Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 867

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 51. §)
Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs fiksē faktus
Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma  74.panta  2.2 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma (turpmāk – iesniedzējs) fiksē faktus.

2. Šo noteikumu izpratnē faktu fiksēšana ir ar cilvēka maņu orgāniem uztveramu vai ar cilvēka maņu orgāniem uztveramu un ar speciāliem tehniskajiem līdzekļiem vai mērierīcēm nosakāmu konkrētu lietu, parādību, stāvokļu vai darbību formulēšana vārdos, kurus zvērināts tiesu izpildītājs ieraksta aktā par fakta fiksēšanu (turpmāk – akts).

3. Faktu fiksēšana ietver šādu darbību kopumu:

3.1. zvērināta tiesu izpildītāja sagatavošanās fakta fiksēšanai;

3.2. zvērināta tiesu izpildītāja nokļūšana no viņa prakses vietas līdz fakta fiksēšanas vietai un atpakaļ;

3.3. konkrētā fakta fiksēšana;

3.4. akta sagatavošana.

II. Iesniegums par fakta fiksēšanu un fakta fiksēšana

4. Zvērināts tiesu izpildītājs fiksē faktu, pamatojoties uz iesniedzēja rakstveida iesniegumu par fakta fiksēšanu (turpmāk – iesniegums). Ja iesniedzējs lūgumu fiksēt faktu zvērinātam tiesu izpildītājam izsaka mutiski, zvērināts tiesu izpildītājs šo lūgumu noformē rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta.

5. Iesniegumā norāda:

5.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja iesniedzējs ir fiziskā persona, vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, kā arī pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja iesniedzējs ir juridiskā persona;

5.2. fiksējamo faktu un fakta fiksēšanas vietu;

5.3. fakta fiksēšanas mērķi;

5.4. formu, kādā fiksētais fakts aktā jāatspoguļo, – papīra vai digitālā formā;

5.5. veidu, kādā izsniedzams akts, – papīra formā vai elektroniski;

5.6. iesniedzēja kontaktadresi, ja akts izsniedzams, to nosūtot papīra formā pa pastu, vai elektroniskā pasta adresi, ja akts izsniedzams elektroniskā pasta sūtījumā, vai informāciju, ka akts izsniedzams elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi;

5.7. informāciju par personu, kura informējama par paredzamo fakta fiksēšanu (ja attiecināms) (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, vai kontaktadresi), bet juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, vai kontaktadresi)).

6. Fakta fiksēšanas laikā iesniedzējs var lūgt papildus fiksēt kādu konkrētu lietu, parādību, stāvokli vai darbību, kas nav norādīta iesniegumā, ja tas atbilst iesniegumā norādītajam fakta fiksēšanas mērķim.

7. Pēc iesniedzēja lūguma zvērināts tiesu izpildītājs par paredzamo fakta fiksēšanu informē šo noteikumu 5.7. apakšpunktā minēto personu, ja iesniedzējs sedzis ar informēšanu saistītās izmaksas.

8. Ja iesniegumā norādītais fiksējamais fakts vai fakta fiksēšanas mērķis nav saprotami formulēts vai pietiekami konkretizēts vai zvērinātam tiesu izpildītājam par fiksējamā fakta vai tā fiksēšanas mērķa tiesiskumu rodas pamatotas šaubas, zvērināts tiesu izpildītājs lūdz iesniedzējam sniegt papildu informāciju iesniegumā norādīto ziņu precizēšanai. Ja iesniedzēja papildus sniegtā informācija nenovērš fiksējamā fakta vai tā fiksēšanas mērķa neskaidrību vai iesniedzējs zvērināta tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā nesniedz prasīto informāciju, zvērināts tiesu izpildītājs rakstveidā atsaka iesniedzējam konkrētā fakta fiksēšanu.

9. Ja zvērināts tiesu izpildītājs uzskata, ka iesniegumā norādīto mērķi, kura sasniegšanai iesniedzējs lūdz fiksēt faktu, var vienkāršāk, ātrāk vai kvalitatīvāk sasniegt ar citiem līdzekļiem, zvērināts tiesu izpildītājs par to informē iesniedzēju.

