Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Olaines novada domes 2024. gada 27. marta saistošos noteikumus "Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".
Saistošie noteikumi Olaines novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2021. gada 15. decembri

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN1/2018

Olaines novadā 2018. gada 17. janvārī
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

Grozīti ar
22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020;
24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas kārtību vienotajā Olaines novada pirmsskolu pieteikumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) un uzņemšanas kārtību Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes) un pašvaldības izglītības iestādēs, kas realizē pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – skolas);

1.2. kārtību, kādā Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sedz izmaksas par bērnu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātajai izglītības iestādei, kas nodrošina licencētas pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) (turpmāk – privātā izglītības iestāde), vai Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (turpmāk – pašvaldības atbalsts).

(Grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020)

2. (Svītrots ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020)

3. Bērns var pretendēt uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē arī tad, ja apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē vai skolā vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus.

4. Pašvaldība finansē vai nodrošina pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai bērnam no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

5. Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem iestādē īstenotajā speciālās izglītības programmā atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem. Pašvaldībā 6.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā iesniedz iesniegumu par bērna reģistrēšanu Reģistrā un uzrāda valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par nepieciešamo speciālo izglītības programmu.

(Grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020)

6. Bērna likumiskais pārstāvis – vecāki, aizbildnis vai vecāku vai aizbildņu pilnvarota persona (turpmāk – vecāks) – pieteikumu vai iesniegumu, izņemot 24.1. apakšpunktā noteikto, Pašvaldībā var iesniegt:

6.1. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114;

6.2. elektroniski iesūtot uz Pašvaldības e-adresi pasts@olaine.lv ar drošu elektronisko parakstu;

6.3. klātienē pašvaldības pirmsskolas izglītības speciālistam.

(Olaines novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. SN15/2020 redakcijā)

II. Bērnu reģistrācijas kārtība pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

7. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vecāks var reģistrēt no bērna dzimšanas (dzimšanas apliecības saņemšanas brīža) līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

8. Reģistrējot bērnu Reģistrā Pašvaldībā, vecāks:

8.1. iesniedz pieteikumu (1. pielikums), norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

8.2. uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;

8.3. saņem pieteikuma izdruku no Reģistra, pārbauda izdrukātajā pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību.

(Olaines novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. SN15/2020 redakcijā)

9. Elektroniski reģistrējot bērnu Reģistrā, vecāks autorizējas tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.lv un iesniedz pieteikumu, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

(Olaines novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. SN15/2020 redakcijā)

10. Visi pieteikumi tiek reģistrēti Reģistrā pieteikumu iesniegšanas secībā.

(Olaines novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. SN15/2020 redakcijā)

11. Bērni, kuriem nav piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vecāka norādītajā vēlamajā mācību gadā un mēnesī, tiek automātiski pārreģistrēti uz nākamo mācību gadu, saglabājot pieteikumu reģistrācijas datumu. Sasniedzot obligātās pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērns tiek izslēgts no Reģistra.

12. Līdz vietas piešķiršanai, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu, vecākam ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un laiku (gadu, mēnesi), no kura bērnam nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (2. pielikums), vai anulēt pieteikumu (3. pielikums) saistošo noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā vai tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.lv, tai skaitā situācijā, ja pašvaldība, dibinot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, ir publicējusi informāciju savos sociālo tīklu kontos un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines domes vēstis" par iespēju pieteikties izglītības apguvei jaunizveidotajā izglītības iestādē.

(Olaines novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. SN15/2020 redakcijā)

III. Vietu piešķiršanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

13. Pašvaldības atbildīgais darbinieks sagatavo sarakstus par vietas piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iesniedz izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Olaines novada domes izveidotai Pašvaldības komisijai pirmsskolas izglītības vietu un atbalsta piešķiršanai (turpmāk – Komisija).

(Olaines novada domes 24.11.2021. saistošo noteikumu Nr. SN13/2021 redakcijā)

14. Pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā.

15. Komisija atbilstoši pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaitam un vecumam (dzimšanas gadam) piešķir vietas šādā secībā:

15.1. ar ārpuskārtas uzņemšanas priekšrocībām šādos gadījumos un šādā secībā:

15.1.1. ja bērna vecākam ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas;

15.1.2. pašvaldības izglītības iestādes pedagoga bērnam;

15.1.3. bērnam, kura vecāks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

15.1.4. bērnam, kura reģistrēšana Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildnībā pieņemti bērni, adoptēti vai nodoti audžuģimenē);

15.1.5. bērnam, kura vecākam aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, atbilstoši Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" reģistrācijai;

15.1.6. bērnam, kura brālis(-ļi) vai māsa(-as) apmeklē konkrēto pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

15.2. bērnam pieteikumu reģistrācijas secībā, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

15.3. bērnam pieteikumu reģistrācijas secībā, ja Reģistrā vairs nav neviena aktuāla pieteikuma par bērniem, kuri uzskaitīti no 15.1. apakšpunkta līdz 15.2. apakšpunktam.

