Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Līvānos 2021. gada 30. decembrī
Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Līvānu novadā
APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes 2021. gada 30. decembra
sēdes protokola Nr. 20 lēmumu Nr. 20-13

Precizēti ar Līvānu novada domes 2022. gada 27. janvāra
sēdes protokola Nr. 2 lēmumu Nr. 2-8

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
15., 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma
7. panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta
pirmās daļas 7. punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22. panta
astoto daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu
Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
"
45. punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 12. un 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanas, ekspluatācijas, saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām, likmi, maksāšanas kārtību un atbrīvojumus, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu Līvānu novadā.

2. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēšanu aģitāciju materiālus Līvānu novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām (turpmāk – reklāmas devējs) šo noteikumu noteiktajā kārtībā, kuriem Līvānu novada būvvaldē ir saskaņots reklāmas projekts un izdota izvietošanas atļauja.

3. Līvānu novadā aizliegta patvaļīga reklāmas vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

II. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

4. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Līvānu novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās pilsētvides vai pagasta teritorijas apbūves raksturs un mērogs.

5. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz sakoptas ēkas fasādes.

6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu bez piesaistes zemei:

6.1. jārespektē ēkas proporcijas;

6.2. jārespektē fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

6.3. reklāma nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

6.4. maksimāli pieļaujamais reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīve;

6.5. perpendikulāri fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala neatkarīgi no tās platuma nedrīkst atrasties zemāk par 2,2 m no zemes. Brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m.

7. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas vai ciema panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām, ielu un ceļu perspektīvi.

8. Izvietojot reklāmas vai informācijas objektus gar ceļiem, reklāmas devējam jāievēro normatīvie akti par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem.

9. Projektējot stacionāru reklāmu objektu uz gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu. To izvietojot jāievēro vismaz 0,5 m attālums no brauktuves, gājēju plūsmai atstājot vismaz 1,5 m, veicot plūsmas aprēķinu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

10. Projektējot stacionāru reklāmas objektu ielu sarkanajās līnijās, ja to pieļauj esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, atdalošajā zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju ietvi, jāievēro vismaz 0,5 m attālums līdz brauktuvei.

11. Aizliegta komerciāla rakstura reklāmas vai reklāmas objektu izvietošana, stiprinot pie pašvaldības īpašumā esošiem apgaismes stabiem.

12. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

13. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

14. Aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot izkārtni, uz valsts aizsargājama kultūras pieminekļa.

15. Uz valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizliegtas izkārtnes, izmantojot gaismas kastes, gaismas un skaņas efektus (izņēmums ir telpiskie gaismas burti).

16. Ja pie būves ir paredzēts izvietot vairāk nekā divas izkārtnes, Līvānu novada būvvaldei ir tiesības pieprasīt būves īpašniekam izstrādāt izkārtņu vizuālo koncepciju, kurā vizualizējams izvietojamo izkārtņu izmērs un atrašanās vietas.

17. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni saistībā ar būvi (objekts, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1. stāva līmeni). Izvietojot slietņus uz gājēju ietvēm, jāatstāj 1,5 m brīvais platums gājējiem.

III. Afišu izvietošanas uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem kārtība

18. Uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem tiek izvietotas afišas ne lielākas par A1 (0,594 m x 0,841 m) izmēru. Afišai jābūt izgatavotai no materiāla, kas ir speciāli tam paredzēts, kvalitatīvs un ir izturīgs pret mitrumu (lietus, sniegs u.tml.).

19. Persona, kura vēlas izvietot afišas uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem, iesniedz Līvānu novada būvvaldē iesniegumu kopā ar izvietošanai paredzētajiem afišu eksemplāriem ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms to plānotās izvietošanas. Afišu izvietošana ir atļauta pēc pašvaldības nodevas par afišu izvietošanu samaksas un Līvānu novada būvvaldes saskaņojuma uz katra izvietojamā afišas eksemplāra saņemšanas.

20. Minimālais afišas eksponēšanas termiņš ir piecas dienas.

21. Aizliegta patvaļīga afišu izlīmēšana.

22. Saskaņoto afišu komplektu Līvānu novada būvvalde nodod Kultūras centram.

23. Aizliegts izvietot afišas, ja tajās norādīto pasākumu plānots īstenot patvaļīgi uzbūvētā būvē vai neatbilstoši ēkas vai telpu grupas projektētajam lietošanas veidam.

