Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 307

Rīgā 2023. gada 13. jūnijā (prot. Nr. 32 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
32.2 panta 4.6 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 47., 83., 137. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk - ministrija) ar līgumu deleģē sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk - Vides investīciju fonds) uzdevumu pieņemt un vērtēt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma (turpmāk - atbalsts) piešķiršanu vai par atbalsta piešķiršanas atteikumu, līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk - projekta līgums) sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus, veikt projektu uzraudzību monitoringa periodā, kā arī atgūt projektiem izmaksātos finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem. Attiecībā uz šajā punktā minēto pārvaldes uzdevumu izpildi Vides investīciju fonds ir ministrijas pārraudzībā."

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Konkursa ietvaros pieejamais kopējais atbalsts ir 40 000 000 euro."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Konkursa ietvaros aktivitātes, kas iekļautas apstiprinātajos projektu iesniegumos, īsteno līdz 2024. gada 31. decembrim."

4. Izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. fiziskas personas - dzīvokļu īpašnieku kopība - atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, kur visu attiecīgo daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku nekustamie īpašumi atrodas šo noteikumu 9.1.9., 9.1.10., 9.1.11., 9.1.12., 9.1.13., 9.1.14. un 9.1.15. apakšpunktā minētajā daudzdzīvokļu mājā (turpmāk - daudzdzīvokļu māja), kurā ir īstenota viena vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes;".

5. Izteikt 8.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.12. dzīvokļu īpašnieku kopību atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām, kas rīkojas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku - šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto fizisko personu - vārdā, kuru daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku nekustamie īpašumi atrodas šo noteikumu 9.1.9., 9.1.10., 9.1.11., 9.1.12., 9.1.13., 9.1.14. un 9.1.15. apakšpunktā minētajā dzīvojamā mājā, īstenot vienu vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes."

6. Papildināt ar 9.1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.11. daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām (būves kods 11220101);".

7. Papildināt ar 9.1.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.12. daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas (būves kods 11220102);".

8. Papildināt ar 9.1.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.13. daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (būves kods 11220103);".

9. Papildināt ar 9.1.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.14. daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas (būves kods 11220104);".

10. Papildināt ar 9.1.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.15. daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas (būves kods 11220105);".

11. Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja ir pieņemta ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā;".

12. Izteikt 9.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.1 daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja, kurā ir īstenota viena vai vairākas šo noteikumu 16. punktā ​​​​​​minētās aktivitātes, nav pieņemta ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā ar nosacījumu, ka piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas ir jānodrošina tās pieņemšana ekspluatācijā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā;".

13. Svītrot 9.3. apakšpunktu.

14. Izteikt 9.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3.1 ja šo noteikumu 8. punktā minētais projekta iesniedzējs šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju vajadzībām uzstāda uz zemes vai citā nedzīvojamā ēkā, nevis dzīvojamā mājā vai daudzdzīvokļu mājā, zemei vai nedzīvojamai ēkai ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā;".

15. Papildināt ar 9.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3.2 ja šo noteikumu 8. punktā minētais projekta iesniedzējs šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju vajadzībām uzstāda dzīvojamai mājai vai daudzdzīvokļu mājai piegulošajā nekustamajā īpašumā, nekustamajam īpašumam ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai kopīpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā."

16. Izteikt 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. vismaz 80 % no elektroenerģijas, kas gadā saražota ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām iekārtām, tiek izmantota dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņam, izņemot gadījumu, ja šo noteikumu 8. punktā minētais projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 16.2 punkta nosacījumiem un pēc šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu uzstādīšanas neizmanto neto uzskaites sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajām prasībām, un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību;".

17. Svītrot 9.5. apakšpunktu.

18. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs par katru šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo aktivitāti var iesniegt vienu projekta iesniegumu par juridiskās vai fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu daudzdzīvokļu māju vai dzīvojamo māju."

19. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 euro."

20. Izteikt 16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3. vairāku šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu iegāde;".

21. Izteikt 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide."

22. Svītrot 16.5. apakšpunktu.

23. Izteikt 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Konkursa ietvaros vienu vai vairākas šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes var īstenot, ja daudzdzīvokļu mājas pilnvarotā persona nodrošina nepieciešamos daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku saskaņojumus par šo noteikumu 16. punktā minēto aktivitāšu īstenošanu atbilstoši Civillikuma un Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma nosacījumiem."

