Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 150

Rīgā 2022. gada 1. martā (prot. Nr. 12 20. §)
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
32.2 panta 4.6 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" (turpmāk – konkurss) nolikumu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projektu iesniegumu iesniegšanas, vērtēšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

2. Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

(MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 261 redakcijā)

3. Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk – ministrija) ar līgumu deleģē sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) uzdevumu pieņemt un vērtēt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma (turpmāk – atbalsts) piešķiršanu vai par atbalsta piešķiršanas atteikumu, līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – projekta līgums) sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus, veikt projektu uzraudzību monitoringa periodā, kā arī atgūt projektiem izmaksātos finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem. Attiecībā uz šajā punktā minēto pārvaldes uzdevumu izpildi Vides investīciju fonds ir ministrijas pārraudzībā.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

4. Konkursa ietvaros pieejamais kopējais atbalsts ir 45 000 000 euro.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

5. Konkursa ietvaros aktivitātes, kas iekļautas apstiprinātajos projektu iesniegumos, īsteno līdz 2024. gada 31. decembrim.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

6. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

7. Atbalsts konkursa ietvaros tiek sniegts granta (finansējuma daļa, kas tiek maksāta no finanšu instrumenta) – vienreizēja maksājuma – veidā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

8. Projekta iesniedzējs ir:

8.1. fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4. un 9.1.5. apakšpunktā minēto dzīvojamo māju vai uz šo noteikumu  9.1.6., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9. un 9.1.10. apakšpunktā minētās dzīvojamās mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu, par kuru šī fiziskā persona iesniedz projekta iesniegumu (turpmāk – dzīvojamā māja), lai saņemtu atbalstu par īstenotu vienu vai vairākām šo noteikumu 16. punktā minētajām aktivitātēm;

8.2. fiziskas personas – dzīvokļu īpašnieku kopība – atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, kur visu attiecīgo daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku nekustamie īpašumi atrodas šo noteikumu 9.1.9., 9.1.10., 9.1.11., 9.1.12., 9.1.13., 9.1.14. un 9.1.15. apakšpunktā minētajā daudzdzīvokļu mājā (turpmāk – daudzdzīvokļu māja), kurā ir īstenota viena vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes;

8.3. Latvijas Republikā atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma prasībām reģistrēta biedrība vai nodibinājums (turpmāk – biedrība), kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju, kurā ir īstenota viena vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes;

8.4. Latvijas Republikā reģistrēta reliģiska organizācija, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju, kurā ir īstenota viena vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307)

8.1 Projektu iesniedzēji – fiziskas personas – var pilnvarot pārstāvi:

8.11. atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma prasībām reģistrētu biedrību, kas rīkojas dzīvojamās mājas īpašnieku – šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto fizisko personu – vārdā, kuru attiecīgais nekustamais īpašums atrodas šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajā dzīvojamā mājā, īstenot vienu vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes;

8.12. dzīvokļu īpašnieku kopību atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, kas rīkojas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku – šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto fizisko personu – vārdā, kuru daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku nekustamie īpašumi atrodas šo noteikumu 9.1.9., 9.1.10., 9.1.11., 9.1.12., 9.1.13., 9.1.14. un 9.1.15. apakšpunktā minētajā dzīvojamā mājā, īstenot vienu vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307)

9. Konkursa ietvaros atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

9.1. māja saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem atbilst vienai no šādām būvju klasēm:

9.1.1. viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110);

9.1.2. viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001);

9.1.3. dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101);

9.1.4. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102);

9.1.5. individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103);

9.1.6. divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121);

9.1.7. divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101);

9.1.8. dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101);

9.1.9. triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122);

9.1.10. triju vai vairāku dzīvokļu mājas (būves kods 112201);

9.1.11. daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām (būves kods 11220101);

9.1.12. daudzdzīvokļu 1–2 stāvu mājas (būves kods 11220102);

9.1.13. daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas (būves kods 11220103);

9.1.14. daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas (būves kods 11220104);

9.1.15. daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas (būves kods 11220105);

9.1.1 par dzīvojamo māju šo noteikumu 9.1.6., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9. un 9.1.10. apakšpunktā tiek uzskatīta dzīvojamās mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu vai mājas daļa, kam ir viena kopēja robeža ar blakus īpašumu un atsevišķa, neatkarīga inženiersistēma (elektroenerģijas apgāde, ūdens apgāde un siltumapgāde);

9.2. daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja ir pieņemta ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

9.2.1 daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja, kurā ir īstenota viena vai vairākas šo noteikumu 16. punktā ​​​​​​minētās aktivitātes, nav pieņemta ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā ar nosacījumu, ka piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas ir jānodrošina tās pieņemšana ekspluatācijā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

9.3. (svītrots ar MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307);

9.3.1 ja šo noteikumu 8. punktā minētais projekta iesniedzējs šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju vajadzībām uzstāda uz zemes vai citā nedzīvojamā ēkā, nevis dzīvojamā mājā vai daudzdzīvokļu mājā, zemei vai nedzīvojamai ēkai ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

9.3.2 ja šo noteikumu 8. punktā minētais projekta iesniedzējs šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju vajadzībām uzstāda dzīvojamai mājai vai daudzdzīvokļu mājai piegulošajā nekustamajā īpašumā, nekustamajam īpašumam ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

9.4. vismaz 80 % no elektroenerģijas, kas gadā saražota ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām iekārtām, tiek izmantoti:

9.4.1. dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņam gada griezumā (12 mēnešu periods, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā) attiecīgajā elektroenerģijas sistēmas pieslēgumā (ja dzīvojamā mājā vai daudzdzīvokļu mājā ir neto uzskaites sistēma), izņemot gadījumu, ja šo noteikumu 8. punktā minētais projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 16.2 punktā minētajiem nosacījumiem un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību;

