, kas konsultējas ar bērna vecāku un koordinē vietas piešķiršanu citā izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta.

15. Saņemot izglītības iestādes informāciju par bērna uzņemšanu izglītības iestādē, vecāks iesniedz izglītības iestādē šādus dokumentus ne vēlāk, kā līdz augusta pēdējai darba dienai:

15.1. izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu aprakstu (ja ir). Ja bērnam ir ārpus Latvijas izsniegts izglītību apliecinošs dokuments, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu, ja objektīvu iemeslu dēļ iestāde nevar iegūt to pati. Izziņas neesamība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi nav iemesls atteikumam uzņemt bērnu;

15.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) un profilaktiskās potēšanas kartes (veidlapa 063/u) kopiju.

16. Vecāks pēc iespējas ātri informē izglītības iestādi, ja pēc iesnieguma iesniegšanas par bērna uzņemšanu 1. klasē, viņš izvēlas citu izglītības iestādi.

III. Klašu komplektēšana

17. Klases komplektē līdz 10. jūnijam.

18. Izglītības iestāde sadala bērnus divās grupās saskaņā ar vecāku izvēlēto pamatizglītības programmu. Katrai izglītības programmai izveido bērnu elektronisko reģistru, atbilstoši 11. punktam.

19. Bērnu sadalīšana paralēlklasēs veic izmantojot datorprogrammu, pēc nejaušas atlases principa, šādā kārtībā:

19.1. bērnus sadala klasēs vienlīdzīgā skaitā, iespējami ievērojot zēnu un meiteņu skaita vienādu proporciju;

19.2. ja kādā no klasēm paliek brīva vieta, to piešķir 8. punktā noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot skolēnu maksimālo noteikto skaitu klasē;

19.3. izglītojamo sarakstus izdrukā vienā eksemplārā un ievieto katras klases aploksnē, uz tās norādot mācību gadu un klases kārtas numuru. Aploksnes aizlīmē, apzīmogo ar izglītības iestādes zīmogu, un paraksta Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītājs. Aploksnes nodod glabāšanā izglītības iestādes lietvedības sekretāram un ievieto seifā. Aploksnes atver 1. klases skolēnu vecāku kopsapulcē.

20. Izglītības iestāde organizē 1. klases vecāku kopsapulci līdz 15. jūnijam un iepazīstina ar skolēnu sadalījumu paralēlklasēs un mācību procesa organizāciju.

21. Izglītības iestādes direktors ar rīkojumu apstiprina uzņemto skolēnu sarakstus ne vēlāk, kā līdz 31. augustam.

22. Ja izglītības iestāde pēc uzņemšanas termiņa beigām saņem vecāku iesniegumus par uzņemšanu saskaņā ar 8. punktu, izglītības iestādes direktors ar rīkojumu uzņem izglītojamo tajā klasē, kur ir brīva vieta.

23. Izglītības iestādes direktora lēmumu par izglītojamā iekļaušanu vai atteikumu iekļaut reģistrā, kā arī par izglītojamā uzņemšanu vai atteikumu uzņemt izglītības iestādē var apstrīdēt Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā, iesniedzot personīgi vai pa pastu iesniegumu Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads. LV-2164, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163, vai iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu pašvaldības oficiālajā e-pastā dome@adazi.lv.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

24.1. Ādažu novada domes 2015. gada 13. februāra saistošie noteikumi Nr. 10/2015 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu vidusskolā";

24.2. Carnikavas novada domes 2018. gada 20. jūnija saistošie noteikumi Nr. SN/2018/16 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Carnikavas pamatskolā".

25. 2022. gadā šo noteikumu 9. punktā noteikto pieteikšanos uzņemšanai 1. klasē uzsāk 15. martā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Pielikums
Ādažu novada pašvaldības
08.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2022
  
 

(izglītības iestādes nosaukums)

  
 

(vecāka vārds, uzvārds)

  
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

  
 

(faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās))

  
 

(kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs))

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu 
 

(vārds, uzvārds)

 
 

1. klasē uz

 mācību gadu

(izglītības iestādes nosaukums)

   

pamatizglītības programmas apguvei.

