Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/12

Kuldīgā 2021. gada 28. oktobrī
Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
28.10.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 6, p. 20)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu,
Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta
" 6. punktu,
Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138
"Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" 32. punktu,
Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumu Nr. 829
"Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un
pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu
līdzfinansēšanu
" 26. punktu
(Grozīts ar Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/25)
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka Kuldīgas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā vai sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā.

4. Par pakalpojumu sniegšanu un organizēšanu pašvaldībā atbild Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

5. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām.

2. SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI

6. Sociālais dienests sniedz vai organizē šādus pakalpojumus:

6.1. pakalpojumi personas dzīvesvietā:

6.1.1. ģimenes asistenta pakalpojums;

6.1.2. speciālista pakalpojums;

6.1.2.1 sociālā rehabilitētāja pakalpojums;

6.1.3. atbalsta un izglītojošas nodarbības vecākiem;

6.1.4. sociālo prasmju pilnveides un atbalsta grupas pakalpojums;

6.1.5. sociālās rehabilitācijas komplekss;

6.1.6. sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām;

6.1.6.1 krīzes dzīvokļa pakalpojums;

6.1.7. sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām;

6.1.8. mentora pakalpojums;

6.1.9. dienas centra pakalpojums;

6.1.9.1 dienas aprūpes centra pakalpojums;

6.1.9.2 specializētās darbnīcas pakalpojums;

6.1.9.3 grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;

6.1.10. senioru dienas aprūpes centra pakalpojums;

6.1.11. aprūpes mājās pakalpojums;

6.1.12. drošības pogas pakalpojums;

6.1.13. asistenta pakalpojums;

6.1.14. pavadoņa pakalpojums;

6.1.15. atelpas brīža pakalpojums;

6.1.16. aprūpes mājās pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

6.1.17. higiēnas pakalpojums;

6.1.18. zupas virtuves pakalpojums;

6.1.19. patversmes un naktspatversmes pakalpojums;

6.2. pakalpojumi institūcijā:

6.2.1. atbalsta pakalpojums krīzes situācijas risināšanai;

6.2.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām;

6.2.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām;

6.2.4. bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā;

6.2.5. bērnu aprūpes pakalpojums pie ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzēja;

6.2.6. sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem;

6.2.7. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

6.2.8. ilgstošas izmitināšanas pakalpojums personām ar zemām vajadzībām un sociālām prasmēm.

(Grozīts ar Kuldīgas novada domes 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/12; 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/25; 31.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2023)

3. PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Ģimenes asistenta pakalpojums

7. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu atbalstu ģimenei ar bērniem, kuras spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas.

8. Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

9. Pakalpojums ietver atbalsta ģimenes pakalpojumus līdz 32 stundām mēnesī.

10. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

11. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu ģimenes vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

3.2. Speciālista pakalpojums

12. Speciālista pakalpojums tiek sniegts, lai saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu vai uzvedības korekcijas programmu, nodrošinātu speciālista (psihologs, logopēds, fizioterapeits, ergoterapeits, mākslas terapeits, jurists u.c. speciālists) konsultācijas, kas veicina personas sociālo funkcionēšanu.

13. Pakalpojums ietver viena speciālista pakalpojumus līdz 10 konsultācijām 12 mēnešu laikā.

14. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā vai uzvedības sociālās korekcijas programmā, kas izstrādāti pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

3.2.1 Sociālā rehabilitētāja pakalpojums

(Nodaļa Kuldīgas novada domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/12 redakcijā)

14.1 Sociālā rehabilitētāja pakalpojums tiek sniegts, lai saglabātu un atjaunotu personas sociālās funkcionēšanas spējas, palīdzētu personai mainīt, papildināt un apgūt jaunas sociālās prasmes, atbilstoši pārmaiņām personas dzīves situācijā.

(Kuldīgas novada domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/12 redakcijā)

14.2 Pakalpojums ietver sociālā rehabilitētāja pakalpojumus līdz 16 stundām mēnesī.

(Kuldīgas novada domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/12 redakcijā)

14.3 Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

(Kuldīgas novada domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/12 redakcijā)

14.4 Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu ģimenes vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

(Kuldīgas novada domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/12 redakcijā)

3.3. Atbalsta un izglītojošas nodarbības vecākiem

15. Atbalsta un izglītojošas nodarbības vecākiem tiek sniegtas ar preventīvu mērķi, lai vecākiem sniegtu nepieciešamās zināšanas un prasmes bērna audzināšanā.