9.4.2. dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņam gada griezumā (12 mēnešu periods, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā) attiecīgajā elektroenerģijas sistēmas pieslēgumā vai visos dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieka objektos kopā (ja dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks ir neto norēķinu sistēmas dalībnieks), izņemot gadījumu, ja šo noteikumu 8. punktā minētais projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 16.2 punktā minētajiem nosacījumiem un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību. Neto norēķinu sistēmas gadījumā projekta iesniedzējs ir tās dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks, kurā uzstādīta elektroenerģijas ražošanas iekārta, un neto norēķinu sistēmas dalībnieks;

9.5. (svītrots ar MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307);

9.6. projekta iesniedzējs ir piesaistījis vai izmantojis savu finansējumu, lai daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas ietvaros veiktu:

9.6.1. inženiersistēmu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi;

9.6.2. ūdens sildīšanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu;

9.6.3. jaunu atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu;

9.6.4. pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi.

(Grozīts ar MK 26.04.2022. noteikumiem Nr. 261; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467; MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307; MK 02.07.2024. noteikumiem Nr. 420)

10. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs par katru šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo aktivitāti var iesniegt vienu projekta iesniegumu par katru juridiskās vai fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu daudzdzīvokļu māju vai dzīvojamo māju.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

11. Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:

11.1. dzīvojamās mājas īpašniekam vai kopīpašniekam ir zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz attiecīgo dzīvojamo māju vai dzīvojamās mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu;

11.2. daudzdzīvokļu māja un dzīvojamā māja atbilst šo noteikumu 9. punktā minētajām prasībām;

11.3. projekta iesniedzējs ir iegādājies un uzstādījis siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai projektējis pieslēgumu centralizētajai  siltumapgādes sistēmai un izveidojis siltummezglu pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

11.4. projekta iesniedzējs līdz siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanai vai centralizētās siltumapgādes sistēmai paredzētā pieslēguma projektēšanai un siltummezgla izveidei ir saņēmis visas vides aizsardzības vai būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos (tai skaitā pašvaldību saistošajos noteikumos par gaisa piesārņojuma mazināšanu) noteiktās atļaujas un dokumentus, kas nepieciešami, lai uzsāktu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecību vai uzstādīšanu vai centralizētās siltumapgādes sistēmai paredzētā pieslēguma projektēšanu un siltummezgla izveidi (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467)

12. Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:

12.1. projekta iesniedzējam, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašniekam vai kopīpašniekam projekta iesnieguma iesniegšanas termiņam tuvākajā dienā, kurā pieejama informācija no Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

12.2. projekta iesniedzējs, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai kopīpašnieks projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies prettiesiski iegūt vai ir ieguvis savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai centies prettiesiski ietekmēt vai ir ietekmējis projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā Vides investīciju fondu vai citu projektu konkursa vērtēšanā iesaistītu amatpersonu vai ekspertu;

12.3. projekta iesniedzējam, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašniekam vai kopīpašniekam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process;

12.4. pret projekta iesniedzēju, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieku vai kopīpašnieku ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

12.5. projekta iesniedzējs, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai kopīpašnieks ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai tam ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

12.5.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;

12.5.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

12.5.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

12.5.4. proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

12.6. projekta iesniedzējs, daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai kopīpašnieks ir reģistrēts kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

13. Informāciju izziņas veidā vai tiešsaistes datu pārraides režīmā par šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētajiem faktiem Vides investīciju fonds iegūst no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs".

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

III. Atbalsta apmēra noteikšana

14. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 euro.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

15. Konkursa ietvaros pieļaujamā atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot šo noteikumu 1. pielikumā noteikto maksimālo atbalsta apmēru atkarībā no konkrētās atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem.

15.1 Konkursa ietvaros pieļaujamā atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas iegādes izmaksām, nepārsniedzot kopējo atbalsta apjomu 2500 euro.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

IV. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes un attiecināmās izmaksas

16. Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas projekta aktivitātes:

16.1. esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu un šādas siltumenerģiju ražošanas iekārtas iegāde:

16.1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);

16.1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 300 l;

16.1.3. siltumsūknis (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);

16.2. šādas jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde:

16.2.1. saules elektrostacija, ietverot saules paneļus un invertoru, ar pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam vai bez šāda pieslēguma;

16.2.2. vēja elektrostacija, ietverot vēja ģeneratoru un invertoru, ar pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam vai bez šāda pieslēguma;

16.3. vairāku šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu iegāde;

16.4. pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide;

16.5. (svītrots ar MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307);

16.6. elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas ar nominālo ietilpību vismaz 5 kWh iegāde. Aktivitāte īstenojama kopā ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto aktivitāti.

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467; MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307; MK 02.07.2024. noteikumiem Nr. 420)

16.1 Konkursa ietvaros vienu vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes var īstenot, ja daudzdzīvokļu mājas pilnvarotā persona nodrošina nepieciešamos daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku saskaņojumus par šo noteikumu 16. punktā minēto aktivitāšu īstenošanu atbilstoši Civillikuma un Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma nosacījumiem.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

16.2 Ja šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes veic dzīvojamā mājā vai daudzdzīvokļu mājā, kas tiek izmantota saimnieciskajā darbībā, un dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu konkursa ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 2023/2831) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

16.3 Piesakoties atbalstam, šo noteikumu 8. punktā minētajai personai, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, ir tiesības projekta iesniegumā norādīt, ka proporcionāli tās īpašuma vai kopīpašuma daļai centralizētajai siltumapgādes sistēmai paredzētā pieslēguma projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksas vai jaunas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot atbalsta daļu.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

