Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35/2021

Ādažos 2021. gada 24. novembrī
Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 17 § 15)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
un Izglītības likuma
17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības apguvei (turpmāk – līdzfinansējums) Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm (turpmāk – PPII) un Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētiem privātiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (turpmāk – BUPS).

2. Līdzfinansējumu piešķir, ja:

2.1. bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – Vecāki) dzīvesvieta deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā un bērns sasniedzis pusotra gada vecumu;

2.2. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Ādažu novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.

3. Līdzfinansējuma apmēru PPII katru gadu nosaka ar atsevišķu pašvaldības domes lēmumu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātai metodikai vidējo izmaksu noteikšanai pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs. Lēmumu publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.adazi.lv ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.

4. Līdzfinansējuma apmēru BUPS par vienu bērnu nosaka ar pašvaldības domes lēmumu atbilstoši budžeta iespējām. Lēmumu publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.adazi.lv ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.

5. Ja Iestādes pakalpojuma izmaksu tāme PPII vai pakalpojuma maksa BUPS ir mazāka nekā pašvaldības noteiktais līdzfinansējums, atbalstu nodrošina tādā apmērā, kāds atbilst PPII pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē vai pie BUPS.

6. Līdzfinansējumu BUPS piešķir par bērnu uzraudzības pilna laika pakalpojuma sniegšanu (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

7. Līdzfinansējumu PPII piešķir, ja iestāde nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu bērniem no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

8. Līdzfinansējumu nevar saņemt, ja:

8.1. faktiskie apstākļi līdzfinansējuma saņemšanai neatbilst noteikumu noteiktajām prasībām;

8.2. līdzfinansējums tiek pieprasīts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem PPII vai BUPS pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa. Ja bērns apmeklē PPII, par attaisnojošiem iemesliem bērna prombūtnei uzskatāmi arī citi gadījumi, par kuriem Vecāki izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendārā gada laikā.

9. Pirms līdzfinansējuma pārtraukšanas saskaņā ar 8.2. apakšpunktu, pašvaldība nosūta Vecākam rakstiski brīdinājumu, lai noskaidrotu bērna prombūtnes iemeslus. Ja Vecāks nav sniedzis atbildi uz pašvaldības rakstveida pieprasījumu par PPII vai BUPS neapmeklēšanas iemesliem, līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli PPII vai BUPS apmeklējuma dienu skaitam.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

10. Lai saņemtu līdzfinansējumu bērna Vecāks iesniedz Ādažu Vienotajam valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centram šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu saskaņā ar pielikumu Nr. 1 vai Nr. 2;

10.2. līguma starp PPII vai BUPS un Vecākiem kopiju;

10.3. notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona.

11. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem pašvaldības administrācijas izglītības un jaunatnes struktūrvienība (turpmāk – Izglītības nodaļa) viena mēneša laikā no visu dokumentu saņemšanas dienas. Pozitīvs lēmums ir pamats līguma slēgšanai starp pašvaldību un PPII vai BUPS.

12. Pozitīva lēmuma gadījumā pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks domes priekšsēdētāja uzdevumā slēdz līgumu ar PPII vai BUPS par līdzfinansējumu (turpmāk – Līgums), izņemot, ja:

12.1. Līgums jau ir noslēgts;

12.2. PPII vai BUPS ir nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;

12.3. PPII nav iesniegusi pašvaldībai pakalpojuma izmaksu tāmi, kas sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības, atbilstoši to noteiktajām vidējām izmaksām, sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei";

12.4. PPII vai BUPS ierosināts maksātnespējas process vai nav reģistrēta vai apturēta (izbeigta) saimnieciskā darbība.

13. Labvēlīga lēmuma gadījumā līdzfinansējumu piešķir ar dienu, kad bērns uzsācis vai uzsāks apmeklēt PPII vai BUPS, bet ne agrāk kā ar tā attiecīgā mēneša pirmo datumu, kurā Vecāks vai viņa pilnvarota persona iesniedz 10. punktā noteiktos dokumentus un ir iestājušies 2. punktā minētie līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi.

14. Lēmums un Līgums ir spēkā uz laika periodu, kādā attiecībā uz bērnu tiek sniegts pakalpojumus PPII vai pie BUPS līdz obligātās pirmsskolas izglītības ieguvei.

15. PPII ar kuru noslēgts Līgums un ko turpina apmeklēt Ādažu novadā deklarētie bērni, līdz katra gada 15. februārim iesniedz pašvaldībai 12.3. apakšpunktā noteikto tāmi.

16. Līdzfinansējumu ieskaita PPII vai BUPS kredītiestādes kontā vienu reizi mēnesī, Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad PPII vai BUPS iesniedz pašvaldībai atskaiti par līdzfinansējamo bērnu ikdienas apmeklējumu, un rēķinu.

