Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Dobelē 2021. gada 29. decembrī
Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
Apstiprināti ar Dobeles novada domes
2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 321/19
(prot. Nr. 19)

Precizēti ar Dobeles novada domes
2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 38/2
(prot. Nr. 2)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. pantu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 30., 31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
78. punktu
(Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pabalstus audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei (turpmāk – audžuģimene), aizbildnim, kā arī bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pašvaldība piešķir šādus pabalstus:

2.1. Audžuģimenei pašvaldība piešķir:

2.1.1. pabalstu bērna uzturam;

2.1.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

2.1.3. pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai;

2.1.4. pabalstu transporta izdevumu segšanai;

2.2. Pabalstu aizbildnim;

2.3. Bārenim pašvaldība piešķir:

2.3.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.3.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.3.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim;

2.3.4. mājokļa pabalstu.

3. Pašvaldības piešķirto pabalstu, izņemot mājokļa pabalstu, pārskaita uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

II. Pabalsti audžuģimenei

4. Pabalstus audžuģimenei ir tiesības saņemt audžuģimenei, kurai ir noslēgts līgums ar pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē, izņemot Noteikumu 2.1.4. apakšpunktā minēto pabalstu, kuru ir tiesības saņemt laulātiem (personai) pēc audžuģimenes mācību programmas apgūšanas un Dobeles novada Bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu pieņemšanas.

5. Pabalsta bērna uzturam apmērs ir 300 euro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.

6. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts 250 euro apmērā katram audžuģimenē ievietotam bērnam.

7. Noteikumu 6. punktā minētais pabalsts ir vienreizējs un tiek piešķirts pēc līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē noslēgšanas.

8. Pabalsta bērna izglītībai un audzināšanai apmērs 12 mēnešu periodā ir 250 euro katram audžuģimenē ievietotam bērnam.

9. Pabalsts transporta izdevumu segšanai ir vienreizējs un tā apmērs ir 50 euro. Pabalstu piešķir laulātiem (personai), kuri apguvuši audžuģimenes mācību programmu ārpus Dobeles novada administratīvās teritorijas.

III. Pabalsts aizbildnim

10. Pašvaldība aizbildnim piešķir pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai.

11. Pabalsta bērna izglītībai un audzināšanai apmērs 12 mēnešu periodā ir 250 euro katram aizbildnībā esošam bērnam.

IV. Pabalsti bārenim

12. Pabalstus bārenim ir tiesības saņemt bārenim, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Bāriņtiesa.

13. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 40 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – ienākumu mediāna), bet personai ar invaliditāti kopš bērnības – 60 procenti no ienākumu mediānas.

(Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

14. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu apmērs ir ienākumu mediāna, kurai piemērots koeficients 1,7.

(Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

15. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim ir 20 procenti no ienākumu mediānas mēnesī, personai ar invaliditāti kopš bērnības 30 procenti no ienākumu mediānas mēnesī.

(Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

16. Pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim ir tiesības saņemt, ja viņš:

16.1. mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu;

16.2. studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.

(Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

17. Mājokļa pabalstu bārenim piešķir izdevumu par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

18. Mājokļa pabalsta saņemšanai bārenis Sociālajā dienestā iesniedz dokumentus, kas apliecina mājokļa izdevumus par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus, ja minēto dokumentu nav Sociālā dienesta rīcībā.

(Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

19. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajā kārtībā.

(Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

20. (Svītrots ar Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

21. Pabalstus bārenim ir tiesības saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

V. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22. Iesniegumu pabalsta saņemšanai audžuģimene, aizbildnis vai bārenis iesniedz Dobeles novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests). Iesniegumu Noteikumu 2.1.4. apakšpunktā minētā pabalsta saņemšanai audžuģimene iesniedz Dobeles novada Bāriņtiesā.

23. Lēmumu par pabalsta, izņemot Noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto pabalstu, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Lēmumu par Noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Bāriņtiesas priekšsēdētājs piecu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

24. Sociālā dienesta un Bāriņtiesas priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

25. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam".

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Auces novada domes 2017. gada 28. decembra saistošos noteikumus Nr. 11 "Par sociālajiem pabalstiem bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm".

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada domes 2015. gada 19. marta saistošos noteikumus Nr. 5 "Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Tērvetes novadā".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dobeles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 15.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 14.02.2022. OP numurs: 2022/31.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329942
{"selected":{"value":"09.09.2023","content":"<font class='s-1'>09.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.09.2023","iso_value":"2023\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2022","iso_value":"2022\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2022.-08.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.09.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"