Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 769

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 26. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu, lai īstenotu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" aktivitātes "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana" un "Aktivizēšana" (turpmāk – apakšpasākums).

2. Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt efektīvu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai, tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstības nepārtrauktību.

3. Atbalsta pretendenta pieteikšanās un atbalsta saņemšanas nosacījumus, projekta iesniegumu vērtēšanas un atlases kārtību, projektu īstenošanas nosacījumus, publicitātes pasākumus, maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību, publiskā finansējuma pieprasīšanas un maksājumu veikšanas kārtību nosaka arī normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

4. Atbalsta apmēru nosaka normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai. Atbalstu plāno līdz vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas beigām.

5. Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" vai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam (turpmāk – rīcības programma) pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai (turpmāk – vietējā rīcības grupa).

6. Atbalstu var saņemt šādām darbībām, kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu:

6.1. aktivitātē "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana":

6.1.1. vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai;

6.1.2. mācībām, kas palielina vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju zināšanas attiecīgajā kompetences jomā, izņemot mācības, kas saistītas ar vidējās profesionālās vai augstākās izglītības iegūšanu;

6.1.3. sadarbībai (tīklošanai) – vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju dalībai vietējo rīcības grupu sadarbības (tīklošanās) sanāksmēs, tostarp Valsts lauku tīkla, Zivsaimniecības sadarbības tīkla, Eiropas tīklu lauku attīstībai un Eiropas zivsaimniecības reģionu tīkla organizētās tikšanās reizēs, kā arī dalībai vietējo rīcības grupu sadarbības tīklos reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības mērogā, bet ne vairāk kā pieciem vietējās rīcības grupas deleģētiem pārstāvjiem vienā reizē, ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

6.1.4. vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzībai un novērtēšanai, tostarp vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumiem, kas saistīti ar vietējo vajadzību noskaidrošanu, teritorijai piemērotu un vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto prioritāšu mērķiem atbilstošu vietējā potenciāla izmantošanu, integrētu inovatīvu risinājumu atrašanu un sasniegto rezultātu vai vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas gaitā gūtās pievienotās vērtības izvērtēšanu;

6.2. aktivitātē "Aktivizēšana":

6.2.1. publicitātes pasākumiem, kas sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darbību un vietējās attīstības stratēģiju un popularizē to;

6.2.2. informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumiem, kas sniedz atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu ideju radīšanā, projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā, – ne vairāk kā pieciem vietējās rīcības grupas deleģētiem pārstāvjiem vienā reizē un ne vairāk kā vienam pārstāvim no katras organizācijas vai institūcijas, ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī.

7. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistītie vietējās rīcības grupas pārstāvji šo noteikumu izpratnē ir:

7.1. administratīvais vadītājs un vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistītie vietējās rīcības grupas darbinieki;

7.2. par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu atbildīgās vietējās rīcības grupas pārvaldes institūcijas (turpmāk – lēmējinstitūcija) pārstāvji.

8. Vietējā rīcības grupa nodrošina iedzīvotājiem konkrētu pieņemšanas laiku vietējās rīcības grupas birojā un informāciju par to ievieto vietējās rīcības grupas tīmekļvietnē.

9. Vietējā rīcības grupa, kas īsteno citu Eiropas Savienības fondu vai valsts, vai pašvaldību finansēto programmu pasākumus vai veic saimniecisko darbību, nodrošina, ka attiecīgo aktivitāšu īstenošana un ar to saistītā dokumentācija un grāmatvedības uzskaite ir nošķirta. Vietējā rīcības grupa nevar saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citās aktivitātēs no pašvaldību, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

II. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

10. Apakšpasākuma izmaksas ir attiecināmas, ja izdevumi veikti pēc sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas atlases komitejas (turpmāk – komiteja) lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai.