16. Pakalpojums ietver grupas nodarbības pēc noteiktas programmas.

17. Pakalpojumu piešķir ģimenei, kurās ir bērns līdz 18 gadu vecumam.

18. Pakalpojumu nodrošina, komplektējot grupu.

19. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu.

3.4. Sociālo prasmju pilnveides un atbalsta grupas pakalpojums

20. Sociālo prasmju pilnveides un atbalsta grupas pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas sociālo izolētību, rast risinājumu personas problēmām, gūt motivāciju un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un problēmu risināšanas pieredzi.

21. Pakalpojums ietver nodarbības profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām atbilstošu programmu un nodarbību plānu.

22. Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

23. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu.

3.5. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss

24. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss tiek sniegts, lai atjaunotu personas funkcionēšanas spējas, iekļaušanos sabiedrībā un pilnveidotu sociālās prasmes.

25. Pakalpojums ietver izglītojošas, attīstošas nodarbības, atbalsta grupas, psihosociālo atbalstu un speciālistu konsultācijas saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām atbilstošu programmu.

26. Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

27. Pakalpojumu piešķir uz laiku, kāds paredzēts mērķa grupas vajadzībām izstrādātajā programmā.

28. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

3.6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām

29. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām tiek sniegts, lai no prettiesiskām darbībām cietis bērns un no vardarbības cietusi pilngadīga persona atjaunotu sociālās funkcionēšanas spējas un integrētos sabiedrībā.

30. Pakalpojums ietver individuālas psihologa vai sociālā darbinieka konsultācijas bērnam, individuālas psihologa vai sociālā darbinieka, vai jurista konsultācijas pilngadīgajai personai.

31. Pakalpojumu piešķir:

31.1. bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris;

31.2. pilngadīgai personai, kura cietusi no vardarbības – fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles.

32. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.6.1 Krīzes dzīvokļa pakalpojums

(Nodaļa Kuldīgas novada domes 31.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 8/2023 redakcijā)

32.1 Krīzes dzīvokļa pakalpojums tiek sniegts vardarbībā cietušām pilngadīgām personām augsta vardarbības riska novēršanai, kad cilvēka dzīvība un veselība ir apdraudēta, un to apliecina sociālā dienesta vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja speciālista veikts novērtējums.

(Kuldīgas novada domes 31.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 8/2023 redakcijā)

32.2 Pakalpojums ietver:

32.2 1. izmitināšanu droša patvēruma veidā līdz 30 dienām, ar iespēju pagarināt pakalpojuma saņemšanas laiku līdz 180 dienām;

32.2 2. izmitināšanu kopā ar saviem nepilngadīgajiem bērniem un citām personām, ar kurām pirms pakalpojuma saņemšanas bijusi kopdzīve nedalītā mājsaimniecībā.

(Kuldīgas novada domes 31.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 8/2023 redakcijā)

32.3 Pakalpojuma sniegšanas laikā, ja nepieciešams, krīzes dzīvokļa pakalpojuma saņēmējam ir tiesības saņemt:

32.3 1. šo saistošo noteikumu 3.2. apakšnodaļā noteikto speciālista pakalpojumu;

32.3 2. atbalstu no pakalpojuma saņēmēja brīvi izvēlētas personas, kurai tā uzticas, ar ikdienas dzīves jautājumiem saistītu problēmu risināšanā – ne vairāk par 50 stundām, ja pakalpojuma saņēmējs nesaņem šo saistošo noteikumu 3.2. apakšnodaļā noteikto speciālista pakalpojumu.

(Kuldīgas novada domes 31.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 8/2023 redakcijā)

32.4 Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai speciālista veiktu veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējumu, kas norāda uz augstu vardarbības risku un novērtējumā konstatēts vismaz viens augsts risks.

