Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24

Siguldā 2021. gada 4. novembrī
Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 4. novembra lēmumu (prot. Nr. 11, 27. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas nobada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) brīvprātīgas iniciatīvas pabalstu veidus, apmērus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2. Pašvaldība brīvprātīgas iniciatīvas pabalstus (turpmāk – pabalstus) apstiprinātā budžeta ietvaros piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Siguldas novadā.

3. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu pieņem Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), saņemot personas iesniegumu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas.

4. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

5. Siguldas novadā ir šādi pabalstu veidi:

5.1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;

5.2. pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei;

5.3. ikmēneša pabalsts atbalsta ģimenei vai uzticības personai bērna vajadzībām;

5.4. pabalsts aizgādņa atbalstam;

5.5. pabalsts sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam;

5.6. pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai;

5.7. pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam;

5.8. pabalsts Goda donoram;

5.9. pabalsts skābekļa aparatūras nomai;

5.10. pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori;

5.11. pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram nepieciešama hemodialīze;

5.12. pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam;

5.13. vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem;

5.14. vienreizējs pabalsts apbedīšanas izdevumu apmaksai.

II. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts

6. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsta mērķis uzlabot demogrāfisko situāciju Siguldas novadā un sniegt materiālu atbalstu ģimenei jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

7. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena vecāka pamata dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas, ar nosacījumu, ka bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā teritorijā.

8. Tiesības saņemt pabalstu par katru vienās dzemdībās dzimušu bērnu 100 % apmērā no noteiktās pabalsta summas ir, ja:

8.1. abi vecāki ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā;

8.2. bērnam ir tikai viens vecāks, kurš ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas, ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā;

8.3. persona, kura adoptējusi bērnu vai persona, kura ar Siguldas novada Bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu iecelta par bērna aizbildni, deklarējusi savu pamata dzīves vietu arī citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet bērna dzīves vieta pirmreizēji deklarēta Siguldas novadā. Šajā punktā noteikto pabalstu personai, kura adoptējusi bērnu vai personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par bērna aizbildni, ir tiesības saņemt, ja šo pabalstu iepriekš nav saņēmuši bērna bioloģiskie vecāki.

9. Tiesības saņemt pabalstu par katru, vienās dzemdībās dzimušu, bērnu 50 % apmērā no noteiktās pabalsta summas ir, ja tikai viens no bērna vecākiem ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas deklarējis savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā, un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā.

10. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

10.1. par vienās dzemdībās dzimušu vienu bērnu – 350,00 euro;

10.2. par vienās dzemdībās dzimušiem diviem bērniem – 480,00 euro par katru bērnu;

10.3. par vienās dzemdībās dzimušiem trīs vai vairāk bērniem – 640,00 euro par katru bērnu.

11. Pabalstu var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, aizbildņa iecelšanas vai bērna adopcijas dienas.

12. Pabalsta pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu.

III. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei

13. Pabalsta mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurām piešķirts pašvaldības statuss "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni".

14. Pabalsta apmērs ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, ir 50,00 euro.

15. Pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei:

15.1. ģimenei piešķirams 1(vienu) reizi kalendārā gada ietvaros;

15.2. tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.

16. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pabalsta izsniegšanu natūrā.

17. Ģimenēm pabalstu piešķir statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" periodā.

18. Pabalsta pieprasīšanai personai jāvēršas pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu.

IV. Ikmēneša pabalsts atbalsta ģimenei vai uzticības personai bērna vajadzībām

19. Ikmēneša pabalsta (atbalsta ģimenei vai uzticības personai bērna vajadzībām) mērķis ir atbalsta ģimenei vai uzticības personai sniegt bērna vajadzībām nepieciešamo materiālo atbalstu laikā, kad bērns vai tā ģimene faktiski saņem atbalsta ģimenes vai uzticības personas atbalstu.

