Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Siguldas novada domes 2023. gada 19. oktobra saistošos noteikumus Nr. 22 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem".
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24

Siguldā 2021. gada 4. novembrī
Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 4. novembra lēmumu (prot. Nr. 11, 27. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas nobada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) brīvprātīgas iniciatīvas pabalstu veidus, apmērus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2. Pašvaldība brīvprātīgas iniciatīvas pabalstus (turpmāk – pabalstus) apstiprinātā budžeta ietvaros piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Siguldas novadā. Prasība par deklarēto dzīvesvietu neattiecas uz Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, ja to faktiskā dzīvesvieta reģistrēta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas reģistrā Siguldas novadā. Ukrainas civiliedzīvotājiem dzīvesvietas termiņš Siguldas novadā nevar būt mazāks par termiņu, kāds noteikts novadā deklarētajiem iedzīvotājiem attiecīgā atbalsta saņemšanai.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 15.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 61, kas piemērojami ar 01.12.2022.)

3. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu pieņem Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), saņemot personas iesniegumu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas.

4. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

5. Siguldas novadā ir šādi pabalstu veidi:

5.1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;

5.2. pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei;

5.2.1 Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas ēdināšanas pakalpojumu apmaksai;

5.2.2 Pabalsts izglītojamiem pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu apmaksai;

5.3. ikmēneša pabalsts atbalsta ģimenei vai uzticības personai bērna vajadzībām;

5.4. pabalsts aizgādņa atbalstam;

5.5. pabalsts sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam;

5.6. pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai;

5.7. pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam;

5.8. pabalsts Goda donoram;

5.9. pabalsts skābekļa aparatūras nomai;

5.10. pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori;

5.11. pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram nepieciešama hemodialīze;

5.12. pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam;

5.13. vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem;

5.14. vienreizējs pabalsts apbedīšanas izdevumu apmaksai;

5.15. pabalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas izdevumu apmaksai.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 01.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 19.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; 14.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 34, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

II. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts

6. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsta mērķis uzlabot demogrāfisko situāciju Siguldas novadā un sniegt materiālu atbalstu ģimenei jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

7. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena vecāka pamata dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas, ar nosacījumu, ka bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā teritorijā.

8. Tiesības saņemt pabalstu par katru vienās dzemdībās dzimušu bērnu 100 % apmērā no noteiktās pabalsta summas ir, ja:

8.1. abi vecāki ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā;

8.2. bērnam ir tikai viens vecāks, kurš ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas, ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā;

8.3. persona, kura adoptējusi bērnu vai persona, kura ar Siguldas novada Bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu iecelta par bērna aizbildni, deklarējusi savu pamata dzīves vietu arī citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet bērna dzīves vieta pirmreizēji deklarēta Siguldas novadā. Šajā punktā noteikto pabalstu personai, kura adoptējusi bērnu vai personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par bērna aizbildni, ir tiesības saņemt, ja šo pabalstu iepriekš nav saņēmuši bērna bioloģiskie vecāki.

9. Tiesības saņemt pabalstu par katru, vienās dzemdībās dzimušu, bērnu 50 % apmērā no noteiktās pabalsta summas ir, ja tikai viens no bērna vecākiem ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas deklarējis savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā, un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā.

10. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

10.1. par vienās dzemdībās dzimušu vienu bērnu – 350,00 euro;

10.2. par vienās dzemdībās dzimušiem diviem bērniem – 480,00 euro par katru bērnu;

10.3. par vienās dzemdībās dzimušiem trīs vai vairāk bērniem – 640,00 euro par katru bērnu.

11. Pabalstu var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, aizbildņa iecelšanas vai bērna adopcijas dienas.

12. Pabalsta pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu.

III. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei

13. Pabalsta mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurām piešķirts pašvaldības statuss "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni".

14. Pabalsta apmērs ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, ir 50,00 euro.

15. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei:

15.1. ģimenei piešķirams 1(vienu) reizi kalendārā gada ietvaros;

15.2. tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.

16. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pabalsta izsniegšanu natūrā.

17. Ģimenēm pabalstu piešķir statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" periodā.

18. Pabalsta pieprasīšanai personai jāvēršas pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu.

III.1 Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas ēdināšanas pakalpojumu apmaksai

(Nodaļa Siguldas novada domes 01.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas piemērojami ar 02.02.2022.)

18.1 Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās skolās paredzēts kā atbalsts COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā līdz 2022. gada augusta beigām Siguldas novadā deklarētajām pirmsskolas vecuma izglītojamo un 5.–12. klašu klātienes izglītojamo ģimenēm.

(Siguldas novada domes 01.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas piemērojami ar 02.02.2022.)

18.2 Siguldas novadā deklarētajiem pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem un Siguldas novada vispārizglītojošo skolu 5.–12. klašu klātienes izglītojamiem no ģimenēm, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni", pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai piešķir šādos apmēros:

18.21. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 100 %, apmaksājot dienas ēdienkarti (brokastis, pusdienas, launags);

18.22. Siguldas novada privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, apmaksājot dienas ēdienkarti (brokastis, pusdienas, launags) 100 %, bet ne vairāk kā 3,30 EUR (trīs eiro, trīsdesmit centi) (t.sk. PVN) dienā;

18.23. Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās 100 %, apmaksājot kompleksās pusdienas.

(Siguldas novada domes 01.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas piemērojami ar 02.02.2022.)

18.3 Siguldas novadā deklarētajiem bērniem, kuri nav reģistrēti pašvaldība reģistrā "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" un apgūst pirmsskolas izglītības programmu Siguldas novada izglītības iestādē, pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai piešķir, apmaksājot starpību pirmsskolas izglītības iestādes dienas ēdienkartei (brokastis, pusdienas, launags), kas pārsniedz 1,85 EUR (viens eiro, astoņdesmit pieci centi) (t.sk.PVN), bet ne vairāk kā 3,30 EUR (trīs eiro, trīsdesmit centi) (t.sk.PVN).

(Siguldas novada domes 01.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas piemērojami ar 02.03.2022., sk. 83. punktu)

18.4 Pabalsts nav paredzēts ēdināšanas pakalpojumu parādu segšanai.

(Siguldas novada domes 01.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas piemērojami ar 02.02.2022.)

18.5 Piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu vai pabalsts netiek piešķirts, ja:

18.51. izglītojamā vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;

18.52. izglītojamā vecvecāku īpašumam vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir deklarēts izglītojamais un vecāki, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds;

18.53. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir citas parādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;

18.54. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā divus mēnešus pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros;

18.55. izglītojamajam un tā ģimenei atcelts statuss "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni";

18.56. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu atbalsta piešķiršanai.

(Siguldas novada domes 01.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas piemērojami ar 02.03.2022.; sk. 83. punktu)

18.6 Pabalsta piešķiršanai pašvaldība pārbauda pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par izglītojamā ģimeni.

(Siguldas novada domes 01.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas piemērojami ar 02.02.2022.)

18.7 Pašvaldība norēķinu par ēdināšanas pakalpojuma apmaksu veic ar pārskaitījumu uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu, atbilstoši nodrošinātajam pakalpojuma apjomam.

(Siguldas novada domes 01.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas piemērojami ar 02.02.2022.)

18.8 Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu apmaksai attiecināms arī uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Tornīši" grupas "Kastanītis" izglītojamiem, kuri atbilst šīs nodaļas prasībām.

(Siguldas novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā, kas piemērojami ar 02.02.2022.)

18.9 Pirmsskolas izglītības iestādes "Tornīši" grupas "Kastanītis" izglītojamie, kuri atbilst noteikumu 18.punkta prasībām, pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai piešķir, apmaksājot starpību pirmsskolas izglītības iestādes pusdienām, kas pārsniedz 1,35 EUR (viens eiro, trīsdesmit pieci centi) (t.sk. PVN).

(Siguldas novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā, kas piemērojami ar 02.02.2022.)

