Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3

Grobiņā 2021. gada 8. jūlijā
Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta jaundzimušo aprūpei (turpmāk – pabalsts) apmēru, tā piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai.

3. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Dienvidkurzemes novadā, ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja deklarētā pamata dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novadā.

II. Pabalsta apmērs

4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

4.1. 500 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novadā ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.

4.2. 500 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novadā ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu pieņem Dienvidkurzemes pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – SD). Dienvidkurzemes pašvaldība izmaksā pabalstu no Dienvidkurzemes pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6. SD pabalstu piešķir un izmaksā:

6.1. vienam no bērna vecākiem (vecākam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu);

6.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, un ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

7. Lai saņemtu pabalstu, šo saistošo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētā persona (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), iesniedz SD vai Dienvidkurzemes Dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu pabalsta saņemšanai.

8. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentiem, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā un tam nav pievienots tulkojums latviešu valodā), nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

9. SD pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju, izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas un iegūst nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām.

10. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. Pabalstu piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas. Pabalstu ieskaita pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā vai izmaksā pašvaldības kasē.

11. Pamatojoties uz Bāriņtiesas vai SD sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu, pabalstu var piešķirt mantiskā veidā, ja pabalsta pieprasītājs bērnu faktiski nekopj un neaudzina.

12. Pabalstu nepiešķir, ja:

12.1. jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;

12.2. SD konstatē, ka vecāki, adoptētāji vai aizbildnis pabalstu jaundzimušā aprūpei saņēmuši citā pašvaldībā.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

13. SD lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada domei. Dienvidkurzemes domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

14. Tiesības saņemt pabalstu ir bērniem, kuri dzimuši pēc 2021. gada 1. jūlija.

15. Ja par bērnu, kurš dzimis pēc 2021. gada 1. jūlija ir saņemts pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās ir izmaksāts pabalsts, atbilstoši kādiem no Dienvidkurzemes pašvaldību veidojošo novadu pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kuri noteica pabalstus jaundzimušajiem, un izmaksātā summa ir mazāka par 500 euro, tad pabalsta saņēmējam ir tiesības iesniegt iesniegumu pabalsta pārrēķināšanai, lai varētu saņemt starpību starp 500 euro un iepriekš izmaksāto pabalsta summu.

16. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes pašvaldību saistošie noteikumi, vai to punkti, kuri nosaka bērna piedzimšanas pabalstu izmaksu:

Priekules novada domes 2013. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu".

Grobiņas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu".

Durbes novada pašvaldības 30.01.2014. saistošie noteikumi Nr. 1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā" 10. nodaļa "Bērna piedzimšanas pabalsts".

Aizputes novada saistošie noteikumi Nr. 7 "Pašvaldības pabalsti Aizputes novadā" no 2013. gada 29. maija ar grozījumiem Nr. 14 no 31.07.2013. un grozījumiem Nr. 9 no 21.12.2018., III daļas 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. punkts.

Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Pāvilostas novada iedzīvotājiem" VI nodaļa. Bērna piedzimšanas pabalsts.

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada saistošie noteikumi Nr. 3/2017 "Par pabalstiem Rucavas novadā", 2. nodaļas 5.6. punkts un 9. nodaļa.

Saistošie noteikumi Nr. 9 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" apstiprināti ar Nīcas novada domes 2012. gada 9. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2., punkts Nr. 6).

Vaiņodes novada pašvaldības 2018. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Par pabalstiem Vaiņodes novadā", 1. nodaļas 5.1. punkts un 2. nodaļas 6. punkts.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei"

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojumsAtbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem Dienvidkurzemes pašvaldībās 2016. gadā dzimuši 342 bērni, 2017. gadā 326 bērni, 2018. gadā 259 bērni, 2019. gadā 283 bērni, 2020. gadā 261 bērns. Statistika uzrāda dzimstības negatīvu līkni. Lai sekmētu un atbalstītu ģimenes ir sagatavoti saistošie noteikumi, kuri noteiks jaundzimuša bērna pabalstu. Līdz Dienvidkurzemes novada izveidei pabalstu summa novados svārstījās no 150 līdz 300 euro, indikatīvi nepieciešamais papildus finansējums ir 78000 euro. Viens no ATR virzītāju uzstādījumiem ir administratīvo izdevumu samazināšanās. Pēc Dienvidkurzemes novada izveides deputātu skaits ir samazinājies no 90 uz 19, ņemot vērā būtisko deputātu samazinājumu, samazināsies arī deputātu atlīdzībai paredzētā summa, kas varētu tikt novirzīta šī pabalsta palielinājuma segšanai.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsParedzēts jaundzimušo bērnu pabalsts 500 euro.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāPozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi, jo jaunās ģimenes saņemot atbalstu arī nākotnē izvēlēsies dzīves vietu novadā, kas sekmēs uzņēmējdarbību.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras nemainīsies, jo šobrīd līdzīgi pabalsti tiek maksāti, tikai tie ir dažādā apmērā un mazāki. Papildu administratīvie resursi nav nepieciešami.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavotiSaistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, kas nosaka pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektuPolitiskie spēki, kuru kandidāti ir iekļuvuši Dienvidkurzemes novada pašvaldībā ir vērtējuši vajadzības, kas nepieciešami ģimenēm Dienvidkurzemes novadā, kas sekmētu ģimenes politiku ilgtermiņā. Arī valsts līmenī daudzas organizācijas virza dažādus atbalsta instrumentus ģimeņu atbalsta politikai.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 08.07.2021.Stājas spēkā: 07.08.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 06.08.2021. OP numurs: 2021/150.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
325186
07.08.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"