20. Tiesības saņemt pabalstu ir:

20.1. atbalsta ģimenei, kas bērna aprūpē sniedz atbalstu citai ģimenei, pamatojoties uz Sociālā dienesta veiktu izvērtējumu par atbalsta nepieciešamību;

20.2. uzticības personai, kas sniedz atbalstu ģimenē esošam bērnam, pamatojoties uz Sociālā dienesta veiktu izvērtējumu par atbalsta nepieciešamību.

21. Pabalsta apmērs ir 55,00 euro mēnesī par katru bērnu, kuram tiek nodrošināts atbalsta ģimenes vai uzticības personas pakalpojums.

22. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

22.1. bērnam (ģimenei) vairs nav nepieciešams atbalsta ģimenes vai uzticības personas sniegtais atbalsts;

22.2. atbalsta ģimene vai uzticības persona neveic savus pienākumus, atbilstoši atbalsta sniegšanas mērķim un noslēgtās vienošanās nosacījumiem;

22.3. bērns sasniedzis pilngadību.

V. Pabalsts aizgādņa atbalstam

23. Pabalsta aizgādņa atbalstam mērķis ir sniegt materiālu atbalstu personai, kura uzņēmusies pildīt aizgādņa pienākumus pilngadīgām personām, kurām iecelts aizgādnis.

24. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni pilngadīgai personai, ja:

24.1. aizgādnībā esošās personas pamata dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novada teritorijā;

24.2. aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta, līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – institūcija), ir bijusi Siguldas novada administratīvā teritorija.

25. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu personu ir:

25.1. 30 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ārpus institūcijas;

25.2. 15 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā.

26. Pabalsta pieprasīšanai aizgādnim 1 (vienu) reizi kalendārajā gadā jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.

27. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

27.1. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies Bāriņtiesas lēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu;

27.2. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas.

VI. Pabalsts sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam

28. Pabalsta sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam mērķis ir atbalstīt ģimenes un personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā.

29. Tiesības saņemt pabalstu ir krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Siguldas novadā un ģimenēm (personām), kuras uzturas Siguldas novada teritorijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

30. Sabiedriskās pirts vai dušas pabalsta apmērs ir 5,00 euro par vienu pakalpojuma izmantošanas reizi vienai personai.

31. Pabalsts sabiedriskās pirts apmeklējumam piešķirams ģimenēm (personām), ņemot vērā Sociālā dienesta sociālā darbinieka veikto sociālās situācijas izvērtējumu.

VII. Pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai

32. Pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai ir ar mērķi atbalstīt personas un ģimenes, kurām ir tiesības uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto pabalstu "Garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai" un kuru ienākumi mēnesī personai nepārsniedz likumā noteikto garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmeni.

33. Pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai un citiem izdevumiem, kas saistīti ar dokumentu sagatavošanu, piešķirams atbilstoši noteiktajām valsts nodevām, ņemot vērā Sociālā dienesta sociālā darbinieka situācijas izvērtējumu.

VIII. Pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam

34. Pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam.

35. Tiesības saņemt pabalstu ir:

35.1. personai, kurai piešķirts politiski represētās personas statuss;

35.2. personai, kurai piešķirts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.

36. Pabalsta apmērs ir 40,00 euro.

37. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā, ar iesniegumu, izņemot gadījumus, kad pilnvarotā juridiskā persona savu biedru – politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku vārdā vēršas ar iesniegumu, lūdzot biedriem piešķirt noteikto pabalstu.

38. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā – 4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētku ietvaros.

39. Pabalstu var pieprasīt par tekošo gadu līdz kalendārā gada beigām.

IX. Pabalsts Goda donoram

40. Pabalsts Goda donoram ir ar mērķi godināt un sniegt materiālu atbalstu personai, kura bez atlīdzības nodevusi asinis vai asins komponentus un kurai piešķirts Goda donora nosaukums.

41. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai piešķirts Goda donora nosaukums un izsniegta III, II vai I pakāpes Goda donora apliecība.

42. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

43. Pabalstu Goda donoram piešķir un izmaksā pirmo reizi, saņemot III Goda donora pakāpi, otro reizi, saņemot II Goda donora pakāpi, un trešo reizi, saņemot I Goda donora pakāpi. Pabalsta saņemšanai, persona iesniegumam pievieno Goda donora apliecības kopiju.

44. Pabalstu var pieprasīt gada laikā no Goda donora apliecības saņemšanas dienas.

X. Pabalsts skābekļa aparatūras nomas maksas apmaksai

45. Pabalsts skābekļa aparatūras nomas maksas apmaksai ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu personai, kurai hroniskas plaušu slimības rezultātā ir nepieciešama pastāvīga skābekļa terapija mājas apstākļos.

46. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai ārstējošais ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, ir noteicis lietot skābekļa koncentratoru vai citu skābekli reģenerējošu aparatūru.

47. Pabalsta apmērs ir līdz 70,00 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādītos izdevumus.

48. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, iesniedzot ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par skābekļa koncentratora vai citas skābekli reģenerējošas aparatūras nepieciešamību, un rēķinu no pakalpojuma sniedzēja vai rēķina samaksas apliecinošus dokumentus.

49. Pabalsts tiek piešķirts uz periodu līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

50. Lai turpinātu pabalsta saņemšanu pēc sešu mēnešu perioda beigām, personai atkārtoti Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un ārsta izziņa.

XI. Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori

51. Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori, ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu personai, kurai tuberkulozes saslimšanas dēļ ir novājināts organisms un veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešams pilnvērtīgs uzturs.

52. Tiesības saņemt pabalstu uz noteiktu periodu ir personai, kurai ārstējošais ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, ir noteicis ambulatoru ārstēšanos, par to izsniedzis izziņu no Latvijas Infektoloģijas centra vai ģimenes ārsta.

53. Pabalsta apmērs ir 3,00 euro dienā.

54. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un ārsta izziņu.

XII. Pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram nepieciešama hemodialīze

55. Pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram hronisku nieru slimību dēļ ikdienā nepieciešams apmeklēt hemodialīzes procedūras, ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu.

56. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras ārstējošais ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, ir diagnosticējis hronisku nieru mazspēju un noteicis apmeklēt hemodialīzes procedūru.

57. Pabalsta apmērs ir līdz 100,00 euro mēnesī.

58. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, iesniedzot ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par nepieciešamību personai apmeklēt hemodialīzes procedūras, pievienojot dokumentus par ceļa izdevumiem.

59. Attaisnojoši dokumenti ceļa izdevumiem jāiesniedz Sociālajam dienestam ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus no to izsniegšanas dienas.

XIII. Pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam

60. Pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu bērnam, kurš cukura diabēta slimību rezultātā, lieto cukura līmeni asinīs normalizējošu aparatūru un tā lietošanai nepieciešamo (maināmo) inventāru.

61. Tiesības saņemt pabalstu ir bērnam, kuram ārstējošais ārsts, izvērtējot tā veselības stāvokli, ir diagnosticējis saslimšanu ar cukura diabētu.

62. Pabalsta apmērs par cukura līmenī asinīs normalizējošas aparatūras (maināmā) inventāra iegādi ir 50 % no ikmēneša rēķina summas.

63. Pabalsta saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu, rēķinu un 1 (vienu) reizi gadā ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par bērna slimības diagnozi.

64. Maksājuma dokumenti pabalsta saņemšanai ir derīgi 6 (sešus) mēnešus no to izsniegšanas dienas.

65. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

65.1. bērns sasniedzis pilngadību;

65.2. bērna veselības stāvoklis pēc ārstējošā ārsta atzinuma ir uzlabojies un zūd nepieciešamība izmantot cukura līmeni asinīs normalizējošu aparatūru un tās lietošanai nepieciešamo (maināmo) inventāru.

