Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22

Siguldā 2023. gada 19. oktobrī
Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2023. gada 19. oktobra lēmumu (prot. Nr. 16, 7. §)


Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) brīvprātīgas iniciatīvas pabalstu veidus, apmērus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2. Pašvaldība brīvprātīgas iniciatīvas pabalstus (turpmāk – pabalstus) apstiprinātā budžeta ietvaros piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Siguldas novadā. Prasība par deklarēto dzīvesvietu neattiecas uz Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, ja to faktiskā dzīvesvieta reģistrēta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas reģistrā Siguldas novadā. Ukrainas civiliedzīvotājiem dzīvesvietas termiņš Siguldas novadā nevar būt mazāks par termiņu, kāds noteikts novadā deklarētajiem iedzīvotājiem attiecīgā atbalsta saņemšanai.

3. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu pieņem Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), saņemot personas iesniegumu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas.

4. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

5. Siguldas novadā ir šādi pabalstu veidi:

5.1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;

5.2. pabalsts individuālās lietošanas priekšmetu iegādei;

5.3. pabalsts izglītojamiem pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu apmaksai;

5.4. ikmēneša pabalsts atbalsta ģimenei vai uzticības personai bērna vajadzībām;

5.5. pabalsts aizgādņa atbalstam;

5.6. pabalsts sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam;

5.7. pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai;

5.8. pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam;

5.9. pabalsts Goda donoram;

5.10. pabalsts skābekļa aparatūras nomai;

5.11. pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori;

5.12. pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram nepieciešama hemodialīze;

5.13. pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam;

5.14. vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem;

5.15. pabalsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma apmaksai;

5.16. vienreizējs pabalsts apbedīšanas izdevumu apmaksai;

5.17. pabalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas izdevumu apmaksai;

5.18. pabalsts 100 gadu jubilejā.

II. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts

6. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsta mērķis uzlabot demogrāfisko situāciju Siguldas novadā un sniegt materiālu atbalstu ģimenei jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

7. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena vecāka pamata dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas, ar nosacījumu, ka bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā teritorijā.

8. Tiesības saņemt pabalstu par katru vienās dzemdībās dzimušu bērnu 100 % apmērā no noteiktās pabalsta summas ir, ja:

8.1. abi vecāki ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā;

8.2. bērnam ir tikai viens vecāks, kurš ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas, ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā;

8.3. persona, kura adoptējusi bērnu vai persona, kura ar Siguldas novada Bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu iecelta par bērna aizbildni, deklarējusi savu pamata dzīves vietu arī citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet bērna dzīves vieta pirmreizēji deklarēta Siguldas novadā. Šajā punktā noteikto pabalstu personai, kura adoptējusi bērnu vai personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par bērna aizbildni, ir tiesības saņemt, ja šo pabalstu iepriekš nav saņēmuši bērna bioloģiskie vecāki.

9. Tiesības saņemt pabalstu par katru, vienās dzemdībās dzimušu, bērnu 50 % apmērā no noteiktās pabalsta summas ir, ja tikai viens no bērna vecākiem ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas deklarējis savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā, un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā.

10. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

10.1. par vienās dzemdībās dzimušu vienu bērnu – 350,00 euro;

10.2. par vienās dzemdībās dzimušiem diviem bērniem – 480,00 euro par katru bērnu;

10.3. par vienās dzemdībās dzimušiem trīs vai vairāk bērniem – 640,00 euro par katru bērnu.

11. Pabalstu var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, aizbildņa iecelšanas vai bērna adopcijas dienas.

12. Pabalsta pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu.

III. Pabalsts individuālās lietošanas priekšmetu iegādei

13. Pabalsta mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurām piešķirts pašvaldības statuss "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni".

14. Pabalsta apmērs ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības programmā, ir 50,00 euro.

15. Pabalsts individuālās lietošanas priekšmetu iegādei:

15.1. ģimenei piešķirams 1(vienu) reizi kalendārā gada ietvaros;

15.2. tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.

16. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pabalsta izsniegšanu natūrā.

17. Ģimenēm pabalstu piešķir statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" periodā.

18. Pabalsta pieprasīšanai personai jāvēršas pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu.

IV. Pabalsts izglītojamiem pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu apmaksai

19. Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Siguldas novada pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs paredzēts, kā atbalsts Siguldas novadā deklarētajiem pirmsskolas vecuma izglītojamiem, klātienes 10.–12. klašu izglītojamiem no ģimenēm, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni", un klātienes 5.–9. klašu izglītojamiem. Pirmsskolas izglītības iestādēs pabalsts paredzēts izglītojamo dienas ēdienkartes (brokastis, pusdienas, launags) apmaksai un vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs komplekso pusdienu apmaksai.

20. Pabalstu ir tiesības saņemt:

20.1. Siguldas novadā reģistrēto pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās pamatizglītības iestāžu 5.– 9. klašu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ar vienu no vecākiem ir deklarēta uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00 Siguldas novada teritorijā;

20.2. Siguldas novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamiem no ģimenēm, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni", ja izglītojamam, kas saņem pabalstu, un vienam no vecākiem dzīvesvieta Siguldas novada teritorijā ir deklarēta uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00.

21. Pabalsta apmērs:

21.1. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs – 100 % apmērā no ēdināšanas izdevumiem;

21.2. Siguldas novada administratīvajā teritorijā reģistrētajās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs – ne vairāk par vidējo summu dienā, kāda ir Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Siguldas pilsētā par ēdināšanas pakalpojumiem dienā.

22. Pabalsts nav paredzēts ēdināšanas pakalpojumu parādu apmaksai.

23. Piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu no konstatēšanas brīža vai pabalsts netiek piešķirts, ja nepastāv apstākļi, kas ir par pamatu pabalsta piešķiršanai.

24. Pabalsta piešķiršanai pašvaldība pārbauda pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas, kas nepieciešamas pabalsta piešķiršanai.

25. Pašvaldība pabalsta izmaksu veic, norēķinoties ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, atbilstoši izglītojamiem nodrošinātajam pakalpojuma apjomam. Par nodrošināto ēdināšanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā reģistrētajās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs izdevumu attaisnojošos dokumentus iesniedz privātā pirmsskolas izglītības iestāde.

26. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs pabalstu administrē izglītības iestādes.

27. Nosacījums par deklarēšanos Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz kalendārā gada 1. janvāra plkst. 00.00 netiek piemērots pirmajā deklarēšanās gadā tiem izglītojamiem, kuri pēc kalendārā gada 1. janvāra plkst. 00.00 pārcēlušies dzīvot uz Siguldas novadu un izglītojamais un vismaz viens no vecākiem deklarējuši pastāvīgo dzīvesvietu Siguldas novadā. Pārcelšanās tiek apstiprināta ar īpašumā, valdījumā vai lietošanā iegūtu dzīvošanai derīgu nekustamā īpašuma objektu Siguldas novadā.

V. Ikmēneša pabalsts atbalsta ģimenei vai uzticības personai bērna vajadzībām

28. Ikmēneša pabalsta (atbalsta ģimenei vai uzticības personai bērna vajadzībām) mērķis ir atbalsta ģimenei vai uzticības personai sniegt bērna vajadzībām nepieciešamo materiālo atbalstu laikā, kad bērns vai tā ģimene faktiski saņem atbalsta ģimenes vai uzticības personas atbalstu.

29. Tiesības saņemt pabalstu ir:

29.1. atbalsta ģimenei, kas bērna aprūpē sniedz atbalstu citai ģimenei, pamatojoties uz Sociālā dienesta veiktu izvērtējumu par atbalsta nepieciešamību;

29.2. uzticības personai, kas sniedz atbalstu ģimenē esošam bērnam, pamatojoties uz Sociālā dienesta veiktu izvērtējumu par atbalsta nepieciešamību.

