Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 420

Rīgā 2024. gada 2. jūlijā (prot. Nr. 27 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
32.2 panta 4.6 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 47., 83., 137. nr.; 2023, 118. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Konkursa ietvaros pieejamais kopējais atbalsts ir 45 000 000 euro."

2. Izteikt 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. vismaz 80 % no elektroenerģijas, kas gadā saražota ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām iekārtām, tiek izmantoti:

9.4.1. dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņam gada griezumā (12 mēnešu periods, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā) attiecīgajā elektroenerģijas sistēmas pieslēgumā (ja dzīvojamā mājā vai daudzdzīvokļu mājā ir neto uzskaites sistēma), izņemot gadījumu, ja šo noteikumu 8. punktā minētais projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 16.2 punktā minētajiem nosacījumiem un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību;

9.4.2. dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņam gada griezumā (12 mēnešu periods, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā) attiecīgajā elektroenerģijas sistēmas pieslēgumā vai visos dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieka objektos kopā (ja dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks ir neto norēķinu sistēmas dalībnieks), izņemot gadījumu, ja šo noteikumu 8. punktā minētais projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 16.2 punktā minētajiem nosacījumiem un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību. Neto norēķinu sistēmas gadījumā projekta iesniedzējs ir tās dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks, kurā uzstādīta elektroenerģijas ražošanas iekārta, un neto norēķinu sistēmas dalībnieks;".

3. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs par katru šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo aktivitāti var iesniegt vienu projekta iesniegumu par katru juridiskās vai fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu daudzdzīvokļu māju vai dzīvojamo māju."

4. Papildināt ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Konkursa ietvaros pieļaujamā atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas iegādes izmaksām, nepārsniedzot kopējo atbalsta apjomu 2500 euro."

5. Izteikt 16.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.1. saules elektrostacija, ietverot saules paneļus un invertoru, ar pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam vai bez šāda pieslēguma;".

6. Izteikt 16.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.2. vēja elektrostacija, ietverot vēja ģeneratoru un invertoru, ar pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam vai bez šāda pieslēguma;".

7. Papildināt ar 16.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.6. elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas ar nominālo ietilpību vismaz 5 kWh iegāde. Aktivitāte īstenojama kopā ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto aktivitāti."

8. Izteikt 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.2 Ja šo noteikumu 16. punktā minētās aktivitātes veic dzīvojamā mājā vai daudzdzīvokļu mājā, kas tiek izmantota saimnieciskajā darbībā, un dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu konkursa ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - regula Nr. 2023/2831) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību."

9. Izteikt 16.51. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.51. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus. Ja šo noteikumu 8. punktā minētā persona, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktam, - dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks, kura konkrētais dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, - pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un šo noteikumu 8. punktā minētā persona darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā, minētās personas nodrošina šo nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu atbilstoši regulas Nr. 2023/2831 1. panta 2. punktam tā, lai darbības nozarēs, kuras ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, negūtu labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo regulu;".

10. Izteikt 16.52. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.52. piešķirot de minimis atbalstu, pārbauda, vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trijos gados no atbalsta piešķiršanas dienas piešķirto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 2023/2831 2. panta 2. punktam."

11. Izteikt 16.9 punktu šādā redakcijā:

"16.9 Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr.  2023/2831 pieņem, ievērojot minētās regulas 7. panta 3. punktā un 8. pantā minēto spēkā esības termiņu."

12. Izteikt 16.10 punktu šādā redakcijā:

"16.10 Atbilstoši regulas Nr.  2023/2831 6. panta 3. un 7. punktam Vides investīciju fonds nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem, un finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus no līdzfinansējuma piešķiršanas brīža saskaņā ar šiem noteikumiem."