(Kuldīgas novada domes 31.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 8/2023 redakcijā)

32.5 Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

(Kuldīgas novada domes 31.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 8/2023 redakcijā)

3.7. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām

33. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām tiek sniegts, lai novērstu vai mazinātu turpmākas vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu un izglītojošu atbalstu vardarbību veikušai personai.

34. Pakalpojums ietver individuālās psihologa konsultācijas vai grupu nodarbības.

35. Pakalpojumu piešķir pilngadīgai personai, kura izturējusies vai baidās izturēties vardarbīgi, ir izteikusi draudus pielietot vardarbību vai pienākumu saņemt pakalpojumu ir uzlikusi tiesa vai tiesnesis.

36. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.8. Mentora pakalpojums

37. Mentora pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu atbalstu personai, kura sava dzīvesveida, nepietiekamu sociālo prasmju vai tuvinieku atbalsta trūkuma dēļ nespēj nodrošināt sociālo funkcionēšanu sabiedrībā.

38. Pakalpojums ietver mentora pakalpojumus līdz 24 stundām mēnesī.

39. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

40. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

3.9. Dienas centra pakalpojums

41. Dienas centra pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem un/vai funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, jaunu sociālo kontaktu veidošanu, personīgo resursu apzināšanos, sociālo prasmju attīstīšanu, nodrošinot personas izglītošanu, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas.

(Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

42. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību izvērtējumu, kas saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu atbilst dienas centrā piedāvātajam pakalpojumu klāstam.

3.9.1 Dienas aprūpes centra pakalpojums

(Apakšnodaļa Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

42.1 Dienas aprūpes centra pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personām ar garīga rakstura traucējumiem un/vai funkcionāliem traucējumiem sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā, sociālo prasmju attīstīšanu, nodrošinot personas kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, psihosociālo atbalstu un atbalstu pašaprūpē.

(Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

42.2 Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību izvērtējumu, kas saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu atbilst dienas aprūpes centrā piedāvātajam pakalpojumu klāstam.

(Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

3.9.2 Specializētās darbnīcas pakalpojums

(Apakšnodaļa Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

42.3 Specializētās darbnīcas pakalpojums tiek sniegts personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem un funkcionāliem traucējumiem, lai attīstītu sociālās un funkcionālās prasmes darbnīcā ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu ikdienā.

(Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

42.4 Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

(Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

3.9.3 Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

(Apakšnodaļa Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

42.5 Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums tiek sniegts personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai nodrošinātu mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu mājā (dzīvoklī).

(Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

42.6 Pakalpojumu piešķir pilngadīgām personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

(Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

42.7 Pakalpojumu piešķir personai:

42.71. kura patstāvīgi nespēj un/vai kurai ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi;

42.72. pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saņemšanas, ja personas vajadzībām atbilstošākais ir grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums.

(Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

42.8 Pamatojoties uz sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, tiek slēgts līgums starp personu vai tās likumisko pārstāvi un pakalpojuma sniedzēju par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma nodrošināšanu.

(Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

42.9 Personai, kura saņem grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu ir pienākums samaksāt pakalpojuma sniedzējam par mājokļa (dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu) ekspluatācijas izdevumiem (apkuri, elektrību, ūdeni, kanalizāciju, sadzīves atkritumiem u.c. maksājumiem), atbilstoši lietojamajai daļai.

(Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

42.10 Pakalpojumu piešķir rindas kārtībā, pirmkārt personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā vai kuru dzīvesvieta pirms ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saņemšanas bijusi Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

(Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/25 redakcijā)

3.10. Senioru dienas aprūpes centra pakalpojums

43. Senioru dienas aprūpes centra pakalpojums tiek sniegts, lai dienas laikā nodrošinātu uzraudzību personām, kuras sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, kuram nepieciešama sociālā aprūpe un rehabilitācija sociālo prasmju un kognitīvo spēju saglabāšanai.

44. Pakalpojumu piešķir personai:

44.1. kurai saskaņā ar ģimenes ārsta vai psihiatra noteikto diagnozi nav kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;

44.2. kurai vecuma vai vispārējās veselības traucējumu dēļ nepieciešami pašaprūpes, sociālo prasmju un kognitīvo spēju atjaunošanas/saglabāšanas pasākumi;

44.3. kurai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem veikts fizisko un garīgo spēju izvērtējums, nosakot nepieciešamo aprūpes līmeni.