17. PPII apmeklējoša vai BUPS pakalpojuma izmantojoša bērna Vecākiem atsakoties no bērnam piedāvātās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – Iestāde), bērns ir tiesīgs turpināt saņemt līdzfinansējumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā.

III. Līdzfinansējuma nepiešķiršana vai izmaksas pārtraukšana, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

18. Līdzfinansējumu nepiešķir:

18.1. ja persona vai faktiskie apstākļi neatbilst 2. punktā noteiktajām prasībām;

18.2. ja Vecāks vai pilnvarotā persona sniegusi nepatiesu informāciju;

18.3. ja nav iesniegti visi 10. punktā noteiktie dokumenti.

19. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, Vecāks vai tā pilnvarota persona ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pēc visu lēmumā norādīto nepilnību novēršanas.

20. Līdzfinansējums PPII pārtrauc, ja:

20.1. bērns un neviens no Vecākiem vairs nav deklarēti Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

20.2. bērns pārtrauc apmeklēt PPII;

20.3. bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi Iestādē. Līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt ar datumu, ar kuru Valsts izglītības informācijas sistēmā bērns reģistrēts kā Iestādes izglītojamais.

20.4. PPII ierosināts maksātnespējas process vai apturēta (izbeigta) saimnieciskā darbība;

20.5. starp pašvaldību un PPII nav noslēgts Līgums;

20.6. PPII nav iesniegusi 12.3. apakšpunktā minēto tāmi 15. punktā noteiktajā kārtībā.

21. Līdzfinansējumu BUPS pārtrauc, ja:

21.1. pašvaldība lemj par līdzfinansējuma pārtraukšanu BUPS, brīdinot BUPS un Vecākus trīs mēnešus iepriekš;

21.2. bērns vai neviens no Vecākiem vairs nav deklarēti Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

21.3. bērns pārtrauc apmeklēt BUPS;

21.4. bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi Iestādē. Līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt ar datumu, ar kuru Valsts izglītības informācijas sistēmā bērns reģistrēts kā Iestādes izglītojamais.

21.5. bērns sasniedz obligātās pirmsskolas izglītības ieguves vecumu;

21.6. BUPS ierosināts maksātnespējas process, nav reģistrēta vai apturēta (izbeigta) saimnieciskā darbība;

21.7. nav noslēgts Līgums starp pašvaldību un BUPS.

22. Ja tiek konstatēti 12.2. un 12.3. apakšpunktā noteiktie apstākļi, Izglītības nodaļa rakstiski brīdina PPII vai BUPS un Vecākus par 20.5. un 21.7. apakšpunktā noteiktajām sekām.

23. Ja viena mēneša laikā no paziņošanas brīža PPII vai BUPS novērš šķēršļus, kas bija par pamatu Līguma neslēgšanai, lēmums par līdzfinansējuma pārtraukšanu netiek pieņemts. Neizmaksāto līdzfinansējumu pēc Līguma noslēgšanas samaksā nākamajā mēnesī 16.punktā noteiktajā kārtībā

24. Līdzfinansējumu, kas pārtraukts 20.5. un 21.7. apakšpunktā noteikto iemeslu dēļ, atjauno ar brīdi, kad novērsti šķēršļi, kas bija par pamatu Līguma neslēgšanai.

25. Lēmumu par līdzfinansējuma izmaksas pārtraukšanu un atjaunošanu pieņem Izglītības nodaļa, informējot Vecākus rakstveidā par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 20.4., 20.5., 21.6., un 21.7. apakšpunktu.

26. Izglītības nodaļas lēmumu var apstrīdēt Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

27. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu ar PPII vai BUPS, ja tiek konstatēts Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds vairāk par 1500 EUR apmērā, mēnesi iepriekš par to rakstiski brīdinot iestādi un bērnu Vecākus uz iesniegumā norādīto adresi.

28. Līgums automātiski zaudē spēku, ja Ādažu novada administratīvajā teritorijā vairāk kā trīs mēnešus nav deklarētu bērnu, kuri apmeklē PPII vai BUPS, ar kuru noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu.

IV. Noslēguma jautājumi.

30. Šie noteikumi stājās spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē:

31.1. Ādažu novada domes 2015. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2015 "Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei";

31.2. Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. SN/2021/6 "Kārtība, kāda Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju", daļā par kārtību, kādā piešķir atbalstu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātām izglītības iestādēm, kā arī privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ja pašvaldība nenodrošina vietu Iestādē.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2021
"Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu
un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem"

Ādažu novada pašvaldībai

  
 

(vecāka vārds, uzvārds)

Personas kods

  
 

(tālrunis)

 
 

Lēmumu lūdzu nosūtīt elektroniski uz e-pastu

  

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu manam bērnam

 ,

(bērna vārds, uzvārds)

 

personas kods , dzimšanas datums . . , kas deklarēts kopā ar tēvu/māti (pasvītrot)

 ,

(bērna deklarētās dzīves vietas adrese Ādažu novadā)

 
 
par privātās pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PPII) 
 

(iestādes nosaukums)

 
 apmeklējumu

(ja nav norādīts līgumā – PPII adrese)

 
 
sākot ar .
 

