Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2014

2014. gada 30. janvārī
Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Durbes novada domes 30.01.2014. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2 31. §)

Sākotnējo konsolidēto redakciju sagatavojusi Durbes novada dome,
un tajā ir iekļauti grozījumi, kas izdarīti ar šādiem oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis" nepublicētiem saistošajiem noteikumiem:
02.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/214;
28.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2015;
25.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2015;
29.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015;
28.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016;
29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2016;
30.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017;
20.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017;
22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018,
precizēti ar 29.03.2018. sēdes lēmumu Nr. 64 (prot. Nr. 3 22. §);
30.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta 7. punktu un 43. panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 13. punktu
(Grozīts ar Durbes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības domes apstiprinātā finansējuma apmērā piešķiramo sociālās palīdzības un citu pabalstu veidus, apmērus, pabalstu piešķiršanas un to izmaksāšanas kārtību, kā arī ģimenes (personas), kurām ir tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības un citus pabalstus.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgajām un maznodrošinātajām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

(Durbes novada domes 29.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 8/2015 redakcijā)

3. Pabalstu piešķir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Durbes novadā.

4. Pamats pabalsta piešķiršanai ir pabalsta pieprasītāja Durbes novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā SD) vai pagastu pārvaldēs iesniegts rakstveida iesniegums, ienākumus apliecinoši dokumenti, kā arī noteiktajos gadījumos finanšu līdzekļu izlietojuma dokumenti, un citi dokumenti pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

5. Pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

6. Pašvaldībā noteikti šādi pabalstu veidi:

6.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;

6.2. Dzīvokļa pabalsts;

6.3. Pabalsts krīzes situācijā;

6.4. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;

6.5. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;

6.6. Veselības aprūpes pabalsts;

6.7. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs;

6.8. Apbedīšanas pabalsts;

6.9. Pabalsts neparedzētos gadījumos;

6.10. Bērna piedzimšanas pabalsts.

(Grozīts ar Durbes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018)

7. Persona (ģimene) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta notikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteikto ienākumu līmeni.

8. (Svītrots ar Durbes novada domes 20.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017)

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

9. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

10. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

10.1 (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

11. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

III. Dzīvokļa pabalsts

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

12. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

13. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

14. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

15. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

IV. Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

16. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

17. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

18. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

18.1 (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

19. (Svītrots ar Durbes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018)

V. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

20. Pabalsts daļēju medicīnas pakalpojumu apmaksai ir pašvaldības sociālais pabalsts slimnīcas, recepšu medikamentu iegādes izdevumu daļējai apmaksai.

21. Pabalstu piešķir:

21.1. Vientuļajiem, nestrādājošajiem pensionāriem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz minimālās darba algas apmēru, pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ir EUR 150.00 gadā.

21.2. Personām ar 1. grupas invaliditāti pabalsta apmērs ir EUR 150.00 gadā.

21.3. Nestrādājošām personām ar 2. grupas invaliditāti vai strādājošām personām ar 2. grupas invaliditāti, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz ½ no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ir EUR 80.00 gadā.

21.4. Bērniem ar noteiktu invaliditāti pabalsta apmērs ir EUR 80.00 gadā.

21.5. Pirmsskolas un pamatskolas skolēniem pabalsta apmērs ir EUR 30.00 gadā.

21.6. Personām ar 3. grupas invaliditāti, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz ½ no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ir EUR 50.00 gadā.

21.7. Pabalstu redzes korekcijas līdzekļu iegādei atbilstoši speciālistu atzinumam (receptēm) personām līdz 16 gadu vecuma kuru ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās statuss. Pabalsta apmērs EUR 70,00 gadā.

(Grozīts ar Durbes novada domes 30.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017; 30.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019)

22. Pabalstu izmaksā atbilstoši faktiski izlietotajai summai, nepārsniedzot 21.1.; 21.2.; 21.3.; 21.4.; 21.5.; 21.6.; 21.7. punktā noteikto pabalsta apmēru.