III.2 Pabalsts izglītojamiem pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu apmaksai

(Nodaļa Siguldas novada domes 14.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

18.10 Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Siguldas novada pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs paredzēts, kā atbalsts Siguldas novadā deklarētajiem pirmsskolas vecuma izglītojamiem, klātienes 10.–12. klašu izglītojamiem no ģimenēm, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni", un klātienes 5.–9. klašu izglītojamiem. Pirmsskolas izglītības iestādēs pabalsts paredzēts izglītojamo dienas ēdienkartes (brokastis, pusdienas, launags) apmaksai un vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs komplekso pusdienu apmaksai.

(Siguldas novada domes 14.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

18.11 Pabalstu ir tiesības saņemt:

18.111. Siguldas novadā reģistrēto pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās pamatizglītības iestāžu 5.–9. klašu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ar vienu no vecākiem ir deklarēta uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00 Siguldas novada teritorijā;

18.112. Siguldas novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamiem no ģimenēm, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni", ja izglītojamam, kas saņem pabalstu, un vienam no vecākiem dzīvesvieta Siguldas novada teritorijā ir deklarēta uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00.

(Siguldas novada domes 14.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas grozīta ar 17.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 56)

18.12 Pabalsta apmērs:

18.121. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumiem;

18.122. Siguldas novada administratīvajā teritorijā reģistrētajās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs – ne vairāk par vidējo summu dienā, kāda ir Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Siguldas pilsētā par ēdināšanas pakalpojumiem dienā.

 (Siguldas novada domes 14.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

18.13 Pabalsts nav paredzēts ēdināšanas pakalpojumu parādu segšanai.

(Siguldas novada domes 14.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

18.14 Piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu no konstatēšanas brīža vai pabalsts netiek piešķirts, ja nepastāv apstākļi, kas ir par pamatu pabalsta piešķiršanai

(Siguldas novada domes 22.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

18.15 Pabalsta piešķiršanai pašvaldība pārbauda pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas, kas nepieciešamas pabalsta piešķiršanai.

(Siguldas novada domes 14.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

18.16 Pašvaldība pabalsta izmaksu veic, norēķinoties ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, atbilstoši izglītojamiem nodrošinātajam pakalpojuma apjomam. Par nodrošināto ēdināšanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā reģistrētajās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs izdevumu attaisnojošos dokumentus iesniedz privātā pirmsskolas izglītības iestāde.

(Siguldas novada domes 13.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas piemērojami ar 01.10.2022.)

18.17 (Svītrots ar Siguldas novada domes 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 49, kas piemērojami ar 01.10.2022.)

18.18 Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs pabalstu administrē izglītības iestādes.

(Siguldas novada domes 14.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

18.19 Nosacījums par deklarēšanos Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz kalendārā gada 1. janvāra plkst. 00.00 netiek piemērots pirmajā deklarēšanās gadā tiem izglītojamiem, kuri pēc kalendārā gada 1. janvāra plkst. 00.00 pārcēlušies dzīvot uz Siguldas novadu un izglītojamais un vismaz viens no vecākiem deklarējuši pastāvīgo dzīvesvietu Siguldas novadā. Pārcelšanās tiek apstiprināta ar īpašumā, valdījumā vai lietošanā iegūtu dzīvošanai derīgu nekustamā īpašuma objektu Siguldas novadā

(Siguldas novada domes 22.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar 13.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 49, kas piemērojami ar 01.10.2022.)

IV. Ikmēneša pabalsts atbalsta ģimenei vai uzticības personai bērna vajadzībām

19. Ikmēneša pabalsta (atbalsta ģimenei vai uzticības personai bērna vajadzībām) mērķis ir atbalsta ģimenei vai uzticības personai sniegt bērna vajadzībām nepieciešamo materiālo atbalstu laikā, kad bērns vai tā ģimene faktiski saņem atbalsta ģimenes vai uzticības personas atbalstu.