16.4 Par saimniecisko darbību šo noteikumu 16.2 punkta izpratnē nav uzskatāma komersanta, biedrības vai nodibinājuma juridiskās adreses reģistrācija kādā no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašumiem vai dzīvojamajā mājā, ievērojot nosacījumu, ka daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašumā vai dzīvojamā mājā ir reģistrēts tikai viens no minētajiem tiesību subjektiem un netiek veikta nekāda ar komersantu, biedrību vai nodibinājumu saistīta saimnieciskā darbība.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

16.5 De minimis atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

16.51. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus. Ja šo noteikumu 8. punktā minētā persona, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, – dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks, kura konkrētais dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, – pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un šo noteikumu 8.  ​punktā ​​​​​​minētā persona darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā, minētās personas nodrošina šo nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu atbilstoši regulas Nr. 2023/2831 1. panta 2. punktam tā, lai darbības nozarēs, kuras ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, negūtu labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo regulu;

16.52. piešķirot de minimis atbalstu, pārbauda, vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trijos gados no atbalsta piešķiršanas dienas piešķirto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 2023/2831 2. panta 2. punktam.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307; MK 02.07.2024. noteikumiem Nr. 420)

16.6 De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad projektu iesniegumu vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.7 De minimis atbalstu, ko piešķir šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu un de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.8 Vides investīciju fonds de minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

16.9 Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr.  2023/2831 pieņem, ievērojot minētās regulas 7. panta 3. punktā un 8. pantā minēto spēkā esības termiņu.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

16.10 Atbilstoši regulas Nr.  2023/2831 6. panta 3. un 7. punktam Vides investīciju fonds nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem, un finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus no līdzfinansējuma piešķiršanas brīža saskaņā ar šiem noteikumiem.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

16.11 Vides investīciju fonds nodrošina šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto nosacījumu uzraudzību visā projekta dzīves cikla laikā (amortizācijas periodā), ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu ietvaros nav saimnieciskās darbības veicējs. Ja Vides investīciju fonds konstatē, ka projekts tā dzīves cikla laikā (amortizācijas periodā) neatbilst šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un tādējādi ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, vai ja tiek pārkāpti regulas Nr. 2023/2831 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt ministrijai (uz Vides investīciju fonda vēstulē norādīto kontu) saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

16.12 Ja finansējuma saņēmējs pārkāpj šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minētos nosacījumus, tiek uzskatīts, ka finansējuma saņēmējs attiecīgajā pārskata gadā ir saimnieciskās darbības veicējs un tam tiek piemērota šo noteikumu 16.2 punktā minētā atbalsta piešķiršanas kārtība. Ja finansējuma saņēmējam minēto atbalstu nav iespējams piešķirt saskaņā ar šo noteikumu 16.2 punktu, piešķirtais atbalsts kvalificējams kā nelikumīgs komercdarbības atbalsts un Vides investīciju fonds nodrošina tā atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 16.11 punktā minētajai kārtībai.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

16.13 Šo noteikumu 9.4. apakšpunkts nav attiecināms uz finansējuma saņēmējiem, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktā minētajām prasībām.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

17. Konkursa ietvaros atbalsts netiek piešķirts šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām iekārtām, ja dzīvojamā māja pēdējo triju gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Vides investīciju fondā ir atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

(MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 261 redakcijā)

18. Šo noteikumu 16.1.1.apakšpunktā minētajam koksnes biomasas katlam, kas piemērots granulu kurināmajam, jāatbilst šādām prasībām:

18.1. Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regulas (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem, prasībām, tai skaitā pieļaujamām gaisu piesārņojošo vielu emisijām;

18.2. Komisijas 2015. gada 27. aprīļa Deleģētajā regulā (ES) 2015/1187, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu, minētajai energoefektivitātes klasei, augstākai par A+ (ieskaitot).

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

19. Konkursa ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

19.1. šo noteikumu 16.1., 16.2.16.3. un 16.6. apakšpunktā minēto iekārtu iegādes izmaksas, ja tās iegādātas no komersantiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un ir uzstādītas dzīvojamā mājā, daudzdzīvokļu mājā vai tām piederīgajā ēkā (būvē) vai piesaistītajā zemesgabalā;

19.2. šo noteikumu 16.4.​ apakšpunktā minētā pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksas, ja to veic eksperti siltumapgādes sistēmu projektēšanā, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji, un komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

19.3. izmaksas, kas nepārsniedz šo noteikumu 15. punktā minēto pieļaujamo atbalsta intensitāti un šo noteikumu 1. pielikumā noteikto maksimālo atbalsta apmēru atkarībā no konkrētās atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem;

19.4. izmaksas, kas radušās pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, taču ne vēlāk kā līdz šo noteikumu 5. punktā minētā termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 26.04.2022. noteikumiem Nr. 261; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467; MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307; MK 02.07.2024. noteikumiem Nr. 420)

20. Projekta iesniedzējs nodrošina projekta ietvaros sasniegto rezultātu un iegādāto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzturēšanu un lietošanu atbilstoši projekta mērķim vismaz piecus gadus pēc Vides investīciju fonda izveidotās projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Nav pieļaujama uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas demontāža pirms šajā punktā noteiktā termiņa, bet pēc saskaņošanas ar Vides investīciju fondu ir atļauta tās uzlabošana, lai paaugstinātu iekārtas efektivitāti.

V. Konkursa izsludināšanas kārtība

21. Vides investīciju fonds konkursu izsludina 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

22. Vides investīciju fonds konkursu izsludina, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo atbalsta apmēru un elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmi projektu iesniegumi un kur iegūstama papildinformācija par konkursa nosacījumiem.

23. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 31. decembris vai brīdis, kad beidzas šo noteikumu 4. punktā minētais finansējums.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana

24. Lai piedalītos konkursā, projekta iesniedzējs aizpilda un elektroniska dokumenta veidā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz Vides investīciju fondā projekta iesnieguma veidlapu (2. pielikums) un šādus papildus iesniedzamos dokumentus:

24.1. ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, – pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem;

24.2. iekārtas uzstādītāja sastādītu un projekta iesniedzēja parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina šo noteikumu 16.1., 16.2.16.3. un 16.6. apakšpunktā minēto prasību izpildi attiecībā uz uzstādīto elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu vai siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā veiktos darbus, uzstādītās elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas vai siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametrus, iekārtu kopuma ieregulēšanu un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšanu (ja attiecināms);

24.3. centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādītu un projekta iesniedzēja parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina šo noteikumu 16.4. ​apakšpunktā minēto prasību izpildi (ja attiecināms);

24.4. dokumentus, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu, ja tiek īstenota šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā aktivitāte (ja attiecināms);

24.5. elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas vai siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) vai pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksāciju, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksāciju;

24.6. kases čeka kopiju vai citu pirkuma apmaksu apliecinošu dokumentu par siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādi (ja attiecināms);

24.7. ja elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas vai siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādei slēgts nomaksas pirkuma līgums, – kases čeka kopiju vai citu pirkuma maksas daļas (tai skaitā avansa maksājuma) samaksu apliecinošu dokumentu un nomaksas pirkuma līguma kopiju;

24.8. kases čeka kopiju vai citu samaksu apliecinošu dokumentu par pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi (ja attiecināms);

24.9. ražotāja apliecinājumu par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību ekodizaina prasībām attiecībā uz pieļaujamām emisijām un atbilstību noteiktajai energoefektivitātes klasei atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām (ja attiecināms);

24.10. ja māja ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu par projektā īstenoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām;

24.11. dokumentu, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei pieslēguma (ja attiecināms);

24.12. līguma kopiju par dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms);

24.13. elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopiju par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu, ja iekārta tiek uzstādīta dzīvojamā mājā vai daudzdzīvokļu mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai (ja attiecināms);

24.14. ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā vai daudzdzīvokļu mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, – notariāli apliecinātu vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu citu īpašnieku piekrišanu projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā;

24.14.1 de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas izdruku vai vēstulē norādīt sistēmā izveidotās un apstiprinātās projekta iesniedzēja veidlapas identifikācijas numuru, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms);

24.14.2 līguma kopiju par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu, kas noslēgts ar tās dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieku, kurā projekta ietvaros ir uzstādīta elektroenerģijas ražošanas iekārta (ja attiecināms);

24.15. citus dokumentus.

(Grozīts ar MK 26.04.2022. noteikumiem Nr. 261; MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467; MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307; MK 02.07.2024. noteikumiem Nr. 420)

25. Projekta iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

25.1. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

25.2. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā;

25.3. projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

25.4. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo DOC, DOCX vai PDF formātā;

25.5. visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro;

25.6. projekta iesnieguma veidlapu paraksta projekta iesniedzējs ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem un dokumentu juridisko spēku.

26. Vides investīciju fonds reģistrē saņemtos projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus.

27. Vides investīciju fonds izskata tikai tos projektu iesniegumus, kuri Vides investīciju fondā iesniegti atbilstoši šo noteikumu 23. punktam.

28. Ja Vides investīciju fonds projekta iesniegumu saņem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai pēc brīža, kad beidzies šo noteikumu 4. punktā minētais atbalsts, projekta iesniegums netiek vērtēts un Vides investīciju fonds rakstiski informē projekta iesniedzēju par atteikumu.

VII. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana par atbalsta piešķiršanu

29. Projektu iesniegumu izskatīšanu, vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, precizēšanu vai noraidīšanu nodrošina komisija ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā.

30. Projektu iesniegumu vērtēšanu veic atbilstoši precizējamiem un neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums). Atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē", vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms) šādā secībā:

30.1. ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem precizējamiem vērtēšanas kritērijiem (tai skaitā aritmētiskas kļūdas), komisija rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina precizēt projekta iesniegumu 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemta komisijas informācija par projekta iesnieguma neatbilstību precizējamiem vērtēšanas kritērijiem;

30.2. ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3. pielikuma neprecizējamiem vērtēšanas kritērijiem, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

31. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, to vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām.

32. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai ja pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

33. Komisija, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, pārbauda projekta iesniegumā norādītās informācijas atbilstību projektā īstenotajām aktivitātēm un iesniegtajai tehniskajai informācijai. Pārbaudes ietvaros komisija vai tās pieaicinātie eksperti, ja nepieciešams, apseko projekta īstenošanas vietu – nekustamo īpašumu, kurā īstenotas projekta aktivitātes –, kā arī pārbauda citu projekta iesniegumā norādīto informāciju. Projekta iesniedzēja pienākums ir nodrošināt piekļuvi ēkām un dokumentiem pārbaudes veikšanai.

34. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniedzis nepatiesu informāciju, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

35. Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu pārbauda, vai projekta iesniegumā norādītajā daudzdzīvokļu mājā vai dzīvojamā mājā netiek plānots īstenot aktivitātes attiecībā uz to pašu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi vai projektēšanu un pieslēguma izveidi centralizētajai siltumapgādes sistēmai, kas ir finansēta citu atbalsta programmu ietvaros.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

36. Lai nodrošinātu informāciju par šo noteikumu 35. punktā minētā nosacījuma izpildi, Vides investīciju fonds par projekta iesniedzēju un tā plānotajām darbībām šo noteikumu ietvaros var sniegt informāciju citām institūcijām.

37. Ja komisija, veicot šo noteikumu 35. punktā minēto pārbaudi, konstatē, ka projekta iesniegumā norādītajā daudzdzīvokļu mājā vai dzīvojamā mājā attiecībā uz siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi vai projektēšanu un pieslēguma izveidi centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek plānots īstenot aktivitātes, kas ir finansētas citu atbalsta programmu ietvaros, komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

(MK 14.07.2002. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

38. Komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, tai skaitā šajos noteikumos minētajiem de minimis nosacījumiem, kuru pārbaude tika veikta uz atbalsta piešķiršanas brīdi.

(MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

39. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētājam. Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un projekta īstenošanas nosacījumi

40. Vides investīciju fonds un projekta iesniedzējs (turpmāk – atbalsta saņēmējs) projekta līgumu paraksta 20 darbdienu laikā pēc dienas, kad pieņemts komisijas lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

41. Ja atbalsta saņēmējs nenoslēdz projekta līgumu šo noteikumu 40. punktā minētajā termiņā, tas zaudē tiesības slēgt projekta līgumu.

42. Vides investīciju fonds sagatavo projekta līgumu un publicē tā paraugu Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Projekta līgumā ietver:

42.1. Vides investīciju fonda rekvizītus;

42.2. atbalsta saņēmēja rekvizītus;

42.3. līguma darbības termiņu;

42.4. atbalsta saņēmēja tiesības un pienākumus;

42.5. Vides investīciju fonda tiesības un pienākumus;

42.6. strīdu izskatīšanas kārtību;

42.7. līgumsodus;

42.8. monitoringa pārskata veidlapu;

42.9. personas datu apstrādes nosacījumus;

42.10. citus nosacījumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai.

43. Projekta līguma neatņemama sastāvdaļa ir projekta iesniegums.

44. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus, atbalsta saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā pieprasījumu par projekta līgumā nepieciešamajiem grozījumiem, pamatojot to nepieciešamību. Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izvērtē grozījumu nepieciešamību un sniedz atbildi atbalsta saņēmējam.

45. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus un grozījumu ierosinātājs ir Vides investīciju fonds, tas nosūta atbalsta saņēmējam sagatavotos projekta līguma grozījumus, kā arī pamato grozījumu nepieciešamību. Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu saņemšanas izvērtē tos un sniedz atbildi Vides investīciju fondam.

46. Ja grozījumi projekta līgumā nepieciešami, jo mainījušies atbalsta saņēmēja dati (kontaktinformācija vai bankas rekvizīti), Vides investīciju fonds piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no atbalsta saņēmēja sagatavo atbilstošus grozījumus projekta līgumā.

IX. Atbalsta saņēmēja pieejamie maksājumi un maksājumu kārtība

47. Atbalsta saņēmējs veic visus ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītos maksājumus no piesaistītiem vai pašu līdzekļiem.

48. Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu, ja ar Vides investīciju fondu ir noslēgts projekta līgums.

49. Vides investīciju fonds piecu darbdienu laikā pēc projekta līguma parakstīšanas sagatavo lēmumu par atbalsta izmaksu un nosūta to ministrijai un atbalsta saņēmējam.

50. Ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 49. punktā minēto lēmumu, septiņu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas pārskaita atbalsta summu atbalsta saņēmējam.

51. Vides investīciju fonds veic regulāru atbalsta atlikuma uzskaiti un ne retāk kā reizi nedēļā atjauno informāciju Vides investīciju fonda tīmekļvietnē.

X. Atbalsta saņēmēja pienākumi un atbildība par projekta rezultātiem

52. Vismaz piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas atbalsta saņēmējs nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

52.1. projekta līgumā iekļauto iekārtu ekspluatācija un sasaiste ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;

52.2. vismaz 80 % no elektroenerģijas, kas gadā saražota ar projekta līgumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantoti dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām, izņemot gadījumu, ja projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 16.2 punktā minētajiem nosacījumiem. Šā nosacījuma pārbaudei Vides investīciju fonds pieprasa atbalsta saņēmējam piekļuvi šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu invertora datiem, un sadales sistēmas operators pēc Vides investīciju fonda pieprasījuma sniedz informāciju par projekta iesniedzēja līgumā par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu iekļauto objektu elektroenerģijas patēriņu un par tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu, neto uzskaites sistēmā iekļauto objektu elektroenerģijas patēriņu un par tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu, kā arī invertora iestatīto jaudu;

52.3. daudzdzīvokļu mājai vai dzīvojamai mājai netiks mainīts lietošanas veids, un tā netiks demontēta;

52.4. (svītrots ar MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307);

52.5. daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas atsavināšanas gadījumā projekta līgumā noteiktās atbalsta saņēmēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100 % apmērā;

52.6. katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada 1. maijam Vides investīciju fondā tiks iesniegts monitoringa pārskats par 12 mēnešu periodu, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā;

52.7. daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja tiks pieņemta ekspluatācijā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, ja atbalsta saņēmējs atbilst šo noteikumu 9.2.1 apakšpunktā minētajam nosacījumam;

52.8. ievēro elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamo elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikumu 12 mēnešu periodā, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā. To nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 467; MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 307; MK 02.07.2024. noteikumiem Nr. 420)

53. Ja šo noteikumu 16.1., 16.2. vai 16.3. apakšpunktā minēto iekārtu iegādei tiek slēgts nomaksas pirkuma līgums, atbalsta saņēmējam ir pienākums piecu darbdienu laikā pēc atbalsta summas saņemšanas pārskaitīt atbalsta summu iekārtas pārdevējam pirkuma maksas nomaksai un iesniegt Vides investīciju fondā samaksu apliecinošu dokumentu.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

54. Vides investīciju fondam ir tiesības 66 mēnešus pēc projekta līguma parakstīšanas pārbaudīt projekta iesniegumā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu. Atbalsta saņēmēja pienākums ir nodrošināt piekļuvi projekta īstenošanas vietai un projekta dokumentācijai.

55. Ja piecu gadu laikā pēc projekta līguma parakstīšanas tiek konstatēts, ka atbalsta saņēmējs nenodrošina šo noteikumu 52. un 53. punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē atbalsta saņēmēju par visa atbalsta saņēmējam izmaksātā atbalsta atgūšanu. Atbalsta saņēmējs atgūstamo atbalstu atmaksā Vides investīciju fondam atbilstoši Vides investīciju fonda noteiktajai kārtībai.