(Olaines novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. SN15/2020 redakcijā, kas grozīta ar 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

16. Reģistrējot bērnu Reģistrā vai 10 dienu laikā no brīža, kad radušies apstākļi, kas dod tiesības uz ārpuskārtas priekšrocībām saistošo noteikumu 15.1.1.–15.1.5. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, vecāks tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.lv norāda pazīmi uz ārpuskārtas priekšrocībām vai iesniedz pašvaldībā iesniegumu (4. pielikums). Pašvaldība pārbauda informāciju un pievieno ārpuskārtas priekšrocību Reģistrā. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt dokumentus, kas apliecina minētajos punktos noteikto faktu, gadījumā, ja informācija nav pieejama pašvaldības datu bāzēs.

16.1. Pašvaldības atbildīgais darbinieks, veicot datu pārbaudi, aktualizē datus Reģistrā un informē vecāku Reģistrā norādītajā saziņas kanālā par ārpuskārtas priekšrocību pievienošanu vai atcelšanu.

(Olaines novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. SN15/2020 redakcijā)

17. Piešķirot vietu, tiek ievērota vecāka norādītā informācija par vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Ja tas nav iespējams, Komisija var piešķirt bērnam vietu citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

18. Ievērojot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē uzņemamo bērnu skaitu un vecuma grupas, Komisijai ir tiesības izvērtēt un lemt par vietas piešķiršanu citā gadā dzimušam bērnam apvienotā vecuma grupā.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

19. Komisija saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju rakstiski paziņo vecākam par vietas piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Paziņojumā norāda pieteikšanās termiņu, ne īsāku par 14 dienām no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē iesniedzamos dokumentus.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

20. Ja vecāks paziņojumā par vietas piešķiršanu norādītajā termiņā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē nav iesniedzis saistošo noteikumu 24. punktā noteiktos dokumentus vai saistošo noteikumu 21. punktā noteiktajā kārtībā nav atteicies no piešķirtās vietas, Komisija pieņem lēmumu un rakstiski paziņo vecākam par bērna izslēgšanu no Reģistra.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

21. Ja vecāks atsakās tīmekļa vietnē www.epkalpojumi.lv vai iesniedzot iesniegumu (5. pielikums) no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā:

21.1. ir norādīta kā viena no vēlamajām, bērns tiek izslēgts no Reģistra. Vecākam ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

21.2. nav norādīta kā viena no vēlamajām, bērnam tiek saglabāta vieta Reģistrā atbilstoši pieteikuma reģistrācijas datumam līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

(Grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020)

22. Pašvaldība nodrošina Reģistra publisko pieejamību tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.lv un publicē informāciju par Komisijas lēmumiem pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv, norādot bērna unikālo identifikācijas kodu un atbilstību ārpuskārtas uzņemšanas priekšrocībām, kas noteiktas saistošo noteikumu 15.1.1.–15.1.6. apakšpunktā.

(Grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020; 24.11.2021.saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

IV. Bērna uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs

(Nodaļas nosaukums Olaines novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. SN15/2020 redakcijā)

23. Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē notiek saskaņā ar Komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu un iestādes vadītāja rīkojumu.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

24. Lai uzņemtu bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks personīgi slēdz līgumu (8. pielikums) ar attiecīgās iestādes vadītāju, uzrāda bērna dzimšanas apliecību un iesniedz iestādē šādus dokumentus:

24.1. iesniegumu "Iesniegums bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē" (6. pielikums);

24.2. bērna medicīnas karti (veidlapa Nr. 026/u);

24.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja bērns tiek uzņemts speciālā izglītības programmā.

(Olaines novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. SN15/2020 redakcijā)

25. Pirmsskolas programmas apguves laikā nepieciešamības gadījumā vecāks Pašvaldībā var iesniegt iesniegumu (7. pielikums) par vietas maiņu pirmsskolas izglītības programmas apguvei bērnam no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu. Iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā, un Komisija iespēju robežās nodrošina vietas maiņu.

(Grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020; 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

26. Ja bērns, kurš nav obligātajā apmācību vecumā, mācību gada laikā neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi ilgāk nekā vienu mēnesi pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla, tad bērnu var atskaitīt no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, iepriekš rakstveidā brīdinot vecākus par bērna atskaitīšanu un uzaicinot 14 dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas sniegt rakstveida atbildi vai paskaidrojumu, kā arī informāciju par nepieciešamību turpmāk bērnam nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Izglītības iestādes vadītājs sniedz informāciju Olaines novada pašvaldības aģentūrai "Olaines sociālais dienests", lai noskaidrotu bērna prombūtnes iemeslus gadījumā, ja vecāki nesazinās un nesniedz iestādei informāciju.

(Olaines novada domes 24.11.2021. saistošo noteikumu Nr. SN13/2021 redakcijā)

27. Ja bērns mācību gada laikā, pamatojoties uz ārsta izziņu, nepieciešamās ilgstošas ārstēšanās dēļ neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, vieta bērnam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tiek saglabāta ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

(Olaines novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. SN15/2020 redakcijā)

28. Pašvaldībai ir tiesības pārtraukt pedagoģisko procesu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai skolā. Pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā nepieciešamības gadījumā bērniem nodrošina vietu citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

29. Pirmsskolas 5–6 gadīgo grupu pāreja uz attiecīgo skolu pirmsskolas programmas apguves turpināšanai notiek saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu. No Reģistra vietu piešķiršanu skolās veic ar Komisijas lēmumu. Bērnu uzņemšana un atskaitīšana no skolas notiek saskaņā ar spēkā esošajiem vispārējo izglītību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Skola informē pašvaldību par bērnu reģistrēšanu.

(Olaines novada domes 22.12.2020. saistošo noteikumu Nr. SN15/2020 redakcijā, kas grozīta ar 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

30. (Svītrots ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020)

31. Bērnu atskaita no pirmsskolas izglītības iestādes ar vadītāja rīkojumu šādos gadījumos:

31.1. pēc vecāku rakstiska iesnieguma;

31.2. ja bērns ir apguvis obligāto pirmsskolas izglītību;

31.3. saistošo noteikumu 26. punktā noteiktajā gadījumā, ja vecāks nesniedz atbildi uz iestādes rakstveida brīdinājumu par bērna atskaitīšanu;

31.4. (svītrots ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020);

31.5. ja bērns uzņemts pirmsskolas izglītības iestādē saistošo noteikumu 15.1.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā un ja starp vecāku un izglītības iestādi tiek izbeigtas darba attiecības un bērna dzīvesvieta nav deklarēta Olaines novadā;

31.6. saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu par pāreju uz skolu pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

(Grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020; 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

V. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē vai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

32. Pašvaldības atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē vai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja aprēķina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai metodikai un publicē tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Pašvaldības atbalsta apmēru nosaka katram budžeta gadam ar Olaines novada domes lēmumu:

32.1. privātajām izglītības iestādēm atbalsta apmēru nosaka:

32.1.1. bērniem vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem;

32.1.2. obligātās izglītības sagatavošanas vecumā;

32.2. privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem atbalsta apmēru nosaka bērniem vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem.

33. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē vai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja vai tā atteikumu pieņem Komisija. Lēmumā norāda atbalsta piešķiršanas termiņu. Par pieņemto lēmumu informē privāto izglītības iestādi vai bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, vecāku un pašvaldības grāmatvedību.

(Olaines novada domes 24.11.2021. saistošo noteikumu Nr. SN13/2021 redakcijā)

34. Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu (9. pielikums, 10. pielikums).

35. Ja bērns, kura dzīvesvieta un viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā, apgūst pirmsskolas izglītības programmu citas pašvaldības teritorijā reģistrētā privātā izglītības iestādē vai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, tad iesniegumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vecāks iesniedz Pašvaldībā, iesniedzot to personīgi vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

36. Pašvaldības atbalstu piešķir pie šādiem nosacījumiem:

36.1. bērnam un vismaz vienam vecākam dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

36.2. bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, bet ne ātrāk par datumu, kad ir saņemts vecāka iesniegums Pašvaldībā;

36.3. bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums un bērns ir reģistrēts uzņemšanai Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

36.4. ir noslēgts sadarbības līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu starp Pašvaldību un privāto izglītības iestādi;

36.5. ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu bērnam starp vecāku, Pašvaldību un privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju;

36.6. bērns ir uzņemts privātajā izglītības iestādē un reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020; 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

37. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi vai nesaņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja. Šādā gadījumā pašvaldības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi vai saņēma pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja. Par attaisnojošu iemeslu saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem vecāks rakstiski informējis privāto izglītības iestādi pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 kalendāra dienām kalendāra gada laikā.

38. Pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek pārtraukta un līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu tiek izbeigts, ja:

38.1. bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

38.2. bērnam un vienam vecākam dzīvesvieta vairs nav deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

38.3. bērns tiek atskaitīts no privātās izglītības iestādes;

38.4. tiek izbeigts līgums starp privāto izglītības iestādi un vecāku par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu;

38.5. tiek izbeigts līgums starp privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju un vecāku;

38.6. privātā izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta;

38.7. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

39. Ja vecāks rakstiski atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā viņa bērns ir reģistrēts uzņemšanai, un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, pašvaldība turpina sniegt pašvaldības atbalstu.

VI. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

40. Saistošo noteikumu 15., 17., 18., 20. , 25., 33., 38., 39. punktā noteiktajos gadījumos lēmumus pieņem Komisija.

(Olaines novada domes 24.11.2021. saistošo noteikumu Nr. SN13/2021 redakcijā)

41. Saistošo noteikumu 23., 26. un 27. punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs, izdodot rīkojumu.

42. (Svītrots ar Olaines novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

43. Komisijas un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Olaines novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Olaines novada domes 24.11.2021. saistošo noteikumu Nr. SN13/2021)

VII. Noslēguma jautājumi

44. Līgumi par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu starp vecāku, Pašvaldību un privāto izglītības iestādi, kas noslēgti pirms saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas, saglabā savu juridisko spēku.

45. Saistošie noteikumi Nr. SN1/2018 stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

46. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Olaines novada pašvaldības:

46.1. 2014. gada 29. janvāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs";

46.2. 2014. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 10 "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs vai pakalpojumu saņemšanai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja".

Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs
1. pielikums
Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 1/2018

(Pielikums grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020)

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds,
uzvārds, pers. kods 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss,
tālrunis 
Piekrītu saņemt informāciju* elektroniski
e-pasts: 

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt  
 bērna vārds, uzvārds 
personas kods: _____________ - _____________ bērna dzimšanas dati__________________
deklarētās dzīvesvietas adrese  

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā divas vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)
Adrese
"Zīle"Kūdras iela 9, Olaine, Olaines nov., LV-2114
"Dzērvenīte"Zemgales iela 39, Olaine, Olaines nov., LV-2114
"Magonīte"Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
"Ābelīte"Parka iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Pirmsskolas izglītības programma ____________________________________ (vispārējā, mazākumtautību vai speciālā)

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no________ gada ___________mēneša.

Aicināt tikai uz vēlamajām (norādītajām) iestādēm.

Uzņemos atbildību un esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

• man ir tiesības atsaukt pieteikumu personīgi vai elektroniski.

Esmu informēts un piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Olaines novada pašvaldības 2018. gada 17.  janvāra saistošo noteikumu Nr. SN 1/2018 "Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" nosacījumiem un ka dati tiek glabāti datu bāzē 5 gadus.

Datums _____/_____/______, vieta ____________________________

Paraksts, atšifrējums _________________________________________

Informācijai – Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciālists, tālr. 67146057, 23663218, mājaslapa www.olaine.lv.

* Informācija par vietas piešķiršanu bērnam iestādē, jaunajām īstenotajām programmām iestādē, par jaunajām dibinātajām izglītības iestādēm novadā u. c.

2. pielikums
Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018

(Pielikums grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020)

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss,
tālrunis 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski
e-pasts: 

iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu veikt izmaiņas bērna 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods __________________ - ________________

pieteikumā Nr._____________________________________

Vēlamā Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā divas vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)
Adrese
"Zīle"Kūdras iela 9, Olaine, Olaines nov., LV-2114
"Dzērvenīte"Zemgales iela 39, Olaine, Olaines nov., LV-2114
"Magonīte"Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
"Ābelīte"Parka iela 5, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Pirmsskolas izglītības programma ____________________________________ (vispārējā, mazākumtautību vai speciālā)

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no______________ gada ____________ mēneša.

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošo noteikumu Nr. SN 1/2018 "Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" nosacījumiem.

Datums _____/_____/______, vieta ____________________________

Paraksts, atšifrējums _______________________________________

Informācijai – Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciālists, tālr. 67146057, 23663218, mājaslapa www.olaine.lv.