11. Apakšpasākumā ir attiecināmas šādas izmaksas:

11.1. transporta izmaksas, kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un uzraudzību:

11.1.1. transporta noma, kas nepārsniedz 150 euro mēnesī;

11.1.2. degvielas izmaksas;

11.1.2.1 darbiniekam piederoša un saskaņā ar darba līgumu darba vajadzībām izmantota personiskā transportlīdzekļa amortizācijas izmaksas, bet ne vairāk kā 0,04 euro par katru nobraukto kilometru;

11.1.3. maksa par sabiedrisko transportu;

11.1.4. maksa par īstermiņa autostāvvietu izmantošanu;

11.1.5. maksa par transporta pakalpojumiem;

11.1.6. transporta izmaksas līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ (par transporta nomu, sabiedrisko transportu, transporta pakalpojumu) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, – ja pasākums notiek ārvalstīs;

11.2. šo noteikumu 6.1.1. apakšpunktā minētajai darbībai:

11.2.1. telpu noma;

11.2.2. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

11.2.3. kancelejas preču iegādes izmaksas, kas nepārsniedz 560 euro kalendāra gadā;

11.2.4. izdevumi par reprezentācijas priekšmetiem, arī par apģērba ar nepieciešamajiem vizuālajiem elementiem iegādi šo noteikumu 7. punktā minētajām personām vietējās rīcības grupas atpazīstamības veicināšanai, kura izgatavošanā ievērota attiecīgā publicitāte. To izmaksas nepārsniedz vienu procentu no publiskā finansējuma, kas piešķirts vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai;

11.2.5. biroja aprīkojuma iegādes izmaksas;

11.2.6. tehnikas, biroja tehnikas (datortehnikas, drukas iekārtas un tās izejmateriālu, kopēšanas tehnikas un tās izejmateriālu un datu glabāšanas aprīkojuma) un informācijas tehnoloģiju programmnodrošinājuma (programmatūras) iegādes, apkopes, nomas un remonta izmaksas. Tehnikas apkopes, nomas un remonta izmaksas nepārsniedz 570 euro kalendāra gadā;

11.2.7. sakaru pakalpojumu, tajā skaitā telekomunikāciju un interneta, izmaksas, kas nepārsniedz 1100 euro kalendāra gadā;

11.2.8. administratīvā vadītāja darba alga, kas nepārsniedz 1610 euro mēnesī, nodarbinot viņu Darba likumā noteikto normālo darba laiku. Ja administratīvais vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās ar vairākiem darba devējiem, viņš vietējā rīcības grupā tiek nodarbināts normālā darba laika ietvaros, bet kopējais pie visiem darba devējiem nostrādātais darba laiks nepārsniedz 10 stundu dienā. Administratīvajam vadītājam, kas ir darba tiesiskajās attiecībās ar vietējo rīcības grupu, kurai piešķirtais atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai līdz 2019. gadam nepārsniedz 1 000 000 euro, var noteikt nepilnu darba laiku. Ja administratīvais vadītājs vietējā rīcības grupā ir nodarbināts nepilnu darba laiku, atalgojums tiek samazināts proporcionāli nostrādātajām stundām;

11.2.9. darbinieka darba alga, kas nepārsniedz 1360 euro mēnesī, nodarbinot viņu Darba likumā noteikto normālo darba laiku. Ja darbinieks ir darba tiesiskajās attiecībās ar vairākiem darba devējiem, kopējais pie visiem darba devējiem nostrādātais darba laiks nepārsniedz 10 stundu dienā. Ja darbinieks ir nodarbināts vietējā rīcības grupā nepilnu darba laiku, atalgojums tiek samazināts proporcionāli nostrādātajām stundām;

11.2.10. pakalpojuma izmaksas;

11.2.11. vietējās attīstības stratēģijas projektu vērtēšanas pakalpojuma izmaksas ne vairāk kā 45 euro apmērā par vienu projektu, nodrošinot vismaz triju projektu vērtētāju viedokli;

11.2.12. dokumentu kopēšanas izmaksas, ja vietējai rīcības grupai nav kopēšanas tehnikas;

11.2.13. elektroniskā paraksta ieviešanas izmaksas;

11.2.14. pasta izmaksas;

11.2.15. to lēmējinstitūcijas pārstāvju atlīdzība par projekta atbilstības izvērtēšanu vietējās attīstības stratēģijai, kuri piedalās lēmumu pieņemšanā, – ne vairāk kā 40 euro apmērā par katru apmeklēto lēmējinstitūcijas sēdi;

11.2.16. lēmējinstitūcijas vadītāja atlīdzība par atbalsta pretendentu iesniegumu izskatīšanu, kuros apstrīdēts sākotnējais lēmums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, un gala lēmuma pieņemšanu, – ne vairāk kā 80 euro apmērā par vienu pieņemto lēmumu;

11.2.17. darba devēja segtie ar personāla atalgojumu saistītie nodokļi un nodevas;