56. Vides investīciju fonds nodrošina no atbalsta saņēmēja atgūtā atbalsta pārskaitīšanu ministrijai.

XI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

57. Grozījumi šo noteikumu 9. punktā attiecībā uz atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un 18. punktā attiecībā uz prasībām, kādas izvirzāmas koksnes biomasas katlam, kas piemērots granulu kurināmajam, piemērojami ar 2022. gada 9. martu.

(MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 261 redakcijā)

58. Grozījums šo noteikumu 9.5. apakšpunktā piemērojams ar 2022. gada 9. martu.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

(Pielikums MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

Informācija par maksimālo atbalsta apmēru siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādei, kā arī mājsaimniecības pieslēguma izveidei pie centralizētās siltumapgādes sistēmas

1. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla iegādei.

1. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

2 300

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

2 700

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

3 000

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

3 200

no 40 līdz 50

3 400

2. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa, ieskaitot horizontālā vai vertikālā kontūra izbūvi (dažādu zemes un ūdens tipu), iegādei.

2. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

5 700

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

7 700

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

10 000

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

11 400

no 40 līdz 50

13 000

3. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss–ūdens tipa) iegādei.

3. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

3 700

no 10 līdz 20

4 700

4. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss–gaiss tipa) iegādei.

4. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

1 200

no 10 līdz 20

2 400

5. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules kolektoru iegādei.

5. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas akumulācijas tvertnes tilpums, l

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 100 (neieskaitot)

1 100

no 100 līdz 150 (neieskaitot)

1 200

no 150 līdz 200 (neieskaitot)

1 400

no 200 līdz 300

1 700

6. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules elektrostaciju (saules paneļu un invertoru) iegādei.

6. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda (mazākais parametrs no saules paneļu nominālās jaudas vai invertora nominālās vai invertora iestatītās jaudas), kW

Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro

līdz 1 (neieskaitot)

700

no 1 līdz 2 (neieskaitot)

1 000

no 2 līdz 3 (neieskaitot)

1 400

no 3 līdz 4 (neieskaitot)

1 800

no 4 līdz 5 (neieskaitot)

2 200

no 5 līdz 6 (neieskaitot)

2 500

no 6 līdz 7 (neieskaitot)

2 800

no 7 līdz 8 (neieskaitot)

3 200

no 8 līdz 9 (neieskaitot)

3 500

no 9 līdz 10 (neieskaitot)

3 800

no 10

4 000

7. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros vēja elektrostaciju (ietverot vēja ģeneratoru un invertoru) iegādei.

7. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda (mazākais parametrs no saules paneļu nominālās jaudas vai invertora nominālās vai invertora iestatītās jaudas), kW

Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro

līdz 1 (neieskaitot)

1 000

no 1 līdz 2 (neieskaitot)

2 000

no 2 līdz 3 (neieskaitot)

3 000

no 3 līdz 4 (neieskaitot)

4 000

no 4 līdz 5 (neieskaitot)

5 000

no 5 līdz 6 (neieskaitot)

6 000

no 6 līdz 7 (neieskaitot)

7 000

no 7 līdz 8 (neieskaitot)

8 000

no 8 līdz 9 (neieskaitot)

9 000

no 9 līdz 10 (neieskaitot)

10 000

no 10

11 000

8. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros centralizētās siltumapgādes sistēmas pieslēguma projektēšanai un siltummezgla izveidei.

8. tabula

Ēkas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs mājsaimniecības pieslēguma projektēšanai un siltummezgla izveidei, euro

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

4 500

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

4 800

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

5 000

no 40 līdz 50 (neieskaitot)

5 100

no 50 līdz 100 (neieskaitot)

6 100

no 100 līdz 150 (neieskaitot)

6 600

no 150 līdz 200 (neieskaitot)

7 100

no 200 līdz 250 (neieskaitot)

7 600

no 250 līdz 300 (neieskaitot)

8 100

no 300

8 600

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

(Pielikums MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" projekta iesnieguma veidlapa
Projekta nosaukums 
 
Projekta iesniedzējs 
 
1. sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.1.1.Nosaukums 
1.1.2.Projekta iesniedzēja darbības forma fiziska persona

biedrība vai nodibinājums

reliģiska organizācija

dzīvokļu īpašnieku kopība (dzīvojamās mājas pārvaldītājs)

1.2. Informācija par projekta iesniedzēju

1.2.1.

Vārds, uzvārds / Kontaktpersonas vārds, uzvārds 

1.2.2.

Personas kods / Reģistrācijas Nr. 

1.2.3.

Deklarētā adrese / Juridiskā adreseIela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

1.2.4.

E-pasta adrese 

1.2.5.

Tālrunis 

1.2.6.

Bankas konta rekvizītiBanka
Konta Nr.
SWIFT
 
2. sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Projekta kopsavilkums un dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas (turpmāk – māja) apraksts

Īsi aprakstīt projekta būtiskākās aktivitātes un rezultātus (ne vairāk kā 2000 zīmes).


 

2.2. Mājas raksturojums

Nr.

p. k.

Mājas parametri

Raksturlielumi

1.

Mājas adrese 

2.

Mājas (nekustamā īpašuma) kadastra numurs 

3.

Mājas kadastra apzīmējuma numurs 

4.

Mājas statuss ekspluatācijā pieņemta māja

ekspluatācijā nepieņemta māja

5.

Mājā netiek veikta saimnieciskā darbība

tiek veikta saimnieciskā darbība

6.

Mājā netiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms) mājā ir reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas vai citas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas (birojs, noliktava, veikals u. c.) adresi

saimnieciskās darbības veikšanas vietas faktiskā adrese nav projekta iesniegumā norādītās mājas adrese

mājas adresē ir vairākas ēkas, un saimnieciskā darbība tiek veikta citās ēkās, kurās netiks īstenotas projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes

saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus mājas (piemēram, lauksaimniecības darbi, lopkopība u. c.)

