Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 793

Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 12. §)
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma
12. panta trešo daļu,
likuma "Par policiju" 8. panta trešo daļu
un Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma
23.1 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka nosacījumus un kārtību, kādā robežsargu, policijas darbinieku un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk – amatpersona) nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī dalības finansēšanas kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. civilās aizsardzības modulis – vienas vai vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu specializēta operatīva vienība, kas sastāv no personāla un noteikta uzdevuma veikšanai nepieciešamā transporta un aprīkojuma un kas atbilst Savienības civilās aizsardzības mehānisma noteiktajiem kritērijiem;

2.2. īstermiņa starptautiskā misija – pēc valsts vai starptautisko organizāciju aicinājuma īstenojama padomdevēju misija, lai nodrošinātu atbalstu katastrofas preventīvo un gatavības pasākumu pārvaldīšanā, un reaģēšanas un seku likvidēšanas misija katastrofas un tās draudu gadījumā, lai sniegtu palīdzību cietušai valstij un mazinātu vai likvidētu postošos apstākļus un izraisītās sekas, novērstu vai mazinātu kaitējumu cilvēkiem, videi un īpašumam. Īstermiņa misijas īstenošanā piedalās viena vai vairākas amatpersonas un civilās aizsardzības modulis, kā arī var tikt izmantoti citi resursi, kuri nepieciešami misijas uzdevumu īstenošanai (civilās aizsardzības resursi).

3. Šo noteikumu izpratnē ar starptautiskajām misijām un operācijām tiek saprasta amatpersonu dalība tādas citas valsts vai valstu un starptautisko organizāciju misijās un operācijās, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi.

4. Amatpersona starptautiskajās misijās un operācijās piedalās pēc rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma saņemšanas šo noteikumu 3. punktā minētās sadarbības ietvaros.

5. Amatpersonas kandidatūru dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā ierosina iestādes vadītājs pēc saskaņošanas ar Iekšlietu ministriju.

II. Amatpersonas nosūtīšana dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā un atsaukšana no starptautiskās misijas vai operācijas

6. Amatpersona starptautiskajā misijā un operācijā piedalās brīvprātīgi.

7. Iestādes uztur un, ja nepieciešams, aktualizē sarakstu ar amatpersonām, kuras vēlas tikt nosūtītas starptautiskajās misijās un operācijās.

8. Amatpersonu dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā nosūta, ja viņa atbilst šādām prasībām:

8.1. amatpersonai ir derīgs Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinums par atbilstību dienestam un amatam;

8.2. amatpersona atbilstošā līmenī pārvalda dalībai konkrētajā starptautiskajā misijā vai operācijā nepieciešamo svešvalodu;

8.3. amatpersonas kvalifikācija atbilst dalībai konkrētajā starptautiskajā misijā vai operācijā;

8.4. amatpersona vismaz piecus gadus ir nodienējusi iestādē (neattiecas uz īstermiņa misijām);

8.5. amatpersona ir vakcinēta pret tām slimībām, pret kurām nepieciešama vakcinācija teritorijā, kurā paredzēta starptautiskā misija vai operācija;

8.6. atbilstoši starptautiskās misijas vai operācijas mandātam, uzdevumam vai amata aprakstam amatpersona var saņemt attiecīga līmeņa speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam un sertifikātu darbam ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju;

8.7. amatpersonas vai amatpersonu grupas (tai skaitā civilās aizsardzības moduļa) dalību starptautiskajā misijā vai operācijā ir apstiprinājusi uzņemošā valsts vai atbildīgā organizācija.

9. Amatpersonu, kas pilda amata pienākumus kopā ar dienesta suni, dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā nosūta, ja dienesta suns ir apmācīts konkrētā specializācijā.

10. Pirms dalības starptautiskajā misijā vai operācijā amatpersona apgūst dalībai nepieciešamo apmācību kursu, ja šāda prasība tiek paredzēta šo noteikumu 3. punktā minētās sadarbības ietvaros.