11.2.18. kafijas pauzes izmaksas, bet ne vairāk kā trīs euro vienai šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajai personai vienā vietējas rīcības grupas pārvaldes institūcijas sēdes laikā. Ja sēde ilgst vairāk par sešām stundām, rīko ne vairāk kā divas kafijas pauzes;

11.3. šo noteikumu 6.1.2., 6.1.3. un 6.2.2. apakšpunktā minētajām darbībām, ja tās saistītas ar dalību pasākumā:

11.3.1. organizatora noteiktā reģistrācijas un dalības maksa;

11.3.2. viesnīcas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi (izņemot gadījumu, ja pasākums ilgst vienu dienu un dalībniekiem ir iespēja tajā pašā dienā atgriezties savā dzīvesvietā);

11.3.3. dienas nauda atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

11.3.4. ceļojumu apdrošināšanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

11.4. šo noteikumu 6.1.3. apakšpunktā minētajai darbībai, tajā skaitā dalības maksa citās organizācijās, kas saistītas ar lauku teritorijas attīstību un darbojas Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

11.5. šo noteikumu 6.1.4. apakšpunktā minētajām darbībām – vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas izpētes un ar to saistīto datu iegūšanas izmaksas, tostarp par informācijas publicēšanu, paziņojot par izpētes uzsākšanu un tās rezultātiem;

11.6. šo noteikumu 6.2.1. apakšpunktā minētajai darbībai:

11.6.1. informatīvu izdales materiālu, videomateriālu, audiomateriālu un informatīvu plakātu, vietējās rīcības grupas logotipa un vietējās rīcības grupas darbības vietā izvietojamās informatīvās plāksnes izgatavošanas izmaksas;

11.6.2. izdevumi par tīmekļvietnes izveidi un uzturēšanu;

11.6.3. izdevumi par informācijas sniegšanu plašsaziņas līdzekļos, tostarp tādas informācijas publicēšanu, kas paredzēta potenciālajiem projekta iesniedzējiem, piemēram, par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, un preses monitoringa izmaksas;

11.7. šo noteikumu 6.2.2. apakšpunktā minētajai darbībai:

11.7.1. tehniskā nodrošinājuma noma;

11.7.2. telpu noma;

11.7.3. tulkošanas pakalpojuma izmaksas, ja seminārā vai konferencē piedalās pārstāvji no citas Eiropas Savienības dalībvalsts;

11.7.4. izdevumi par drukātiem izdales materiāliem, kas tiek izmantoti mācībām un paliek mācību dalībniekiem, ja vien vietējā rīcības grupa nav iegādājusies kopēšanas tehniku šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē. Izdales materiālu izmaksas nepārsniedz 7 euro vienam dalībniekam;

11.7.5. lektora un moderatora izmaksas, kas neattiecas uz šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajām personām;

11.7.6. aktivizēšanas pakalpojumu izmaksas, nepārsniedzot 200 euro mēnesī (neattiecas uz šo noteikumu 7. punktā minētajām personām);

11.7.7. kafijas pauzes izmaksas, bet ne vairāk kā 3 euro vienam dalībniekam vienā reizē. Ja pasākums ir ilgāks par sešām stundām, rīko ne vairāk kā divas kafijas pauzes;

11.8. pievienotās vērtības nodoklis, ja to nav tiesību atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 11.04.2017. noteikumiem Nr. 204; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 317; MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 698)

12. Apakšpasākumā neattiecināmas ir šādas izmaksas:

12.1. izdevumi, kas radušies pirms komitejas lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai;

12.2. ziedojumi;

12.3. procentu maksājumi, valūtas maiņas komisijas maksa un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

12.4. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

12.5. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

12.6. vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas izpētes un ar to saistīto datu iegūšanas izmaksas, kā arī publicitātes pakalpojuma izmaksas, kas pārsniedz 1500 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), ja tās nav saskaņotas ar Lauku atbalsta dienestu;

12.7. izdevumi par tādas tehnikas iegādi, kurai ir iekšdedzes dzinēji, un šādas tehnikas tehniskā apkope, rezerves daļu iegāde un ekspluatācija;

12.8. izdevumi par dāvanu un apģērbu iegādi, izņemot šo noteikumu 11.2.4. apakšpunktā minētās izmaksas;

12.9. jebkura samaksa par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas, kā arī samaksa par ikgadējo atvaļinājumu par nostrādāto laiku pirms atalgojuma saņemšanas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Sagatavošanās atbalsts";