13. Izteikt 16.11 punktu šādā redakcijā:

"16.11 Vides investīciju fonds nodrošina šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto nosacījumu uzraudzību visā projekta dzīves cikla laikā (amortizācijas periodā), ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu ietvaros nav saimnieciskās darbības veicējs. Ja Vides investīciju fonds konstatē, ka projekts tā dzīves cikla laikā (amortizācijas periodā) neatbilst šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un tādējādi ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, vai ja tiek pārkāpti regulas Nr. 2023/2831 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt ministrijai (uz Vides investīciju fonda vēstulē norādīto kontu) saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."

14. Papildināt ar 16.12 punktu šādā redakcijā:

"16.12 Ja finansējuma saņēmējs pārkāpj šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minētos nosacījumus, tiek uzskatīts, ka finansējuma saņēmējs attiecīgajā pārskata gadā ir saimnieciskās darbības veicējs un tam tiek piemērota šo noteikumu 16.2 punktā minētā atbalsta piešķiršanas kārtība. Ja finansējuma saņēmējam minēto atbalstu nav iespējams piešķirt saskaņā ar šo noteikumu 16.2 punktu, piešķirtais atbalsts kvalificējams kā nelikumīgs komercdarbības atbalsts un Vides investīciju fonds nodrošina tā atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 16.11 punktā minētajai kārtībai."

15. Papildināt ar 16.13 punktu šādā redakcijā:

"16.13 Šo noteikumu 9.4. apakšpunkts nav attiecināms uz finansējuma saņēmējiem, kas atbilst šo noteikumu 16.2 punktā minētajām prasībām."

16. Izteikt 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3. un 16.6. apakšpunktā minēto iekārtu iegādes izmaksas, ja tās iegādātas no komersantiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un ir uzstādītas dzīvojamā mājā, daudzdzīvokļu mājā vai tām piederīgajā ēkā (būvē) vai piesaistītajā zemesgabalā;".

17. Izteikt 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. iekārtas uzstādītāja sastādītu un projekta iesniedzēja parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3. un 16.6. apakšpunktā minēto prasību izpildi attiecībā uz uzstādīto elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu vai siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā veiktos darbus, uzstādītās elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas vai siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametrus, iekārtu kopuma ieregulēšanu un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšanu (ja attiecināms);".

18. Izteikt 24.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.5. elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas vai siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) vai pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksāciju, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksāciju;".

19. Izteikt 24.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.7. ja elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas vai siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādei slēgts nomaksas pirkuma līgums, - kases čeka kopiju vai citu pirkuma maksas daļas (tai skaitā avansa maksājuma) samaksu apliecinošu dokumentu un nomaksas pirkuma līguma kopiju;".

20. Papildināt ar 24.14.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.14.2 līguma kopiju par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu, kas noslēgts ar tās dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieku, kurā projekta ietvaros ir uzstādīta elektroenerģijas ražošanas iekārta (ja attiecināms);".

21. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, tai skaitā šajos noteikumos minētajiem de minimis nosacījumiem, kuru pārbaude tika veikta uz atbalsta piešķiršanas brīdi."

22. Izteikt 52.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.2. vismaz 80 % no elektroenerģijas, kas gadā saražota ar projekta līgumā iekļautajām iekārtām, tiks izmantoti dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām, izņemot gadījumu, ja projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 16.2 punktā minētajiem nosacījumiem. Šā nosacījuma pārbaudei Vides investīciju fonds pieprasa atbalsta saņēmējam piekļuvi šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto iekārtu invertora datiem, un sadales sistēmas operators pēc Vides investīciju fonda pieprasījuma sniedz informāciju par projekta iesniedzēja līgumā par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu iekļauto objektu elektroenerģijas patēriņu un par tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu, neto uzskaites sistēmā iekļauto objektu elektroenerģijas patēriņu un par tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu, kā arī invertora iestatīto jaudu;".

23. Izteikt 52.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.6. katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada 1. maijam Vides investīciju fondā tiks iesniegts monitoringa pārskats par 12 mēnešu periodu, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā;".

24. Papildināt ar 52.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.8. ievēro elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamo elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikumu 12 mēnešu periodā, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā. To nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu."

25. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

26. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

27. Papildināt ar 4. pielikumu (3. pielikums).

Ministru prezidente E. Siliņa

Klimata un enerģētikas ministrs K. Melnis

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 2. jūlija
noteikumiem Nr. 420

"1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

Informācija par maksimālo atbalsta apmēru siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādei, kā arī mājsaimniecības pieslēguma izveidei pie centralizētās siltumapgādes sistēmas

1. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla iegādei.

1. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

2 300

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

2 700

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

3 000

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

3 200

no 40 līdz 50

3 400

2. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa, ieskaitot horizontālā vai vertikālā kontūra izbūvi (dažādu zemes un ūdens tipu), iegādei.

2. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

5 700

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

7 700

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

10 000

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

11 400

no 40 līdz 50

13 000

3. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss-ūdens tipa) iegādei.

3. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

3 700

no 10 līdz 20

4 700

4. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros siltumsūkņa (gaiss-gaiss tipa) iegādei.

4. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 10 (neieskaitot)

1 200

no 10 līdz 20

2 400

5. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules kolektoru iegādei.

5. tabula

Siltumenerģijas ražošanas iekārtas akumulācijas tvertnes tilpums, l

Maksimālais atbalsta apmērs siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegādei, euro

līdz 100 (neieskaitot)

1 100

no 100 līdz 150 (neieskaitot)

1 200

no 150 līdz 200 (neieskaitot)

1 400

no 200 līdz 300

1 700

6. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros saules elektrostaciju (saules paneļu un invertoru) iegādei.

6. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda (mazākais parametrs no saules paneļu nominālās jaudas vai invertora nominālās vai invertora iestatītās jaudas), kW

Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro

līdz 1 (neieskaitot)

700

no 1 līdz 2 (neieskaitot)

1 000

no 2 līdz 3 (neieskaitot)

1 400

no 3 līdz 4 (neieskaitot)

1 800

no 4 līdz 5 (neieskaitot)

2 200

no 5 līdz 6 (neieskaitot)

2 500

no 6 līdz 7 (neieskaitot)

2 800

no 7 līdz 8 (neieskaitot)

3 200

no 8 līdz 9 (neieskaitot)

3 500

no 9 līdz 10 (neieskaitot)

3 800

no 10

4 000

7. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros vēja elektrostaciju (ietverot vēja ģeneratoru un invertoru) iegādei.

7. tabula

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas nominālā jauda (mazākais parametrs no saules paneļu nominālās jaudas vai invertora nominālās vai invertora iestatītās jaudas), kW

Maksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, euro

līdz 1 (neieskaitot)

1 000

no 1 līdz 2 (neieskaitot)

2 000

no 2 līdz 3 (neieskaitot)

3 000

no 3 līdz 4 (neieskaitot)

4 000

no 4 līdz 5 (neieskaitot)

5 000

no 5 līdz 6 (neieskaitot)

6 000

no 6 līdz 7 (neieskaitot)

7 000

no 7 līdz 8 (neieskaitot)

8 000

no 8 līdz 9 (neieskaitot)

9 000

no 9 līdz 10 (neieskaitot)

10 000

no 10

11 000

8. Maksimālais atbalsta apmērs finanšu instrumenta ietvaros centralizētās siltumapgādes sistēmas pieslēguma projektēšanai un siltummezgla izveidei.

8. tabula

Ēkas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, kW

Maksimālais atbalsta apmērs mājsaimniecības pieslēguma projektēšanai un siltummezgla izveidei, euro

no 10 līdz 20 (neieskaitot)

4 500

no 20 līdz 30 (neieskaitot)

4 800

no 30 līdz 40 (neieskaitot)

5 000

no 40 līdz 50 (neieskaitot)

5 100

no 50 līdz 100 (neieskaitot)

6 100

no 100 līdz 150 (neieskaitot)

6 600

no 150 līdz 200 (neieskaitot)

7 100

no 200 līdz 250 (neieskaitot)

7 600

no 250 līdz 300 (neieskaitot)

8 100

no 300

8 600"

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 2. jūlija
noteikumiem Nr. 420

"2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums  
 
Projekta iesniedzējs  
 
1. sadaļa - Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.1.1. Nosaukums  
1.1.2. Projekta iesniedzēja darbības forma fiziska persona

biedrība vai nodibinājums

reliģiska organizācija

dzīvokļu īpašnieku kopība (dzīvojamās mājas pārvaldītājs)

1.2. Informācija par projekta iesniedzēju

1.2.1.

