Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 52

Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 28. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai apakšpasākuma "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" aktivitātes "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana" un "Aktivizēšana" (turpmāk – apakšpasākums) īstenošanā 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā.

2. Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt efektīvu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai, tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstības nepārtrauktību.

3. Atbalsta saņemšanas nosacījumus, projektu īstenošanas nosacījumus, publicitātes pasākumus, maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību, publiskā finansējuma pieprasīšanas un maksājumu kārtību nosaka arī normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

4. Atbalsta apmēru nosaka normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai. Atbalstu plāno, kamēr tiek izlietots vietējās attīstības stratēģijai piešķirtais publiskais finansējums, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

5. Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" vai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam (turpmāk – rīcības programma) pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai (turpmāk – vietējā rīcības grupa).

6. Atbalstu var saņemt šādām darbībām, kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu:

6.1. aktivitātē "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana":

6.1.1. vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai;

6.1.2. mācībām, kas palielina vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju zināšanas un prasmes attiecīgajā kompetences jomā, izņemot mācības, kas saistītas ar vidējās profesionālās vai augstākās izglītības iegūšanu;

6.1.3. sadarbībai (tīklošanai) – vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju dalībai vietējo rīcības grupu sadarbības (tīklošanās) sanāksmēs, tostarp Valsts lauku tīkla, Zivsaimniecības sadarbības tīkla, Eiropas lauku attīstības tīkla un Eiropas zivsaimniecības reģionu tīkla organizētās tikšanās reizēs, kā arī dalībai vietējo rīcības grupu sadarbības tīklos reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības mērogā;

6.1.4. vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzībai un novērtēšanai, tostarp vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumiem, kas saistīti ar vietējo vajadzību noskaidrošanu, teritorijai piemērotu un vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto prioritāšu mērķiem atbilstošu vietējā potenciāla izmantošanu, integrētu inovatīvu risinājumu atrašanu un sasniegto rezultātu vai vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas gaitā gūtās pievienotās vērtības izvērtēšanu;

6.2. aktivitātē "Aktivizēšana":

6.2.1. publicitātes pasākumiem, kas sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darbību un vietējās attīstības stratēģiju un popularizē to;

6.2.2. informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumiem, kas sniedz atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu ideju radīšanā, projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā.

7. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistītie vietējās rīcības grupas pārstāvji šo noteikumu izpratnē ir:

7.1. administratīvais vadītājs un vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistītie vietējās rīcības grupas darbinieki;

7.2. par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu atbildīgās vietējās rīcības grupas pārvaldes institūcijas (turpmāk – lēmējinstitūcija) pārstāvji.

8. Vietējā rīcības grupa, kas īsteno citu Eiropas Savienības fondu vai valsts, vai pašvaldību finansēto programmu pasākumus vai veic saimniecisko darbību, nodrošina, ka attiecīgo aktivitāšu īstenošana un ar to saistītā dokumentācija un grāmatvedības uzskaite ir nošķirta. Vietējā rīcības grupa nevar saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citās aktivitātēs no pašvaldību, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

II. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

9. Apakšpasākumā ir attiecināmas šādas izmaksas:

9.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas, kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un uzraudzību:

9.1.1. administratīvā vadītāja darba alga, kas nepārsniedz 1610 euro mēnesī, nodarbinot viņu Darba likumā noteikto normālo darba laiku. Ja administratīvais vadītājs vietējā rīcības grupā ir nodarbināts nepilnu darba laiku, atalgojums tiek samazināts proporcionāli nostrādātajām stundām;

9.1.2. darbinieka darba alga, kas nepārsniedz 1360 euro mēnesī, nodarbinot viņu Darba likumā noteikto normālo darba laiku, ja darbinieks saskaņā ar darba līgumu ir nodarbināts vietējā rīcības grupā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika. Ja darbinieks ir nodarbināts vietējā rīcības grupā nepilnu darba laiku, atalgojums tiek samazināts proporcionāli nostrādātajām stundām;

9.1.3. darba devēja segtie ar personāla atalgojumu saistītie nodokļi un nodevas, ja darbinieks saskaņā ar darba līgumu ir nodarbināts vietējā rīcības grupā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika;

9.1.4. vietējās rīcības grupas darbinieku veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas;

9.1.5. atlīdzības izmaksas saskaņā ar noslēgto uzņēmuma vai pakalpojuma līgumu par juridiskiem, grāmatvedības, teritorijas aktivizēšanas un vietējās attīstības stratēģijas projektu vērtēšanas pakalpojumiem, ja uzņēmējs vai pakalpojumu sniedzējs darbu izpildei četrās secīgās nedēļās ir veltījis vismaz 48 stundas, tajā skaitā nodokļi no aprēķinātās atlīdzības par uzņēmuma vai pakalpojuma līguma izpildi;