XIV. Vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem

66. Vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem ir ar mērķi, lai nodrošinātu vides pieejamību personai iekļūšanai mājoklī.

67. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kur mājsaimniecībā esošo personu ienākumi, katram ģimenes loceklim, nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas un kura ģimenē ir:

67.1. persona ar I vai II grupas invaliditāti un kustību traucējumiem;

67.2. bērns ar invaliditāti un kustību traucējumiem.

68. Tiesības pieprasīt pabalstu ir personai, ja tā:

68.1. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā vai tiesiskā valdījuma esošā mājoklī, vai uz zemesgrāmatā reģistrēta īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz piecus gadus no pabalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja personai ir noslēgts īres līgums par pašvaldības dzīvokļa lietošanu;

68.2. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

69. Pabalsta apmērs:

69.1. 1. stāvā vides pielāgošanai ir līdz 5 000,00 euro;

69.2. 2. stāvā un katra nākamā stāva vides pielāgošanai ir līdz 10 000,00 euro.

70. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās pilnvarotais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

70.1. iesniegumu, norādot vēlamo vides pieejamības risinājumu;

70.2. dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja informācija nav Sociālā dienesta rīcībā;

70.3. sagatavotu un apstiprinātu būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam;

70.4. īpašumtiesību apliecinošu dokumentu vai dzīvojamās platības īres līguma, kas reģistrēts zemesgrāmatā, kopiju (uzrādot oriģinālu);

70.5. dokumentu, kas apstiprina, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir atbalstījusi plānotās daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu personas ar invaliditāti un kustību traucējumiem vajadzībām;

70.6. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

XV. Vienreizējs pabalsts apbedīšanas izdevumiem

71. Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumiem piešķir Siguldas novadā deklarēta iedzīvotāja, kā arī personas, kura ir uzturējusies Siguldas novada administratīvajā teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, apbedīšanai.

72. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura faktiski uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu.

73. Vienreizēja apbedīšanas pabalsta apmērs ir līdz 650,00 euro.

74. Sociālā dienesta izmaksājamā pabalsta summa ir starpība starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto Valsts apbedīšanas pabalstu un Siguldas novada pašvaldības noteikto pabalstu 650,00 euro.

75. Ja miris vientuļais iedzīvotājs, kā arī persona, kura ir uzturējies Siguldas novada teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, Sociālais dienests vienojas ar Pakalpojuma sniedzēju par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu. Nepieciešamības gadījumā, no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, veic papildu apmaksu par transporta pakalpojumu izdevumiem Latvijas valsts teritorijā.

76. Persona, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, pabalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu. Pabalsta saņemšanai, persona iesniegumam pievieno Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma par aprēķinātā apbedīšanas pabalsta apmēru kopijas.

77. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, izņēmuma gadījumā, Sociālā dienesta vadītājs.

78. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas, un tas tiek izmaksāts ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā.

XVI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

79. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

80. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XVII. Noslēguma jautājumi

81. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

81.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā", izņemot saistošo noteikumu III.1 nodaļa "Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas ēdināšanas pakalpojumu apmaksai";

81.2. Krimuldas novada domes 2019. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā", izņemot saistošo noteikumu VII nodaļa "Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs";

81.3. Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 13/2019 "Pašvaldības pabalsti Inčukalna novadā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus";

81.4. Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 11 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā", izņemot saistošo noteikumu V. nodaļas "Pabalsti daudzbērnu ģimenēm" uz ēdināšanas pabalstu attiecināmi saistošo noteikumu 5.1., 5.4., 5.5., 5.7. punkti.