Programmas kods 2101111 vai 2101121 (vajadzīgo pasvītrot)

Bērna personas kods      

     
 
Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese 
 
Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās) 

Apliecinu, ka (atzīmēt atbilstošo):

 bērns deklarēts (kopā ar vienu no vecākiem) tajā Ādažu novada pagastā, kurā atrodas iesniegumā norādītā izglītības iestāde
 bērna deklarētā dzīvesvieta (kopā ar vienu no vecākiem) ir Ādažu novadā, brālis vai māsa mācās iesniegumā norādītajā izglītības iestādē
 bērns deklarēts (kopā ar vienu no vecākiem) ir Ādažu novadā
 bērns deklarēts citā pašvaldībā, brālis vai māsa mācās iesniegumā norādītajā izglītības iestādē
 bērns deklarēts citā pašvaldībā
 
Piezīmes/papildus informācija: 

Parakstot šo iesniegumu, apņemos:

1) ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējos normatīvos aktus;

2) iesniegumā norādītās informācijas izmaiņu gadījumā informēt par to izglītības iestādi;

3) autorizēties elektroniskajā žurnālā "E-klase" un izmantot to informācijas apmaiņai ar izglītības iestādi, mācību procesa un bērna mācību sasniegumu monitoringam;

4) savlaicīgi un pilnībā apmaksāt mana bērna apmeklēto pulciņu pakalpojumu rēķinus.

Piekrītu / Nepiekrītu (vajadzīgo pasvītrot) bērna fotogrāfiju ievietošanai izglītības iestādes oficiālajā tīmekļvietnē un uz informācijas stendiem izglītības procesa norišu atspoguļošanai.

Piekrītu, ka izglītības iestāde apstrādā mana bērna un Likumisko pārstāvju personas datus tikai normatīvajos aktos noteiktajām darbībām izglītības programmas īstenošanai.*

202____. gada ____._____________  
  

(vecāka paraksts)

* Datu apstrādi veic ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK prasības, kas noteiktas 6. panta 1. punkta a); b); c) un e) apakšpunktā.

Datu pārzinis personas datu apstrādei ir Ādažu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048472, juridiskā adrese Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Papildu informācija par personas datu apstrādi publicēta pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība / Dokumenti / Privātuma politika".

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 8. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2022 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus.

Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkta un 43. panta trešās daļas, Izglītības likuma 17. panta pirmās daļas un Vispārējās izglītības likuma 31. panta pirmās daļas.

Izstrādājot šos saistošos noteikumus (turpmāk – Noteikumi), ņemti vērā Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē".

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka bērnu reģistrēšanas kārtību Ādažu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1. klasē, tai skaitā rindas kārtību, kādā izglītojamie tiek nodrošināti ar vietām izglītības iestādes 1. klasē, nosakot prioritāro secību vietas piešķiršanai, kā arī kārtību, kādā tiek komplektētas 1. klases.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumiem nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir personas, kuras vēlas, lai viņu bērni tiktu uzņemti pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē.

Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada pašvaldība un pašvaldības vispārējās izglītības iestādes.

Noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības privātpersonai pakalpojuma saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse. Noteikumi izstrādāti sadarbībā ar vispārējo izglītības iestāžu direktoriem un darbiniekiem. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā, tas tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.adazi.lv. Pēc 2022. gada 3. februārī saņemtā sabiedrības pārstāvja priekšlikuma, Noteikumu 8. punktā iekļauta prioritāte Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, kuru brāļi un māsas apgūst pamatizglītības programmu konkrētā izglītības iestādē, un kuru vismaz viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kā arī precizēta šī punkta redakcija kopumā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20/2022Pieņemts: 08.03.2022.Stājas spēkā: 10.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 48, 09.03.2022. OP numurs: 2022/48.6
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330620
10.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)