9.2. pārējās attiecināmās izmaksas, kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un uzraudzību, ja tās, piemērojot vienotas likmes finansējumu, nepārsniedz 40 procentu no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), 68.b pantam:

9.2.1. maksa par transporta nomu vai operatīvo līzingu;

9.2.2. degvielas izmaksas;

9.2.3. darbiniekam piederoša un saskaņā ar darba līgumu darba vajadzībām izmantota personiskā transportlīdzekļa amortizācijas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros noteikta likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība;

9.2.4. maksa par sabiedrisko transportu;

9.2.5. maksa par īstermiņa autostāvvietu izmantošanu;

9.2.6. maksa par transporta pakalpojumiem;

9.2.7. transporta izmaksas līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ, tajā skaitā transporta noma, maksa par sabiedrisko transportu un transporta pakalpojumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja pasākums notiek ārvalstīs;

9.2.8. šo noteikumu 6.1.1. apakšpunktā minētajai darbībai:

9.2.8.1. telpu noma;

9.2.8.2. telpu apsaimniekošanas izmaksas, tostarp par apkuri, ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju;

9.2.8.3. kancelejas preču iegādes izmaksas;

9.2.8.4. izdevumi par reprezentācijas priekšmetiem, tostarp par apģērbu ar nepieciešamajiem vizuālajiem elementiem vietējās rīcības grupas atpazīstamības veicināšanai, ja tā izgatavošanā ievērota attiecīgā publicitāte;

9.2.8.5. biroja aprīkojuma iegādes izmaksas;

9.2.8.6. tehnikas, biroja tehnikas, tajā skaitā datortehnikas, drukas iekārtas un tās izejmateriālu, kopēšanas tehnikas un tās izejmateriālu, datu glabāšanas aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju programmnodrošinājuma un programmatūras iegādes, apkopes, nomas un remonta izmaksas;

9.2.8.7. sakaru pakalpojumu, tajā skaitā telekomunikāciju un interneta, izmaksas;

9.2.8.8. darbinieka darba alga, kas nepārsniedz 1360 euro mēnesī, nodarbinot viņu Darba likumā noteikto normālo darba laiku, ja darbinieks saskaņā ar darba līgumu ir nodarbināts vietējā rīcības grupā mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika. Ja darbinieks ir nodarbināts vietējā rīcības grupā nepilnu darba laiku, atalgojums tiek samazināts proporcionāli nostrādātajām stundām;

9.2.8.9. darba devēja segtie ar personāla atalgojumu saistītie nodokļi un nodevas, ja darbinieks saskaņā ar darba līgumu ir nodarbināts vietējā rīcības grupā mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika;

9.2.8.10. pakalpojuma izmaksas, izņemot šo noteikumu 9.1.5. apakšpunktā minētās izmaksas;

9.2.8.11. dokumentu kopēšanas izmaksas;

9.2.8.12. elektroniskā paraksta ieviešanas izmaksas;

9.2.8.13. pasta izmaksas;

9.2.8.14. kafijas pauzes izmaksas;

9.2.9. šo noteikumu 6.1.2., 6.1.3. un 6.2.2. apakšpunktā minētajām darbībām, ja tās saistītas ar dalību pasākumā:

9.2.9.1. organizatora noteiktā reģistrācijas un dalības maksa;

9.2.9.2. viesnīcas izmaksas, dienas nauda un ceļojumu apdrošināšanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

9.2.10. šo noteikumu 6.1.3. apakšpunktā minētajai darbībai – dalības maksa citās organizācijās, kas saistītas ar lauku teritorijas attīstību un darbojas Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

9.2.11. šo noteikumu 6.1.4. apakšpunktā minētajām darbībām – vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas izpētes un ar to saistīto datu iegūšanas izmaksas, tostarp par informācijas publicēšanu, paziņojot par izpētes uzsākšanu un tās rezultātiem;

9.2.12. šo noteikumu 6.2.1. apakšpunktā minētajai darbībai:

9.2.12.1. informatīvu izdales materiālu, videomateriālu, audiomateriālu un informatīvu plakātu, vietējās rīcības grupas logotipa un vietējās rīcības grupas darbības vietā izvietojamās informatīvās plāksnes izgatavošanas izmaksas;

9.2.12.2. izdevumi par tīmekļvietnes izveidi un uzturēšanu;

9.2.12.3. izdevumi par informācijas sniegšanu plašsaziņas līdzekļos, tostarp tādas informācijas publicēšanu, kas paredzēta potenciālajiem projektu iesniedzējiem, piemēram, par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, un preses monitoringa izmaksas;

9.2.13. šo noteikumu 6.2.2. apakšpunktā minētajai darbībai:

9.2.13.1. tehniskā nodrošinājuma noma;

9.2.13.2. telpu noma;

9.2.13.3. pakalpojuma izmaksas, izņemot šo noteikumu 9.1.5. apakšpunktā minētās izmaksas;

9.2.13.4. izdevumi par drukātiem izdales materiāliem, kas tiek izmantoti mācībām un paliek mācību dalībniekiem;

9.2.13.5. kafijas pauzes izmaksas;

9.2.14. pievienotās vērtības nodoklis, ja to nav tiesību atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

10. Apakšpasākumā neattiecināmas ir šādas izmaksas:

10.1. jebkura samaksa par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;

10.2. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 1303/2013 un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2006, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.