12.10. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 11.3.4. apakšpunktā minētās izmaksas;

12.11. izdevumi par īpašuma vai kapitāldaļu iegādi;

12.11.1 būvniecības un telpu remonta izmaksas, kā arī izdevumi par būvmateriālu iegādi;

12.12. šo noteikumu 11.2.11., 11.2.15. un 11.2.16. apakšpunktā minētās izmaksas, ja netiek ievērots šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētais nosacījums;

12.13. šo noteikumu 11.1. un 11.3. apakšpunktā minētās izmaksas, ja netiek ievērots šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētais nosacījums;

12.13.1 izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī nepabeigtu darbu izmaksas, ja darbības rezultātā nav radusies auditējamā vērtība;

12.14. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2006, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.

(Grozīts ar MK 11.04.2017. noteikumiem Nr. 204; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 317)

III. Pieteikšanās kārtība

13. Lai saņemtu atbalstu, vietējā rīcības grupa piecu darbdienu laikā pēc komitejas lēmuma saņemšanas par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

13.1. projekta iesniegumu (1. pielikums) divos eksemplāros papīra formā (ja to neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumenta likumu). Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta iesnieguma reģistrēšanu atdod iesniedzējam;

13.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

14. Vietējā rīcības grupa katru gadu janvāra, maija un septembra pirmo 10 darbdienu laikā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par īstenotajām aktivitātēm un apgūto finansējumu iepriekšējos četros mēnešos. Maksājuma pieprasījumu iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā, pievienojot attiecināmos izdevumus apliecinošus maksājumu un darījumu dokumentu atvasinājumus:

14.1. sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti (lidmašīnai – iekāpšanas talonu), ja šo noteikumu 6. punktā minēto darbību īstenošanā tiek izmantots sabiedriskais transports;

14.2. maršruta lapu (2. pielikums), kurā norādīts maršruta mērķis un tā saistība ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un uzraudzību. Ja vietējā rīcības grupa nodrošina vietējās attīstības stratēģijas projekta saturisko uzraudzību, norāda arī projekta iesnieguma reģistrācijas numuru Lauku atbalsta dienestā;

14.3. patapinājuma līgumu par transportlīdzekļa izmantošanu, ja šo noteikumu 6. punktā minēto darbību īstenošanai tiek patapināts transportlīdzeklis;

14.4. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtos līgumus, kuros paredzēts sniedzamā pakalpojuma veids (veicamais uzdevums, laikposms un līguma summa);

14.5. darbu nodošanas un pieņemšanas aktus;

14.6. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus:

14.6.1. ja līgumā par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas izpēti un ar to saistīto datu iegūšanu, kā arī publicitātes pakalpojumu paredzēto izmaksu summa pārsniedz 1500 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), – divus derīgus piedāvājumus, kuru pieteikuma iesniegšanas termiņš nav īsāks par 10 darbdienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, ievērojot normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu;

14.6.2. ja līgumā par jebkuru iegādi paredzēto izmaksu summa ir no 700 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), – brīvas formas aprakstu par vismaz divu piedāvājumu salīdzināšanu katrai iegādei, informāciju par aptaujātajiem komersantiem un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti. Iegādājoties paredzēto pakalpojumu, aprīkojumu un tehniku, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena.

(Grozīts ar MK 11.04.2017. noteikumiem Nr. 204)

15. Papildus šo noteikumu 14. punktā minētajiem dokumentiem vietējā rīcības grupa Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus un informāciju:

15.1. par šo noteikumu 6.1.1. apakšpunktā minēto darbību:

15.1.1. ar vietējās rīcības grupas darbiniekiem noslēgtos darba līgumus vai grozījumus esošajos darba līgumos;

15.1.2. darba laika uzskaites tabulu (ja vietējā rīcības grupa īsteno rīcības programmas pasākumu "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana", tā atsevišķi norāda attiecīgā pasākuma īstenošanai nostrādāto stundu skaitu) un atalgojuma aprēķinu;

15.1.3. katru gadu līdz 10. janvārim – darbinieku plānoto ikgadējo atvaļinājuma grafiku;