11. Ministru kabinets izdod rīkojumu par amatpersonas dalību starptautiskajā misijā vai operācijā.

12. Ministru kabineta rīkojumā par amatpersonas dalību starptautiskajā misijā vai operācijā norāda:

12.1. amatpersonas iestādi, speciālo dienesta pakāpi, vārdu un uzvārdu;

12.2. dalības laiku starptautiskajā misijā vai operācijā;

12.3. koeficientu (no 1 līdz 1,8) piemaksas aprēķināšanai par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā. Koeficienta apmēru ierosina Iekšlietu ministrija sadarbībā ar iestādi, ņemot vērā šādus kritērijus:

12.3.1. terorisma draudu iespēju;

12.3.2. etnisku vai citu veidu bruņotu konfliktu izcelšanās iespēju vai to sekas (piemēram, mīnu lauki);

12.3.3. dabas un cilvēku izraisītu katastrofu apstākļus vai to sekas (piemēram, piesārņojuma līmenis, iespējamais radioaktīvais vai ķīmiskais piesārņojums, tehnogēno avāriju iespējamais risks);

12.3.4. attiecīgās starptautiskās misijas vai operācijas veidu un veicamos pienākumus (piemēram, monitorings, atbalsta sniegšana, konfliktu novēršana, tiesībaizsardzības iestāžu funkciju pārņemšana);

12.3.5. dzīvošanas, uzturēšanās, pienākumu izpildes vietas specifiku un dienesta drošības apstākļus starptautiskās misijas vai operācijas laikā;

12.4. dienesta suņa vārdu un mikroshēmas numuru, ja starptautiskajā misijā vai operācijā nosūta amatpersonu ar dienesta suni;

12.5. izdevumu apmēru, kas saistīti ar amatpersonas dalību starptautiskajā misijā vai operācijā, un to finansēšanas avotu, ņemot vērā šo noteikumu III nodaļā minētos nosacījumus.

13. Amatpersonas nepārtrauktas dalības laiks starptautiskajā misijā vai operācijā nav ilgāks par trim gadiem no pirmreizējās nosūtīšanas dienas. Ministru kabinets ar atsevišķu rīkojumu var pagarināt amatpersonas dalības laiku starptautiskajā misijā vai operācijā. Ja amatpersona dalības laikā starptautiskajā misijā vai operācijā ir paaugstināta amatā, triju gadu termiņu skaita no dienas, kad amatpersona paaugstināta amatā, taču kopējais nepārtrauktas dalības laiks starptautiskajā misijā vai operācijā nepārsniedz sešus gadus.

14. Ja no amatpersonas neatkarīgu iemeslu dēļ amatpersona nevar beigt pildīt dienesta pienākumus misijā vai operācijā noteiktajā laikā, pēc starptautiskās misijas vai operācijas vadības lūguma, ar iestādes vadītāja piekrišanu un pēc saskaņošanas ar Iekšlietu ministriju amatpersonas dalības laiku ar Ministru kabineta rīkojumu var pagarināt vēl uz laiku līdz sešiem mēnešiem, neievērojot šo noteikumu 13. punktā minēto maksimālo termiņu dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā.

15. Kontingenta vadītāja kandidatūru starptautiskajā misijā vai operācijā pēc konsultācijas ar iestādi ierosina Iekšlietu ministrija un par to informē Ārlietu ministriju.

16. Amatpersonu no dalības starptautiskajā misijā vai operācijā var atsaukt Ministru kabinets ar rīkojumu pēc Iekšlietu ministrijas sagatavota ierosinājuma, kas balstīts uz situācijas individuālu izvērtējumu, šādos gadījumos:

16.1. amatpersona ar kompetentu iestāžu lēmumu ir atzīta par aizdomās turēto vai apsūdzēto nodarījumā, par kuru paredzēta kriminālatbildība;

16.2. amatpersona izdarījusi dienesta disciplīnas pārkāpumu vai likumpārkāpumu, kas nav savienojams ar turpmāku dalību starptautiskajā misijā vai operācijā;

16.3. amatpersonas veselības stāvoklis neatbilst turpmākai dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā;

16.4. amatpersonas atsaukšanu lūdz starptautiskās misijas vai operācijas vadība;

16.5. šo noteikumu 17. punktā minētajos gadījumos;

16.6. amatpersonas dienesta suņa veselības stāvokļa dēļ, ja amatpersona pilda dienesta pienākumus kopā ar dienesta suni;

16.7. citu objektīvu apstākļu dēļ, kas nav savienojami ar amatpersonas turpmāko dalību starptautiskajā misijā vai operācijā.