45. Pakalpojumu nepiešķir personai, kura noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu) vai kura saņem 2., 3. vai 4. aprūpes līmeņa aprūpes mājās pakalpojumu.

(Kuldīgas novada domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/12 redakcijā)

46. Pakalpojuma saņemšanai pakalpojuma saņēmējs slēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju un veic līdzmaksājumu 10 % apmērā no noteiktās pakalpojuma maksas. Līdzmaksājums nav jāveic personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

3.11. Aprūpes mājās pakalpojums pilngadīgām personām

47. Aprūpes mājās pakalpojums pilngadīgām personām tiek sniegts pastāvīgi vai uz laiku personām, kuras vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un veikt nepieciešamo aprūpi dzīvesvietā.

48. Pakalpojumu piešķir Sociālais dienests Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, ja personai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem veikts personas fizisko un garīgo spēju izvērtējums, nosakot nepieciešamo aprūpes līmeni un nepieciešamā pakalpojuma sniegšanas stundu skaitu, un Sociālajā dienestā iesniegti šādi dokumenti:

48.1. iesniegums;

48.2. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts funkcionālo traucējumu veids un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai;

48.3. psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem.

49. Pakalpojumu uz laiku piešķir personai atveseļošanās periodā, pamatojoties uz ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts funkcionālo traucējumu veids un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai.

50. Pakalpojums tiek sniegts pēc individuāli izstrādāta aprūpes plāna, nosakot vienu no četriem aprūpes mājās līmeņiem un neieciešamā pakalpojuma stundu skaitu nedēļā:

50.1. 1. aprūpes līmenis – pakalpojums tiek sniegts līdz 4 stundām nedēļā;

50.2. 2. aprūpes līmenis – pakalpojums tiek sniegts līdz 8 stundām nedēļā;

50.3. 3. aprūpes līmenis – pakalpojums tiek sniegts līdz 12 stundām nedēļā;

50.4. 4. aprūpes līmenis – pakalpojums tiek sniegts līdz 16 stundām nedēļā.

51. Pakalpojuma saņemšanai personai jāmaksā līdzmaksājums 15 % apmērā no pilnas maksas par pakalpojumu.

52. No samaksas par pakalpojumu atbrīvotas personas no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kā arī personas, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu.

53. Personai, kurai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašo kopšanu un piešķirts pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, pakalpojuma saņemšanai jāmaksā līdzmaksājums 50 % apmērā no piešķirtā pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, bet ne vairāk kā pilna pakalpojuma maksa.

54. Pamatojoties uz sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, tiek slēgts līgums par pakalpojuma saņemšanu starp pakalpojuma saņēmēju un pakalpojuma sniedzēju. Līgums nosaka pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību, pušu pienākumus.

55. Personai, kura saņem senioru dienas aprūpes centra pakalpojumu, aprūpes mājās pakalpojumu piešķir, nepārsniedzot 1. aprūpes līmenim noteikto stundu skaitu. Pakalpojumu nepiešķir personai, kura noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu).

(Kuldīgas novada domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/12 redakcijā)

3.12. Drošības pogas pakalpojums

56. Drošības pogas pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu attālinātu personas diennakts uzraudzību, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ var nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī, izmantojot speciālu aprīkojumu saziņai ar operatoru zvanu centrā.

57. Personai, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv veselības vai dzīvības apdraudējums, pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un ārsta atzinumu.

58. Pakalpojumu nepiešķir personai, kura noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu) vai kura drošības pogas pakalpojumu saņem aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros.

(Kuldīgas novada domes 31.03.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/12 redakcijā)

3.13. Asistenta pakalpojums

59. Asistenta pakalpojums tiek sniegts personai ar invaliditāti, kura funkcionālo traucējumu dēļ nevar patstāvīgi nokļūt un aprūpēt sevi darba vai mācību vietā, kā arī saņemt sociālos pakalpojumus un integrēties sabiedrībā.

60. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.14. Pavadoņa pakalpojums

61. Pavadoņa pakalpojums tiek sniegts personai ar invaliditāti, kura funkcionālo traucējumu dēļ nevar patstāvīgi pārvietoties un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību.

62. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

63. Pakalpojumu nevar saņemt persona, kura saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā.

3.15. Atelpas brīža pakalpojums

64. Atelpas brīža pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslaicīgu bērna ar funkcionāliem traucējumiem diennakts uzraudzību un sociālo aprūpi, aizstājot bērna aprūpes personu.

65. Pakalpojumu piešķir bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kuram noteikta invaliditāte un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašo kopšanu sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

66. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 30 dienām gadā.

67. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.16. Aprūpes mājās pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

68. Aprūpes mājās pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek sniegts personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašo kopšanu sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

68.1 Pakalpojums ietver bērna aprūpi (palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena pagatavošana un pasniegšana, palīdzība ēšanas procesa nodrošināšanā, palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana, pārvietošana, ārstniecības personu izsaukšana, medikamentu lietošanas nodrošināšana) pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības, izglītības programmas apguves, dalības nodarbinātības pasākumos, vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un konstatēta šādas aprūpes nepieciešamība.

(Kuldīgas novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 3/2024 redakcijā)

68.2 Aprūpes pakalpojuma maksimālais apjoms ir 80 stundas mēnesī. Pakalpojuma vienas stundas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

(Kuldīgas novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 3/2024 redakcijā)

68.3 Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 40, 60 vai 80 stundām mēnesī, izvērtējot bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes nodarbinātību, ienākumu gūšanu no saimnieciskās darbības, izglītības programmu apguvi klātienē, dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu saņemšanu, bērna iesaisti izglītības ieguves procesā, izglītības iestādes pagarinātās dienas pakalpojumu saņemšanu, sociālo, ārstniecības pakalpojumu saņemšanu, kā arī informāciju par mājsaimniecībā esošām personām, kuras var nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību.

(Kuldīgas novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 3/2024 redakcijā)

69. Pakalpojumu piešķir Sociālais dienests Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, ja personai veikts aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtējums un apjoma noteikšana, un Sociālajā dienestā iesniegti šādi dokumenti:

69.1. iesniegums, kurā norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, kurā nepieciešams sniegt aprūpes pakalpojumu, aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķis, vēlamā aprūpētāja vārds, uzvārds, personas kods;

69.2. bērna pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments;

69.3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;

69.4. ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai;

69.5. darba devēja apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene ir darba ņēmējs, norādot darba pienākumu veikšanai izmantotās darba stundas kalendāra nedēļā;

69.6. saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājums par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām izmantojamajām stundām kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene ir pašnodarbināta persona vai individuālais komersants;

69.7. izglītības iestādes apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene apgūst izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē;

69.8. informācija par bērna izglītības ieguvi;

69.9. Nodarbinātības Valsts aģentūras apliecinājums par piedalīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos, norādot pasākumos pavadāmās stundas kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene ir reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētājs vai bezdarbnieks;

69.10. dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas kalendāra nedēļā.

(Kuldīgas novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 3/2024 redakcijā)

69.1 Pakalpojumu piešķir uz laiku, kas atbilst bērnam noteiktajam invaliditātes periodam.

(Kuldīgas novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 3/2024 redakcijā)

69.2 Bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pienākums ir nekavējoties informēt Sociālo dienestu par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt piešķirtā pakalpojuma stundu skaitu.

(Kuldīgas novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 3/2024 redakcijā)

69.3 Pakalpojumu sniedz persona, nevalstiska organizācija vai komersants, kurš attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ir darba vai personīga pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, bet kurš nav bērna pirmās pakāpes radinieks un nedzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā, izņemot gadījumus, kad atbilstošu aprūpes pakalpojuma sniedzēju trūkuma vai citu objektīvi pamatotu iemeslu dēļ aprūpes pakalpojumu nav iespējams nodrošināt vispār.

(Kuldīgas novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 3/2024 redakcijā)

69.4 Pamatojoties uz sociālā dienesta lēmumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, Sociālais dienests slēdz līgumu ar aprūpes pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju.