10. Zvērināts tiesu izpildītājs var atteikt fakta fiksēšanu, ja, ierodoties iesniegumā norādītajā fakta fiksēšanas vietā, viņš konstatē, ka faktiskie apstākļi neatbilst iesniegumā norādītajiem apstākļiem un līdz ar to zvērinātam tiesu izpildītājam rodas pamatotas šaubas par fiksējamā fakta vai fakta fiksēšanas mērķa tiesiskumu. Ja iesniedzējs atrodas fakta fiksēšanas vietā, zvērināts tiesu izpildītājs fakta fiksēšanu var atteikt mutiski,  piecu dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas atteikumu noformējot rakstveidā.

11. Ja fakta fiksēšanai nepieciešams izmantot speciālus tehniskos līdzekļus vai mērierīces, zvērināts tiesu izpildītājs var fakta fiksēšanā pieaicināt attiecīgu speciālistu, kurš pārvalda šādu līdzekļu vai ierīču izmantošanu. Zvērināts tiesu izpildītājs var fakta fiksēšanā pieaicināt tulku, ja zvērināts tiesu izpildītājs nepārvalda valodu, kādā runā fakta fiksēšanā iesaistītās personas, un to izteikumu fiksēšana ir būtiska fiksējamā fakta pilnīgai atspoguļošanai.

12. Ja ar cilvēka maņu orgānu uztverto vai ar cilvēka maņu orgānu uztverto un zvērinātam tiesu izpildītājam pieejamo speciālo tehnisko līdzekļu vai mērierīču rādījumiem nepietiek, lai fiksētu iesniegumā norādīto faktu, zvērināts tiesu izpildītājs atsaka šī fakta fiksēšanu.

13. Zvērinātam tiesu izpildītājam, fiksējot faktu, nav vairāk tiesību kā personai, kas lūgusi šī fakta fiksēšanu.

III. Akta sagatavošana

14. Zvērināts tiesu izpildītājs aktu var sagatavot fakta fiksēšanas vietā vai savā prakses vietā.

15. Zvērināts tiesu izpildītājs fiksējamo faktu aktā atspoguļo papīra formā vai digitālā formā atbilstoši iesniegumā izteiktajam lūgumam. Ja iesniegumā norādīto fakta atspoguļošanas formu nav iespējams ievērot, zvērināts tiesu izpildītājs izvēlas konkrētā fakta atspoguļošanai vispiemērotāko formu.

16. Aktā norāda:

16.1. fakta fiksēšanas vietu;

16.2. iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja iesniedzējs ir fiziskā persona, vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, kā arī pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, ja iesniedzējs ir juridiskā persona;

16.3. iesniegumā izteikto lūgumu un fakta fiksēšanas mērķi, kā arī lietu, parādību, stāvokli vai darbību, kuras fiksēšanu iesniedzējs lūdzis papildus fakta fiksēšanas laikā atbilstoši šo noteikumu 6. punktam;

16.4. fakta fiksēšanas sākuma un beigu laiku;

16.5. tulka vai speciālista vārdu un uzvārdu, kurš piedalījies fakta fiksēšanā,  un viņa prakses vietu, ja tāda ir (ja attiecināms);

16.6. fiksēto faktu;

16.7. fakta fiksēšanā izmantotos speciālos tehniskos līdzekļus vai mērierīces (ja attiecināms).

17. Papildus šo noteikumu 16. punktā minētajām ziņām zvērināts tiesu izpildītājs aktā norāda tās personas, kuras uzskata par nepieciešamām fiksējamā fakta pilnīgai atspoguļošanai. Norāda šo personu vārdu, uzvārdu, personas kodu un pārstāvja pilnvaras, ja tas nepieciešams un ja šīs ziņas fakta fiksēšanas laikā izdevies noskaidrot.

18. Aktu paraksta zvērināts tiesu izpildītājs.

19. Ja iesniedzējs lūdzis fiksējamo faktu atspoguļot digitālā formā, zvērināts tiesu izpildītājs fiksē faktu audioierakstā vai videoierakstā. Digitālā formā atspoguļots fakts netiek rakstveidā aprakstīts aktā, bet attiecīgais audioieraksts vai videoieraksts tiek saglabāts datu nesējā vai elektroniskā vidē, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, ja tehniski tas iespējams, un pievienots aktam kā akta pielikums.