17. Amatpersona no turpmākās dalības starptautiskajā misijā vai operācijā var atteikties:

17.1. pēc pašas vēlēšanās, rakstiski brīdinot par to mēnesi iepriekš iestādi un starptautiskās misijas vai operācijas vadību;

17.2. veselības stāvokļa dēļ;

17.3. dienesta suņa veselības stāvokļa dēļ, ja amatpersona pilda dienesta pienākumus kopā ar dienesta suni;

17.4. citu objektīvu apstākļu dēļ, kas nav savienojami ar turpmāku dalību starptautiskajā misijā vai operācijā.

18. Amatpersonu var atkārtoti nosūtīt dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā ne ātrāk kā pēc gada, izņemot dalību īstermiņa starptautiskajās misijās. Šo termiņu aprēķina, sākot ar dienu, kad amatpersona atgriezusies no starptautiskās misijas vai operācijas vai to pārtraukusi.

19. Pēc atgriešanās no dalības starptautiskajā misijā vai operācijā amatpersonai ir tiesības ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu iestādē.

III. Amatpersonas dalības finansēšana starptautiskajā misijā vai operācijā

20. Iestāde, kura ierosina amatpersonu dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā, sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, ņemot vērā starptautiskās misijas vai operācijas konkrētās pozīcijas amata aprakstu, amatpersonas faktisko pienākumu saturu, atbildības līmeni un amatpersonas kvalifikāciju, nosaka amatpersonas atbilstību vienam no trim amata līmeņiem:

20.1. taktiskais amata līmenis – administratīvi tehnisko un attiecīgās jomas eksperta pienākumu veikšana, attiecīgās jomas koordinācija vienas struktūrvienības ietvarā, vienības vadīšana reģionālā struktūrvienībā;

20.2. operacionālais amata līmenis – vecākā padomnieka vai padomnieka pienākumu veikšana, vidējā līmeņa vadītāja pienākumu veikšana, attiecīgās jomas koordinācija starptautiskajā misijā vai operācijā;

20.3. stratēģiskais amata līmenis – augstākās amatpersonas un augstākā līmeņa vadītāja pienākumu veikšana.

21. Izdevumus, kas saistīti ar amatpersonas dalību starptautiskajā misijā vai operācijā, iestāde sedz no budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasot līdzekļus no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Iestāde sedz izdevumus, ja saskaņā ar starptautiskās misijas vai operācijas finansēšanas nosacījumiem šo izdevumu vai to daļas segšana ir Latvijas Republikas pienākums.

22. Amatpersonai dalības laikā starptautiskajā misijā vai operācijā:

22.1. iestāde izmaksā noteikto mēnešalgu, piemaksu par speciālo dienesta pakāpi un piemaksu par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā;

22.2. kontingenta vadītājam papildus šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajiem maksājumiem izmaksā ikmēneša piemaksu 100 euro apmērā, ja kontingenta sastāvā ir vismaz septiņas amatpersonas;

22.3. tiek saglabātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un tiesības uz ikgadējā atvaļinājuma neizmantoto daļu, ņemot vērā Latvijas Republikas noslēgto starptautisko līgumu ietvaros jau izmantoto ikgadējā atvaļinājuma daļu.

23. Piemaksu par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā aprēķina, šo noteikumu 1. pielikumā attiecīgajam amata līmenim noteiktās piemaksas apmēru reizinot ar šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto koeficientu.

24. Iestāde no tai budžetā paredzētajiem līdzekļiem sedz šādus ar amatpersonas dalību starptautiskajās misijās un operācijās saistītus izdevumus:

24.1. vīzas noformēšanas izdevumus;

24.2. dzīvības un veselības apdrošināšanas izdevumus, nepārsniedzot 2562 euro gadā par katru amatpersonu;

24.3. ceļa izdevumus un personīgo mantu transportēšanas izdevumus līdz starptautiskās misijas vai operācijas norises vietai un atpakaļ. Ceļa izdevumus kompensē neatkarīgi no izmantojamā transportlīdzekļa veida attiecīgajā maršrutā, nepārsniedzot lidojuma biļetes cenas apmēru ekonomiskajā klasē;