III. Atbalsta saņemšanas kārtība

11. Vietējā rīcības grupa līdz 15. janvārim, 15. maijam un 15. septembrim saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu, lai segtu attiecināmās izmaksas par iepriekšējiem četriem mēnešiem, atsevišķi norādot šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minēto darbību izmaksas. Maksājuma pieprasījumu iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā, pievienojot šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas apliecinošu dokumentu kopijas:

11.1. ar vietējās rīcības grupas darbinieku noslēgto darba līgumu;

11.2. rīkojumu par atvaļinājuma piešķiršanu vietējās rīcības grupas darbiniekam;

11.3. informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas par vietējās rīcības grupas darbinieka darbnespējas lapas datiem;

11.4. darba laika uzskaites tabulu (ja vietējā rīcības grupa īsteno rīcības programmas pasākumu "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana", tā atsevišķi norāda attiecīgā pasākuma īstenošanai nostrādāto stundu skaitu) un atalgojuma aprēķinu;

11.5. darbinieka plānotā ikgadējā atvaļinājuma grafiku – līdz 15. janvārim;

11.6. šo noteikumu 9.1.5. apakšpunktā noteikto uzņēmuma vai pakalpojuma līgumu, kā arī darbu nodošanas un pieņemšanas aktus par šo līgumu izpildi.

IV. Projekta īstenošanas nosacījumi

12. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienests:

12.1. apstiprina šo noteikumu 11. punktā noteikto maksājuma pieprasījumu, ja tajā ietvertās izmaksas ir attiecināmas, un apstiprināto attiecināmo izmaksu daļu iemaksā vietējās rīcības grupas norēķinu kontā, kas atvērts kredītiestādē visu ar projekta īstenošanu saistīto līdzekļu saņemšanai un izdevumu segšanai. Izmaksājamā summa nepārsniedz kopējo vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai piešķirto finansējumu;

12.2. neapstiprina neatbilstošo izdevumu summu, ja maksājuma pieprasījumā ietvertās izmaksas nav attiecināmas.

13. Par šo noteikumu 6. punktā  minēto darbību īstenošanu vietējā rīcības grupa savā tīmekļvietnē publicē:

13.1. ziņas par plānotajiem pasākumiem un mācībām;

13.2. informāciju par vietējās rīcības grupas organizētajiem un apmeklētajiem pasākumiem;

13.3. īstenotos un apstiprinātos vietējās attīstības stratēģijas projektus;

13.4. vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumu rezultātus.

14. Vietējā rīcības grupa:

14.1. nodrošina iedzīvotājiem konkrētu pieņemšanas laiku vietējās rīcības grupas birojā un informāciju par to ievieto vietējās rīcības grupas tīmekļvietnē;

14.2. nodrošina vietējās attīstības stratēģijas projektu vērtēšanu, pamatojoties vismaz uz trim projektu vērtētāju rakstiskiem viedokļiem;

14.3. vienu darbdienu pirms lēmējinstitūcijas sēdes, kurā tiek pieņemts lēmums par projektu iesniegumu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, informē Lauku atbalsta dienestu par sēdes norises vietu un laiku;

14.4. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību līdz sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma izlietojumam.

15. Ja šo noteikumu 6. punktā minētā darbība ir saistīta ar rīcības programmas īstenošanu, vietējā rīcības grupa nodrošina normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteiktos projekta informācijas un publicitātes pasākumus.

16. Lauku atbalsta dienests lēmumu par atbalsta palielināšanu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai pieņem piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai lēmumu par atbalsta palielināšanu ir pieņēmusi atlases komiteja.

17. Pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas Lauku atbalsta dienests pārbauda vietējās rīcības grupas saņemtā atbalsta atbilstību regulas Nr. 1303/2013 35. panta 2. punkta nosacījumam, kā arī normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai noteiktajam atbalsta apmēram. Ja Lauku atbalsta dienests konstatē neatbilstību minētajiem nosacījumiem, tas vietējai rīcības grupai pieprasa neatbilstošās summas atmaksu.

18. Vietējā rīcības grupa izmaksas apliecinošus dokumentus uzglabā līdz 2028. gada 31. decembrim atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

V. Noslēguma jautājumi

21. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. maijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 52Pieņemts: 18.01.2022.Stājas spēkā: 01.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 20.01.2022. OP numurs: 2022/14.18
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329306
01.05.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"