20. Tiesības saņemt pabalstu ir:

20.1. atbalsta ģimenei, kas bērna aprūpē sniedz atbalstu citai ģimenei, pamatojoties uz Sociālā dienesta veiktu izvērtējumu par atbalsta nepieciešamību;

20.2. uzticības personai, kas sniedz atbalstu ģimenē esošam bērnam, pamatojoties uz Sociālā dienesta veiktu izvērtējumu par atbalsta nepieciešamību.

21. Pabalsta apmērs ir 55,00 euro mēnesī par katru bērnu, kuram tiek nodrošināts atbalsta ģimenes vai uzticības personas pakalpojums.

22. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

22.1. bērnam (ģimenei) vairs nav nepieciešams atbalsta ģimenes vai uzticības personas sniegtais atbalsts;

22.2. atbalsta ģimene vai uzticības persona neveic savus pienākumus, atbilstoši atbalsta sniegšanas mērķim un noslēgtās vienošanās nosacījumiem;

22.3. bērns sasniedzis pilngadību.

V. Pabalsts aizgādņa atbalstam

23. Pabalsta aizgādņa atbalstam mērķis ir sniegt materiālu atbalstu personai, kura uzņēmusies pildīt aizgādņa pienākumus pilngadīgām personām, kurām iecelts aizgādnis.

24. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni pilngadīgai personai, ja:

24.1. aizgādnībā esošās personas pamata dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novada teritorijā;

24.2. aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta, līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – institūcija), ir bijusi Siguldas novada administratīvā teritorija.

25. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu personu ir:

25.1. 30 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ārpus institūcijas;

25.2. 15 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā.

26. Pabalsta pieprasīšanai aizgādnim 1 (vienu) reizi kalendārajā gadā jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.

27. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

27.1. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies Bāriņtiesas lēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu;

27.2. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas.

VI. Pabalsts sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam

28. Pabalsta sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam mērķis ir atbalstīt ģimenes un personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā.

29. Tiesības saņemt pabalstu ir krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Siguldas novadā un ģimenēm (personām), kuras uzturas Siguldas novada teritorijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

30. Sabiedriskās pirts vai dušas pabalsta apmērs ir 5,00 euro par vienu pakalpojuma izmantošanas reizi vienai personai.

31. Pabalsts sabiedriskās pirts apmeklējumam piešķirams ģimenēm (personām), ņemot vērā Sociālā dienesta sociālā darbinieka veikto sociālās situācijas izvērtējumu.

VII. Pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai

32. Pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai ir ar mērķi atbalstīt personas un ģimenes, kurām ir tiesības uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto pabalstu "Garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai" un kuru ienākumi mēnesī personai nepārsniedz likumā noteikto garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmeni.

33. Pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai un citiem izdevumiem, kas saistīti ar dokumentu sagatavošanu, piešķirams atbilstoši noteiktajām valsts nodevām, ņemot vērā Sociālā dienesta sociālā darbinieka situācijas izvērtējumu.

VIII. Pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam

34. Pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam.

35. Tiesības saņemt pabalstu ir:

35.1. personai, kurai piešķirts politiski represētās personas statuss;

35.2. personai, kurai piešķirts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.

36. Pabalsta apmērs ir 40,00 euro.

37. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā, ar iesniegumu, izņemot gadījumus, kad pilnvarotā juridiskā persona savu biedru – politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku vārdā vēršas ar iesniegumu, lūdzot biedriem piešķirt noteikto pabalstu.

38. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā – 4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētku ietvaros.

39. Pabalstu var pieprasīt par tekošo gadu līdz kalendārā gada beigām.

IX. Pabalsts Goda donoram

40. Pabalsts Goda donoram ir ar mērķi godināt un sniegt materiālu atbalstu personai, kura bez atlīdzības nodevusi asinis vai asins komponentus un kurai piešķirts Goda donora nosaukums.

41. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai piešķirts Goda donora nosaukums un izsniegta III, II vai I pakāpes Goda donora apliecība.

42. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

43. Pabalstu Goda donoram piešķir un izmaksā pirmo reizi, saņemot III Goda donora pakāpi, otro reizi, saņemot II Goda donora pakāpi, un trešo reizi, saņemot I Goda donora pakāpi. Pabalsta saņemšanai, persona iesniegumam pievieno Goda donora apliecības kopiju.

44. Pabalstu var pieprasīt gada laikā no Goda donora apliecības saņemšanas dienas.

X. Pabalsts skābekļa aparatūras nomas maksas apmaksai

45. Pabalsts skābekļa aparatūras nomas maksas apmaksai ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu personai, kurai hroniskas plaušu slimības rezultātā ir nepieciešama pastāvīga skābekļa terapija mājas apstākļos.

46. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai ārstējošais ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, ir noteicis lietot skābekļa koncentratoru vai citu skābekli reģenerējošu aparatūru.

47. Pabalsta apmērs ir līdz 70,00 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādītos izdevumus.

48. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, iesniedzot ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par skābekļa koncentratora vai citas skābekli reģenerējošas aparatūras nepieciešamību, un rēķinu no pakalpojuma sniedzēja vai rēķina samaksas apliecinošus dokumentus.

49. Pabalsts tiek piešķirts uz periodu līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

50. Lai turpinātu pabalsta saņemšanu pēc sešu mēnešu perioda beigām, personai atkārtoti Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un ārsta izziņa.

XI. Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori

51. Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori, ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu personai, kurai tuberkulozes saslimšanas dēļ ir novājināts organisms un veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešams pilnvērtīgs uzturs.

52. Tiesības saņemt pabalstu uz noteiktu periodu ir personai, kurai ārstējošais ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, ir noteicis ambulatoru ārstēšanos, par to izsniedzis izziņu no Latvijas Infektoloģijas centra vai ģimenes ārsta.

53. Pabalsta apmērs ir 3,00 euro dienā.

54. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un ārsta izziņu.

XII. Pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram nepieciešama hemodialīze

55. Pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram hronisku nieru slimību dēļ ikdienā nepieciešams apmeklēt hemodialīzes procedūras, ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu.

56. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras ārstējošais ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, ir diagnosticējis hronisku nieru mazspēju un noteicis apmeklēt hemodialīzes procedūru.

57. Pabalsta apmērs ir līdz 100,00 euro mēnesī.

58. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, iesniedzot ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par nepieciešamību personai apmeklēt hemodialīzes procedūras, pievienojot dokumentus par ceļa izdevumiem.

59. Attaisnojoši dokumenti ceļa izdevumiem jāiesniedz Sociālajam dienestam ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus no to izsniegšanas dienas.

XIII. Pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam

60. Pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu bērnam, kurš cukura diabēta slimību rezultātā, lieto cukura līmeni asinīs normalizējošu aparatūru un tā lietošanai nepieciešamo (maināmo) inventāru.

61. Tiesības saņemt pabalstu ir bērnam, kuram ārstējošais ārsts, izvērtējot tā veselības stāvokli, ir diagnosticējis saslimšanu ar cukura diabētu.

62. Pabalsta apmērs par cukura līmenī asinīs normalizējošas aparatūras (maināmā) inventāra iegādi ir 50 % no ikmēneša rēķina summas.

63. Pabalsta saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu, rēķinu un 1 (vienu) reizi gadā ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par bērna slimības diagnozi.

64. Maksājuma dokumenti pabalsta saņemšanai ir derīgi 6 (sešus) mēnešus no to izsniegšanas dienas.

65. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

65.1. bērns sasniedzis pilngadību;

65.2. bērna veselības stāvoklis pēc ārstējošā ārsta atzinuma ir uzlabojies un zūd nepieciešamība izmantot cukura līmeni asinīs normalizējošu aparatūru un tās lietošanai nepieciešamo (maināmo) inventāru.

XIV. Vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem

66. Vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem ir ar mērķi, lai nodrošinātu vides pieejamību personai iekļūšanai mājoklī.

67. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kur mājsaimniecībā esošo personu ienākumi, katram ģimenes loceklim, nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas un kura ģimenē ir:

67.1. persona ar I vai II grupas invaliditāti un kustību traucējumiem;

67.2. bērns ar invaliditāti un kustību traucējumiem.

68. Tiesības pieprasīt pabalstu ir personai, ja tā:

68.1. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā vai tiesiskā valdījuma esošā mājoklī, vai uz zemesgrāmatā reģistrēta īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz piecus gadus no pabalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja personai ir noslēgts īres līgums par pašvaldības dzīvokļa lietošanu;

68.2. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

69. Pabalsta apmērs:

69.1. 1. stāvā vides pielāgošanai ir līdz 5 000,00 euro;

69.2. 2. stāvā un katra nākamā stāva vides pielāgošanai ir līdz 10 000,00 euro.

70. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās pilnvarotais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

70.1. iesniegumu, norādot vēlamo vides pieejamības risinājumu;

70.2. dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja informācija nav Sociālā dienesta rīcībā;

70.3. sagatavotu un apstiprinātu būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam;

70.4. īpašumtiesību apliecinošu dokumentu vai dzīvojamās platības īres līguma, kas reģistrēts zemesgrāmatā, kopiju (uzrādot oriģinālu);

70.5. dokumentu, kas apstiprina, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir atbalstījusi plānotās daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu personas ar invaliditāti un kustību traucējumiem vajadzībām;

70.6. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

XV. Vienreizējs pabalsts apbedīšanas izdevumiem

71. Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumiem piešķir Siguldas novadā deklarēta iedzīvotāja, kā arī personas, kura ir uzturējusies Siguldas novada administratīvajā teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, apbedīšanai.

72. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura faktiski uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu.

73. Vienreizēja apbedīšanas pabalsta apmērs ir līdz 650,00 euro.

74. Sociālā dienesta izmaksājamā pabalsta summa ir starpība starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto Valsts apbedīšanas pabalstu un Siguldas novada pašvaldības noteikto pabalstu 650,00 euro.

75. Ja miris vientuļais iedzīvotājs, kā arī persona, kura ir uzturējies Siguldas novada teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, Sociālais dienests vienojas ar Pakalpojuma sniedzēju par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu. Nepieciešamības gadījumā, no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, veic papildu apmaksu par transporta pakalpojumu izdevumiem Latvijas valsts teritorijā.

76. Persona, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, pabalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu. Pabalsta saņemšanai, persona iesniegumam pievieno Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma par aprēķinātā apbedīšanas pabalsta apmēru kopijas.

77. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, izņēmuma gadījumā, Sociālā dienesta vadītājs.

78. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas, un tas tiek izmaksāts ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā.

XV.1 Pabalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas pakalpojumu apmaksai

(Nodaļa Siguldas novada domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā; sk. 85. punktu)

78.1 Pabalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas pakalpojumu apmaksai paredzēts kā atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā. Ukrainas civiliedzīvotāji šo noteikumu izpratnē ir Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieka statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un to ģimenes locekļi.

(Siguldas novada domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

78.2 Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošajās izmitināšanas vietās dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek piešķirts pabalsts šādā apmērā:

78.21. pieaugušajiem 25 % apmērā no izmitināšanas pakalpojuma izmaksām mēnesī;

78.22. par katru mājsaimniecībā esošo bērnu 50 % apmērā no izmitināšanas pakalpojuma izmaksām mēnesī.

(Siguldas novada domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

78.3 Piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts vai pabalsts netiek piešķirts, ja:

78.31. pabalsta saņēmējam pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir parādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;

78.32. pabalsta saņēmējam pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā divus mēnešus pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros;

78.33. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu atbalsta piešķiršanai.

