Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dienvidkurzemes novada domes 2023. gada 23. februāra saistošos noteikumus "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Dienvidkurzemes novadā".
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/2

Grobiņā 2022. gada 27. janvārī
Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Dienvidkurzemes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
27.01.2022. sēdes lēmumu Nr. 76 (prot. Nr. 2 72. §)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt Noteikumos minēto palīdzību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus ir tiesības saņemt personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā un atbilst Noteikumos noteiktajiem pabalstu piešķiršanas kritērijiem.

3. Noteikumos noteiktie pabalsti tiek piešķirti, neizvērtējot materiālo situāciju.

4. Lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu piešķiršanu vai atteikumu pieņem Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests), izņemot 36.punktā minēto pabalstu.

5. Pašvaldība piešķir šādus brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus:

5.1. veselības aprūpes pabalsts;

5.2. veselības uzlabošanas pabalsts bērniem ar invaliditāti;

5.3. pabalsts personu aprūpei;

5.4. pabalsts par aizgādnībā esošu pilngadīgu personu;

5.5. pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotām personām;

5.6. pabalsts politiski represētām personām;

5.7. apbedīšanas pabalsts;

5.8. pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

5.9. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā.

II. Veselības aprūpes pabalsts

6. Pabalstu veselības aprūpei 100.00 euro gadā, bez attaisnojuma dokumentu iesniegšanas piešķir:

6.1. personām ar noteiktu 1. grupas invaliditāti;

6.2. personām, kurām nav likumisko apgādnieku un kuras ir vecākas par 80 gadiem.

7. Pabalstu veselības aprūpei var saņemt tikai tās personas, kuras nav saņēmušas pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas.

III. Veselības uzlabošanas pabalsts bērniem

8. Pabalstu veselības uzlabošanai piešķir:

8.1. bērna, kuram noteikta invaliditāte, likumiskajam pārstāvim;

8.2. audžuģimenei par katru ievietoto bērnu, kuru deklarētā dzīvesvieta, pirms aizgādības tiesību pārtraukšanas, ir bijusi Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā.

9. Pabalsta apmērs 150.00 euro gadā.

10. Pabalsts veselības uzlabošanai tiek piešķirts ārstniecības iestāžu sniegto stacionāro un/vai ambulatoro pakalpojumu, speciālistu konsultāciju, medicīnisko manipulāciju, izmeklējumu, zobu ārstēšanas pakalpojumu, recepšu medikamentu u.c. iegādes izdevumu apmaksai.

11. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kam pievienotas izdevumus apliecinošo dokumentu (ne vecāki kā 3 (trīs) mēneši) kopijas no ārstniecības iestādes vai aptiekas. Izdevumu apliecinošos dokumentos ir jābūt norādītiem bērna personas datiem.

12. Par izdevumu apliecinošiem dokumentiem uzskatāmi – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķini, ar bērna rekvizītiem, par veselības aprūpes pakalpojumu, t.sk. medicīnisku manipulāciju saņemšanu, redzes korekciju, briļļu iegādi, saņemto psiholoģisko palīdzību u.c.

IV. Pabalsts personas aprūpei

13. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu personas aprūpei ir pensijas vecuma personām un personām ar 1.grupas invaliditāti:

13.1. kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;

13.2. kurām saskaņā ar Civillikumu nav apgādnieku (pilngadīgi bērni un mazbērni);

13.3. kuru apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj aprūpēt piederīgo personu;

13.4. kuras nesaņem valsts noteikto pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpašā kopšana.

14. Pabalsta saņemšanai Dienestā nepieciešams iesniegt:

14.1. personas iesniegumu;

14.2. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izziņu par funkcionālo traucējumu esamību un aprūpes nepieciešamību;

14.3. likumīgo apgādnieku objektīvos iemeslus apliecinošus dokumentus.

15. Pabalsta apmērs vienai personai ir 35.00 euro mēnesī.

16. Ja vienā mājsaimniecībā dzīvo divas personas, kurām nepieciešams pabalsts personu aprūpei, tad pabalsta apmērs par vienu personu ir 25.00 euro mēnesī.