24. Izteikt 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.2 Ja šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes veic dzīvojamā mājā vai daudzdzīvokļu mājā, kas tiek izmantota saimnieciskajā darbībā, un dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu konkursa ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību."

25. Izteikt 16.3 punktu šādā redakcijā:

"16.3 Piesakoties atbalstam, šo noteikumu 8. punktā minētajai personai, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, ir tiesības projekta iesniegumā norādīt, ka proporcionāli tās īpašuma vai kopīpašuma daļai centralizētajai siltumapgādes sistēmai paredzētā pieslēguma projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksas vai jaunas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot atbalsta daļu."

26. Izteikt 16.4 punktu šādā redakcijā:

"16.4 Par saimniecisko darbību šo noteikumu 16.2 punkta izpratnē nav uzskatāma komersanta, biedrības vai nodibinājuma juridiskās adreses reģistrācija kādā no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašumiem vai dzīvojamajā mājā, ievērojot nosacījumu, ka daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašumā vai dzīvojamā mājā ir reģistrēts tikai viens no minētajiem tiesību subjektiem un netiek veikta nekāda ar komersantu, biedrību vai nodibinājumu saistīta saimnieciskā darbība."

27. Izteikt 16.51. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.51. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus. Ja šo noteikumu 8. punktā minētā persona, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, - dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks, kura konkrētais dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, - pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un šo noteikumu 8. ​punktā ​​​​​​minētā persona darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, minētās personas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktam tā, lai darbības nozarēs, kuras ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, negūtu labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo regulu;".

28. Izteikt 16.52. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.52. pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai šo noteikumu 8. punktā minētajai personai, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, minētais atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz 200 000 euro. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem."

29. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Šo noteikumu 16.1.1.apakšpunktā​ minētajam koksnes biomasas katlam, kas piemērots granulu kurināmajam, jāatbilst šādām prasībām:
18.1. Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regulas (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem, prasībām, tai skaitā pieļaujamām gaisu piesārņojošo vielu emisijām;
18.2. Komisijas 2015. gada 27. aprīļa Deleģētajā regulā (ES) 2015/1187, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu, minētajai energoefektivitātes klasei, augstākai par A+ (ieskaitot)."

30. Izteikt 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto iekārtu iegādes izmaksas, ja tās iegādātas no komersantiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un ir uzstādītas uz zemes, dzīvojamā mājā, daudzdzīvokļu mājā vai dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju vajadzībām citā nedzīvojamā ēkā;".

31. Izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. šo noteikumu ​16.4.​ apakšpunktā ​minētā pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksas, ja to veic eksperti siltumapgādes sistēmu projektēšanā, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji, un komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;".

32. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 31. decembris vai brīdis, kad beidzas šo noteikumu 4. punktā minētais finansējums."

33. Izteikt 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. iekārtas uzstādītāja sastādītu un projekta iesniedzēja parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto prasību izpildi attiecībā uz uzstādīto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā veiktos darbus, uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametrus, iekārtu kopuma ieregulēšanu un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšanu (ja attiecināms);".

34. Izteikt 24.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādītu un projekta iesniedzēja parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina šo noteikumu 16.4. ​apakšpunktā minēto prasību izpildi (ja attiecināms);".

35. Izteikt 24.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. dokumentus, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu, ja tiek īstenota šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā aktivitāte (ja attiecināms);".

36. Izteikt 24.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.9. ražotāja apliecinājumu par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību ekodizaina prasībām attiecībā uz pieļaujamām emisijām un atbilstību noteiktajai energoefektivitātes klasei atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām (ja attiecināms);".

37. Izteikt 24.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.12. līguma kopiju par dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms);".

38. Izteikt 24.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.13. elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopiju par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu, ja iekārta tiek uzstādīta dzīvojamā mājā vai daudzdzīvokļu mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai (ja attiecināms);".

39. Izteikt 24.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.14. ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā vai daudzdzīvokļu mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, - notariāli apliecinātu vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu citu īpašnieku piekrišanu projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā;".