15.1.4. telpu nomas līgumu, ja telpas nomā. Ja pašvaldība nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodod lietošanā vietējai rīcības grupai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu, tad iesniedz patapinājuma līgumu. Telpu nomas līgums vai patapinājuma līgums ir spēkā vismaz gadu no dienas, kad piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai. Ja esošais līgums tiek lauzts vai ir beidzies līgumā noteiktais telpu izmantošanas termiņš, vietējā rīcības grupa Lauku atbalsta dienestā iesniedz jaunu telpu īres (nomas) līgumu vai patapinājuma līgumu;

15.2. par šo noteikumu 6.1.2. apakšpunktā minēto darbību:

15.2.1. mācību darba kārtību vai programmu;

15.2.2. rīkojumu vai lēmumu par pārstāvja deleģējumu;

15.2.3. apliecinājumu, ka šo noteikumu 7. punktā minētā persona ir pilnveidojusi zināšanas un prasmes kādā no tās kompetencei atbilstošām jomām (ja pasākumā piedalās vairākas šo noteikumu 7. punktā minētās personas, iesniedz katras personas individuālo apliecinājumu);

15.3. par šo noteikumu 6.1.3. un 6.2.2. apakšpunktā minētajām darbībām, ja pasākumā ir paredzēta dalības maksa vai pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī:

15.3.1. pasākuma organizatora ielūgumu vai dalības apstiprinājumu, ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

15.3.2. rīkojumu vai lēmumu par pārstāvja deleģēšanu;

15.3.3. pasākuma darba kārtību;

15.3.4. pārskatu par pasākumu (3. pielikums);

15.4. par šo noteikumu 6.1.4. apakšpunktā minēto darbību – pētījumu (kopiju) papīra formā vai elektronisko datu nesējā un publikāciju (kopiju) vai informāciju, kas apliecina, ka pētījums ir publiski pieejams internetā;

15.5. par šo noteikumu 6.2.1. apakšpunktā minēto darbību – informatīvo materiālu, publikāciju, ja nav iespējams iesniegt informatīvo materiālu, vai fotofiksāciju, ja informatīvais materiāls ir liela formāta, kā arī vienu videomateriāla eksemplāru un informāciju par to, kur un kad nodrošināta tā pārraidīšana;

15.6. par šo noteikumu 6.2.2. apakšpunktā minēto darbību, ja pasākumu organizē vietējā rīcības grupa:

15.6.1. vienu izdales materiāla eksemplāru vai tā kopiju;

15.6.2. dalībnieku sarakstu ar dalībnieku parakstiem;

15.6.3. pasākuma darba kārtību;

15.7. reprezentācijas materiālu fotofiksāciju vai paraugu, nodrošinot reprezentācijas materiālu izlietojuma uzskaiti.

(Grozīts ar MK 11.04.2017. noteikumiem Nr. 204)

IV. Projekta īstenošanas nosacījumi

16. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas Lauku atbalsta dienests vietējās rīcības grupas kontā, kas atvērts Valsts kasē visu ar projekta īstenošanu saistīto līdzekļu saņemšanai un izdevumu segšanai (turpmāk – konts), iemaksā maksājumu 15 procentu apmērā no publiskā finansējuma, kas piešķirts vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai.

17. Šo noteikumu 14. punktā minētajā termiņā iesniegto maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienests izskata, ievērojot normatīvos aktus par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Lauku atbalsta dienests:

17.1. apstiprina maksājuma pieprasījumu, ja tajā ietvertās izmaksas ir attiecināmās, un par apstiprināto attiecināmo izmaksu daļu veic iemaksu vietējās rīcības grupas kontā. Izmaksājamā summa nepārsniedz kopējo vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai piešķirto finansējumu;

17.2. neapstiprina neatbilstošo izdevumu summu, ja maksājuma pieprasījumā ietvertās izmaksas nav attiecināmās, un nākamo maksājumu vietējās rīcības grupas kontā ieskaita pēc tam, kad vietējā rīcības grupa tajā ir iemaksājusi neattiecināmo izmaksu summu.

18. Vietējā rīcības grupa var atteikties no atbalsta saņemšanas, par to rakstiski informējot Lauku atbalsta dienestu. Ja vietējā rīcības grupa atsakās no atbalsta saņemšanas:

18.1. tā kārtējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz mēneša laikā pēc attiecīga iesnieguma iesniegšanas;

18.2. tā atmaksā pārmaksāto atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

19. Par šo noteikumu 6. punktā minēto darbību īstenošanu vietējā rīcības grupa savā tīmekļvietnē nodrošina šādu publiski pieejamu informāciju:

19.1. to iegāžu iepirkuma rezultāti, kurās pārsniegta šo noteikumu 14.6.1. apakšpunktā minētā summa;

19.2. ziņas par plānotajiem pasākumiem un mācībām;

19.3. apmeklēto pasākumu pārskati;

19.4. īstenotie un apstiprinātie vietējās attīstības stratēģijas projekti;

19.5. vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumi un rezultāti.