24.4. reizi kalendāra gadā ceļa izdevumus, dodoties atvaļinājumā uz Latviju un atgriežoties no Latvijas, ja ir iesniegti atbilstoši izdevumus attaisnojoši dokumenti. Ceļa izdevumus kompensē neatkarīgi no izmantojamā transportlīdzekļa veida attiecīgajā maršrutā, nepārsniedzot lidojuma biļetes cenas apmēru ekonomiskajā klasē;

24.5. formas tērpa, nepieciešamā ekipējuma un bruņojuma iegādes izdevumus, izdevumus civilās aizsardzības moduļa pašpietiekamības nodrošināšanai, kā arī izdevumus, kas saistīti ar to transportēšanu līdz starptautiskās misijas vai operācijas norises vietai un atpakaļ;

24.6. īres izdevumus un izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, ievērojot šādus nosacījumus:

24.6.1. ja faktiskie izdevumi par dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īri un citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ir mazāki par noteikto izdevumu apmēru, amatpersonai sedz faktiskos izdevumus;

24.6.2. ja faktiskie izdevumi par dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īri un citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, pārsniedz šo noteikumu 2. pielikumā minēto apmēru, Ministru kabinets var palielināt minēto izdevumu kompensācijas apmēru;

24.6.3. ar dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres līguma noslēgšanu saistītos izdevumus par māklera pakalpojumiem sedz saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, nepārsniedzot divu mēnešu īres izdevumu apmēru;

24.6.4. ar dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres līguma noslēgšanu saistītos izdevumus par depozītu sedz saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, nepārsniedzot triju mēnešu īres izdevumu apmēru;

24.6.5. ja amatpersona nevar uzrādīt attaisnojuma dokumentus no viņas neatkarīgu apstākļu dēļ, faktiskos izdevumus par dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īri vai citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sedz, pamatojoties uz amatpersonas ziņojumu, kuru apstiprina iestādes vadītājs, bet nepārsniedzot šo noteikumu 2. pielikumā noteikto izdevumu apmēru;

24.7. amatpersonas dienesta suņa apdrošināšanas, transportēšanas un uzturēšanas izdevumus, nepieciešamā ekipējuma un inventāra iegādes izdevumus, vakcinācijas un veterināro pakalpojumu izdevumus, ja amatpersonu dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā nosūta kopā ar dienesta suni;

24.8. citus ar amatpersonas pienākumu pildīšanu starptautiskajā misijā vai operācijā saistītos faktiskos izdevumus saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šos izdevumus, ja pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas iestādes vadītājs atzīst, ka izdevumi ir saistīti ar minēto pienākumu pildīšanu, un pieņem lēmumu par izdevumu atlīdzināšanu.

25. Atlīdzinājums par izdevumiem, kas amatpersonai radušies, sedzot šo noteikumu 24. punktā minētās izmaksas, uzskatāms par kompensācijas izmaksu un saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un par to nav veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

IV. Noslēguma jautājumi

27. Amatpersonām, kuras šo noteikumu spēkā stāšanās dienā piedalās starptautiskajās misijās un operācijās, amata līmeņus nosaka un piemaksas pārrēķina saskaņā ar šiem noteikumiem no to spēkā stāšanās dienas līdz dalības beigām starptautiskajā misijā vai operācijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
noteikumiem Nr. 793
Amatpersonai atbilstoši amata līmenim noteiktais piemaksas apmērs

Nr.
p.k.

Amata līmenis

Piemaksas apmērs
(euro gadā)

1.

Taktiskais amata līmenis

19 778

2.

Operacionālais amata līmenis

23 193

3.

Stratēģiskais amata līmenis

30 023

Iekšlietu ministre M. Golubeva
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
noteikumiem Nr. 793
Izdevumu kompensācijas apmērs amatpersonām par dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īri un citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
Nr.
p.k.
 
Amata līmenis
 
Izdevumu kompensācijas apmērs (euro gadā)
 
1.
 
Taktiskais amata līmenis11 895,21
 
2.
 
Operacionālais amata līmenis15 793,88
 
3.
 
Stratēģiskais amata līmenis23 633,90
 
Iekšlietu ministre M. Golubeva
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 793Pieņemts: 07.12.2021.Stājas spēkā: 09.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 237, 08.12.2021. OP numurs: 2021/237.14
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328255
09.12.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"