IV. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība

24. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, mainīt saskaņoto reklāmas vai reklāmas objekta grafisko dizainu, iesniedz Līvānu novada būvvaldē saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

25. Līvānu novada būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, ja reklāmas izvietošana neatbilst konkrētās vietas apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares materiāliem, reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

26. Piekrišanu par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma dod Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisija 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

V. Reklāmas vai reklāmas objektu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

27. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, nodevas samaksas, un uz atļaujā noteikto termiņu.

28. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas objektu konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās uzturēšanu tehniski un vizuāli labā stāvoklī.

29. Reklāmas devējam pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņa beigām pašam jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu 5 dienu laikā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.).

30. Par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu personai 5 dienu laikā rakstiski jāpaziņo Līvānu novada būvvaldē.

31. Līvānu novada būvvalde izskata jautājumu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, kas veicama sekojošos gadījumos:

31.1. ja reklāma vai reklāmas objekts netiek uzturēts labā tehniskā un vizuālā stāvoklī;

31.2. ja beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņš un nav izpildīta šo noteikumu 28. punktā noteiktā prasība;

31.3. ja reklāma vai reklāmas objekts uzstādīts bez saskaņota projekta vai neatbilstoši saskaņotajam projektam;

31.4. ja izvietota reklāma vai reklāmas objekts un izsniegtās atļaujas noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi;

31.5. ja par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu noteiktā termiņā nav samaksāta nodeva.

32. Līvānu novada būvvalde nosūta reklāmas devējam brīdinājumu ierakstītā vēstulē par nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu.

33. Ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma vai reklāmas objekts netiek demontēts, tad Līvānu novada būvvalde ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas vai reklāmas objekta demontāžai.

34. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas Līvānu novada būvvalde sastāda aktu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, fiksējot reklāmas vai reklāmas objekta tehnisko, vizuālo stāvokli, un nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu reklāmas devējam.

35. Reklāmas devējam tiek nosūtīts rēķins par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumiem, kas jāapmaksā 10 dienu laikā.

36. Ja 10 dienu laikā ar demontāžu saistītos izdevumus reklāmas devējs nav apmaksājis, tad Līvānu novada pašvaldība vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt demontāžas un objekta uzglabāšanas izdevumus.

37. Demontētie reklāmas objekti tiek uzglabāti 1 mēnesi un pēc tam tiek likvidēti.

VI. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

38. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami šo noteikumu noteiktie reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi, un paredzēta atbilstoša administratīvā atbildība.

39. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus izvieto pēc nodevas ieskaitīšanas pašvaldības budžetā.

VII. Pašvaldības nodevas par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, likme un maksāšanas kārtība

40. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas.

41. Nodevas objekts ir reklāma, afiša, sludinājumi, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli un cita vizuālā informācija, kas tiek izvietota Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskā vietā vai vietā, kas vērstas pret publisku vietu.

42. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem atbrīvojumiem no nodevas tiek atbrīvota nekomerciāla vizuālā informācija:

42.1. sociālā reklāma,

42.2. par labdarības pasākumiem,

42.3. par Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju pasākumiem;

42.4. par valsts un pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību un sportu veicinošiem pasākumiem;

42.5. par valsts un pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem sporta pasākumiem,

42.6. par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrētais ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums),

42.7. par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrētais ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums),

42.8. par valsts un pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem;

42.9. normatīvajos aktos noteiktā obligāti izvietojamā informācija;

42.10. pašvaldības rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem (arī svētku noformējums);

42.11. novadam nepieciešamā informācija – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.

43. Par pašvaldības atbalstītu pasākumu šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīts pasākums, kuram finansiālu, materiālu, informatīvu vai organizatorisku atbalstu piešķir pašvaldība vai tās iestāde.

44. Pašvaldības nodevas likme ir atkarīga no reklāmas veida, izmēriem un reklāmas eksponēšanas ilguma.

45. Pašvaldības nodevas apmērs par reklāmas izvietošanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā:

45.1. Parastai, telpiskai reklāmai, ja reklāma/reklāmas objekts tiek izvietots:

45.1.1. uz gadu – 10,00 euro /m2,

45.1.2. uz mēnesi – 1,50 euro /m2,

45.1.3. uz dienu – 0,20 euro /m2;

45.2. Gaismas reklāmai (gaismas kastes un telpiskie objekti ar iemontētu izgaismojumu), ja reklāma/reklāmas objekts tiek izvietots:

45.2.1. uz gadu – 5,00 euro /m2,

45.2.2. uz mēnesi – 0,70 euro /m2,

45.2.3. uz dienu – 0,10 euro /m2;

45.3. Mobilai reklāmai – 10,00 euro dienā.

46. Pašvaldības nodeva par afišu un sludinājumu izvietošanu:

46.1. afišām:

46.1.1. par afišu komplekta izvietošanu uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un reklāmas stendiem vienam pasākumam – 50,00 euro;

46.1.2. par vienas afišas izveidošanu uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un reklāmas stendiem vienam pasākumam – 0,20 euro par afišu vienā dienā.