30. Pabalsta apmērs ir 55,00 euro mēnesī par katru bērnu, kuram tiek nodrošināts atbalsta ģimenes vai uzticības personas pakalpojums.

31. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

31.1. bērnam (ģimenei) vairs nav nepieciešams atbalsta ģimenes vai uzticības personas sniegtais atbalsts;

31.2. atbalsta ģimene vai uzticības persona neveic savus pienākumus, atbilstoši atbalsta sniegšanas mērķim un noslēgtās vienošanās nosacījumiem;

31.3. bērns sasniedzis pilngadību.

VI. Pabalsts aizgādņa atbalstam

32. Pabalsta aizgādņa atbalstam mērķis ir sniegt materiālu atbalstu personai, kura uzņēmusies pildīt aizgādņa pienākumus pilngadīgām personām, kurām iecelts aizgādnis.

33. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni pilngadīgai personai, ja:

33.1. aizgādnībā esošās personas pamata dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novada teritorijā;

33.2. aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta, līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – institūcija), ir bijusi Siguldas novada administratīvā teritorija.

34. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu personu ir:

34.1. 30 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ārpus institūcijas;

34.2. 15 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā.

35. Pabalsta pieprasīšanai aizgādnim 1 (vienu) reizi kalendārajā gadā jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.

36. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

36.1. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies Bāriņtiesas lēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu;

36.2. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas.

VII. Pabalsts sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam

37. Pabalsta sabiedriskās pirts vai dušas apmeklējumam mērķis ir atbalstīt ģimenes un personas, kuras no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

38. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Siguldas novadā un ģimenēm (personām), kuras uzturas Siguldas novada teritorijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

39. Sabiedriskās pirts vai dušas pabalsta apmērs ir 7,00 euro par vienu pakalpojuma izmantošanas reizi vienai personai.

40. Pabalsts sabiedriskās pirts apmeklējumam piešķirams ģimenēm (personām), ņemot vērā Sociālā dienesta sociālā darbinieka veikto sociālās situācijas izvērtējumu.

VIII. Pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai

41. Pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai ir ar mērķi atbalstīt personas un ģimenes, kurām ir tiesības uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto pabalstu "Garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai" un kuru ienākumi mēnesī personai nepārsniedz likumā noteikto garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmeni, vai kuras, no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

42. Pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai un citiem izdevumiem, kas saistīti ar dokumentu sagatavošanu, piešķirams atbilstoši noteiktajām valsts nodevām, ņemot vērā Sociālā dienesta sociālā darbinieka situācijas izvērtējumu.

IX. Pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam

43. Pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam.

44. Tiesības saņemt pabalstu ir:

44.1. personai, kurai piešķirts politiski represētās personas statuss;

44.2. personai, kurai piešķirts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.

45. Pabalsta apmērs ir 40,00 euro.

46. Pabalsts izmaksājams pēc Sociālā dienesta rīcībā esošajām pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām vai pamatojoties uz personas iesniegumu.

47. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā – 4. maija Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētku ietvaros.

48. Pabalstu var pieprasīt par tekošo gadu līdz kalendārā gada beigām.

X. Pabalsts Goda donoram

49. Pabalsts Goda donoram ir ar mērķi godināt un sniegt materiālu atbalstu personai, kura bez atlīdzības nodevusi asinis vai asins komponentus un kurai piešķirts Goda donora nosaukums.

50. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai piešķirts Goda donora nosaukums un izsniegta III, II vai I pakāpes Goda donora apliecība.

51. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

52. Pabalstu Goda donoram piešķir un izmaksā pirmo reizi, saņemot III Goda donora pakāpi, otro reizi, saņemot II Goda donora pakāpi, un trešo reizi, saņemot I Goda donora pakāpi. Pabalsta saņemšanai, persona iesniegumam pievieno Goda donora apliecības kopiju.

53. Pabalstu var pieprasīt gada laikā no Goda donora apliecības saņemšanas dienas.

XI. Pabalsts skābekļa aparatūras nomas maksas apmaksai

54. Pabalsts skābekļa aparatūras nomas maksas apmaksai ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu personai, kurai hroniskas plaušu slimības rezultātā ir nepieciešama pastāvīga skābekļa terapija mājas apstākļos.

55. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai ārstējošais ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, ir noteicis lietot skābekļa koncentratoru vai citu skābekli reģenerējošu aparatūru.

56. Pabalsta apmērs ir līdz 70,00 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādītos izdevumus.

57. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, iesniedzot ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par skābekļa koncentratora vai citas skābekli reģenerējošas aparatūras nepieciešamību, un rēķinu no pakalpojuma sniedzēja vai rēķina samaksas apliecinošus dokumentus.

58. Pabalsts tiek piešķirts uz periodu līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

59. Lai turpinātu pabalsta saņemšanu pēc sešu mēnešu perioda beigām, personai atkārtoti Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un ārsta izziņa.

XII. Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori

60. Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori, ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu personai, kurai tuberkulozes saslimšanas dēļ ir novājināts organisms un veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešams pilnvērtīgs uzturs.

61. Tiesības saņemt pabalstu uz noteiktu periodu ir personai, kurai ārstējošais ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, ir noteicis ambulatoru ārstēšanos, par to izsniedzis izziņu no Latvijas Infektoloģijas centra vai ģimenes ārsta.

62. Pabalsta apmērs ir 4,00 euro dienā.

63. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un ārsta izziņu.

XIII. Pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram nepieciešama hemodialīze

64. Pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram hronisku nieru slimību dēļ ikdienā nepieciešams apmeklēt hemodialīzes procedūras, ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu.

65. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras ārstējošais ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, ir diagnosticējis hronisku nieru mazspēju un noteicis apmeklēt hemodialīzes procedūru.

66. Pabalsta apmērs ir līdz 100,00 euro mēnesī.

67. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, iesniedzot ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par nepieciešamību personai apmeklēt hemodialīzes procedūras, pievienojot dokumentus par ceļa izdevumiem.

68. Attaisnojoši dokumenti ceļa izdevumiem jāiesniedz Sociālajam dienestam ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus no to izsniegšanas dienas.

XIV. Pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam

69. Pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam ir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu bērnam, kurš cukura diabēta slimību rezultātā, lieto cukura līmeni asinīs normalizējošu aparatūru un tā lietošanai nepieciešamo (maināmo) inventāru.

70. Tiesības saņemt pabalstu ir bērnam, kuram ārstējošais ārsts, izvērtējot tā veselības stāvokli, ir diagnosticējis saslimšanu ar cukura diabētu.

71. Pabalsta apmērs par cukura līmenī asinīs normalizējošas aparatūras (maināmā) inventāra iegādi ir 50 % no ikmēneša rēķina summas.

72. Pabalsta saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu, rēķinu un 1 (vienu) reizi gadā ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par bērna slimības diagnozi.

73. Maksājuma dokumenti pabalsta saņemšanai ir derīgi 6 (sešus) mēnešus no to izsniegšanas dienas.

74. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

74.1. bērns sasniedzis pilngadību;

74.2. bērna veselības stāvoklis pēc ārstējošā ārsta atzinuma ir uzlabojies un zūd nepieciešamība izmantot cukura līmeni asinīs normalizējošu aparatūru un tās lietošanai nepieciešamo (maināmo) inventāru.

XV. Vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem

75. Vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem ir ar mērķi, lai nodrošinātu vides pieejamību personai iekļūšanai mājoklī.

76. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kur mājsaimniecībā esošo personu ienākumi, katram ģimenes loceklim, nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas un kura ģimenē ir:

76.1. persona ar I vai II grupas invaliditāti un kustību traucējumiem;

76.2. bērns ar invaliditāti un kustību traucējumiem.

