Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Cēsīs 2021. gada 2. decembrī
Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumu Nr. 416

Precizēti ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 533

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz privātai izglītības iestādei (turpmāk – privātā izglītības iestāde), kura īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu (turpmāk- pašvaldības atbalsts).

II. Pašvaldības atbalsta apmērs un piešķiršanas nosacījumi

2. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) par izglītojamo no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta pamatizglītības ieguve.

(Cēsu novada domes 11.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

3. Pašvaldības atbalsts par vienu izglītojamo tiek noteikts katru budžeta gadu ar domes lēmumu tādā apmērā, kas atbilst pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

4. Vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības un privātajās izglītības iestādēs un to aprēķināšanas kārtību pašvaldība publisko mājas lapā www.cesis.lv.

5. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi:

5.1. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
(precizējumi veikti ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 533)

5.2. izglītojamā vecums ir vismaz pusotrs gads;

5.3. privātā izglītības iestāde ir reģistrējusi izglītojamo Valsts izglītības informācijas sistēmā;

5.4. pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ja privātā izglītības iestāde samazina izglītojamā likumīgā pārstāvja maksu par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu tādā apmērā, kas atbilst izmaksātajam pašvaldības atbalsta un saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas vienam izglītojamam kopējam apmēram;

5.5. pašvaldības atbalsts nav paredzēts izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai;

5.6. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;

5.7. izglītojamā likumiskajam pārstāvim un privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu;
(precizējumi veikti ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 533)

5.8. pašvaldībai ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu;

5.9. izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un bērna likumīgo pārstāvi, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojumu, vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, pievieno izglītības iestādē apstiprināto plānoto izdevumu tāmi.
(precizējumi veikti ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 533)

6. Pašvaldība, sedzot pirmsskolas izglītības programmas izmaksas šo noteikumu 2. punktā noteiktajos gadījumos, turpina segt šīs izmaksas privātajai izglītības iestādei, ja izglītojamam rakstveidā piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet šā izglītojamā likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies un izglītojamais turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.

7. Ja pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksas privātajā izglītības iestādē ir mazākas nekā noteiktais pašvaldības atbalsts, pašvaldība atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātajā izglītības iestādē.

III. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

8. Pašvaldības atbalsta saņemšanai izglītojamā likumiskais pārstāvis pašvaldībā iesniedz iesniegumu (1. pielikums), pievienojot līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi par pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanu.

9. Lēmumu (izdodot rīkojumu) piešķirt vai atteikt pašvaldības atbalstu pieņem izpilddirektors 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, par atbalsta piešķiršanu rakstiski informējot privāto izglītības iestādi un iesnieguma iesniedzēju. Pašvaldība atbalsta izmaksu uzsāk ar nākamo darba dienu pēc rīkojuma izdošanas dienas.

(Cēsu novada domes 11.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

10. Privātā izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam, atbilstoši līgumā par izglītības pakalpojumu sniegšanu noteiktajai kārtībai, iesniedz pašvaldībā pieprasījumu un rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtā pakalpojuma apjomu pašvaldības atbalsta saņemšanai.

11. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma izglītojamā prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem izglītojamā likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

12. Ja izglītojamo uzņem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad izglītojamais ir apmeklējis privāto izglītības iestādi vai bijis attaisnotā prombūtnē šo noteikumu 11. punkta izpratnē.

13. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt informāciju par izglītojamo apmeklējuma uzskaiti.

(precizējumi veikti ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 533)

14. Pašvaldības Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību prasībām un nodod rēķinu apmaksai.

15. Pamatojoties uz saņemto rēķinu, pašvaldība veic norēķinus ar privāto izglītības iestādi 10 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus ieskaitot privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.