46.1.3. par baneru izvietošanu uz pašvaldībai piederošiem baneru stendiem – 5,00 euro /gab;

46.2. sludinājumiem A5 un mazākā formātā – bez maksas.

47. Nodeva par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajā priekšvēlēšanu aģitācijas periodā tiek noteikta atbilstoši šo noteikumu 45. punktā noteiktam nodevas apmēram.

48. Izvietojot reklāmas akcijas vajadzībām speciālās konstrukcijas, teltis, skatuvi, tiek iekasēta vienreizējā nodeva par pirmo dienu 50,00 euro apmērā, par katru nākamo dienu – 30,00 euro.

49. Nodevas apmēru reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai aprēķina un nodevas samaksu kontrolē Līvānu novada būvvalde. Īstenojot nodevas maksājumu kontroli, Līvānu novada būvvaldei ir visas tiesību aktos noteiktās nodokļu administrācijas tiesības. Nodevu samaksā līdz reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanai.

50. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu, Līvānu novada būvvalde aprēķina nodevu no fakta konstatēšanas brīža līdz reklāmas demontāžai vai reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Patvaļīgi izvietotās reklāmas atbildīgajai personai (reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs), kura izvietojusi reklāmu bez atļaujas saņemšanas, jāveic nodevas maksājums paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā.

51. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu pēc reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, Līvānu novada būvvalde aprēķina nodevu par periodu no reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām līdz patvaļīgi izvietotās reklāmas demontāžai vai jaunas reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas devējam (reklāmas izplatītājam) jāveic nodevas maksājums paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā.

VIII. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

52. Kontroli par šo noteikumu izpildi veic Līvānu novada būvvaldes vadītājs, Līvānu novada būvvaldes speciālists.

53. Par šo saistošo noteikumu 2., 3. punktā, II un III nodaļas visos punktos, 26., 27., 28. punktā minētajiem pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no trīs līdz desmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

54. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Līvānu novada būvvaldes vadītājs un Līvānu novada būvvaldes speciālists, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Līvānu novada domes Administratīvā komisija.

IX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

55. Līvānu novada būvvaldes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var apstrīdēt Līvānu novada domē.

56. Līvānu novada domes izdoto administratīvo aktu persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

X. Noslēguma jautājumi

57. Līvānu novada teritorijā iepriekš izsniegtās atļaujas reklāmām, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

58. Atzīt par spēku zaudējušiem Līvānu novada domes 2017. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Līvānu novadā".

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods
Līvānu novada domes 2021. gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr. 21 "Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Līvānu novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 7. punktu dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās.

Saskaņā ar Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu pašvaldībai, ir tiesības izdot saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus reklāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī nosakot vietas, kurās aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas izplatīšana.

Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 45. punktam kārtību, kādā veicama reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas uzraudzība un kontrole, pašvaldība ir tiesīga noteikt saistošajos noteikumos.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 7. punktu vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās.

Atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 12. punktam pašvaldība ir tiesīga noteikt nodevas par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, personām, kuras uz vietējās pašvaldības teritorijā esošām būvēm vai zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās izvieto reklāmu vai reklāmas objektu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktam pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16. punktā minētajām personām noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22. panta astotajā daļā ir noteikts, ka par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti) maksājama pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, ja tādu pašvaldība noteikusi attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem. Pašvaldības noteiktā nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem nedrīkst būt lielāka par zemāko nodevas apmēru, kāds konkrētajā vietā noteikts par preču vai pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek noteikti reklāmas izvietošanas pamatprincipi, kārtība afišu izvietošanai uz pašvaldībai piederošiem afišu stendiem, reklāmas projektu izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtība, pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām, likme, maksāšanas kārtība un atbrīvojumi, kā arī administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā.

Vienlaikus tiek atzīti par spēku zaudējušiem Līvānu novada domes 2017. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Līvānu novadā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi neietekmē pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu regulējums attiecas uz personām, kas vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu Līvānu novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNetiek mainītas. Noteikumi tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Līvānu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 30.12.2021.Stājas spēkā: 10.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 09.02.2022. OP numurs: 2022/28.12
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
329798
10.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"