(Siguldas novada domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

XVI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

79. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

80. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XVII. Noslēguma jautājumi

81. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

81.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā", izņemot saistošo noteikumu III.1 nodaļa "Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas ēdināšanas pakalpojumu apmaksai";
(III.1 nodaļa zaudējusi spēku ar 08.02.2022., sk. saistošo noteikumu 01.02.2022. grozījumu 2. punktu)

81.2. Krimuldas novada domes 2019. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā", izņemot saistošo noteikumu VII nodaļa "Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs";
(VII nodaļa zaudējusi spēku ar 01.06.2022., sk. saistošo noteikumu 01.02.2022. grozījumu 3. punktu)

81.3. Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 13/2019 "Pašvaldības pabalsti Inčukalna novadā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus";

81.4. Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 11 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā", izņemot saistošo noteikumu V. nodaļas "Pabalsti daudzbērnu ģimenēm" uz ēdināšanas pabalstu attiecināmi saistošo noteikumu 5.1., 5.4., 5.5., 5.7. punkti.
(5.1., 5.4., 5.5. un 5.7. punkti zaudējuši spēku ar 01.06.2022., sk. saistošo noteikumu 01.02.2022. grozījumu 3. punktu)

82. Bērna likumiskajam pārstāvim, kas saņēmis bērna piedzimšanas pabalstu saskaņā ar noteikumu 81. punkta saistošajiem noteikumiem no 2021. gada 1. jūlija līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai 50 % apmērā dēļ tā, ka nav izpildījusies prasība par otra vecāka deklarēšanos, jo šī otra vecāka deklarētā dzīvesvieta bijusi kādā citā Siguldas novada teritorijā, ir tiesības saņemt starpību starp izmaksāto pabalsta summu un pilno (100 %) pabalsta summu, kāda paredzēta saistošajos noteikumos uz kā pamata izmaksāts pabalsts 50 % apmērā. Lai saņemtu šo starpības daļu:

82.1. otram vecākam jāizpildās nosacījums par deklarēšanās termiņu, kāds noteikts saistošajos noteikumos uz kā pamata izmaksāts pabalsts;

82.2. pabalsta saņēmējam jāiesniedz Sociālajam dienestam iesniegums 6 mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

83. Noteikumu 18.5 punktā noteiktās prasības par parādsaistību neesamību noteikumu 18.3 punktā noteikto izglītojamo ģimenēm tiek piemērotas un vērtētas ar 2022. gada 2. martu.

(Siguldas novada domes 01.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas piemērojami ar 02.02.2022.)

84. Noteikumu 81.2. un 81.4. apakšpunktos minētajos noteikumos paredzētais ēdināšanas atbalsts piemērojams tām personām, kurām tas piešķirts līdz 2022. gada 2. februārim, ja šīs personas atbilst šo noteikumu prasībām ēdināšanas atbalsta saņemšanai. Pārējās personas, kas vēlas pretendēt uz ēdināšanas atbalstu, to var saņemt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem" noteiktā kārtībā un apmērā.

(Siguldas novada domes 01.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas piemērojami ar 02.02.2022.)

85. Noteikumu XV.1 nodaļa ir spēkā uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma laiku, kamēr pastāv bruņotā konflikta norise Ukrainā. Nodaļā paredzētais atbalsts piemērojams ar brīdi, kad valsts beidz finansēt Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas pakalpojumus.

(Siguldas novada domes 19.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

86. Noteikumu 18.111. apakšpunktā noteiktā prasība par deklarēšanos uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00 piemērojama ar 2023. gada 1. janvāri.

(Siguldas novada domes 14.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 04.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 07.11.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībās; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 252A, 31.12.2021. OP numurs: 2021/252A.10
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328905
{"selected":{"value":"28.12.2022","content":"<font class='s-1'>28.12.2022.-06.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.12.2022","iso_value":"2022\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2022.-06.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2022","iso_value":"2022\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2022.-27.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2022","iso_value":"2022\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2022.-05.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2022","iso_value":"2022\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-26.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.07.2022","iso_value":"2022\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2022.-10.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2022","iso_value":"2022\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2022.-29.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2022","iso_value":"2022\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2022.-01.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2022","iso_value":"2022\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2022.-31.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2022","iso_value":"2022\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2022.-07.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-07.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"