Vārds, uzvārds / Kontaktpersonas vārds, uzvārds  

1.2.2.

Personas kods / Reģistrācijas Nr.  

1.2.3.

Deklarētā adrese / Juridiskā adrese Iela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

1.2.4.

E-pasta adrese  

1.2.5.

Tālrunis  

1.2.6.

Bankas konta rekvizīti Banka
Konta Nr.
SWIFT
 
2. sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Projekta kopsavilkums un dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas (turpmāk - māja) apraksts

Īsi aprakstīt projekta būtiskākās aktivitātes un rezultātus (ne vairāk kā 2000 zīmes).


2.2. Mājas raksturojums

Nr.

p. k.

Mājas parametri

Raksturlielumi

1.

Mājas adrese  

2.

Mājas (nekustamā īpašuma) kadastra numurs  

3.

Mājas kadastra apzīmējuma numurs  

4.

Mājas statuss ekspluatācijā pieņemta māja

ekspluatācijā nepieņemta māja

5.

Mājā netiek veikta saimnieciskā darbība

tiek veikta saimnieciskā darbība

6.

Mājā netiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms) mājā ir reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese, bet tā nesakrīt ar tās pašas vai citas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas (birojs, noliktava, veikals u. c.) adresi

saimnieciskās darbības veikšanas vietas faktiskā adrese nav projekta iesniegumā norādītās mājas adrese

mājas adresē ir vairākas ēkas, un saimnieciskā darbība tiek veikta citās ēkās, kurās netiks īstenotas projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes

saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus mājas (piemēram, lauksaimniecības darbi, lopkopība u. c.)

7.

Mājā tiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms)

Saimnieciskās darbības veids:

8.

Mājas tips viena dzīvokļa mājas, viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1110)

viena dzīvokļa mājas (būves kods 111001)

dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101)

individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102)

individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra-koka ārsienām (būves kods 11100103)

divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1121)

divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101)

dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)

triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122)

triju vai vairāku dzīvokļu mājas (būves kods 112201)

daudzdzīvokļu māja ar koka ārsienām (būves kods 11220101)

daudzdzīvokļu 1-2 stāvu māja (būves kods 11220102)

daudzdzīvokļu 3-5 stāvu māja (būves kods 11220103)

daudzdzīvokļu 6-9 stāvu māja (būves kods 11220104)

daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu māja (būves kods 11220105)

9.

Esošais apkures veids (ja attiecināms)  

10.

Esošais karstā ūdens saražošanas veids (ja attiecināms)  

11.

Kopējā mājas platība

m2

12.

Kopējais kurināmā (energoresursu) patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā (ja attiecināms)

m3/gadā vai l/gadā, vai kg/gadā

13.

Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva un fāžu skaits (ja attiecināms)  
     
3. sadaļa - Projekta finansēšanas rādītāji

3.1. Projekta izmaksu tāme

Nr.

p. k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Iekārtas nosaukums, modelis

Iekārtas nominālā jauda/
akumulācijas tvertnes tilpums (saules kolektoriem)

Iekārtas pārdevēja/
uzstādītāja nosaukums

Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr. un datums

Samaksas datums

Izmaksas kopā, euro (ar PVN)

Finanšu instrumenta atbalsts, euro

1.

Siltumenerģiju vai elektroenerģiju ražojoša iekārta:              

1.1.

koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam  

kW

         

1.2.

siltumsūknis (zeme-ūdens tips)  

kW

         

1.3.

siltumsūknis (gaiss-ūdens tips)  

kW

         

1.4.

siltumsūknis (gaiss-gaiss tips)  

kW

         

1.5.

saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni  

l

         

1.6.

saules elektrostacija (saules panelis un invertors)  

kW

         

1.7.

vēja elektrostacija (vēja ģenerators un invertors)  

kW

         

2.

Pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide              

3.

Elektroenerģijas uzglabāšanas iekārta  

kWh

         
 

Kopā

   
       
4. sadaļa - Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts
 

Nr.

p. k.

Dokumenta nosaukums1

Ir

Nav

NA2

1.

Ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, - pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumiem Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk - noteikumi)      

2.

Iekārtas uzstādītāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3. un 16.6. apakšpunktā minēto prasību izpildi attiecībā uz uzstādīto elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu, siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā veiktos darbus, uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametrus, elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas parametrus, iekārtu kopuma ieregulēšanu un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšanu (ja attiecināms);      

3.

Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.4. apakšpunktā minēto prasību izpildi      

4.

Dokumenti, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu, ja tiek īstenota noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā aktivitāte      

5.

Siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) vai pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksācija      

6.

Kases čeka kopija vai cits pirkuma apmaksu apliecinošs dokuments par siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādi      

7.

Ja siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas, elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas iegādei slēgts nomaksas pirkuma līgums, - kases čeka kopija vai cits pirkuma maksas daļas (tai skaitā avansa maksājuma) samaksu apliecinošs dokuments un nomaksas pirkuma līguma kopija      

8.

Kases čeka kopija vai cits samaksu apliecinošs dokuments par pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi      

9.

Ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību ekodizaina prasībām attiecībā uz pieļaujamām emisijām un atbilstību noteiktajai energoefektivitātes klasei atbilstoši noteikumu 18.  punktā minētajām prasībām      

10.

Ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, - Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par projektā īstenoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām      

11.

Dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei      

12.

Līguma kopija par mājas pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai      

13.

Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu, ja iekārta tiek uzstādīta mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai      

14.

Ja projekts tiek īstenots mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, - notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstīta citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā      

15.

De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas izdruka vai vēstule, kurā norādīts sistēmā izveidotās un apstiprinātās projekta iesniedzēja veidlapas identifikācijas numuru, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms)      

16

līguma kopiju par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu, kas noslēgts ar dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas, kurā projekta ietvaros ir uzstādīta elektroenerģijas ražošanas iekārta, īpašnieku (ja attiecināms)      

17.

Citi dokumenti      

Piezīmes.

1 Ja papildus iesniedzamais dokuments nav latviešu valodā, tam pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā.

2 NA - nav attiecināms.

5. sadaļa - Apliecinājums
 
Es, projekta iesniedzējs  

,

 

(mājas īpašnieka / pārvaldītāja vārds, uzvārds)

 
     
apliecinu, ka projekta iesniegšanas dienā -  

-

 

(dd.mm.gggg.)

 

5.1. pret mani vai mājas īpašnieku nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

5.2. neesmu atzīts(-a) vai mājas īpašnieks nav atzīts(-a) par vainīgu (ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams) jebkurā no zemāk minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem:

5.2.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;

5.2.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

5.2.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

5.2.4. proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

5.3. neesmu reģistrēts(-a) vai mājas īpašnieks nav reģistrēts(-a) kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā;

5.4. pēdējo triju gadu laikā māja nav atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

Apliecinu, ka tad, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts:

5.5. projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes nav iesniegtas un netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

5.6. projektā norādītās aktivitātes ir īstenotas pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim;

5.7. māja tiks pieņemta ekspluatācijā piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas, ko apliecinās ieraksts zemesgrāmatā, ja māja uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu Vides investīciju fondā nav pieņemta ekspluatācijā;

Apliecinu, ka vismaz piecus gadus pēc projekta līguma parakstīšanas nodrošināšu šādu nosacījumu izpildi:

5.8. projekta iesniegumā iekļauto iekārtu ekspluatāciju un sasaisti ar īpašumu kā neatņemamu tā sastāvdaļu;