3. pielikums
Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
  

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu atsaukt pieteikumu Nr. __________________________

par 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods:_____________ - _____________

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošo noteikumu Nr. SN 1/2018 "Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" nosacījumiem.

Datums ______/_____/________, vieta __________________________

Paraksts, atšifrējums __________________________

4. pielikums
Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018

(Pielikums grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020; 24.11.2021 saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2021)

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  e-pasts: 

IESNIEGUMS vietas piešķiršanai ārpus kārtas

Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

bērnam 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods ___________- ___________, bērna dzimšanas dati ______________________

deklarētās dzīvesvietas adrese 

Pamatojums (saistošo noteikumu punkts):

15.1.1. ja bērna vecākam ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas;

15.1.2. pašvaldības izglītības iestādes pedagoga bērnam;

15.1.3. bērnam, kura vecāks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā;

15.1.4. bērnam, kura reģistrēšana Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildnībā pieņemti bērni, adoptēti vai nodoti audžuģimenē);

15.1.5. bērnam, kura vecākam aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, atbilstoši Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" reģistrācijai;

 
Pielikumā: 
  

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 1/2018 "Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Datums _____/_____/______________, vieta _______________________________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

Informācijai – Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciālists, tālr. 67146057, 23663218, mājaslapa www.olaine.lv.

 

5. pielikums
Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  e-pasts: 

atteikums no piešķirtās vietas
pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Atsakos no 
 bērna vārds, uzvārds
personas kods: _____________ - _____________
deklarētās dzīvesvietas adrese 

,

piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
 
iestādes nosaukums

  Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas ir norādīta kā viena no vēlamajām

  Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas nav norādīta kā vēlamā

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr. SN 1/2018 "Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Datums _______/______/___________, vieta __________________________

Paraksts, atšifrējums _______________________________

 

6. pielikums
Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018
Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāde 
 iestādes nosaukums
vadītājam 
 vārds, uzvārds
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 

Iesniegums
bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Lūdzu uzņemt 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods __________ - ___________,

deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei _________________________ (programmas nosaukums, kods) no _______ gada _______________ .

Datums _____/_____/_______________, vieta ___________________________________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

 

7. pielikums
Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018

(Pielikums grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020.saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020)

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski   e-pasts: 

Iesniegums
vietas maiņai no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu

Lūdzu mainīt vietu pirmsskolas izglītības programmas apguvei

 ,
(bērna vārds, uzvārds) 

personas kods _________________ - _________________ bērna dzimšanas dati_______________

bērna deklarētā dzīvesvieta 
    
no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes"_____________________"
iestādes nosaukums
uz 
    
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi"_____________________".
iestādes nosaukums
  
Vietas maiņa nepieciešama, jo 
  

Datums _____/_____/_______________, vieta _______________________________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

 

8. pielikums
Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018

(Pielikums grozīts ar Olaines novada domes 22.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2020)

LĪGUMS

Olaines novadā

20__. gada ________________________Nr. ____

 

Olaines novada pašvaldības (konkrētas iestādes nosaukums, Reģ. Nr.00000000000), tās vadītāja personā, turpmāk saukts Pakalpojuma sniedzējs, no vienas puses, un

VECĀKA (BĒRNA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA) VĀRDS, UZVĀRDS, personas kods: 000000 – 00000, turpmāk tekstā saukts Pakalpojuma saņēmējs, no otras puses,

Pakalpojuma saņēmējs ir likumīgs BĒRNA VĀRDS, UZVĀRDS, personas kods: ,

pārstāvis, ko apliecina 
 dzimšanas apliecības sērija, numurs, izdošanas vieta un datums 
  ,

turpmāk tekstā Izglītojamais

I LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Pakalpojuma sniedzējs veic Izglītojamā ………………………… izglītošanu un audzināšanu Olaines novada pašvaldības ....................................(iestādes nosaukums) (turpmāk tekstā Izglītības iestāde) no 20___. gada ……..............................līdz pirmsskolas izglītības mācību programmas apguvei vai Izglītojamā atskaitīšanai saistošo noteikumu 31. punkta kārtībā.

II PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA SAISTĪBAS

2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi:

2.1. Veikt Izglītojamā izglītošanu un audzināšanu saskaņā ar licencēto pirmsskolas izglītības programmu.

2.2. Radīt labvēlīgus apstākļus Izglītojamā izaugsmei atbilstoši viņa individuālajām spējām un interesēm, nodrošināt veselīga dienas režīma ievērošanu.