17. Persona ir tiesīga izvēlēties vienu no atbalsta veidiem – pabalstu personas aprūpei vai pakalpojumu "Aprūpe mājās".

18. Pirms pabalsta piešķiršanas sociālā darba speciālists veic personas pašaprūpes un apgādnieku spēju aprūpēt piederīgo personu novērtēšanu.

19. Pabalstu piešķir uz 12 (divpadsmit) mēnešiem un tas tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam. Beidzoties pabalsta periodam, tas var tikt atkārtoti piešķirts pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

20. Pabalsts personu aprūpei tiek pārtraukts, ja pabalsta pieprasītājs tiek ievietots ilgstošās sociālās aprūpes iestādē vai atzīts par mirušu.

V. Pabalsts par aizgādnībā esošu pilngadīgu personu

21. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura ar Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu ir iecelta par aizgādni, pilngadīgai personai, kurai tiesa ierobežojusi rīcībspēju un nodibinājusi aizgādnību, vai pagaidu aizgādnību un aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā.

22. Pabalsta apmērs mēnesī par vienu aizgādnībā esošu personu ir:

22.1. 40.00 euro;

22.2. 30.00 euro, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā.

23. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

23.1. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

23.2. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

23.3. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona atrodas ārstniecības iestādē ilgāk par trim mēnešiem;

23.4. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

24. Dienests pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa Bāriņtiesai izziņu, ka persona ir iecelta par aizgādni.

VI. Pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotām personām

25. Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotām personām 100.00 euro tiek piešķirts, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā un tā atradusies ieslodzījuma vietā ne mazāk, kā sešus mēnešus.

26. Pabalsta saņemšanai persona iesniedz Dienestā iesniegumu un izziņu par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

27. Pabalstu pieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas un tas tiek izmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā no visu dokumentu saņemšanas dienas.

VII. Pabalsts politiski represētām personām

28. Pašvaldības pabalsts politiski represētām personām 100.00 euro apmērā tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā – sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

29. Dienests pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām, bez personas iesnieguma.

30. Pabalsts tiek izmaksāts no 1. novembra līdz 10. decembrim.

VIII. Apbedīšanas pabalsts

31. Pabalstu piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Dienvidkurzemes novadā.

32. Pabalsts tiek piešķirts vienai personai, kura uzņēmusies tās apbedīšanu, tā apmērs ir 100.00 euro.

33. Gadījumā, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā un neviena persona nav uzņēmusies tās apbedīšanu, mirušās personas apbedīšanu organizē Dienests, apmaksājot ar apbedīšanu saistītos izdevumus (mirušā transportēšana, uzglabāšana, apbedīšanas pakalpojumus u.c.). Apbedīšanas izdevumus pārskaita pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar norēķina dokumentiem.

34. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no miršanas fakta reģistrēšanas brīža Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā.

35. Persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, iesniedz Dienestā vai Dienvidkurzemes dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu.

IX. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

36. Tiesības saņemt pabalstu 100% apmērā no faktiskajiem ēdināšanas izdevumiem ir izglītojamiem, ja tie mācās Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestādes 5., 6. klasēs. Šo pabalstu administrē izglītības iestādes.

37. Tiesības saņemt pabalstu 50% apmērā no faktiskajiem ēdināšanas izdevumiem ir izglītojamajiem, ja tie mācās Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestādēs līdz 9.klasei vai pirmsskolas izglītības iestādēs un kuri atbilst kādam no Noteikumu 38.punktā minētajiem nosacījumiem.

38. Pabalstu piešķir:

38.1. bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;

38.2. daudzbērnu ģimeņu bērniem, ko apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte";

38.3. aizbildnībā esošiem bērniem;

38.4. audžuģimenē ievietotiem bērniem.

39. Pabalstu ēdināšanai piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz mācību gada beigām (pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 31. augustam).

40. Lēmums tiek pieņemts 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas un pabalsts tiek piešķirts ar nākamo darba dienu.

41. Ja ēdināšanu nodrošina pakalpojuma sniedzējs, tad piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu katrā konkrētā vispārējās izglītības vai pirmsskolas izglītības iestādē, atbilstoši tā iesniegtajam rēķinam saskaņā ar pašvaldības noteikto cenu.

X. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

42. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā saņem personas, kuras sasniegušas 90, 95, 100 un vairāk par 100 gadu vecumu.

43. Pabalsta apmērs nozīmīgā dzīves jubilejā ir 100.00 euro.

44. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir Dienests, pamatojoties uz valsts un Pašvaldības datu reģistros pieejamām ziņām par personu.

XI. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu piešķiršanas kārtība

45. Lai saņemtu pabalstu, izņemot 36. punktā minēto atbalstu, persona iesniedz Dienestā rakstveida iesniegumu (ja Noteikumos nav noteikts citādi), kurā norāda vēlamo pabalsta veidu, un dokumentus atbilstoši pieprasītajam pabalsta veidam.

46. Dienests pēc iesnieguma saņemšanas viena mēneša laikā (ja Noteikumos nav noteikts cits termiņš), pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

47. Pabalstu pārskaita klienta kredītiestādes kontā vai izmaksā skaidrā naudā pašvaldības kasēs, vai Noteikumos paredzētajos gadījumos pabalsta summas apmēru pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

XII. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

48. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.

49. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XIII. Noslēguma jautājumi

50. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

50.1. Grobiņas novada domes 2018. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par sociālās palīdzības piešķiršanu Grobiņas novada iedzīvotājiem" XV., XVI nodaļa;

50.2. Grobiņas novada domes 2017. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par pašvaldības sniegto materiālo atbalstu neizvērtējot personas (ģimeņu) materiālos resursus Grobiņas novada iedzīvotājiem";

50.3. Grobiņas novada domes 2020. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem";

50.4. Priekules novada pašvaldības 2016. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr. 7 "Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā";

50.5. Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 30. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 4 "Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuri izglītību apgūst Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs";

50.6. Priekules novada pašvaldības domes 2014. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par veselības aprūpes pabalstu briļļu iegādei bērniem un izglītojamiem";

50.7. Priekules novada pašvaldības domes 2014. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par aprūpes pabalstu";

50.8. Priekules novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3/21 "Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem";

50.9. Nīcas novada domes 2012. gada 8. novembra saistošie noteikumi Nr. 21 "Par pabalstiem Nīcas novadā";

50.10. Vaiņodes novada pašvaldības 2018. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Par pabalstiem Vaiņodes novadā";

50.11. Durbes novada pašvaldības 2014. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā" 5.; 7. un 9. nodaļa;

50.12. Durbes novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 6/2012 "Par svētku pabalstiem Durbes novadā";

50.13. Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 3/2017 " Par pabalstiem Rucavas novadā";

50.14. Aizputes novada domes 2013. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr. 7 "Pašvaldības pabalsti Aizputes novadā";

50.15. Pāvilostas novada domes 2018. gada 29. marta saistošie noteikumi Nr. 12 "Par Pāvilostas novada sociālās palīdzības pabalstiem neizvērtējot ienākumus";

50.16. Pāvilostas novada domes 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Pāvilostas novada iedzīvotājiem";

50.17. Priekules novada pašvaldības domes 2014. gada 27. februāra noteikumi "Par senioru sveikšanu dzīves jubilejās Priekules novadā";

50.18. Priekules novada pašvaldības domes 2018. gada 31. maija saistošie noteikumi Nr. 8/18 "Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks A. Galeckis
Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/2 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Dienvidkurzemes novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests ir izstrādājis jaunus saistošos noteikumus "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Dienvidkurzemes novadā", lai noteiktu sava novada iedzīvotājiem vienotu materiālo atbalstu. Pabalstu izmaksu administrē Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām pienākas minētā palīdzība Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuFinanšu līdzekļi ieplānoti Dienvidkurzemes novada Sociālā dienesta 2022. gada budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi izskatīti Dienvidkurzemes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā un apstiprināti Dienvidkurzemes novada domes sēdē.

Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā "Dienvidkurzeme" un pašvaldības tīmekļa vietnē –www.grobina.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks A. Galeckis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Dienvidkurzemes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2022/2Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 01.03.2022.Zaudē spēku: 08.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 28.02.2022. OP numurs: 2022/41.23
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330328
01.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)