Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17/2021

Ādažos 2021. gada 27. oktobrī
Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13 § 35)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir sociālos pakalpojumus, to veidus, saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas un faktiski dzīvo Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

3. Pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanu organizē Ādažu novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Sociālo pakalpojumu apmaksu veic no Ādažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Sociālo pakalpojumu veidi

5. Sociālais dienests organizē šādu sociālo pakalpojumu sniegšanu:

5.1. dienas aprūpes centra pakalpojums;

5.2. psihologa pakalpojums;

5.3. reitterapijas, ABA terapijas, smilšu un silto smilšu terapijas, kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas, fizioterapijas, kā arī Montesori pedagoga, psihologa un logopēda pakalpojums, un medicīnisko palīgierīču (dzirdes aparāti, dzirdes implantu baterijas, insulīna līmeņa mērītāji, u.c. (turpmāk – medicīniskās palīgierīces)) iegādes izdevumu apmaksa;

5.4. ģimenes asistenta pakalpojums;

5.5. sociālās rehabilitācijas pakalpojums.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 28.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 86/2022)

III. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība

6. Sociālo pakalpojumu saņemšanai persona vai tās pilnvarotais pārstāvis iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu, kā arī Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un šajos noteikumos noteiktos dokumentus.

7. Šajos noteikumos noteiktos sociālos pakalpojumus piešķir neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli.

8. Sociālais dienests pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pakalpojumu veidu un apmaksas apmēru, vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu.

9. Ja pašvaldībai nav iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu, tad pašvaldība slēdz līgumu ar citu sociālo pakalpojumu sniedzēju par sociālā pakalpojuma sniegšanu un to apmaksu.

9.1 Psihologa pakalpojumu var piešķirt un apmaksāt pie cita pakalpojuma sniedzēja pēc sociālā darba speciālista atzinuma saņemšanas, neslēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.

(Ādažu novada domes 28.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 86/2022 redakcijā)

9.2 Pakalpojumu apmaksu pieprasa 6 (sešu) mēnešu laikā no pakalpojuma saņemšanas brīža, iesniedzot normatīvo aktu prasībām atbilstoši noformētus maksājumu apliecinošus dokumentus.

(Ādažu novada domes 28.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 86/2022 redakcijā)

IV. Dienas aprūpes centra pakalpojums

10. Dienas aprūpes centrs nodrošina personām ar garīgās attīstības traucējumiem vai funkcionāliem traucējumiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanu, kā arī personu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.

11. Tiesības saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumus ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadību sasniegušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte, kuras neapmeklē izglītības iestādes, nav nodarbinātas, un nesaņem pašvaldības pabalstu aprūpes vai kopšanas nodrošināšanai.

V. Psihologa pakalpojums

12. Psihologa pakalpojums ietver profesionālu psiholoģisko palīdzību ar mērķi stabilizēt personas psihoemocionālo stāvokli, uzlabot un attīstīt noteiktas prasmes un spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai un saskarsmes veicināšanai, savstarpējo attiecību uzlabošanai un stiprināšanai ģimenē un ārpus tās.

13. Psihologa pakalpojumiem, tajā skaitā psiholoģiskās izpētes veikšanai, piešķir ne vairāk kā 20 (divdesmit) konsultācijas kalendāra gadā, pamatojoties uz:

13.1. sociālā darba speciālista izvērtējumu par ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nonākušas krīzes vai ārkārtas situācijā un nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas;

13.2. bāriņtiesas pieprasījumu.

(Ādažu novada domes 28.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 86/2022 redakcijā)

VI. Reitterapijas, Montesori pedagoga, smilšu terapijas, kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas, fizioterapijas, logopēda pakalpojums

14. Ņemot vērā bērna individuālās vajadzības, Sociālais dienests apmaksā:

14.1. reitterapiju, ABA terapiju, smilšu un silto smilšu terapiju, kanisterapiju, hidroterapiju, ergoterapiju, fizioterapiju, kā arī Montesori pedagoga, psihologa un logopēda pakalpojumus, un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumus, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību, ja pakalpojumu nenodrošina pašvaldības izglītības iestāde vai specializētā mācību iestāde, un bērniem ar invaliditāti, saskaņā ar ģimenes ārsta izsniegtu izziņu;

14.2. logopēda pakalpojumu bērniem ar runas un valodas attīstības traucējumiem, saskaņā ar ģimenes ārsta vai logopēda izziņu;

14.3. Montesori pedagoga un ABA terapiju bērniem ar attīstības un uzvedības traucējumiem, saskaņā ar ģimenes ārsta izziņu.

(Ādažu novada domes 28.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 86/2022 redakcijā)

15. 14. punktā minētos pakalpojumus un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumus apmaksā 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 107 euro mēnesī. Pakalpojumu un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumu apmaksa jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pakalpojuma saņemšanas brīža.

16. (Svītrots ar Ādažu novada domes 28.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 86/2022)

17. (Svītrots ar Ādažu novada domes 28.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 86/2022)

18. Pieprasot 14. punktā minēto pakalpojumu apmaksu, ne retāk, kā reizi gadā Sociālajā dienestā jāiesniedz ģimenes ārsta vai logopēda izziņa, ja tiek pieprasīta logopēda pakalpojuma apmaksa.

VII. Ģimenes asistenta pakalpojums

19. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

20. Ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 14 stundām nedēļā piešķir saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu:

20.1. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

20.2. ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;

20.3. personām, kuras nespēj pārvarēt dzīves īpašas grūtības, sociālo funkcionēšanas prasmju atjaunošanai.

21. Ģimenes asistenta pakalpojumu var nodrošināt persona ar pirmā līmeņa augstāko izglītību sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes jomā, vai augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā, pedagoģijā vai psiholoģijā, vai izglītību medicīnas jomā, vai citu pakalpojuma sniegšanai atbilstošu izglītību.

VIII. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums

22. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums nodrošina personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, tajā skaitā izglītības sistēmā.

23. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķir saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu vai korekcijas programmu:

23.1. jauniešiem ar uzvedības problēmām (likumpārkāpumi, izglītības iestādes neapmeklēšana, mācīšanās grūtības, negatīvisms, norobežošanās no apkārtējiem, agresivitāte, zagšana, klaiņošana, melošana, apsaukāšanās, u.c.);

23.2. jauniešiem ar zemu motivāciju uzlabot savu dzīves kvalitāti, regulāru garastāvokļa maiņu, depresīvu un noraidošu noskaņojumu;

23.3. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

23.4. personām un ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē.

IX. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

24. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

25. Sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Komisijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

X. Noslēguma jautājumi

26. Noteikumi stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī.

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

27.1. Ādažu novada domes 2011. gada 24. maija saistošie noteikumi Nr. 18 "Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā";

27.2. Carnikavas novada domes 2014. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr. SN/2014/5 "Psihologa pakalpojuma saņemšanas kārtība Carnikavas novada pašvaldībā";

27.3. Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošo noteikumu Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā" IX1 sadaļa "Atbalsts ģimenei, kurā ir bērns ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17/2021Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 229, 26.11.2021. OP numurs: 2021/229.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327893
{"selected":{"value":"10.01.2023","content":"<font class='s-1'>10.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.01.2023","iso_value":"2023\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-09.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.01.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)