77. Tiesības pieprasīt pabalstu ir personai, ja tā:

77.1. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā vai tiesiskā valdījuma esošā mājoklī, vai uz zemesgrāmatā reģistrēta īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz piecus gadus no pabalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja personai ir noslēgts īres līgums par pašvaldības dzīvokļa lietošanu;

77.2. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

78. Pabalsta apmērs:

78.1. 1.stāvā vides pielāgošanai ir līdz 5 000,00 euro;

78.2. 2. stāvā un katra nākamā stāva vides pielāgošanai ir līdz 10 000,00 euro.

79. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās pilnvarotais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

79.1. iesniegumu, norādot vēlamo vides pieejamības risinājumu;

79.2. dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja informācija nav Sociālā dienesta rīcībā;

79.3. sagatavotu un apstiprinātu būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam;

79.4. īpašumtiesību apliecinošu dokumentu vai dzīvojamās platības īres līguma, kas reģistrēts zemesgrāmatā, kopiju (uzrādot oriģinālu);

79.5. dokumentu, kas apstiprina, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir atbalstījusi plānotās daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu personas ar invaliditāti un kustību traucējumiem vajadzībām;

79.6. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

XVI. Pabalsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma apmaksai

80. Pabalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu pakalpojuma apmaksai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgai personai.

81. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura saņem pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un tai ir deklarēta dzīvesvieta Siguldas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms pakalpojuma pieprasīšanas.

82. Piešķirot pabalstu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ievēro šādus nosacījumus:

82.1. netiek izvērtēti pakalpojuma saņēmēja apgādnieka ienākumi, lai noteiktu apgādnieka pienākumu maksāt par klientam nodrošināto pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

82.2. pakalpojuma saņēmējam pēc sociālā darbinieka izvērtējuma noteikts 3. vai 4. aprūpes līmenis atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

82.3. pakalpojuma saņēmējs maksā no savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram;

82.4. pašvaldība maksā starpību starp ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma cenu un pakalpojuma saņēmēja veikto samaksu par pakalpojumu – ne vairāk kā 200 euro mēnesī.

83. Pašvaldība norēķinu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma apmaksu veic ar pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu, atbilstoši noslēgtam trīspusējam līgumam un izsniegtam ikmēneša rēķinam.

XVII. Vienreizējs pabalsts apbedīšanas izdevumiem

84. Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumiem piešķir Siguldas novadā deklarēta iedzīvotāja, kā arī personas, kura ir uzturējusies Siguldas novada administratīvajā teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, apbedīšanai.

85. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura faktiski uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu.

86. Vienreizēja apbedīšanas pabalsta apmērs ir līdz 650,00 euro.

87. Sociālā dienesta izmaksājamā pabalsta summa ir starpība starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto Valsts apbedīšanas pabalstu un Siguldas novada pašvaldības noteikto pabalstu 650,00 euro.

88. Ja miris vientuļais iedzīvotājs, kā arī persona, kura ir uzturējies Siguldas novada teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, Sociālais dienests vienojas ar Pakalpojuma sniedzēju par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu. Nepieciešamības gadījumā, no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, veic papildu apmaksu par transporta pakalpojumu izdevumiem Latvijas valsts teritorijā.

89. Persona, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, pabalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu. Pabalsta saņemšanai, persona iesniegumam pievieno Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma par aprēķinātā apbedīšanas pabalsta apmēru kopijas.

90. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, izņēmuma gadījumā, Sociālā dienesta vadītājs.

91. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.

XVIII. Pabalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas pakalpojumu apmaksai

92. Pabalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas pakalpojumu apmaksai paredzēts kā atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā. Ukrainas civiliedzīvotāji šo noteikumu izpratnē ir Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieka statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un to ģimenes locekļi.

93. Siguldas novada pašvaldības īpašumā esošajās izmitināšanas vietās dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek piešķirts pabalsts šādā apmērā:

93.1. pieaugušajiem 25 % apmērā no izmitināšanas pakalpojuma izmaksām mēnesī;

93.2. par katru mājsaimniecībā esošo bērnu 50 % apmērā no izmitināšanas pakalpojuma izmaksām mēnesī.

94. Piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts vai pabalsts netiek piešķirts, ja:

94.1. pabalsta saņēmējam pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir parādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;

94.2. pabalsta saņēmējam pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā divus mēnešus pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros;

94.3. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu atbalsta piešķiršanai.

XIX. Pabalsts 100 gadu jubilejā

95. Pabalsts 100 gadu jubilejā ir ar mērķi godināt un sniegt materiālu atbalstu personai, kura sasniegusi 100 gadu vecumu.

96. Pabalsta apmērs ir 200,00 euro.

97. Pabalsts tiek izmaksāts pēc Sociālā dienesta rīcībā esošajām pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām vai pamatojoties uz personas iesniegumu.

98. Pabalstu var pieprasīt gada laikā no 100 gadu sasniegšanas dienas.

XX. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

99. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XXI. Noslēguma jautājumi

100. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošie noteikumi Nr. 24 " Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem".

101. Noteikumu XVIII nodaļa ir spēkā uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma laiku, kamēr pastāv bruņotā konflikta norise Ukrainā. Nodaļā paredzētais atbalsts piemērojams ar brīdi, kad valsts beidz finansēt Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas pakalpojumus.

102. Noteikumu XIX. nodaļa piemērojama ar 2024. gada 1. janvāri.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 19. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 22 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Mērķis un nepieciešamības pamatojums2023. gada 1. janvārī stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums un spēku zaudējis likums "Par pašvaldībām". Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktā noteikts, ka dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un līdz 2024. gada 30. jūnijam izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam.

Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem" izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu. Līdz ar to šo saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamats neatbilst Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam un nepieciešams tos izdot no jauna.

Noteikumu jaunā redakcija papildināta ar diviem jauniem pabalsta veidiem:

1) pabalsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma apmaksai, paredzot sniegt materiālu atbalstu līdz 200 euro mēnesī pakalpojuma apmaksai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgai personai;

2) pabalsts 100 gadu jubilejā, paredzot sniegt materiālu atbalstu 200 euro apmērā personai, kura sasniegusi 100 gadu vecumu.

Citas būtiskais izmaiņas saistošajos noteikumos nav veiktas.

Saistošo noteikumu projekta īss satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Siguldas novada pašvaldībā brīvprātīgas iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos mazaizsargātām personu grupām un noteikt palīdzības saņemšanas un finansēšanas principus, nodrošinot iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī veicināt Siguldas novada iedzīvotāju labklājību.
2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu2023. gada budžetā ir paredzēts finansējums brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem 274 500,00 euro apmērā, t.sk. pabalsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma apmaksai 30 000,00 euro apmērā, kas sniegtu atbalstu aptuveni 20 personām mēnesī.

Sākot no 2024. gada 1. janvāra, pašvaldības budžetā papildu finansējums tiks paredzēts 1400 euro apmērā, lai nodrošinātu pabalsta 100 gadu jubilejā īstenošanu, prognozējot pabalsta piešķiršanu aptuveni 7 personām gadā.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci3.1. sociālā ietekme – saistošo noteikumu tiesiskais regulējums pozitīvi ietekmēs pašvaldības iedzīvotāju ģimenes, cilvēku dzīvesveidu, labsajūtu, sabiedrību kopumā, kā arī labvēlīgi ietekmēs konkrētas sabiedrības grupas, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajās sabiedrības grupas;

3.2. ietekme uz vidi – šo saistošo noteikumu izpilde neietekmēs vidi; 

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – saistošie noteikumi var ietekmēt iedzīvotāju veselību un labklājību, jo ar saistošajiem noteikumiem tiek paredzēts piešķirt vairākus pabalstus, kas tieši ir saistīti ar veselību un labklājību, proti:

3.3.1. pabalsts skābekļa aparatūras nomai;

3.3.2. pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori;

3.3.3. pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram nepieciešama hemodialīze;

3.3.4. pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam;

3.3.5. vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem;

3.3.6. pabalsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma apmaksai.

