Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2022. gada 8. marta saistošos noteikumus "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2018/16

Carnikavā 2018. gada 20. jūnijā
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Carnikavas pamatskolā
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2018.gada 20. jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 11, 18. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka bērnu (turpmāk – izglītojamie) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vispārējās izglītības iestādes – Carnikavas pamatskolas (turpmāk – pamatskola) 1. klasē.

2. Noteikumi attiecas uz izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem, adoptētājiem, audžuģimeni un aizbildņiem (turpmāk – vecāki)), kuri vēlas reģistrēt izglītojamo pamatskolas 1. klasē.

3. Vecāki piesaka izglītojamo pamatizglītības ieguves uzsākšanai pamatskolas 1. klasē tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamam aprit 7 gadi.

4. Izglītojamais var uzsākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk, atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

5. Šajos noteikumos noteiktie mēneši un datumi attiecas uz katru kārtējo gadu.

6. Balstoties uz pamatskolas ieteikumu, pašvaldības dome līdz 1. martam var noteikt atveramo 1. klašu skaitu un izglītojamo maksimālo skaitu klasē.

7. Pamatskola nodrošina vecākiem iespēju saņemt informāciju par pamatskolā īstenotajām izglītības programmām, klašu skaitu un pieļaujamo maksimālo izglītojamo skaitu klasē.

II. Izglītojamā uzņemšanas kārtība mācību uzsākšanai 1. klasē

8. Izglītojamo uzņemšana notiek šādā secībā:

8.1. izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

8.2. ja ir izpildītas 8.1. apakšpunkta prasības, tad uzņem izglītojamos no citām pašvaldībām iesniegumu reģistrācijas kārtībā.

III. Izglītojamo reģistrēšanas kārtība mācību uzsākšanai pamatskolas 1. klasē

9. Pieteikšanās uzņemšanai 1. klasē tiek uzsākta marta pirmajā darba dienā un tiek pabeigta līdz jūnija pēdējai darba dienai.

10. Lai izglītojamo pieteiktu uzņemšanai pamatskolā, viens no vecākiem iesniedz pamatskolā (Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163) tās direktoram adresētu iesniegumu (pielikumā). Iesnieguma veidlapa ir pieejama pamatskolas mājaslapā http://carnikava.lv/izglitiba/pamatskola. Iesniedzot iesniegumu, uzrāda izglītojamā dzimšanas apliecību vai dokumentu ar izglītojamā personas kodu un vecāka personu apliecinošu dokumentu. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi cps@carnikava.lv.

11. Iesniegumā norāda:

11.1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

11.2. vecāka un izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adresi;

11.3. izvēlēto izglītības programmu;

11.4. ērtāko saziņas veidu, iekļaujot e-pasta adresi, uz kuru pamatskola var nosūtīt paziņojumu par izglītojamā uzņemšanu pamatskolā.

12. Pamatskolai ir tiesības pārliecināties par iesniegumā minēto ziņu patiesumu.

13. Izglītojamie uz vietu 1. klasē tiek reģistrēti izglītojamo reģistrā (turpmāk – reģistrs) iesniegumu iesniegšanas secībā, atbilstoši izglītības programmām. Iesniegums, kas iesniegts saskaņā ar noteikumu 8.2. punktu, tiek reģistrēts atsevišķā reģistrā.

14. Pamatskola līdz 1. jūlijam pārbauda vai iesniegumā norādītā izglītojamā un vecāka dzīvesvietas adrese atbilst Iedzīvotāju reģistra datiem. Ja, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, izglītojamam iesnieguma iesniegšanas brīdī deklarētā dzīvesvieta bija Carnikavas novada administratīvā teritorijā, un tā vairs neatrodas Carnikavas novada administratīvā teritorijā, tad pamatskola veic izmaiņas iesniegumu reģistrā, atbilstoši noteikumu 13. punktam.

15. Ne vēlāk kā līdz augusta pēdējai darba dienai vecāki pievieno iesniegumam:

15.1. izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu aprakstu (ja tāds ir). Ja izglītojamam ir izglītību apliecinošs dokuments, kas izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu. Izziņas neesamība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi nav iemesls atteikumam uzņemt izglītojamo 1. klasē;

15.2. izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

16. Pamatskola sniedz vecākiem informāciju par izglītojamā uzņemšanu 1. klasē, nosūtot izziņu uz iesniegumā norādīto pasta adresi vai e-pasta adresi līdz 1. jūlijam.

17. Ja pamatskola atsaka uzņemt citas pašvaldības izglītojamos, tā līdz 1. jūlijam rakstiski informē vecāku, norādot atteikuma iemeslu.

18. Ja vecāks pēc iesnieguma iesniegšanas par izglītojamā uzņemšanu 1. klasē ir izvēlējies citu izglītības iestādi, vecākam ir pienākums pēc iespējas ātrāk par to paziņot pamatskolai, nosūtot attiecīgu iesniegumu.