2.3. Informēt Pakalpojuma saņēmēju par Izglītojamā apgūtajām prasmēm, iemaņām, attīstību, kā arī sniegt ieteikumus attīstības veicināšanai.

2.4. Organizēt Izglītības iestādē maksas ēdināšanas pakalpojumu Izglītojamajam.

2.5. Iepazīstināt Pakalpojuma saņēmēju ar Izglītības iestādes reglamentējošiem dokumentiem, t.sk.:

2.5.1. Iestādes reģistrācijas apliecību;

2.5.2. Iekšējās kārtības noteikumiem;

2.5.3. Licencētajām izglītības programmām.

2.6. Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā izsniegt Izglītojamā dokumentus, ja ir nokārtotas visas Pakalpojuma saņēmēja saistības.

3. Pakalpojumu sniedzēja tiesības:

3.1. Ja Pakalpojuma saņēmējs neievēro šī līguma 4.8.–4.10. punktus, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nepieņemt Izglītojamo (vecumā 1,5–4 gadi) Izglītības iestādē ar nākošā mēneša 1. datumu.

3.2. Ja Pakalpojuma saņēmējs nesedz parādu par ēdināšanas pakalpojumu atbilstoši šī līguma 4.8.–4.10. punktiem, Izglītojamajam Pakalpojuma sniedzējs var mainīt Izglītojamā uzturēšanās režīmu Izglītības iestādē, nodrošinot obligāto pirmsskolas programmas īstenošanu Izglītojamā apmācībai bez ēdināšanas pakalpojumiem, vai, saskaņojot ar Olaines novada domi, piedāvāt iespēju apgūt obligāto pirmsskolas izglītību pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

3.3. Atskaitīt Izglītojamo no izglītības iestādes saskaņā ar saistošo noteikumu 31. punktu:

3.3.1. Pēc vecāku (aizbildņu) iesnieguma;

3.3.2. Izglītojamais ir apguvis obligāto pirmsskolas izglītību apguvi;

3.3.3. Ja Izglītojamais vecumā no 1,5–4 gadiem:

3.3.3.1. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Izglītības iestādi vienu mēnesi pēc kārtas un vecāki iepriekš (14 dienu laikā) ir brīdināti par Izglītojamā atskaitīšanu. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāms Izglītojamā veselības stāvoklis, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vecāku atvaļinājums, par kuru vecāki informē iestādes administrāciju vai citi neparedzēti gadījumi, kurus izvērtē Olaines novada pašvaldība.

3.3.3.2. (svītrots.)

3.4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nepieņemt grupā Izglītojamo ar saslimšanas pazīmēm, kuras var apdraudēt pārējo Izglītojamo veselības stāvokli un kuras apliecina Izglītības iestādes medmāsa.

3.5. Izsniegt Izglītojamā medicīnisko karti pret parakstu pēc tam, kad vecāki nokārtojuši finansiālās saistības ar iestādi par Izglītojamā ēdināšanas pakalpojumu. Ja finanšu norēķini netiek saņemti, iestādes vadītājs ziņo pašvaldībai lēmuma pieņemšanai par parāda piedziņu.

III PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA SAISTĪBAS

4. Pakalpojumu saņēmēja pienākumi:

4.1. Slēdzot līgumu ar Izglītības iestādi, iepazīties un ievērot Izglītības iestādes Iekšējos normatīvos aktus apliecinot ar parakstu.

4.2. Trīs dienu laikā ziņot Izglītības iestādes vadībai par deklarētās dzīvesvietas maiņu vai kontakttālruņa numura maiņu.

4.3. Uzņemties atbildību par Izglītojamā veselības stāvokli, atvedot to uz Izglītības iestādi.

4.3.1. Gadījumā, ja Izglītības iestādes medmāsa konstatē Izglītojamā saslimšanas pazīmes (līguma 3.4. punkts), Pakalpojuma saņēmējam pēc medmāsas vai Izglītības iestādes vadības paziņojuma (mutiskā/telefoniskā) saņemšanas ir pienākums izņemt Izglītojamo no Iestādes 1 stundas laikā.

4.3.2. Izglītības iestādes medmāsai ir tiesības sazināties ar Izglītojamā ģimenes ārstu, lai noteiktu saslimšanas veidu (diagnozi), ja Izglītojamais tiek atvests uz Izglītības iestādi ar saslimšanas pazīmēm bez ārsta izziņas par veselības stāvokli pēc līguma 4.3.1. punktā noteikta gadījuma.