7.

Mājā tiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms)Saimnieciskās darbības veids:

8.

Mājas tips viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110)

viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001)

dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101)

individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102)

individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)

divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121)

divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101)

dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)

triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122)

triju vai vairāku dzīvokļu mājas (būves kods 112201)

daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)

daudzdzīvokļu 1–2 stāvu māja (būves kods 11220102)

daudzdzīvokļu 3–5 stāvu māja (būves kods 11220103)

daudzdzīvokļu 6–9 stāvu māja (būves kods 11220104)

daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu māja (būves kods 11220105)

9.

Esošais apkures veids (ja attiecināms) 

10.

Esošais karstā ūdens saražošanas veids (ja attiecināms) 

11.

Kopējā mājas platība

m2

12.

Kopējais kurināmā (energoresursu) patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā (ja attiecināms)

m3/gadā vai l/gadā, vai kg/gadā

13.

Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva un fāžu skaits (ja attiecināms) 
   
3. sadaļa – Projekta finansēšanas rādītāji

3.1. Projekta izmaksu tāme

Nr.

p. k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Iekārtas nosaukums, modelis

Iekārtas nominālā jauda/
akumulācijas tvertnes tilpums (saules kolektoriem)

Iekārtas pārdevēja/
uzstādītāja nosaukums

Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr. un datums

Samaksas datums

Izmaksas kopā, euro (ar PVN)

Finanšu instrumenta atbalsts, euro

1.

Siltumenerģiju vai elektroenerģiju ražojoša iekārta:       

1.1.

koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 

kW

     

1.2.

siltumsūknis (zeme–ūdens tips) 

kW

     

1.3.

siltumsūknis (gaiss–ūdens tips) 

kW

     

1.4.

siltumsūknis (gaiss–gaiss tips) 

kW

     

1.5.

saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 

l

     

1.6.

saules elektrostacija (saules panelis un invertors) 

kW

     

1.7.

vēja elektrostacija (vēja ģenerators un invertors) 

kW

     

2.

Pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide       

3.

Elektroenerģijas uzglabāšanas iekārta 

kWh

     
 

Kopā

  
    
4. sadaļa – Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts
 

Nr.

p. k.

Dokumenta nosaukums1

Ir

Nav

NA2

1.

Ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, – pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumiem Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk – noteikumi)   

2.

Iekārtas uzstādītāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3. un 16.6. apakšpunktā minēto prasību izpildi attiecībā uz uzstādīto elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu, siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā veiktos darbus, uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametrus, elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas parametrus, iekārtu kopuma ieregulēšanu un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšanu (ja attiecināms);   

3.

Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.4. apakšpunktā minēto prasību izpildi   

4.

Dokumenti, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu, ja tiek īstenota noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā aktivitāte   

5.

Siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) vai pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksācija   

6.

Kases čeka kopija vai cits pirkuma apmaksu apliecinošs dokuments par siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādi   

7.

Ja siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas, elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas iegādei slēgts nomaksas pirkuma līgums, – kases čeka kopija vai cits pirkuma maksas daļas (tai skaitā avansa maksājuma) samaksu apliecinošs dokuments un nomaksas pirkuma līguma kopija   

8.

Kases čeka kopija vai cits samaksu apliecinošs dokuments par pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi   

9.

Ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību ekodizaina prasībām attiecībā uz pieļaujamām emisijām un atbilstību noteiktajai energoefektivitātes klasei atbilstoši noteikumu 18.  punktā minētajām prasībām   

10.

Ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par projektā īstenoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām   

11.

Dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei   

12.

Līguma kopija par mājas pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai   

13.

Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu, ja iekārta tiek uzstādīta mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai   

14.

Ja projekts tiek īstenots mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, – notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstīta citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā   

15.

De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas izdruka vai vēstule, kurā norādīts sistēmā izveidotās un apstiprinātās projekta iesniedzēja veidlapas identifikācijas numuru, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms)   

16

līguma kopiju par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu, kas noslēgts ar dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas, kurā projekta ietvaros ir uzstādīta elektroenerģijas ražošanas iekārta, īpašnieku (ja attiecināms)   

17.

Citi dokumenti   

Piezīmes.

1 Ja papildus iesniedzamais dokuments nav latviešu valodā, tam pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā.

2 NA – nav attiecināms.

5. sadaļa – Apliecinājums
 
Es, projekta iesniedzējs 

,

 

(mājas īpašnieka / pārvaldītāja vārds, uzvārds)

 
   
apliecinu, ka projekta iesniegšanas dienā – 

 

(dd.mm.gggg.)

 

5.1. pret mani vai mājas īpašnieku nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

5.2. neesmu atzīts(-a) vai mājas īpašnieks nav atzīts(-a) par vainīgu (ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams) jebkurā no zemāk minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem:

5.2.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;

5.2.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

5.2.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

5.2.4. proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

5.3. neesmu reģistrēts(-a) vai mājas īpašnieks nav reģistrēts(-a) kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā;

5.4. pēdējo triju gadu laikā māja nav atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

Apliecinu, ka tad, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts:

5.5. projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes nav iesniegtas un netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

5.6. projektā norādītās aktivitātes ir īstenotas pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim;

5.7. māja tiks pieņemta ekspluatācijā piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas, ko apliecinās ieraksts zemesgrāmatā, ja māja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu Vides investīciju fondā nav pieņemta ekspluatācijā;

Apliecinu, ka vismaz piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas nodrošināšu šādu nosacījumu izpildi:

5.8. projekta iesniegumā iekļauto iekārtu ekspluatāciju un sasaisti ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;

5.9. elektroenerģija vai siltumenerģija, kas saražota ar projekta iesniegumā iekļautajām iekārtām, tiek izmantota mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām;