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – šo saistošo noteikumu izpilde neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;

3.5. ietekme uz konkurenci – šo saistošo noteikumu izpilde neietekmē konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmJautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošie noteikumi neparedz iesaistīt papildu cilvēkresursus un tiks īstenoti esošo cilvēkresursu ietvaros.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošo noteikumu izpildi turpinās nodrošināt Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, līdz ar to nav nepieciešama jaunu institūciju izveide. Papildu resursi nav nepieciešami.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaŅemot vērā, ka pašvaldība savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot iniciatīvas un citi normatīvie akti neparedz šādu pabalstu piešķiršanu, šie saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai – mazināt sociālās problēmas un veicināt Siguldas novada iedzīvotāju labklājību.

Pašvaldības rīcība ir atbilstoša šā brīža ekonomiskai un sociālai situācijai.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām8.1. Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, lai informētu sabiedrību par saistošo noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 31.07.2023. publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.sigulda.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 14.08.2023. Pēc saistošo noteikumu projekta papildināšanas ar pabalstu 100 gadu jubilejā, saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 14.09.2023. atkārtoti publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.sigulda.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 28.09.2023.

8.2. norādītajos termiņos par saistošo noteikumu projektu ir saņemti divu fizisku personu priekšlikumi saistošo noteikumu pilnveidošanai:

8.2.1. 01.08.2023. saņemts priekšlikums budžeta iespēju robežās izskatīt iespēju projektā "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem" ievietot papildu Piemaksas izglītības iestāžu un primārās medicīnas aprūpes darbiniekiem.

Pašvaldības komentārs – pašvaldības ieskatā fiziskās personas viedoklis par izteikto ierosinājumu ir noraidāms. Saistošo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem" mērķis ir sniegt atbalstu un plašākas iespējas veselības jomā to personu lokam, par kuru Pašvaldības Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par pabalstu piešķiršanu, savukārt Nolikums Nr. 3/2021 "Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā" nosaka kārtību, kādā tiek veidota vienota amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēma Pašvaldībā. Līdz ar to minētais personas viedoklis nav attiecināms uz konkrēto noteikumu projektu.

8.2.2. 14.09.2023. saņemts priekšlikums šādu precizējumu veikšanai saistošo noteikumu projektā:

1) paplašināt individuālās lietošanas priekšmetu iegādes pabalsta saņēmēju loku – vientuļie vecāki (izvērtējot ienākumus) un vecvecākus, kas audzina bērnus bez atbalsta;

Pašvaldības komentārs – pašvaldības 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā" ir paredzēts materiāls atbalsts trūcīgām un maznodrošinātajām mājsaimniecībām, tajā skaitā pabalsts mācību līdzekļu iegādei, līdz ar to noteikumu projekts atstājams esošajā redakcijā.

2) Palielināt pabalsta apmēru ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma apmaksai, paredzot līdzmaksājumu;

Pašvaldības komentārs – saistošo noteikumu projektā paredzētais pabalsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma apmaksai, paredzēts kā materiāls atbalsts līdz 200 euro mēnesī pakalpojuma apmaksai Siguldas novadā deklarētām personām. Savukārt kārtība pakalpojuma apmaksa no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izvērtējot personas iespējas samaksāt par saņemtajiem pakalpojumiem noteikta pašvaldības 2021. gada 12. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā", līdz ar to noteikumu projekts atstājams esošajā redakcijā.

3) Palielināt pabalsta apmēru apbedīšanas pabalstam, jo paredzētā summa nenosedz apbedīšanas izdevumus.

Pašvaldības komentārs – apbedīšanas pabalsts ir viens no valsts sociālo pabalstu veidiem. Pašvaldības saistošo noteikumu projektā paredzētā inciatīva materiālā atbalsta sniegšana apbedīšanai noteikta, veicot tirgus izpēti par pakalpojuma izmaksām, līdz ar to atbilstoša apbedīšanas izdevumu segšanai.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 19.10.2023.Stājas spēkā: 07.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 215, 06.11.2023. OP numurs: 2023/215.46
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
347093
07.11.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"