4.4. Apmeklēt vecāku sapulces un individuālās pārrunas.

4.5. Stājoties Izglītības iestādē, Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums uzrādīt bērna dzimšanas apliecību un iesniegt sekojošus dokumentus.

4.5.1. Iesniegumu atbilstoši Saistošo noteikumu 6. pielikumam;

4.5.2. Izglītojamā medicīnas karti (veidlapa Nr. 026/u);

4.5.3. (Svītrots);

4.5.4. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja Izglītojamais tiek uzņemts speciālā izglītības programmā.

4.6. Informēt Pakalpojuma sniedzēju par Izglītojamā neierašanos Izglītības iestādē līdz tekošās dienas plkst. 9.00. Neinformēšanas gadījumā maksa par ēdināšanas pakalpojumu tiek saglabāta.

4.7. Ja izglītojamais slimības dēļ iestādi neapmeklē ilgāk par trīs dienam, pēc Izglītojamā izveseļošanās iestādē iesniegt ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli.

4.8. Parakstot šo līgumu, apņemas veikt maksājumus par ēdināšanas pakalpojumiem atbilstoši Olaines novada domes noteiktajai maksai par ēdināšanas pakalpojumiem Izglītības iestādē.

4.9. Veikt priekšapmaksu par Izglītojamā ēdināšanu līdz tekošā mēneša 15. datumam atbilstoši Izglītības iestādes izsniegtajam maksājuma paziņojumam/kvītij. Maksājumus var veikt ar pārskaitījumu uz Izglītības iestādes norādīto bankas kontu.

4.10. Ja Pakalpojuma saņēmējs neievēro šī līguma noteikumus un laikā nesamaksā par šī līguma 4.8., 4.9. punktā minēto Izglītojamā ēdināšanu pilnā apmērā un arī 10 darba dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja par kavētiem maksājumiem neveic noteiktos maksājumus pilnā apmērā, tad Pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar Olaines novada domes Saistošajiem noteikumiem un Izglītības iestādes Iekšējiem normatīviem aktiem, ir tiesības pieņemt lēmumu par Izglītojamā uzturēšanās režīma maiņu Izglītības iestādē, nodrošinot pirmsskolas programmas īstenošanu saīsinātā kārtībā, proti, līdz četrām stundām dienā, bez ēdināšanas pakalpojumiem.

4.11. Pakalpojuma saņēmējs, parakstot šo līgumu, ar savu parakstu apliecina, ka zaudējumu nodarīšanas rezultātā Izglītības iestādei, nesamaksājot maksājumu par ēdināšanas pakalpojumu par Izglītojamo divu mēnešu laikā pēc Izglītojamā atskaitīšanas no Izglītības iestādes, piekrīt, ka radusies zaudējumu summa tiek piedzīta saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā. Izglītības iestāde rakstiski brīdina pakalpojuma saņēmēju, un ja mēneša laikā radītais zaudējums netiek apmaksāts, Izglītības iestāde piedzen saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā radušos zaudējumu par ēdināšanas pakalpojumu.

4.12. Ja Izglītojamā uzvedība ir varmācīga attiecībās ar pārējiem Izglītojamajiem vai apdraud paša un pārējo Izglītojamo drošību, vecāku pienākums ir konsultēties un saņemt medicīnisko atzinumu pie attiecīgā ārsta par bērna veselības stāvokli.

4.13. Rakstiski informēt Pakalpojumu sniedzēju par personām (ne jaunākas par 13 gadiem), kuras ir tiesīgas izņemt Izglītojamo no Izglītības iestādes.

4.14. Katru gadu līdz 1. maijam rakstiski informēt Pakalpojuma sniedzēju par Izglītojamā apmeklējumu vasaras periodā (jūnija, jūlija un augusta mēnešos).

5. Pakalpojumu saņēmēja tiesības:

5.1. Pieprasīt un saņemt no Pašvaldības un Pakalpojumu sniedzēja ar Izglītojamo saistīto informāciju, tai skaitā par ēdināšanas maksas aprēķināšanas kārtību un pakalpojuma kvalitāti.

5.2. Iesaistīties iestādes padomes darbā, sniegt ierosinājumus un priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai.

IV PAPILDUS NOTEIKUMI

6. Pakalpojuma sniedzējs un Pakalpojuma saņēmējs ar cieņu un toleranci izturas viens pret otru. Sekmē, lai Izglītojamajam veidojas pozitīva un pieklājīga attieksme.

7. Pakalpojuma saņēmējs, parakstot šo līgumu, ir informēts, ka audzināšanas un izglītošanas procesa plānošana un organizācija, ieskaitot mācību darba formas, metodes un paņēmienus, ir pedagogu kompetencē.