5.10. mājai netiks mainīts lietošanas veids, un tā netiks demontēta;

5.11.  mājas atsavināšanas gadījumā projekta iesniegumā noteiktās projekta iesniedzēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100 % apmērā;

5.12. katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada 1.maijam par 12 mēnešu periodu, kas sākas kārtējā gada 1.martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā, monitoringa pārskats tiks iesniegts Vides investīciju fondā;

5.13. ņemot vērā, ka Vides investīciju fondam ir tiesības 66 mēnešus pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu pārbaudīt projekta iesnieguma veidlapā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu, nodrošināšu piekļuvi projekta īstenošanas vietai un projekta dokumentācijai.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas dēļ pret mani kā projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apzinos, ka, ja projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniegta nepatiesa informācija vai piecu gadu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu tiek konstatēts, ka es nenodrošinu noteikumu 52. punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē mani par visa man izmaksātā atbalsta atgūšanu un es atgūstamo atbalstu atmaksāju Vides investīciju fondam atbilstoši Vides investīciju fonda noteiktajai kārtībai.

 Paraksts*  

* Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Informējam, ka personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu projekta iesniegumā noteiktās prasības, kura parakstītājs ir datu subjekts, vai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas.

Šajā pieteikumā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Vides investīciju fonds", pārziņa adrese: Latgales iela 165, Rīga, LV-1019, e-pasts: pasts@lvif.gov.lv, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija __________________. Personas datu saņēmēji – normatīvajos aktos noteiktās personas.

Jūsu personas dati tiks glabāti piecus gadus (līdz _________). Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, labot un dzēst tos, iebilst pret to apstrādi, kā arī iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi.3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

(Pielikums MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

Administratīvās vērtēšanas kritēriji
Nr. p. k.KritērijsNA1P/N2
1.Projekta atbilstības pamatkritēriji
1.1.projekta iesnieguma veidlapa iesniegta atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumu Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 2. pielikumam   N
1.2.projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta veidā, un uz tā ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs   P
1.3.projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 8. punktā minētajām prasībām   P
1.4.dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja atbilst noteikumu 9. punktā minētajām prasībām   P
1.5.projektā iekļautās aktivitātes atbilst noteikumu mērķim   P
1.6.projekta iesniegums ir iesniegts noteikumu 23. punktā minētajā termiņā   N
1.7.projekta iesniedzējs par katru no šo noteikumu 16. punktā minētajām atbalstāmajām aktivitātēm ir iesniedzis ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par juridiskās vai fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu daudzdzīvokļu māju vai dzīvojamo māju un projektā iekļautās aktivitātes nav iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem   N
1.8.projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta   P
1.9.projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 11. punktā minētajām prasībām   P
1.10.projekta iesniedzējs neatbilst noteikumu 12. punktā minētajiem nosacījumiem   P
1.11.ir iesniegti visi nepieciešamie papildus iesniedzamie dokumenti atbilstoši noteikumu 24. punktam   P
2.Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji
2.1.projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā un datorrakstā   P
2.2.projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta   P
2.3.papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai, ja tie nav latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā   P
2.4.papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai to kopijas ir sagatavotas un apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā   P
2.5.uz elektroniskā dokumenta ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu   P
2.6.elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, JPEG vai TIFF datņu formātā   P
2.7.projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantota naudas vienība – euro   P
3.Projekta atbilstības kritēriji
3.1.sniegts projekta kopsavilkuma un dzīvojamās mājas apraksts   P
3.2.projektā plānotās aktivitātes atbilst noteikumu 16.2, 16.5 un 16.7 punktā minētajām prasībām   N
3.3.norādīta izvēlēto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu tehniskā specifikācija   P
3.4.projekts ir īstenots Latvijas Republikas teritorijā   N
4.Finansējums
4.1.projektā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumu 19. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām   P
4.2.projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz 15 000 euro no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām   P
4.3.konkursa ietvaros pieļaujamā atbalsta intensitāte un maksimālais atbalsta apmērs ir atbilstošs noteikumu 15. punktam   P
Piezīmes.

1 NA – nav attiecināms.

2 P – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri ir precizējami;

N – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri nav precizējami.

4. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

(Pielikums MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamais elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikums 12 mēnešu periodā 
Elektroenerģijas pieslēguma fāžu skaitsElektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda, kWMaksimāli pieļaujamais saražotās elektroenerģijas pārpalikums, kWh
saules elektrostacijāmvēja elektrostacijām
1līdz 31 0511 840
3,001–41 4022 453
4,001–51 7523 066
3līdz 31 0511 840
3,001–41 4022 453
4,001–51 7523 066
5,001–62 1023 679
6,001–72 4534 292
7,001–82 8034 906
8,001–93 1545 519

9,001–10

3 5046 132
10,001–134 5557 972
13,001–165 6069 811
16,001–207 00812 264
20,001–269 11015 943
26,001–3211 21319 622
32,001–4014 01624 528
40,001–5017 52030 660
50,001–6422 42639 245
64,001–8028 03249 056
80,001–10336 09163 160
103,001–12945 20279 103
129,001–16156 41498 725
161,001–19367 627118 348
193,001–20371 131124 480
203,001–25890 403158 206
258,001–322112 829197 450
322,001–406142 262248 959
406,001–515180 456315 798
515,001–644225 658394 901
644,001–999,999350 400613 199

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 150Pieņemts: 01.03.2022.Stājas spēkā: 09.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 08.03.2022. OP numurs: 2022/47.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
330568
{"selected":{"value":"05.07.2024","content":"<font class='s-1'>05.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.07.2024","iso_value":"2024\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2023","iso_value":"2023\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2023.-04.07.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2022","iso_value":"2022\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-20.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2022","iso_value":"2022\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2022.-19.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2022","iso_value":"2022\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2022.-29.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.07.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"