Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 63

Saldū 2021. gada 28. oktobrī
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 28. oktobra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 19, 103. §)

Precizēti ar Saldus novada domes
2021. gada 30. novembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 20, 73. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
3.1pantu, 5. panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Saldus novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām uz vienu taksācijas gadu.

2. Saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veic jebkuru sistemātisku, patstāvīgu darbību par atlīdzību.

3. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:
 

Nodokļu maksātāju kategorijasNodokļa atvieglojums %
3.1. personai, kurai noteikta atbilstība maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.50 % apmērā
3.2. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas personas vai ģimenes statusam par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.90 % apmērā
3.3. juridiskām personām, kuras radījušas ne mazāk kā 20 jaunas darba vietas iepriekšējā taksācijas gadā50 % apmērā
3.4. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā, kas robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par trim mēnešiem50 % apmērā
3.5. biedrībām un nodibinājumiem, kas saņēmuši sabiedriskā labuma statusu, realizējuši ES projektus, kuru līdzekļi 100% ieguldīti pašvaldības nekustamā īpašumā, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā90 % apmērā
3.6. bārenim par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta90 % apmērā
3.7. Nestrādājošām personām ar I un II grupas invaliditāti statusam attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā50 % apmērā
3.8. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, Otrā pasaules kara dalībniekiem, Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un 1991. gada barikāžu dalībniekiem attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā50 % apmērā
3.9. audžuģimenei (ja nav saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei) par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā50 % apmērā
3.10. personai, kuras īpašumā ir viesnīcas, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās ēkas un būves (ēku galvenais lietošanas veids – kods 1211, 1212): 
3.10.1. uz pārbūves, atjaunošanas laiku, saņemta apliecinājuma karte vai būvatļauja;90 % apmērā
3.10.2. pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā pirmajā gadā;70 % apmērā
3.10.3. pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā otrajā gadā;50 % apmērā
3.10.4. pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā trešajā gadā.50 % apmērā
3.11. Personai par ēkām un būvēm, ja persona ar saviem finanšu resursiem ir veikusi Saldus pilsētas vēsturiskā centra teritorijā jumtu vai fasāžu atjaunošanas darbus un ja šo darbu veikšanu nav līdzfinansējusi pašvaldība.3.11.1. Pamats šo noteikumu noteikto atvieglojumu piešķiršanai ir akts par objekta nodošanu ekspluatācijā un izmaksu tāme, attaisnojuma dokumenti par veiktajiem maksājumiem, kuru pamatotību izvērtē Dome.
 
90 % apmērā

(Grozīts ar Saldus novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

4. Atbilstība un iesniedzamie dokumenti 3. punktā minēto atvieglojumu saņemšanai:

4.1. Juridiskām personām:

4.1.1. saimnieciskai darbībai jānotiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;

4.1.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem;

4.1.3. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par vidējo strādājošo skaitu par diviem iepriekšējiem salīdzināmiem pārskata gadiem laika periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim (attiecas uz 3.3. punktu);

4.1.4. īpašuma nomas līgums ar Saldus novada pašvaldību, kur tiek realizēts ES projekts (attiecas uz 3.5. punktu);

4.1.5. revidenta atzinums par ES projektu finanšu līdzekļu izlietojumu (attiecas uz 3.5. punktu);

4.1.6. apliecinājums, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai (attiecas uz 3.5. punktu);

4.1.7. piešķir atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus. Šis apakšpunkts attiecas uz 3.3., 3.4., 3.10., 3.11. apakšpunktā minētajām personām;

4.2. Fiziskām personām:

4.2.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem (neattiecas uz šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktos norādītajiem nodokļa maksātājiem);

4.2.2. apliecinājums, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un nav nodots lietošanā citai personai (attiecas uz 3.5., 3.7., 3.8., 3.9. punktu);

4.2.3. fiziskām personām, kuras konkrētajā īpašumā veic saimniecisko darbību, piešķir atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus. Šis apakšpunkts attiecas uz 3.3., 3.4., 3.10., 3.11. apakšpunktā minētajām personām.

(Grozīts ar Saldus novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 80; 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā iesnieguma pamata par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

6. Saimnieciskās darbības veicējs iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. Ja nodokļa maksātāja sniegtā informācija ir nepilnīga, pašvaldība lūdz precizēt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotā veidlapā par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai sniegto informāciju un nodokļa maksātāju, noteiktajā termiņā, iesniegt precizētu veidlapu.

7. De minimis atbalstu piešķir līdz Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr.  1407/2013) 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam termiņam.

8. Atbalstu uzskaita, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" noteikto kārtību.

9. Pašvaldība glabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam. Saimnieciskās darbības veicējs (atbalsta saņēmējs) datus glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

10. Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

11. Kārtība, kādā tiek piešķirti atvieglojumi.

11.1. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu Saldus novada dome sagatavo un pieņem ne ilgāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma un šo saistošo noteikumu noteikto 4. punktā minēto dokumentu vai to kopiju saņemšanas dienas. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izdošanas datumu.

11.2. Saldus novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

11.3. Ja tiek konstatēts Eiropas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpums, līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai visu Projekta ietvaros saņemto līdzfinansējumu komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(Grozīts ar Saldus novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 80)

12. Nodokļa atvieglojumu nepiešķir:

12.1. saimnieciskās darbības veicējam, ja uz iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas brīdi ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta, vai uzsākts likvidācijas process;

12.2. ja atvieglojuma kā de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā kārtējā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu pārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

12.3. ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un veic neatbalstāmās darbības. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Saldus novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Saldus novadā".

14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Brocēnu novada domes 2015. gada 20. maija saistošie noteikumi Nr. 9 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Brocēnu novadā".

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Brocēnu novada domes 2010. gada 20. maija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Brocēnu novadā".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 63Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 07.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 235, 06.12.2021. OP numurs: 2021/235.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328092
{"selected":{"value":"18.05.2022","content":"<font class='s-1'>18.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.05.2022","iso_value":"2022\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.01.2022","iso_value":"2022\/01\/04","content":"<font class='s-1'>04.01.2022.-17.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2021","iso_value":"2021\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2021.-03.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.05.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"