16.1. Izglītojamā dzīvesvieta, par kuru tiek saņemts pašvaldības atbalsts, abu vecāku vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā un izglītojamais turpina izglītības ieguvi privātajā izglītības iestādē;
(precizējumi veikti ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 533)

16.2. izglītojamais ir atskaitīts no privātās izglītības iestādes;

16.3. izglītojamais uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi pašvaldības izglītības iestādē;

16.4. privātā izglītības iestāde neatbilst kādam Ministru kabineta noteikumu nosacījumam vai tās darbība nav tiesiski iespējama citu ārējo normatīvo aktu pārkāpumu dēļ;

16.5. privātā izglītības iestāde pārtrauc darbību vai likvidēta;

16.6. punkts svītrots ar Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 533.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Ja izglītojamais saņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, kura darbojas Cēsu novada teritorijā un saņem pašvaldības atbalstu līdz šo noteikumu stāšanās spēkā brīdim, izglītojamā likumiskajam pārstāvim nav jāiesniedz pašvaldībā jauns noteikumu 8. punktā minētais iesniegums un noteikumu 9. punktā minētais rīkojums attiecībā uz šādu izglītojamo tiek izdots, pamatojoties uz iesniegumu, kas saņemts līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".

18. Izglītojamā likumiskā pārstāvja un privātās izglītības iestādes noslēgtie līgumi par pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu, kuri noslēgti līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz izglītojamā pirmsskolas izglītības programmas pabeigšanai vai pirmsskolas izglītības programmas apguves pārtraukšanai privātajā izglītības iestādē.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
1. pielikums
Cēsu novada domes
02.12.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 21

Cēsu novada pašvaldībai

Iesniedzēja vārds, uzvārds 
Personas kods 
Deklarētās dzīves vietas adrese 
Faktiskā adrese 
Tālrunis, e-pasta adrese 

IESNIEGUMS.

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei

 

(nosaukums)

 
 

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam izglītojamam

 

(izglītojama vārds, uzvārds, personas kods)

 
 

(deklarētā dzīvesvieta)

Pielikumā pievienoju līguma par izglītības pakalpojuma sniegšanu kopiju privātajā pirmsskolas izglītības iestādē uz lapām.

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Piekrītu, ka Cēsu novada pašvaldība pārbauda šajā iesniegumā norādīto informāciju un elektroniski apstrādā šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.

Esmu informēts/a, ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un pielikumos ir sniegtas nepatiesas ziņas, Cēsu novada pašvaldībai ir tiesības vērsties pret mani civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.

__________. gada _____ . _____________________  
  

paraksts, paraksta atšifrējums

Saskaņots
ar privāto izglītības iestādes

  __________. gada _____ . ____________________

(atbildīgās amatpersonas uzvārds, paraksts)

  

Iesniegumā iesniegtos personas datus Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izmantos, lai identificētu iesnieguma iesniedzēju un izskatītu iesniegumu saskaņā ar Iesniegumu likuma 3. panta otro daļu, domes 02.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 21 "Kārtība, kādā Cēsu pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" 10. punktu, un nodrošinātu komunikāciju ar iesnieguma iesniedzēju.

Pašvaldībai ir tiesības sniegtās informācijas patiesumu pārbaudīt tai pieejamajās valsts informācijas sistēmās.

Personas datu glabāšanas ilgums: 5 gadi.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Pašvaldības mājaslapā www.cesunovads.lv sadaļā "Privātuma politika".

2. pielikums
Cēsu novada domes
02.12.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 21
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai

par laika posmu no 20 _____. gada ______________ līdz 20 ____. gada ______________

Privātās izglītības iestādes nosaukums   
Juridiskā adrese   
Reģistrācijas numurs   
Banka   
Kods   
Konts   
N.p.k.

Izglītojamais

Apmeklējums

Dienu skaits par kurām izmaksājams pašvaldības finansējums

Pašvaldības izmaksātais finansējums attiecīgajā mēnesī
(euro)

vārds

uzvārds

personas kods

dienu skaits, kad apmeklēta izglītības iestāde

dienu skaits, kad izglītības iestāde netika apmeklēta attaisnojošu iemeslu dēļ (ārsta zīme)

dienu skaits, kad izglītības iestāde netika apmeklēta attaisnojošu iemeslu dēļ (vecāku zīme)

dienu skaits, kad izglītības iestāde netika apmeklēta bez attaisnojoša iemesla

          
          
          
          
          

KOPĀ

 
   
Datums  
   
Sagatavotājs:  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

 
   
Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona:  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 02.12.2021.Stājas spēkā: 11.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 10.01.2022. OP numurs: 2022/6.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329025
{"selected":{"value":"31.12.2022","content":"<font class='s-1'>31.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2022","iso_value":"2022\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2022","iso_value":"2022\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2022.-30.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.12.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"