20. Vietējā rīcības grupa:

20.1. šo noteikumu 14.6.1. apakšpunktā minētajā gadījumā:

20.1.1. 10 darbdienas pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas iesniedz saskaņošanai Lauku atbalsta dienestā iepirkuma procedūras nolikumu un tehnisko specifikāciju. Lauku atbalsta dienests pēc visas nepieciešamās iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšanas piecu darbdienu laikā to izvērtē un dod saskaņojumu;

20.1.2. pirms līguma slēgšanas iesniedz saskaņošanai Lauku atbalsta dienestā iepirkuma dokumentāciju;

20.1.1 attiecībā uz šo noteikumu 14.6. apakšpunktā minēto iepirkuma procedūru, ja tiek slēgti regulāri pakalpojumu līgumi vai noteiktā laikposmā līguma termiņš tiek pagarināts, paredzamo līgumcenu nosaka šādi:

20.1.1 1. līgumiem ar noteiktu termiņu:

20.1.1 1.1. ja termiņš nav ilgāks par 12 mēnešiem, – kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā;

20.1.1 1.2. ja termiņš ir ilgāks par 12 mēnešiem, – kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā, ņemot vērā atlikušo vērtību;

20.1.1 2. beztermiņa līgumiem vai līgumiem, kam nevar noteikt termiņu, – kā paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar 12.

20.2. piecas darbdienas pirms šo noteikumu 6.1.2., 6.1.3. un 6.2.2. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas Lauku atbalsta dienestam nosūta pasākuma darba kārtību, ja pasākumā ir plānotas organizatoriskās izmaksas, ir paredzēta dalības maksa vai tas notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

20.3. piecas darbdienas pirms lēmējinstitūcijas sēdes, kurā tiek pieņemts lēmums par projektu iesniegumu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, informē Lauku atbalsta dienestu par sēdes norises vietu un laiku;

20.4. (svītrots ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 317);

20.5. nodrošina projektu īstenošanas saturisko uzraudzību un īstenošanas virzības uzraudzību ne mazāk kā vienu reizi katram projektam (4. pielikums).

(Grozīts ar MK 11.04.2017. noteikumiem Nr. 204)

21. Ja šo noteikumu 6. punktā minēto darbību īstenošana ir saistīta ar rīcības programmu, vietējā rīcības grupa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina abu minēto fondu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietojumu.

21.1 Lauku atbalsta dienests ar novērotāja tiesībām var piedalīties vietējās rīcības grupas organizētajos pasākumos, kas ir saistīti ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un uzraudzību.

(MK 11.04.2017. noteikumu Nr. 204 redakcijā)

22. Ja komiteja pieņem lēmumu par atbalsta apmēra palielināšanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai, vietējā rīcības grupa piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā iesniedz precizētu projekta iesniegumu.

23. Pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas Lauku atbalsta dienests pārbauda vietējās rīcības grupas saņemtā atbalsta atbilstību regulas Nr. 1303/2013 35. panta 2. punkta nosacījumam, kā arī normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai noteiktajam atbalsta apmēram. Ja Lauku atbalsta dienests konstatē neatbilstību minētajiem nosacījumiem, tas nosūta paziņojumu vietējai rīcības grupai par neatbilstošās summas atmaksāšanu Lauku atbalsta dienestam.

24. Projektā iegādāto pamatlīdzekļu uzraudzības periods ir pieci gadi pēc maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

(MK 11.04.2017. noteikumu Nr. 204 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 769

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.4. "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana"
projekta iesniegums

Atbalsta pretendents 
Klienta numurs 
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss) 
Atbildīgā amatpersona 
Kontakttālruņa numurs,
e-pasta adrese
 
Projekta nosaukums 
Projekta Nr. 