(Kuldīgas novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 3/2024 redakcijā)

69.5 Pakalpojumu nepiešķir, bet, ja pakalpojums piešķirts, pārtrauc tā sniegšanu personai, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

(Kuldīgas novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 3/2024 redakcijā)

69.6 Pakalpojumu nepiešķir, ja bērns saņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros tādā apjomā, ka bērna aprūpe un uzraudzība bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes locekļa prombūtnes laikā sakarā ar nodarbinātību, izglītības iegūšanu vai citiem objektīviem apstākļiem, atbilstoši šo saistošo noteikumu noteiktajiem kritērijiem, tiek nodrošināta pilnā apmērā.

(Kuldīgas novada domes 25.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 3/2024 redakcijā)

3.17. Higiēnas pakalpojums

70. Higiēnas pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personas vajadzību pēc personīgās higiēnas, veicinot socializēšanos un integrāciju sabiedrībā, kā arī mazinātu slimību izplatīšanās risku.

71. Pakalpojums ietver:

71.1. dušas apmeklējumu 1 reizi nedēļā;

71.2. veļas mazgāšanu 2 reizes mēnesī.

72. Pakalpojumu piešķir personai, kurai noteiktas diagnozes, funkcionālo traucējumu vai sociālo apstākļu dēļ, nav iespējams nodrošināt savu vai savu ģimenes locekļu personisko higiēnu.

73. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

74. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

75. Pakalpojumu nepiešķir personai, kuras saņem aprūpes mājās vai senioru dienas aprūpes centra pakalpojumu.

3.18. Zupas virtuves pakalpojums

76. Zupas virtuves pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personas pamatvajadzības vai atbalstu krīzes situācijā.

77. Pakalpojums ietver silta ēdiena (saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu) nodrošināšanu 1 reizi dienā.

78. Pakalpojumu piešķir trūcīgām, maznodrošinātām vai krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un saskaņā ar sociālā rehabilitācijas plānu, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, vai krīzes situācijas pārvarēšanai.

79. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

80. (Svītrots ar Kuldīgas novada domes 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/12)

3.19. Patversmes un naktspatversmes pakalpojums

81. Patversmes un naktspatversmes pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslaicīgu izmitināšanu pilngadīgai personai bez pastāvīgas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai personai.

82. Pakalpojums ietver personas pamatvajadzību nodrošināšanu, personiskās higiēnas iespēju nodrošināšanu un gadījuma risināšanu.

83. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību, resursu un ienākumu izvērtējumu saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

84. Pakalpojums paredz pakalpojuma saņēmēja līdzmaksājumu, pakalpojuma sniedzējam maksājot starpību starp personas ienākumiem un valstī noteikto garantētā minimālā ienākumu līmeņa slieksni, bet ne vairāk kā pilnu pakalpojuma maksu.

3.20. Atbalsta pakalpojums krīzes situācijas risināšanai

85. Atbalsta pakalpojums krīzes situācijas risināšanai tiek sniegts, lai krīzes situācijā nonākušai personai, personai ieilgušu sociālo problēmu dēļ vai personai, kura cietusi no vardarbības īslaicīgi nodrošinātu drošu naktsmītni, pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību un sociālo atbalstu.

86. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 10 dienām.

87. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un sociālās rehabilitācijas plānā, kas izstrādāts pēdējo 12 mēnešu laikā, ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai.

88. Pakalpojumu nepiešķir personai, kura cietusi no vardarbības, bet kura nav izmantojusi tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām.

3.21. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām

89. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā no prettiesiskām darbībām un vardarbības cietušām personām tiek sniegts, lai no prettiesiskām darbībām cietis bērns un no vardarbības cietusi pilngadīga persona atjaunotu sociālās funkcionēšanas spējas un integrētos sabiedrībā.

90. Pakalpojumu piešķir:

90.1. bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris;

90.2. pilngadīgai personai, kura cietusi no vardarbības – fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles.

91. Pakalpojums ietver:

91.1. bērnam sociālās rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām vai kompleksu sociālās rehabilitācijas kursu līdz 60 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā;

91.2. pilngadīgai personai sociālās rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu.

92. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.22. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām

93. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām tiek sniegts, lai nodrošinātu sociālo rehabilitāciju pilngadīgai personai vai bērnam, kuram ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem, kā arī bērnam, kuram ir radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ.

94. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.23. Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

95. Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā tiek sniegts, lai bērnam bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un bērnam ar invaliditāti nodrošinātu mājokli, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju bērnu aprūpes institūcijā, ja bērna aprūpi un audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa vai bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar bērnu aprūpēt.

96. Pakalpojumu piešķir:

96.1. bērnam, kuru vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

96.2. ģimenei, kurā ir bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuram nepieciešama diennakts uzraudzība un medicīniskā aprūpe.

3.24. Bērnu aprūpes pakalpojums pie ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzēja

97. Bērnu aprūpes pakalpojums pie ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzēja tiek sniegts, lai nodrošinātu bērnam diennakts uzraudzību, aprūpi, rehabilitāciju un audzināšanu, ja vecāki savas veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt vai bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt.

98. Pakalpojumu piešķir pēc vecāku lūguma uz laiku bērnam:

98.1. kura vecāki veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt;

98.2. ja bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt.

99. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un vecāka vai bērna veselības stāvokli apliecinošiem dokumentiem.

3.25. Sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem

100. Sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek sniegta personai ar funkcionālajiem traucējumiem pēc individuāla sociālās rehabilitācijas plāna, nodrošinot kompleksu pasākumu kopumu, lai veicinātu zaudēto prasmju apgūšanu vai atjaunošanu, palīdzot personai integrēties sabiedrībā un darba tirgū.

101. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.26. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

102. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām tiek sniegta, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.

103. Pakalpojumu piešķir personai, kura sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu vai personai ar funkcionāliem traucējumiem, nosakot personas vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju, ja personai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem noteikts 3. vai 4. aprūpes līmenis.

104. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personai:

104.1. kurai nav likumisko apgādnieku vai apgādnieks ir persona ar invaliditāti, persona, kura sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, trūcīga vai maznodrošināta persona;

104.2. kura pati vai kuras likumiskie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, un, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas pamatvajadzību un aprūpes nodrošināšanu;

104.3. kura nav noslēgusi uztura līgumu (tiek vērtēts uztura līguma saturs saskaņā ar saistošo noteikumu 112.10. apakšpunktu);

104.4. kura, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus, nav spējīga pilnā apmērā nodrošināt samaksu par pakalpojumu.

105. Par pakalpojumu maksā pakalpojuma saņēmējs un pakalpojuma saņēmēja likumiskie apgādnieki, kā arī pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.27. Ilgstošas izmitināšanas pakalpojums personām ar zemām vajadzībām un sociālajām prasmēm

106. Ilgstošas izmitināšanas pakalpojums personām ar zemām vajadzībām un sociālajām prasmēm tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu pajumti, sociālo atbalstu un aprūpi personai, kurai ir zemas vajadzības un kura sociālo prasmju trūkuma dēļ ir pakļauta sociālās atstumtības riskam.

107. Pakalpojums ietver personas izmitināšanu, pamatvajadzību nodrošināšanu un sociālo un darba prasmju attīstīšanu.

108. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību, resursu un ienākumu izvērtējumu.

109. Pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu, maksājot starpību starp personas ienākumiem un valstī noteikto garantētā minimālā ienākumu līmeņa slieksni, bet ne vairāk kā pilnu pakalpojuma maksu.

4. PAKALPOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

110. Pieprasot pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietas sociālajā dienestā (novada pilsētā) vai pie sociālā darba speciālista (novada pagastā), iesniedz iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu, iztikas līdzekļu deklarāciju, ja pakalpojuma saņemšanai nepieciešams materiālo resursu novērtējums un iztikas līdzekļu deklarācijas sagatavošana, kā arī citus dokumentus (izziņa par personas veselības stāvokli, funkcionālajām spējām vai invaliditāti, pilnvara, uztura līgums, psihologa atzinums u.c.), atbilstoši normatīvo aktu prasībām un attiecīgā pakalpojuma veidam.

111. Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

112. Pakalpojumu nepiešķir, piešķirto pakalpojumu atceļ, pārtrauc, vai samazina tā apjomu, ja:

112.1. persona neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

112.2. personas vajadzības vai statuss neatbilst normatīvajos aktos minētajiem nosacījumiem vai izvēlētajam pakalpojumu veidam;

112.3. persona vai tās likumiskais pārstāvis, atsakās no pakalpojuma saņemšanas vai lūdz pārtraukt, vai izbeigt pakalpojuma sniegšanu;

112.4. persona atsakās vai neatļauj novērtēt savas vajadzības, nepilda sociālās rehabilitācijas plānu vai neveic sociālā darbinieka noteiktos līdzdarbības pienākumus;

112.5. pamatojoties uz sociālā darba speciālista izvērtējumu, ir nepieciešams cits, personas vajadzībām atbilstošāks pakalpojums vai nepieciešama pakalpojuma veida, apjoma vai līmeņa maiņa;

112.6. persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iekšējās kārtības noteikumus vai līguma par pakalpojumu saņemšanu nosacījumus;

112.7. ir saņemta pakalpojuma sniedzēja ziņojums par to, ka personai pakalpojums vairs nav nepieciešams vai personas vajadzībām piemērots (atgūtas pašaprūpes spējas, novērsti sociālie riski, zuduši iemesli, kuru dēļ pakalpojums bija nepieciešams u.c.);

112.8. piešķirts pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

112.9. persona maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

112.10. pakalpojuma saņemšanas laikā tiek noslēgts uztura līgums, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanai, pienākumu aprūpēt personu vai apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu personai;

112.11. pakalpojuma saņemšanas laikā persona var radīt savu vai citu pakalpojuma saņēmēju drošības apdraudējumu;

112.12. personas funkcionālie traucējumi ierobežo spēju iekļauties rehabilitācijas procesā;

112.13. piešķirtais pakalpojums netiek izmantots ilgāk par 30 kalendāra dienām.

113. Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, lai saņemtu pakalpojumus, personai ir tiesības vērsties tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

114. Piemērojot saistošo noteikumu 112. punktā noteikto, tiek ņemti vērā tie saistošo noteikumu nosacījumi, kas ir noteikti attiecībā uz katru pakalpojumu veidu.

5. PAKALPOJUMU FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

115. Pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja saistošajos noteikumos nav noteikts citādi.

116. Saistošo noteikumu 3.6., 3.7., 3.13., 3.14., 3.21., 3.22., 3.25. apakšnodaļā noteikto pakalpojumu nodrošināšanai pieejams valsts finansējums.

117. Samaksu par pakalpojumu veic arī pakalpojuma saņēmējs un pakalpojuma saņēmēja likumiskie apgādnieki, ja tā noteikts saistošajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos. Šajā gadījumā samaksa par pakalpojumu veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārībā un apmērā.

6. Lēmumu paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

118. Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pieņemtais lēmums ir pieprasītājam nelabvēlīgs, tiek sagatavots rakstveida lēmums, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtību.

119. Sociālā dienesta vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada domei.

120. Kuldīgas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

7. Noslēguma jautājumi

121. Saistošie noteikumi stājas spēkā 01.01.2022.

122. Saistošo noteikumu 3.11. apakšnodaļa stājas spēkā 01.03.2022.

123. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

123.1. Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2015/10 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 30.07.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, p. 52.));

123.2. Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Alsungas novadā" (apstiprināti ar Alsungas novada domes 21.12.2017. sēdes protokollēmumu Nr. 20#3);

123.3. Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15 "Par pakalpojuma Aprūpe mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Alsungas novadā" (apstiprināti ar Alsungas novada domes 16.11.2017. sēdes protokollēmumu Nr. 19#6);

123.4. Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10/2017 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā" (apstiprināti ar Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 12.§)).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Kuldīgas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: KNP/2021/12Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 28.12.2021. OP numurs: 2021/250.14
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328807
{"selected":{"value":"10.02.2024","content":"<font class='s-1'>10.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.02.2024","iso_value":"2024\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.09.2023","iso_value":"2023\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2023.-09.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2022","iso_value":"2022\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2022.-19.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2022","iso_value":"2022\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2022.-13.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-22.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.02.2024
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"