8. Gadījumā, ja konkrētajā budžeta gadā Olaines novada dome piešķirs Pakalpojuma sniedzējam līdzekļus Izglītojamā individuālajai darbībai nepieciešamo mācību līdzekļu un materiālu iegādei, Pakalpojuma sniedzējs pats nodrošinās līdzekļu un materiālu iegādi, 1 mēnesi iepriekš informējot par to Pakalpojuma saņēmēju.

9. Pakalpojuma saņēmējs, parakstot šo līgumu ir informēts, ka maksu par ēdināšanas pakalpojumu nosaka un var mainīt Olaines novada Dome. Pakalpojuma saņēmējs par ēdināšanas pakalpojuma maksas izmaiņu tiek informēts 1 mēnesi pirms jaunā maksājuma stāšanas spēkā.

10. Pakalpojuma saņēmējs, parakstot šo līgumu, ir informēts, ka izglītības iestādi drīkst apmeklēt tikai veseli bērni un bērna ārstēšana un atveseļošana nav pirmsskolas iestādes darbinieku kompetencē.

11. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina, lai Izglītojamais saudzīgi izturas pret Izglītības iestādes telpām, inventāru un teritoriju. Atlīdzina Izglītības iestādei tīši nodarītus zaudējumus, kas radušies Izglītojamā vai savas rīcības rezultātā.

12. Izglītojamā atskaitīšana no Izglītības iestādes neatbrīvo Pakalpojuma saņēmēju no savu saistību izpildes.

V LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANAS NOTEIKUMI

12. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

13. Pirms termiņa beigām līgumu var izbeigt šādos gadījumos:

13.1. Pusēm savstarpēji vienojoties;

13.2. Pamatojoties uz Pakalpojumu saņēmēja iesniegumu;

13.3. Iestājoties šī līguma 14. punkta nosacījumiem.

14. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu ja:

14.1. Pakalpojuma saņēmējs nepilda šī Līguma nosacījumus;

14.2. Izglītojamais ir atskaitīts no Izglītības iestādes, saskaņā ar šī līguma 3.3. punktu.

VI STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

15. Strīdus, kas radušies šī Līguma darbības laikā, puses risina sarunu ceļā Izglītības iestādē, Olaines Novada pašvaldībā vai Olaines novada Domē. Ja vienošanās nav panākta, tad jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā.

VII NOBEIGUMA NOTEIKUMI

16. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē pārējos šī Līguma noteikumus.

17. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros, katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks.

VIII PUŠU REKVIZITI UN PARAKSTI

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS
   

 

9. pielikums
Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski   e-pasts: 

IESNIEGUMS pašvaldības atbalsta saņemšanai pirmsskolas
izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē

Lūdzu reģistrēt 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods: _____________ - _____________

deklarētās dzīvesvietas adrese ,

Olaines novada pašvaldības atbalsta saņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē.

Informācija par privāto izglītības iestādi:

 
iestādes nosaukums  
 
adrese

Datums, no kura bērns apmeklē privāto izglītības iestādi ___________/________/______________

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 1/2018 "Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Datums _______/______/___________, vieta _________________________________________

Paraksts, atšifrējums __________________________

 
10. pielikums
Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN1/2018

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski   e-pasts: 

IESNIEGUMS pašvaldības atbalsta saņemšanai PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGŪŠANAI PIE privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Lūdzu reģistrēt 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods: _____________ - _____________

deklarētās dzīvesvietas adrese ,

Olaines novada pašvaldības atbalsta saņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

Informācija par privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju:

 

pakalpojuma sniedzēja nosaukums (juridiskā persona) vai vārds, uzvārds (fiziskā persona), bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas apliecības Nr. 

 
reģistrētā vai deklarētā adrese 
 
pakalpojuma sniegšanas adrese

Datums, no kura bērns saņem pakalpojumu ___________/________/______________

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 1/2018 "Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Datums _______/______/___________, vieta _______________________________________

Paraksts, atšifrējums __________________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Olaines novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN1/2018Pieņemts: 17.01.2018.Stājas spēkā: 01.03.2018.Zaudē spēku: 05.04.2024.Publicēts: Olaines Domes Vēstis, 1 (127), 15.01.2018.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328376
{"selected":{"value":"15.12.2021","content":"<font class='s-1'>15.12.2021.-04.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"15.12.2021","iso_value":"2021\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2021.-04.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
15.12.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"