5.9. elektroenerģija vai siltumenerģija, kas saražota ar projekta iesniegumā iekļautajām iekārtām, tiek izmantota mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām;

5.10. mājai netiks mainīts lietošanas veids, un tā netiks demontēta;

5.11.  mājas atsavināšanas gadījumā projekta iesniegumā noteiktās projekta iesniedzēja saistības pārņems tās jaunais īpašnieks vai tiks veikta atmaksa par saņemto atbalstu 100 % apmērā;

5.12. katru gadu tiks veikts monitorings par saražoto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un patērēto siltumenerģijas (siltumenerģijas skaitītāja rādījums vai aprēķins par kurināmā patēriņu) vai elektroenerģijas (elektroenerģijas skaitītāja rādījums) apjomu un līdz katra nākamā gada 1.maijam par 12 mēnešu periodu, kas sākas kārtējā gada 1.martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā, monitoringa pārskats tiks iesniegts Vides investīciju fondā;

5.13. ņemot vērā, ka Vides investīciju fondam ir tiesības 66 mēnešus pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu pārbaudīt projekta iesnieguma veidlapā sniegto informāciju, apsekojot projekta īstenošanas vietu, nodrošināšu piekļuvi projekta īstenošanas vietai un projekta dokumentācijai.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas dēļ pret mani kā projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apzinos, ka, ja projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniegta nepatiesa informācija vai piecu gadu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu tiek konstatēts, ka es nenodrošinu noteikumu 52. punktā minēto prasību izpildi, Vides investīciju fonds rakstiski informē mani par visa man izmaksātā atbalsta atgūšanu un es atgūstamo atbalstu atmaksāju Vides investīciju fondam atbilstoši Vides investīciju fonda noteiktajai kārtībai.

  Paraksts*    

* Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Informējam, ka personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu projekta iesniegumā noteiktās prasības, kura parakstītājs ir datu subjekts, vai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas.

Šajā pieteikumā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Vides investīciju fonds", pārziņa adrese: Latgales iela 165, Rīga, LV-1019, e-pasts: pasts@lvif.gov.lv, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija __________________. Personas datu saņēmēji - normatīvajos aktos noteiktās personas.

Jūsu personas dati tiks glabāti piecus gadus (līdz _________). Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, labot un dzēst tos, iebilst pret to apstrādi, kā arī iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi."

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 2. jūlija
noteikumiem Nr. 420

"4. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamais elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikums 12 mēnešu periodā 

Elektroenerģijas pieslēguma fāžu skaits

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda, kW

Maksimāli pieļaujamais saražotās elektroenerģijas pārpalikums, kWh

saules elektrostacijām

vēja elektrostacijām

1

līdz 3 1 051 1 840
3,001-4 1 402 2 453
4,001-5 1 752 3 066

3

līdz 3 1 051 1 840
3,001-4 1 402 2 453
4,001-5 1 752 3 066
5,001-6 2 102 3 679
6,001-7 2 453 4 292
7,001-8 2 803 4 906
8,001-9 3 154 5 519
9,001-10 3 504 6 132
10,001-13 4 555 7 972
13,001-16 5 606 9 811
16,001-20 7 008 12 264
20,001-26 9 110 15 943
26,001-32 11 213 19 622
32,001-40 14 016 24 528
40,001-50 17 520 30 660
50,001-64 22 426 39 245
64,001-80 28 032 49 056
80,001-103 36 091 63 160
103,001-129 45 202 79 103
129,001-161 56 414 98 725
161,001-193 67 627 118 348
193,001-203 71 131 124 480
203,001-258 90 403 158 206
258,001-322 112 829 197 450
322,001-406 142 262 248 959
406,001-515 180 456 315 798
515,001-644 225 658 394 901
644,001-999,999 350 400 613 199
"
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Klimata un enerģētikas ministrija Veids: noteikumi Numurs: 420Pieņemts: 02.07.2024.Stājas spēkā: 05.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 04.07.2024. OP numurs: 2024/128.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Protokols
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
353319
05.07.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"