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF, ESF u. c.), valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) iesniedzis projekta iesniegumu par citiem Eiropas Savienības fondu, valsts vai pašvaldības finansētajiem investīciju pasākumiem 
 

A.1.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu norādīt informāciju par projektiem (aizpilda, ja ir saturiska saistība ar projektu)

Fonda un atbalsta institūcijas nosaukumsProjekta nosaukums un projekta Nr.Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) līdz (mm/gggg)Attiecināmo izmaksu summa (EUR)Publiskais finansējums (EUR)Saistītā projekta saturiskā saistība
 Eiropas Savienības finansētie projekti
       
       
 Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u. tml.)
       
   

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis

 

 

B.2. Darbību apraksts

B.2.1. Aktivitātē "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana"

 

 

B.2.2. Aktivitātē "Aktivizēšana"

 

 

B.3. Apraksts, kā tiks nodrošināta Lauku attīstības programmas pasākuma un citu Eiropas Savienības fondu, valsts un pašvaldību finansēto aktivitāšu, ar to saistītās dokumentācijas un grāmatvedības nošķiršana (aizpilda, ja vietējā rīcības grupa aktivitātes īsteno(-s) vienlaikus)

 

 

B.4. Apraksts, kā tiks nodrošināta saimnieciska rakstura darbību un ar tām saistītās finanšu plūsmas nodalīšana no darbībām, kurām nav saimnieciska rakstura

 

 

B.5. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtais finansējums

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtais finansējums, EUR 

B.6. Projekta finansējums apakšpasākuma īstenošanai, EUR

Kopējās izmaksasAttiecināmās izmaksas

B.7. Plānotais finansējuma sadalījums pa aktivitātēm, EUR

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana
Aktivizēšana

B.8. Projekta īstenošanas laiks

Projekta sākuma termiņš  Projekta beigu termiņš 

B.9. Valsts kases konta informācija

Konta numurs apakšpasākuma īstenošanai
Atbalsta pretendents     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 769
   
(vietējās rīcības grupas nosaukums) 
Projekta Nr.  
   
 

Maršruta lapa automašīnai

  
  (automašīnas marka, reģ. Nr.) 
20___.gada_______________ Nr.____________
Degvielas marka: 
Degvielas patēriņš (litri/100 km): 
KOPĀ nobraukti km: 


DatumsDegvielas iegādeMaršruts (norādot konkrētas adreses)Brauciena pamatojums (saistība ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu)Nobraukti kmAutomašīnas lietotāja vārds, uzvārds, paraksts
Čeka Nr.Daudzums, (litri)
       
       
       
       
       
       
       
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 769

Pārskats par pasākumu

1.Pārstāvētās organizācijas nosaukums
2.Iesniedzēja vārds, uzvārds
3.Pasākuma norises laiks un vieta
4.Pasākuma nosaukums
5.Pasākuma mērķis

 

6.Pasākuma saturs un norises īss apraksts

 

7.Gūtās atziņas, to izmantošana vietējās rīcības grupas darbībā vai projekta idejas turpmākā virzībā

 

8.Pasākuma novērtējums – kā pasākums ir sekmējis prasmes un iemaņas pārstāvētās organizācijas darbības jomā, kā tas veicinājis vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas īstenošanu un sadarbību ar citām Latvijas vai citu valstu vietējām rīcības grupām (minēt konkrēti)

 

     
(vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 769

(Pielikums MK 11.04.2017. noteikumu Nr. 204 redakcijā)

Pārbaudes ziņojums

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākumā
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
vai
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā
"Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"

Vietējā rīcības grupa _________________________________________________________

Pārbaudes datums ______________

Projekta nosaukums 
Projekta reģistrācijas Nr. 
Plānotās aktivitātes 
Projekta īstenošanas adrese 
Atbalsta saņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds) Tālruņa Nr. 
 

Pārbaudes rezultāti

Projekts ir īstenotsJā [ ] Nē [ ]
Projekta mērķa sasniegšana 
Projekta plānoto rezultātu sasniegšana 
Publicitātes nodrošināšana 
Komentāri 
Vietējās rīcības grupas pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) 
Atbalsta saņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 769Pieņemts: 22.12.2015.Stājas spēkā: 29.12.2015.Zaudē spēku: 01.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2015. OP numurs: 2015/252.36
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278841
{"selected":{"value":"16.11.2018","content":"<font class='s-1'>16.11.2018.-30.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.11.2018","iso_value":"2018\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2018.-30.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2018","iso_value":"2018\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2018.-15.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2017","iso_value":"2017\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2017.-31.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2015","iso_value":"2015\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2015.-13.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.11.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)