40. Izteikt 52.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.2. vismaz 80 % no elektroenerģijas, kas gadā saražota ar projekta līgumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantota dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām, izņemot gadījumu, ja projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 16.2 punkta nosacījumiem. Šā nosacījuma pārbaudei Vides investīciju fonds atbalsta saņēmējam pieprasa piekļuvi šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu invertora datiem, un sadales sistēmas operators pēc Vides investīciju fonda pieprasījuma sniedz informāciju par dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas elektroenerģijas patēriņu un par tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu;".

41. Svītrot 52.4. apakšpunktu.

42. Izteikt 52.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.7. daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā māja tiks pieņemta ekspluatācijā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, ja atbalsta saņēmējs atbilst šo noteikumu 9.2.1 apakšpunktā minētajam nosacījumam."

43. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Ja šo noteikumu 16.1., 16.2. vai 16.3. apakšpunktā minēto iekārtu iegādei tiek slēgts nomaksas pirkuma līgums, atbalsta saņēmējam ir pienākums piecu darbdienu laikā pēc atbalsta summas saņemšanas pārskaitīt atbalsta summu iekārtas pārdevējam pirkuma maksas nomaksai un iesniegt Vides investīciju fondā samaksu apliecinošu dokumentu."

44. Izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XI. Noslēguma jautājumi".

45. Papildināt ar 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Grozījums šo noteikumu 9.5. apakšpunktā piemērojams ar 2022. gada 9. martu."

46. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

47. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

48. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Klimata un enerģētikas ministrs R. Čudars

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 307

"1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

Informācija par maksimālo atbalsta apmēru siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādei, kā arī mājsaimniecības pieslēguma izveidei pie centralizētās siltumapgādes sistēmas

1. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla iegādei.

1. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro
līdz 10 (neieskaitot) 2 300
no 10 līdz 20 (neieskaitot) 2 700
no 20 līdz 30 (neieskaitot) 3 000
no 30 līdz 40 (neieskaitot) 3 200
no 40 līdz 50 3 400

2. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa, ieskaitot horizontālā vai vertikālā kontūra izbūvi (dažādu zemes un ūdens tipu), iegādei.

2. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro
līdz 10 (neieskaitot) 5 700
no 10 līdz 20 (neieskaitot) 7 700
no 20 līdz 30 (neieskaitot) 10 000
no 30 līdz 40 (neieskaitot) 11 400
no 40 līdz 50 13 000

3. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss-ūdens tipa) iegādei.

3. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro
līdz 10 (neieskaitot) 3 700
no 10 līdz 20 4 700

4. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss-gaiss tipa) iegādei.

4. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro
līdz 10 (neieskaitot) 1 200
no 10 līdz 20 2 400

5. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules kolektoru iegādei.

5. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas akumulācijas tvertnes tilpums, l Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro
līdz 100 (neieskaitot) 1 100
no 100 līdz 150 (neieskaitot) 1 200
no 150 līdz 200 (neieskaitot) 1 400
no 200 līdz 300 1 700

6. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules elektrostaciju (saules paneļu un invertoru) iegādei.

6. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda (mazākais parametrs no saules paneļu nominālās jaudas vai invertora nominālās vai invertora iestatītās jaudas), kW Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro
līdz 1 (neieskaitot) 700
no 1 līdz 2 (neieskaitot) 1 000
no 2 līdz 3 (neieskaitot) 1 400
no 3 līdz 4 (neieskaitot) 1 800
no 4 līdz 5 (neieskaitot) 2 200
no 5 līdz 6 (neieskaitot) 2 500
no 6 līdz 7 (neieskaitot) 2 800
no 7 līdz 8 (neieskaitot) 3 200
no 8 līdz 9 (neieskaitot) 3 500
no 9 līdz 10 (neieskaitot) 3 800
no 10 līdz 11,1 4 000

7. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros vēja elektrostaciju (ietverot vēja ģeneratoru un invertoru) iegādei.

7. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda (mazākais parametrs no saules paneļu nominālās jaudas vai invertora nominālās vai invertora iestatītās jaudas), kW Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro
līdz 1 (neieskaitot) 1 000
no 1 līdz 2 (neieskaitot) 2 000
no 2 līdz 3 (neieskaitot) 3 000
no 3 līdz 4 (neieskaitot) 4 000
no 4 līdz 5 (neieskaitot) 5 000
no 5 līdz 6 (neieskaitot) 6 000
no 6 līdz 7 (neieskaitot) 7 000
no 7 līdz 8 (neieskaitot) 8 000
no 8 līdz 9 (neieskaitot) 9 000
no 9 līdz 10 (neieskaitot) 10 000
no 10 līdz 11,1 11 000

8. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros centralizētās siltumapgādes sistēmas pieslēguma projektēšanai un siltummezgla izveidei.

8. tabula

Ēkas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, kW Maksimālais atbalsta apmērs mājsaimniecības pieslēguma projektēšanai un siltummezgla izveidei, euro
no 10 līdz 20 (neieskaitot) 4 500
no 20 līdz 30 (neieskaitot) 4 800
no 30 līdz 40 (neieskaitot) 5 000
no 40 līdz 50 (neieskaitot) 5 100
no 50 līdz 100 (neieskaitot) 6 100
no 100 līdz 150 (neieskaitot) 6 600
no 150 līdz 200 (neieskaitot) 7 100
no 200 līdz 250 (neieskaitot) 7 600
no 250 līdz 300 (neieskaitot) 8 100
no 300 8 600"

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 307

"2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums  
   
Projekta iesniedzējs  
 
1. sadaļa - Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.1.1. Nosaukums  
1.1.2. Projekta iesniedzēja darbības forma  fiziska persona

 biedrība vai nodibinājums

 reliģiska organizācija

 dzīvokļu īpašnieku kopība (dzīvojamās mājas pārvaldītājs)

1.2. Informācija par projekta iesniedzēju

1.2.1. Vārds, uzvārds / Kontaktpersonas vārds, uzvārds  
1.2.2. Personas kods / Reģistrācijas Nr.  
1.2.3. Deklarētā adrese / Juridiskā adrese Iela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss
1.2.4. E-pasta adrese  
1.2.5. Tālrunis  
1.2.6. Bankas konta rekvizīti Banka
Konta Nr.
SWIFT
 
2. sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Projekta kopsavilkums un dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas (turpmāk - māja) apraksts

Īsi aprakstīt projekta būtiskākās aktivitātes un rezultātus (ne vairāk kā 2000 zīmes).

 


 

2.2. Mājas raksturojums

Nr. p. k. Mājas parametri Raksturlielumi
1. Mājas adrese  
2. Mājas (nekustamā īpašuma) kadastra numurs  
3. Mājas kadastra apzīmējuma numurs  
4. Mājas statuss  ekspluatācijā pieņemta māja

 ekspluatācijā nepieņemta māja

5. Mājā  netiek veikta saimnieciskā darbība

 tiek veikta saimnieciskā darbība

6. Mājā netiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms)  mājā ir reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas vai citas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas (birojs, noliktava, veikals u. c.) adresi

 saimnieciskās darbības veikšanas vietas faktiskā adrese nav projekta iesniegumā norādītās mājas adrese

 mājas adresē ir vairākas ēkas, un saimnieciskā darbība tiek veikta citās ēkās, kurās netiks īstenotas projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes

 saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus mājas (piemēram, lauksaimniecības darbi, lopkopība u. c.)

7. Mājā tiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms) Saimnieciskās darbības veids:
8. Mājas tips  viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110)

 viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001)

 dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101)

 individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102)

 individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra-koka ārsienām (būves kods 11100103)

 divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121)

 divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101)

 dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)

 triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122)

 triju vai vairāku dzīvokļu mājas (būves kods 112201)

 daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)

 daudzdzīvokļu 1-2 stāvu māja (būves kods 11220102)

 daudzdzīvokļu 3-5 stāvu māja (būves kods 11220103)

 daudzdzīvokļu 6-9 stāvu māja (būves kods 11220104)

 daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu māja (būves kods 11220105)

9. Esošais apkures veids (ja attiecināms)  
10. Esošais karstā ūdens saražošanas veids (ja attiecināms)  
11. Kopējā mājas platība m2
12. Kopējais kurināmā (energoresursu) patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā (ja attiecināms) m3/gadā vai l/gadā, vai kg/gadā
13. Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva un fāžu skaits (ja attiecināms)  
 