20. Ja iesniedzējs lūdzis fiksējamo faktu atspoguļot papīra formā, zvērināts tiesu izpildītājs fakta fiksēšanas laikā fiksēto atspoguļo aktā rakstveidā. Zvērināts tiesu izpildītājs formulē vārdos un ieraksta aktā tikai to, ko redz, dzird vai kā savādāk uztver vai ko nolasa no mērierīču vai speciālu tehnisko līdzekļu rādītājiem konkrētajā fakta fiksēšanas vietā un brīdī. Zvērināts tiesu izpildītājs aktā neiekļauj savus secinājumus, slēdzienus vai pieļāvumus par fiksējamo faktu.

21. Fiksējamo faktu, kas tiek atspoguļots rakstveidā, zvērināts tiesu izpildītājs fakta fiksēšanas laikā var ierakstīt audioierakstā vai videoierakstā, kā arī fakta fiksēšanai veikt fotouzņēmumus. Šādā gadījumā veiktie audioieraksti, videoieraksti vai fotouzņēmumi neaizstāj šo noteikumu 20. punktā minēto prasību fiksējamo faktu atspoguļot aktā rakstveidā. Izņēmuma gadījumos zvērināts tiesu izpildītājs var aktā neatspoguļot rakstveidā to, kas redzams aktam pievienotajos ekrāndrukāšanas vai foto attēlos.

22. Šo noteikumu 21. punktā minētajā kārtībā veiktos videoierakstus, audioierakstus vai fotouzņēmumus zvērināts tiesu izpildītājs var pievienot aktam kā tā pielikumus.

23. Zvērināts tiesu izpildītājs pēc savas iniciatīvas vai iesniedzēja lūguma var izlabot aktā pārrakstīšanās kļūdas, pieņemot par to atsevišķu lēmumu. Par pieņemto lēmumu zvērināts tiesu izpildītājs paziņo iesniedzējam. Veikt labojumus, kas maina akta saturu, vai akta papildinājumus nav atļauts.

IV. Akta glabāšana un izsniegšana

24. Zvērināts tiesu izpildītājs iesniegumu un tā pielikumus, akta oriģinālu un tā pielikumus glabā zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā.

25. Zvērināts tiesu izpildītājs aktu iesniedzējam izsniedz iesniegumā norādītajā veidā.

26. Ja tehniski nav iespējams aktu izsniegt iesniegumā norādītajā veidā, zvērināts tiesu izpildītājs aktu izsniedz tādā veidā, kādā tas iespējams. Ja akts sagatavots papīra formā, zvērināts tiesu izpildītājs izsniedz iesniedzējam apliecinātu akta norakstu vai kopiju. Ja akts sagatavots elektroniska dokumenta formā, aktu iesniedzējam nosūta uz tā norādīto elektroniskā pasta adresi, bet, ja iesniedzējs norādījis, ka akts izsniedzams elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, – uz tā oficiālo elektronisko adresi.

V. Fakta fiksēšanai nepieciešamo izdevumu un zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzības segšana

27. Zvērināts tiesu izpildītājs, saņemot iesniegumu, informē iesniedzēju par pienākumu segt amata atlīdzību par fakta fiksēšanu un fakta fiksēšanai  nepieciešamos izdevumus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā neatkarīgi no fakta fiksēšanas rezultāta.

28. Zvērināts tiesu izpildītājs var atteikt fakta fiksēšanu, ja nav samaksāta amata atlīdzība takses apmērā un fakta fiksēšanai nepieciešamie izdevumi, sagatavojot par to rakstveida atteikumu.

29. Ja akts sagatavots, bet iesniedzējs atsakās segt amata atlīdzību un fakta fiksēšanai nepieciešamos izdevumus, zvērināts tiesu izpildītājs var iesniedzējam neizsniegt sagatavoto aktu līdz amata atlīdzības un citu ar fakta fiksēšanas nodrošināšanu saistīto izdevumu pilnīgai samaksai.

VI. Noslēguma jautājums

30. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs fiksē faktus Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 867Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2021. OP numurs: 2021/248.26
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
328678
01.01.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)