(Durbes novada domes 30.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 4/2017 redakcijā, kas grozīta ar 30.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019)

22.1 Ja persona ir tiesības saņemt pabalstu atbilstoši vairākiem kritērijiem, tiesības saņemt pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai ir vienā no noteikumos minētajām kategorijām, izņemot 21.7. punktā noteikto.

(Durbes novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 1/2019 redakcijā)

22.2 21.2. punktā paredzētais pabalsts var tikt izmantots arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai.

(Durbes novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 1/2019 redakcijā)

23. Papildus pabalsts EUR 50.00 gadā var tikt piešķirts 21.1.; 21.2.; 21.3.; 21.4.; 21.5., 21.6. punktā noteiktajām iedzīvotāju kategorijām par ārstēšanos stacionārā.

24. Lai saņemtu pabalstu daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai jāiesniedz SD izdevumus attaisnojoši dokumenti (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķins par uzturēšanos ārstniecības iestādē).

25. Durbes novada domei ir tiesības lemt par cita veida pabalstu piešķiršanu (komplicētas operācijas, sarežģīti izmeklējumi, nelaimes gadījumi).

VI. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

26. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

VII. Veselības aprūpes pabalsts

27. Pabalstu piešķir:

27.1. Personām ar 1. grupas invaliditāti;

27.2. Bērniem ar noteiktu invaliditāti;

27.3. Vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav likumisko apgādnieku, vecākiem par 80 gadiem.

28. Pabalsta apmērs ir EUR 57.00 gadā.

28.1 27.1. punktā minētām personām, kurām ar VDEĀK lēmumu ir noteiktas īpašās kopšanas indikācijas un 27.3. punktā minētajām personām ir tiesības papildus saņemt pabalstu veselības aprūpei EUR 100,00 vienu reizi gadā.

(Durbes novada domes 20.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2018., sk. 52. punktu)

VIII. Pabalsts bērnu ēdināšanas (daļēju) izdevumu segšanai izglītības iestādēs

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

29. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

30. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

31. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

32. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

33. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

33.1 (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

IX. Apbedīšanas pabalsts

34. Apbedīšanas pabalstu var saņemt persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Durbes novada administratīvajā teritorijā.

35. Apbedīšanas pabalsta apmērs ir EUR 100.00.

(Durbes novada domes 25.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 4/2015 redakcijā)

36. Ja mirušajai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta bijusi Durbes novads un personai nav piederīgo (mantinieku), kas veiktu apbedīšanu, kā arī pretendentu uz iespējamā mantojuma saņemšanu, apbedīšanas izdevumus sedz Durbes novada dome.

37. Lai saņemtu pabalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda miršanas apliecība, gadījumos, kad miršanas fakts reģistrēts citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

38. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no miršanas datuma.

39. Pabalsts var tikt izsniegts natūrā.

X. Bērna piedzimšanas pabalsts

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

40. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

41. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

41.1 (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

41.2 (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

41.3 (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

41.4 (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

42. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

43. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

44. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 08.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

XI. Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

45. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

XI. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

46. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

47. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

48. (Zaudējis spēku ar Dienvidkurzemes novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

XII. Noslēguma jautājumi

49. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē: Durbes novada domes 2009. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 17/2009 (sēdes protokols Nr. 24 7. §), ar grozījumiem Nr. 10/2010 (27.05.2010. protokols Nr. 8 11. §), Nr. 6/2011 (26.05.2011. sēdes protokols Nr. 7 7. §.) un Nr. 3/2013 (07.02.2013. protokols Nr. 3 3. §).

50. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā "Durbes Novada Vēstis".

51. 41.1. punkts stājas spēkā ar 2015. gada 1. jūliju.

(Durbes novada domes 25.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 4/2015 redakcijā)

52. 28.1 punkts spēkā 2018. gadā.

(Durbes novada domes 20.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā)

Durbes novada domes priekšsēdētājs J. Ruško
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Durbes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1/2014Pieņemts: 30.01.2014.Stājas spēkā: 26.03.2014.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Durbes Novada Vēstis, 3, 25.03.2014.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323158
{"selected":{"value":"01.11.2021","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2021","iso_value":"2021\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2021","iso_value":"2021\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2021.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2020","iso_value":"2020\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2020.-06.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"