3. sadaļa - Projekta finansēšanas rādītāji

3.1. Projekta izmaksu tāme

Nr. p. k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums Iekārtas nosaukums, modelis Iekārtas nominālā jauda/
akumulācijas tvertnes tilpums (saules kolektoriem)
Iekārtas pārdevēja/
uzstādītāja nosaukums
Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr. un datums Samaksas datums Izmaksas kopā, euro (ar PVN) Finanšu instrumenta atbalsts, euro
1. Siltumenerģiju vai elektroenerģiju ražojoša iekārta:              
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam   kW          
1.2. siltumsūknis (zeme-ūdens tips)   kW          
1.3. siltumsūknis (gaiss-ūdens tips)   kW          
1.4. siltumsūknis (gaiss-gaiss tips)   kW          
1.5. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni   l          
1.6. saules elektrostacija (saules panelis un invertors)   kW          
1.7. vēja elektrostacija (vēja ģenerators un invertors)   kW          
2. Pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide              
 

Kopā

   
 
4. sadaļa - Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts
         
Nr. p. k.

Dokumenta nosaukums1 Ir Nav NA2
1. Ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, - pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumiem Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk - noteikumi)      
2. Iekārtas uzstādītāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto prasību izpildi par uzstādīto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā veiktos darbus, uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametrus, iekārtu kopuma ieregulēšanu un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšanu      
3. Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.4. apakšpunktā minēto prasību izpildi      
4. Dokumenti, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu, ja tiek īstenota noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā aktivitāte      
5. Siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas vietas (vietu) vai pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksācija      
6. Kases čeka kopija vai cits pirkuma apmaksu apliecinošs dokuments par siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādi      
7. Ja siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādei slēgts nomaksas pirkuma līgums, - kases čeka kopija vai cits pirkuma maksas daļas (tai skaitā avansa maksājuma) samaksu apliecinošs dokuments un nomaksas pirkuma līguma kopija      
8. Kases čeka kopija vai cits samaksu apliecinošs dokuments par pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi      
9. Ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību ekodizaina prasībām attiecībā uz pieļaujamām emisijām un atbilstību noteiktajai energoefektivitātes klasei atbilstoši noteikumu 18.  punktā minētajām prasībām      
10. Ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, - Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par projektā īstenoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām      
11. Dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei      
12. Līguma kopija par mājas pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai      
13. Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu, ja iekārta tiek uzstādīta mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai      
14. Ja projekts tiek īstenots mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, - notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstīta citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā      
15. De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas izdruka vai vēstule, kurā norādīts sistēmā izveidotās un apstiprinātās projekta iesniedzēja veidlapas identifikācijas numuru, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms)      
16. Citi dokumenti      

Piezīmes.

1 Ja papildus iesniedzamais dokuments nav latviešu valodā, tam pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā.

2 NA - nav attiecināms.

5. sadaļa - Apliecinājums
     
Es, projekta iesniedzējs   ,
  (mājas īpašnieka / pārvaldītāja vārds, uzvārds)  
     
apliecinu, ka projekta iesniegšanas dienā -   -
  (dd.mm.gggg.)  

5.1. pret mani vai mājas īpašnieku nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

5.2. neesmu atzīts(-a) vai mājas īpašnieks nav atzīts(-a) par vainīgu (ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams) jebkurā no zemāk minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem:

5.2.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;

5.2.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

5.2.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

5.2.4. proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

5.3. neesmu reģistrēts(-a) vai mājas īpašnieks nav reģistrēts(-a) kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā;

5.4. pēdējo triju gadu laikā māja nav atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

Apliecinu, ka tad, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts:

5.5. projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes nav iesniegtas un netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

5.6. projektā norādītās aktivitātes ir īstenotas pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim;

5.7. māja tiks pieņemta ekspluatācijā piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas, ko apliecinās ieraksts zemesgrāmatā, ja māja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu Vides investīciju fondā nav pieņemta ekspluatācijā;

Apliecinu, ka vismaz piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas nodrošināšu šādu nosacījumu izpildi:

5.8. projekta iesniegumā iekļauto iekārtu ekspluatāciju un sasaisti ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;

5.9. elektroenerģija vai siltumenerģija, kas saražota ar projekta iesniegumā iekļautajām iekārtām, tiek izmantota mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām;