IV. Klašu komplektācijas kārtība

19. Pamatskolas 1. klases tiek komplektētas jūnija pēdējās darba dienās.

20. Izglītojamo sadalīšana paralēlklasēs tiek veikta šādā kārtībā:

20.1. izglītojamo sadalīšana paralēlklasēs tiek veikta ar datorprogrammas palīdzību, izmantojot nejaušas atlases principu, domes priekšsēdētājas vietnieka, izglītības speciālista, pamatskolas direktora, pamatskolas vai pašvaldības IT speciālista un pamatskolas lietvedības sekretāres klātbūtnē;

20.2. izglītojamie tiek sadalīti klasēs vienlīdzīgā skaitā, iespēju robežās ievērojot zēnu un meiteņu skaita vienādas proporcijas principu;

20.3. sadalot izglītojamos klasēs, pēc vecāku lūguma tiek ievērots princips, ka paralēlklasēs netiek sadalīti vienas ģimenes bērni (dvīņi vai brāļi/māsas, kuru vecuma starpība ir mazāka par gadu);

20.4. ja kādā no klasēm ir palikusi brīva vieta, tā tiek piešķirta izglītojamiem no citām pašvaldībām iesniegumu reģistrēšanas secībā, nepārsniedzot maksimāli noteikto izglītojamo skaitu klasē;

20.5. izglītojamo saraksti tiek izdrukāti 1 eksemplārā un ievietoti katras klases aploksnē, uz tās norādot mācību gadu un klases kārtas numuru. Aploksnes tiek aizlīmētas un apzīmogotas ar pamatskolas apaļo ģerboņzīmogu, un tās paraksta domes priekšsēdētājas vietnieks, pamatskolas direktors un pamatskolas vai pašvaldības IT speciālists. Aploksnes tiek nodotas glabāšanā pamatskolas lietvedības sekretārei un ievietošanai pamatskolas seifā. Aploksnes atver 1. klases izglītojamo vecāku kopsapulcē.

21. Pamatskolas direktors izdod rīkojumu par 1. klašu audzinātājiem jūnija pirmajās darba dienās.

22. Ne vēlāk kā līdz 31. augustam pamatskolas direktors ar rīkojumu apstiprina pamatskolā uzņemto izglītojamo sarakstus, iepriekš pārliecinoties Valsts izglītības informācijas sistēmā, vai izglītojamais nav uzņemts citā izglītības iestādē. Pamatskolas direktors atbild par to, ka izglītojamais tiek uzņemts tikai vienā izglītības iestādē.

23. Jūnija pēdējās nedēļās pamatskola organizē 1. klases vecāku kopsapulci, lai iepazīstinātu ar:

23.1. rīkojumu par 1. klašu audzinātājiem

23.2. izglītojamo sadalījumu paralēlklasēs;

23.3. mācību procesa organizāciju pamatskolā.

24. Pamatskolas direktora lēmumu par izglītojamā iekļaušanu vai atteikumu iekļaut reģistrā, kā arī par izglītojamā uzņemšanu vai atteikumu uzņemt pamatskolā var apstrīdēt Carnikavas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2018. gada 20. jūnijā
Pielikums
Carnikavas novada domes
20.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/16

Carnikavas pamatskolai

  
 (vecāka vārds, uzvārds)
  
 (deklarētās dzīvesvietas adrese)
  
 (faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās))
  
 (kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs))

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu 
 (vārds, uzvārds)

Carnikavas pamatskolas 1. klasē uz __________________ mācību gadu pamatizglītības programmas apguvei. Programmas kods 2101111

Izglītojamā personas kods            
 
Izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adrese 
 
Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās) 
 

atzīmēt atbilstošo:

 izglītojamā deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novadā
 izglītojamā deklarētā dzīvesvieta NAV Carnikavas novadā
 Lūdzu izglītojamo iedalīt vienā klasē ar brāli/māsu ____________________________________.

Piezīmes/papildus informācija: _____________________________________________

Iesniegumā norādītās informācijas izmaiņu gadījumā apņemos informēt par to pamatskolu.

Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei bērnu reģistrēšanai uzņemšanai 1. klasē.

Bērna fotogrāfiju un/vai lietošanai skolas informatīvajos materiālos piekrītu/nepiekrītu (vajadzīgo pasvītrot).

Informāciju par izglītojamā uzņemšanu pamatskolā vēlos saņemt:

 uz iesniegumā norādīto adresi: deklarēto/ faktisko (vajadzīgo pasvītrot)
 uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi

Ar parakstu apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt piekrišanu personas datu apstrādei

Vecāka paraksts, datums _____________________________________________

 

Aizpilda pamatskolas speciālists:

Iesnieguma reģistrācijas Nr. __________________

Datums, laiksAtbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts
  
Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/16 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Carnikavas pamatskolā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs). Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katrai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Ārējais normatīvais akts, kas nosaka nepieciešamību izstrādāt saistošos noteikumus: Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 4.7. apakšpunkts;
1.2. Saistošo noteikumu mērķis – noteikt jaunu vienotu pieeju izglītojamo reģistrēšanai un uzņemšanai Carnikavas novada pašvaldības dibinātā vispārējās izglītības iestādes 1. klasē.
2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošie noteikumi nosaka izglītojamo reģistrēšanas kārtību Carnikavas pamatskolas 1. klasē, tai skaitā rindas kārtību, kādā izglītojamie tiek nodrošināti ar vietām izglītības iestādes 1. klasē, kā arī kārtību, kādā tiek komplektētas 1. klases.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināma.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Carnikavas novada dome un Carnikavas pamatskola;
5.2. Saistošie noteikumi attiecas uz bērna vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni tiktu reģistrēti un uzņemti Carnikavas pamatskolā;
5.3. Saistošo noteikumu nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse. Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar pirmsskolas un vispārējas izglītības iestādes vadītājiem un darbiniekiem.
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Carnikavas pamatskolā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2018/16Pieņemts: 20.06.2018.Stājas spēkā: 04.08.2018.Zaudē spēku: 10.03.2022.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 281, 03.08.2018.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
300794
04.08.2018
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"