(datums, mēnesis, gads)

 

Apliecinu:

– ka sniedzu patiesu informāciju;

– ir/nav ______ (vārdiem) piešķirts līdzfinansējums par BUPS vai PPII apmeklējumu. Ja ir, norādīt PPII vai BUPS, kuru apmeklēja, un datumu, ar kuru apmeklējums izbeigts

 ;

(PPII nosaukums/aukles vārds, uzvārds un apmeklējuma izbeigšanas datums)

 

– esmu informēts, ka līdzfinansējums tiek piešķirts bērnam sasniedzot 1,5 gadu vecumu, ja bērna un viena no vecākiem deklarēta dzīvesvieta ir Ādažu novadā.

(atzīmēt ar "x") nepieciešama lēmuma nosūtīšana pa pastu vecākam uz bērna deklarēto dzīvesvietu.

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164). Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija das@adazi.lv, t. 67996232). Personas datu apstrādes mērķis ir šī iesnieguma izskatīšana. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika".

Pielikumā (atzīmēt):

līguma kopija cits 
 
20____. gada "____"_____________________ 
 

(paraksts)

*********************************************************************************************************

VPVKAC darbinieka piezīmes

Bērna, vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese 
 
 
Datums, no kura deklarēts Ādažu novadā  
2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2021
"Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu
un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem"

Ādažu novada pašvaldībai

  
 

(vecāka / aizbildņa vārds, uzvārds)

Personas kods

  
 

(tālrunis)

 
 

Lēmumu lūdzu nosūtīt elektroniski uz e-pastu

  
 

(e-pasts)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu manam bērnam

 ,

(bērna vārds, uzvārds)

 

personas kods , dzimšanas datums . . , kas deklarēts kopā ar tēvu/māti (pasvītrot)

 ,

(bērna deklarētās dzīves vietas adrese Ādažu novadā)

 

par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja (turpmāk – BUPS) pakalpojumiem)

 

(aukles vārds uzvārds, personas kods)

 
sākot ar .
 

(datums, mēnesis, gads)

 

Apliecinu:

– ka sniedzu patiesu informāciju;

– BUPS reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā (turpmāk – BUPS reģistrs);

– ir/nav ______ (vārdiem) piešķirts līdzfinansējums par BUPS vai privātās pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PPII) apmeklējumu. Ja atbilde bija "ir", tad norādīt PPII vai aukli, kuru apmeklēja, un datumu, ar kuru apmeklējums izbeigts

 ;

(PPII nosaukums/BUPS vārds, uzvārds/nosaukums un apmeklējuma izbeigšanas datums)

 

– esmu informēts, ka līdzfinansējums tiek piešķirts bērnam sasniedzot 1,5 gadu vecumu, ja bērna un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā un aukle ir reģistrēta BUPS reģistrā.

atzīmēt ar "x", ja nepieciešama lēmuma nosūtīšana pa pastu vecākam uz bērna deklarēto dzīvesvietu.

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164). Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija das@adazi.lv, t. 67996232). Personas datu apstrādes mērķis ir šī iesnieguma izskatīšana. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika".

Pielikumā (atzīmēt ar "x"):

līguma kopija cits 
 
20____. gada "____"_____________________ 
 

(paraksts)

*********************************************************************************************************

VPVKAC darbinieka piezīmes

Bērna, vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese 
 
 
datums, no kura deklarēts Ādažu novadā  
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2021 "Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Izglītības likuma 17. panta pirmās daļas un trešās daļas 5. punkta nosaka pašvaldībai pienākumu nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta novada administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē un uz savstarpēju līgumu pamata paredz iespēju piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus.

Finansējums privātām izglītības iestādēm tiek aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", bet bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem - atkarībā no pašvaldības budžeta iespējām.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību bērniem, kuri deklarēti Ādažu novada administratīvajā teritorijā, ja viņi apmeklē Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētu privātu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta papildu finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2022. gadā, ņemot vērā, ka Ādažu pagastā un Carnikavas pagastā bija atšķirīgs regulējums attiecībā uz finansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Bērnu skaits, par kuriem tiek maksāts līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem ir 100 bērni. Budžeta izdevumu palielinājums radīsies uz piemērojamo līdzfinansējuma atbalsta apmēru.

Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiesiskais regulējums attiecināms uz privātpersonām, kuru bērna un vismaz viena no viņa vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā un bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu.

Paredzams, ka Noteikumi uzlabos uzņēmējdarbības vidi Ādažu novadā, jo radīs iespēju vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū, kā arī izvēlēties bērna m piemērotāko pirmsskolas izglītības iestādi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas un Finanšu komitejas sēdēs, Noteikumu projekts tiks publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv publiskai apspriešanai.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 35/2021Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 229, 26.11.2021. OP numurs: 2021/229.18
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327915
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)