5.10. mājai netiks mainīts lietošanas veids, un tā netiks demontēta;

5.11.  mājas atsavināšanas gadījumā projekta iesniegumā noteiktās projekta iesniedzēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100 % apmērā;

5.12. katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada trīsdesmitajai dienai pēc lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu monitoringa pārskats tiks iesniegts Vides investīciju fondā;

5.13. ņemot vērā, ka Vides investīciju fondam ir tiesības 66 mēnešus pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu pārbaudīt projekta iesnieguma veidlapā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu, nodrošināšu piekļuvi projekta īstenošanas vietai un projekta dokumentācijai.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas dēļ pret mani kā projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apzinos, ka, ja projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniegta nepatiesa informācija vai piecu gadu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu tiek konstatēts, ka es nenodrošinu noteikumu 52. punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē mani par visa man izmaksātā atbalsta atgūšanu un es atgūstamo atbalstu atmaksāju Vides investīciju fondam atbilstoši Vides investīciju fonda noteiktajai kārtībai.

  Paraksts*    

* Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Informējam, ka personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu projekta iesniegumā noteiktās prasības, kura parakstītājs ir datu subjekts, vai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas.

Šajā pieteikumā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Vides investīciju fonds", pārziņa adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts: pasts@lvif.gov.lv, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija __________________. Personas datu saņēmēji - normatīvajos aktos noteiktās personas.

Jūsu personas dati tiks glabāti piecus gadus (līdz _________). Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, labot un dzēst tos, iebilst pret to apstrādi, kā arī iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi."

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 307

"3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr. p. k. Kritērijs NA1 P/N2
1. Projekta atbilstības pamatkritēriji
1.1. projekta iesnieguma veidlapa iesniegta atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumu Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk - noteikumi) 2. pielikumam       N
1.2. projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta veidā, un uz tā ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs       P
1.3. projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 8. punktā minētajām prasībām       P
1.4. dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja atbilst noteikumu 9. punktā minētajām prasībām       P
1.5. projektā iekļautās aktivitātes atbilst noteikumu mērķim       P
1.6. projekta iesniegums ir iesniegts noteikumu 23. punktā minētajā termiņā       N
1.7. projekta iesniedzējs par katru no šo noteikumu 16. punktā minētajām atbalstāmajām aktivitātēm ir iesniedzis ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par juridiskās vai fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu daudzdzīvokļu māju vai dzīvojamo māju un projektā iekļautās aktivitātes nav iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem       N
1.8. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir patiesa un nav sagrozīta       P
1.9. projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 11. punktā minētajām prasībām       P
1.10. projekta iesniedzējs neatbilst noteikumu 12. punktā minētajiem nosacījumiem       P
1.11. ir iesniegti visi nepieciešamie papildus iesniedzamie dokumenti atbilstoši noteikumu 24. punktam       P
2. Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji
2.1. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā un datorrakstā       P
2.2. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta       P
2.3. papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai, ja tie nav latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā       P
2.4. papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai to kopijas ir sagatavotas un apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā       P
2.5. uz elektroniskā dokumenta ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu       P
2.6. elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, JPEG vai TIFF datņu formātā       P
2.7. projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantota naudas vienība - euro       P
3. Projekta atbilstības kritēriji
3.1. sniegts projekta kopsavilkuma un dzīvojamās mājas apraksts       P
3.2. projektā plānotās aktivitātes atbilst noteikumu 16.2, 16.5 un 16.7 punktā minētajām prasībām       N
3.3. norādīta izvēlēto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu tehniskā specifikācija       P
3.4. projekts ir īstenots Latvijas Republikas teritorijā       N
4. Finansējums
4.1. projektā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumu 19. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām       P
4.2. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz 15 000 euro no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām       P
4.3. konkursa ietvaros pieļaujamā atbalsta intensitāte un maksimālais atbalsta apmērs ir atbilstošs noteikumu 15. punktam       P

Piezīmes.

1 NA - nav attiecināms.

2 P - administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri ir precizējami;

N - administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri nav precizējami."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 307Pieņemts: 13.06.2023.Stājas spēkā: 21.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 20.06.2023. OP numurs: 2023/118.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
342819
21.06.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"