82. Bērna likumiskajam pārstāvim, kas saņēmis bērna piedzimšanas pabalstu saskaņā ar noteikumu 81. punkta saistošajiem noteikumiem no 2021. gada 1. jūlija līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai 50 % apmērā dēļ tā, ka nav izpildījusies prasība par otra vecāka deklarēšanos, jo šī otra vecāka deklarētā dzīvesvieta bijusi kādā citā Siguldas novada teritorijā, ir tiesības saņemt starpību starp izmaksāto pabalsta summu un pilno (100 %) pabalsta summu, kāda paredzēta saistošajos noteikumos uz kā pamata izmaksāts pabalsts 50 % apmērā. Lai saņemtu šo starpības daļu:

82.1. otram vecākam jāizpildās nosacījums par deklarēšanās termiņu, kāds noteikts saistošajos noteikumos uz kā pamata izmaksāts pabalsts;

82.2. pabalsta saņēmējam jāiesniedz Sociālajam dienestam iesniegums 6 mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem".

Saistošo noteikumu projekta īss satura izklāstsSaistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas novada pašvaldībā brīvprātīgas iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

Saistošo noteikumu ietvaros Siguldas novadā paredzēts nodrošināt šādus brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus:

81.1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;

81.2. pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei;

81.3. ikmēneša pabalsts atbalsta ģimenei vai uzticības personai bērna vajadzībām;

81.4. pabalsts aizgādņa atbalstam;

81.5. pabalsts sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam;

81.6. pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai;

81.7. pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam;

81.8. pabalsts Goda donoram;

81.9. pabalsts skābekļa aparatūras nomai;

81.10. pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori;

81.11. pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram nepieciešama hemodialīze;

81.12. pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam;

81.13. vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem;

81.14. vienreizējs pabalsts apbedīšanas izdevumu apmaksai.

Ietekme uz budžetuPrognozējams, ka pašvaldības brīvprātīgu iniciatīvu pabalstu ieviešanai Siguldas novadā 2021. gadā un turpmāk būs nepieciešams paredzēt finansējumu līdz 50000,00 euro.

Ietekmi uz pašvaldības budžetu rada:

1.  jaunu pašvaldības brīvprātīgu iniciatīvu – pašvaldības pabalstu:

1.1. ikmēneša pabalsts atbalsta ģimenei vai uzticības personai bērna vajadzībām;

1.2. vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem, ietveršana saistošajos noteikumos;

2. vienreizēja bērna piedzimšanas pabalsta par vienās dzemdībās dzimušu vienu bērnu noteikšana, nosakot lielāko atbalsta veidu no apvienoto pašvaldību saistošajiem noteikumiem – 350,00 euro apmērā;

3. pašvaldības pabalstu veidu un apmēru salāgošana visa jaunā Siguldas novada kontekstā, nodrošinot Siguldas novada iedzīvotājiem iespēju saņemt vienlīdzīgus pabalstus, saskaņā ar jauniem saistošiem noteikumiem.

Ņemot vērā, ka esošais Siguldas novada pašvaldības 2021. gada budžets sastāv no apvienoto pašvaldību budžetiem un tajos ieplānotajiem līdzekļiem, pabalsts ēdināšanas atbalstam izglītības iestādēs tiek saglabāts apjomā, kāds tas bija noteikts novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtajos saistošos noteikumos. Ēdināšanas atbalstu paredzēts piemērot uz noteiktu laika periodu, kamēr pašvaldības dome izvērtē pašvaldības budžeta iespējas vienota ēdināšanas atbalsta piemērošanai Siguldas novada izglītības iestādēs.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
Informācija par administratīvajām procedūrāmJautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSiguldas novada pašvaldība, izstrādājot jaunus saistošos noteikumus "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem" ir veikusi Inčukalna, Krimuldas, kā arī Mālpils saistošo noteikumu par materiālās palīdzības pabalstiem izvērtēšanu. Saistošo noteikumu projekts ir saskaņots ar Inčukalna, Krimuldas, kā arī Mālpils pašvaldību Sociālā dienesta pārstāvjiem.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts pirms apstiprināšanas ievietots Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 04.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252A, 31.12.2021. OP numurs: 2021/252A.10
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328905
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)