Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Saldus novada domes 2023. gada 27. septembra saistošos noteikumus Nr. 30 "Par interešu izglītības programmu licencēšanu".
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 54

Saldū 2021. gada 28. oktobrī
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
Pieņemti ar Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 19, 13. §)

Precizēti ar Saldus novada domes 2021. gada 30. novembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 20, 16. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
14. punkta f) apakšpunktu un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā (turpmāk tekstā – Licence).

2. Noteikumi nosaka iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par Licences izsniegšanas, Licences pārreģistrācijas, Licences izsniegšanas atteikuma vai Licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, maksu par licences izsniegšanu.

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas, lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

3. Licences saņemšanai fiziska vai juridiska persona (turpmāk – Pieprasītājs) dokumentus iesniedz Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā vai nosūta pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pasts@saldus.lv.

4. Licences saņemšanai Pieprasītājs pašvaldībā iesniedz:

4.1. rakstveida iesniegumu (pielikums Nr. 1);

4.2. licencējamo izglītības programmu (pielikums Nr. 2);

4.3. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot iegūto izglītību un kvalifikāciju, un pievieno:

4.3.1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu privātprakses sertifikāta kopiju, ja programmu īsteno pedagogs;

4.3.2. sporta speciālista C kategorijas sertifikāta kopiju, ja programma sporta jomā tiek īstenota nepilngadīgajiem,

4.3.3. izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

4.4. dokumenta apliecinātu kopiju, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās izglītības programmas īstenošanai un Veselības inspekcijas atzinumu par vietas, telpas atbilstību noteiktām sanitārām prasībām, izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās vai ārpus tām, apliecinātu kopiju;

4.5. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus;

4.6. nepieciešamības gadījumā pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai.

(Grozīts ar Saldus novada domes 31.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

5. Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.

6. Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālists izskata Pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sagatavoto lēmuma projektu iesniegšanai Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, kas izvērtē iesniegtās izglītības programmas.

7. Ja Licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, speciālistam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju.

8. Lēmumu par Licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Licenci, kā arī anulēt izsniegto Licenci, pieņem Saldus novada dome.

9. Saldus novada dome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt Licenci, ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

9.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;

9.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības programmas nosaukumam, mērķim vai normatīvo aktu prasībām;

9.4. vieta, telpa, aprīkojums, to apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanai.

(Grozīts ar Saldus novada domes 31.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

10. Saldus novada dome pieņem lēmumu par Licences anulēšanu, ja:

10.1. Licences īpašnieks sniedzis nepatiesu informāciju;

10.2. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

10.3. juridiskās personas darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10.4. pēc Licences īpašnieka lūguma;

10.5. licencētās programmas īstenošana nav uzsākta viena gada laikā no licences spēkā stāšanās dienas.

(Grozīts ar Saldus novada domes 31.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

10.1 Licences anulēšanas gadījumā maksa par licences izsniegšanu netiek atmaksāta.

(Saldus novada domes 31.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

11. Lēmums par Licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt Licenci vai Licences anulēšanu Pieprasītājam tiek nosūtīts 5 (piecu) darba dienu laikā ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski uz Pieprasītāja norādīto e-pasta adresi.

12. Licence tiek izsniegta uz laiku līdz trim gadiem, bet ne ilgāk kā uz licencējamās programmas īstenošanas vietas telpu, būves vai zemesgabala nomas līguma termiņu, ja vieta tiek nomāta. Licence stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās izdošanas datuma vai Saldus novada domes lēmumā norādītajā laikā un licencējamās programmas īstenošana jāuzsāk viena gada laikā.

(Saldus novada domes 31.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

13. Licenci noformē un izsniedz Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālists (pielikums Nr. 3).

14. Licenci paraksta Saldus novada domes priekšsēdētājs.

15. Izglītības programmas licencēšana ir maksas pakalpojums. Maksa par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu Saldus novadā ir 20.00 euro (divdesmit euro 00 centi) bez PVN par vienu izglītības programmu.

(Grozīts ar Saldus novada domes 31.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

17. Licence tiek pārreģistrēta, ja, pamatojoties uz Pieprasītāja iesniegumu, nepieciešams licencē izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas gadījumā jāiesniedz visi dokumenti, kas nepieciešami jaunas Licences izsniegšanai un iepriekš izsniegtā Licence. Licences pārreģistrēšana ir bez maksas. Licences pārreģistrācijas gadījumā tiek saglabāts sākotnējais licences darbības termiņš

(Grozīts ar Saldus novada domes 31.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

18. Saldus novada domes lēmumu par izglītības programmas licencēšanu var apstrīdēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

(Saldus novada domes 31.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

19. Ja Licence tiek anulēta, tās īpašniekam jāpārtrauc izglītības programmu īstenošana.

(Grozīts ar Saldus novada domes 31.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

19.1 Kontroli par noteikumu izpildi veic Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde.

(Saldus novada domes 31.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

III. Noslēguma jautājums

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus novada domes 2015. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 38 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" un Brocēnu novada pašvaldības domes 2016. gada 22. septembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
1. pielikums
Saldus novada pašvaldības 2021. gada
saistošajiem noteikumiem Nr. 54

Saldus novada pašvaldībai

   
  

(vārds, uzvārds / nosaukums)

   
  

(personas kods / reģistrācijas Nr.)

   
  

(deklarētā adrese / juridiskā adrese)

   
  

(kontaktpersona)

   
  

(tālruņa Nr.)

   
  

(e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci

interešu izglītības programmai (programmām)

pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

Programmas/u īstenošanas vietas adrese _______________________________________

Pielikumā:

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu

   

(datums)

  
   
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

2. pielikums
Saldus novada pašvaldības 2021. gada
saistošajiem noteikumiem Nr. 54

(Pielikums grozīts ar Saldus novada domes 31.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

Licencējamās programmas nosaukums

Programmas mērķis

 

 

Izglītojamo vecumposms (atzīmēt vienu)

Pirmsskola Pamatskola Vidusskola Pieaugušie

Programmas uzdevumi

 

 

Plānoto rezultātu apraksts

 

 

Izglītības programmas materiālais nodrošinājums

 

 

Izglītības programmas finansiālais nodrošinājums

 

 

Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kuram pievieno personāla izglītību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības programmu)

 

 

 

Nr.
p.k.

Tēmas nosaukums

Apakštēmas nosaukums

Teorijas stundu skaits katrā gadā

Praktisko nodarbību stundu skaits katrā gadā

Kopējais stundu skaits

Plānotais vienas nodarbības ilgums

3. pielikums
Saldus novada pašvaldības 2021. gada
saistošajiem noteikumiem Nr. 54

(Pielikums grozīts ar Saldus novada domes 31.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

Latvijas Republika
SALDUS NOVADA DOME

 

LICENCE Nr. (licences numurs)
izsniegta

 

LICENCES PIEPRASĪTĀJS
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)

 

Reģistrācijas numurs/personas kods

 

Interešu izglītības/ pieaugušo neformālās izglītības programmas

 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS
Izglītojamo vecumposms (ja attiecināms)
Stundu skaits

 

īstenošanai Saldus novadā.

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts (datums).

Licence derīga līdz (datums)

Domes priekšsēdētājs  /...................................../
  

(paraksts)

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 54Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 07.12.2021.Zaudē spēku: 05.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 235, 06.12.2021. OP numurs: 2021/235.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328088
{"selected":{"value":"30.11.2022","content":"<font class='s-1'>30.11.2022.-04.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.11.2022","iso_value":"2022\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2022.-04.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2021","iso_value":"2021\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2021.-29.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.11.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"